PROJELER VE FONLAR FİRMASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGÜR ARDA'NIN ANLATIM VE SUNUMUYLA PROJELER VE FONLAR WEBINARI

Projeler ve Fonlar Firması Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arda'nın anlatım ve sunumuyla Projeler ve Fonlar Eğitimi I Webinarı 05 Ağustos 2020 tarihinde 75 kişinin katılımıyla Zoom-Webinar Programı ile online olarak gerçekleştirilmiştir.

Projeler ve Fonlar Firması Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arda anlatım ve sunumunda özetle aşağıdaki konulara yer verilmiştir. 

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkânı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

Dünya Çapında Yayınlanan Tüm Hibeler ve Proje Fırsatları:

AB Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkânı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

IPA I DÖNEMİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan I. dönemi ülkemizin;

-AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi
-Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması

hedefleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda ülkemize tahsis edilen toplam 4,7 milyar avroluk AB fonu aşağıda belirtilen beş bileşen kapsamında ilgili kuruluşlarımızca kullanılmaktadır. Fonların bugün itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar avroluk kısmı harcanmış olup, fon kullanımı 2017 yılı sonuna kadar devam edecektir.

Bileşenleri: Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Kırsal Kalkınma

IPA II DÖNEMİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA'nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.
 
Yeni dönemin AB tarafındaki hukuki altyapısını teşkil eden 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı IPA II Tüzüğü, 15 Mart 2014 tarihinde; 2 Mayıs 2014 tarih ve 447/2014 sayılı IPA II Uygulama Tüzüğü ise 3 Mayıs 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (Indicative Strategy Paper for Turkey (2014-2020)), 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

Sözkonusu Strateji Belgesi'nde de yer aldığı üzere 7 yıllık toplam tahsisatımız 4.453,9 milyar Avro'dur.

Bileşenleri; 

a. Birliğe üyelik için hazırlayıcı reformlar

Demokrasi ve yönetişim
Hukukun üstünlüğü ve temel haklar

b. Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma

Çevre ve iklim eylemi
Ulaştırma
Enerji
Rekabet edebilirlik ve yenilikçilik

c. İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsiyet eşitliğinin teşviki ve insan kaynaklarının geliştirilmesi

Eğitim, istihdam ve sosyal politikalar

d. Tarım ve kırsal kalkınma 

Tarım ve kırsal kalkınma

Yeni dönem için aşağıdaki 9 öncelikli sektör ve sektör sorumlusu kuruluş belirlenmiştir:
 
1. Demokrasi ve Yönetişim (AB Bakanlığı)
(AB Müktesebatına uyum, Birlik Programları ve Sivil Toplum)
2. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar, (Adalet Bak., İçişleri Bak. AB Bak.)
3. Ulaştırma, (Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı)
4. Çevre ve İklim, (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
5. Enerji, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)
6. Rekabetçilik ve Yenilik (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
7. İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
8. Tarım ve Kırsal Kalkınma, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
9. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (AB Bakanlığı)
 
IPA III Dönemi (2021-2027 Dönemi) için ülke bazlı IPA bütçesi tahsisatı yerine belirlenmiş olan 5 Tematik Pencereye ilişkin yıllık tahsisat yapılacağı öngörülmektedir.

Belirlenmiş olan 5 tematik pencere altında tüm aday ülkeler projelerini hazırlayacak ve Komisyon tarafından uygun görülen projeler IPA kapsamında seçilecektir. İki önemli seçim kriteri olacaktır; bunlar ilgililik ve olgunluk kriterleridir.

Her tematik pencere için aynı mali tahsisat sağlanmayacaktır. Her bir pencere için gösterge bütçe (indicative budget) belirlenecektir.

Belirlenen 5 tematik pencere şu şekildedir:

•Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi
•İyi yönetişim, müktesebat uyumu, stratejik iletişim ve iyi komşuluk ilişkileri
•Yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık
•Rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme
•Bölgesel ve sınır ötesi işbirliği
•Çevre ve İklim sektöründe “Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık” tematik penceresi altında proje başvurularının yapılması planlanmaktadır.

2014-2020 yılları arasında uygulanmış olan AB Programı Listesi: 
 
1. Ufuk 2020 
2. COSME 
3. Erasmus+ 
4. Galileo 
5. Kopernik 
6. Pericles 2020 
7. Herkül III 
8. Fiscalis 2020
9. Customs 2020
10. LIFE
11. Sığınma ve Göç Prg.
12. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği
13. İç Güvenlik-Sınır ve Vize
14. Adalet
15. Haklar ve Vatandaşlık
16. Vatandaşlar için Avrupa
17. Büyüme için Sağlık
18. Tüketici Programı
19. Yaratıcı Avrupa
20. Sivil Koruma Mekanizması
21. İstihdam ve Sosyal Yenilik
22. Bütünleşik Avrupa
23. Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

Türkiye'nin 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı Programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

1) Erasmus+ Programı

Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.
İlgili Kuruluş: Türkiye Ulusal Ajansı
 
 2) Ufuk 2020 Programı:
 
Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.


İlgili Kuruluş: TÜBİTAK

 
3) İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı:
 
Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir. 


İlgili Kuruluş: KOSGEB

4) Fiscalis 2020 Programı:

Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.


İlgili Kuruluş: Hazine ve Maliye Bakanlığı

5) Gümrükler 2020 Programı:

Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.


İlgili Kuruluş: Ticaret Bakanlığı

6) İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı:

Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.

