İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT

 

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

 
HUSUSİ DAMGALI  PASAPORT HAKKINDA BİLGİLENDİRME VİDEOSU (İMMİB)https://youtu.be/M3RK7vB2AV0 
 
Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları :

http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İSTENEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

GENEL BİLGİLER

 

Önemli Not : Başvuru dönemi, kontenjanların Ticaret Bakanlığınca belirlendiği her yılın 15 Şubat gününden sonra  başlar ve 31 Aralık günü sona erer.
 
Pasaport müracaatınız sonuçlanabilmesi için cari yıla ait İhracatçı