İlgili Kuruluş: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

7) Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

İlgili Kuruluş: European Solidarity Corps 

Projeler ve Fonlar Firması Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arda sunumunun sonunda perojeler ve fonlar web sitesinin içeriği ve kullanımıyla ilgili bilgiler vermiştir.

Projeler ve Fonlar'da her hafta 1500'ün üzerinde veritabanı taranıyor. 600'ün üzerinde donör kuruluş (500'ün üzerinde uluslararası kuruluş, 100'ün üzerinde yerli kuruluş), yaklaşık 300 farklı sektörde 2005'ten bugüne bulabileceğiniz hibeler, 10.000 üzerinde proje ortağı (4.200'den fazla devlet kurumu, 2.500'den fazla STK, 3.200'ün üzerinde özel sektör) 100'ün üzerinde proje yazarı ve danışman bilgisi yer alıyor.

Projeler ve Fonlar yeni açılan fonların duyurularını yaparak, proje geliştirme ve uygulama alanında fırsat farkındalığı yaratan ve bu alanda çığır açan web tabanlı bir uygulamadır. Projeler ve Fonlar; yaratıcılarının bu alandaki bilgi birikimlerini, deneyimlerini ve çeşitli projelerde yaratmış oldukları dinamik modülleri faydalı araçlara dönüştürerek kullanıcıları ile paylaşmaktadır.

Projeler ve Fonlar'ın öncelikli hizmeti; Türkiye'de ve dünyada açık tüm proje, hibe ve fon duyurularının anlık olarak portal ve sosyal medya üzerinden yapılmasıdır.

Projeler ve fonlar içerisinde oluşturulan “profil yönetimi” bölümü, sizlerin bilgilerinizi diğer kullanıcılarla ve potansiyel proje ortaklarıyla paylaşmanıza fırsat verirken bizlerin de ilgi alanlarınıza paralel olarak yeni haber ve gelişmeleri akış halinde dinamik olarak size sunmamıza olanak sağlar. Bu özelliğin yanı sıra, üyelik tipinize bağlı olarak aşağıda sıralanan yeni ürünlerden faydalanma imkânınız da bulunmaktadır.

Hibe Programı Listesi: Günlük olarak açılan yeni hibe sayısını görüntüler. Kullanıcıların anasayfasında açılan hibeler kronolojik olarak listelenir.

Hibe Programı İçeriği: Türkiye ve Dünya çapında hibe veren kurum, kuruluş, vakıf, birlik ve organizasyonların yeni açtığı hibe programlarını sunarken bu hibelerin amaçları, öncelikleri, başvuru koşulları, uygun başvuru sahipleri, toplam ve maksimum hibe tutarı, hibe verilecek ülke ve konumu, program süresi, örnek konuları, somut çıktıları gibi bilgilerin de geniş veri tabanından filtrelenmesini sağlar.

Detaylı/ Detaysız Hibe Bülteni: Sisteme veri girişi yapılmış hibelerin e-posta aracılığıyla günlük, haftalık ve aylık olarak kullanıcılara gönderilme hizmetidir. Kullanıcının üyelik tipine göre detaylı ya da detaysız olabilir.

Hibe Arşiv/Analiz: Son başvuru tarihi geçmiş ve dolayısıyla kapanmış ve arşivlenmiş hibe programları bu sayfalarda listelenir, içeriğine ulaşılabilir, toplam fon tutarı görüntülenir. Bunlarla beraber veritabanımızdaki verilerden çıkardığımız bazı istatistiksel veriler, grafiksel olarak kullanıcıların bilgisine sunulur.

Hibe Arama Motoru: Bu modül aracılığıyla kullanıcılar sistemde bulunan hibeleri, hibe tutarı, para birimi, sektör, konum ve uygun başvuru sahipleri kriterlerine göre filtreler.

Ortak Arama Modülü: Veri tabanımızda bulunan, daha önce Avrupa Birliği ya da diğer Hibe Kaynaklarından hibe kazanmış olan firmaların detaylı arama sonuçlarının ekranınıza getirilmesini sağlar. Böylece yeni hibe programlarından faydalanmak isteyen ve proje deneyimine olan ya da olmayan kişi ve kurumların daha önce başarıyla proje tamamlamış yerli ya da yabancı firmalarla proje ortaklığı kurabilmeleri için zemin hazırlar.

Uzman Arama Modülü: Sisteme kayıtlı üyeleri arama imkânı sağlar.

İş İlanı Verme: Proje yüklenicisi olan kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu proje bazlı uzman ilanlarının site üzerinde yayınlanarak ihtiyaç duyulan uzmana kısa sürede ulaşılmasına yardımcı olur.

İş İlanı Görüntüleme: Kuruluşların girdiği iş ilanlarının listelendiği iş ilanları sayfalarıdır. İş arayan uzmanlar buradan dünya çapında proje bazlı iş ilanlarına ulaşma şansı bulurlar.

Proje yazarları listesine dahil olma: Proje teklifi hazırlanması konusunda uzman olan kullanıcıların kendi profil sayfalarında “Proje yazıyorum ve Proje Yazarları listesinde resim, tanıtım yazım ve iletişim bilgilerimin listelenmesini onaylıyorum.” seçeneğini işaretlemeleridir. Böylece proje yazarları ile yazdırmak isteyen kullanıcıların bir araya gelmesine fırsat verir.

Eğitim sonrasında Projeler ve Fonlar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arda katılımcıların sorularını cevaplamıştır.

Eğitime ilişkin sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

projeler-ve-fonlar-sunum.pdf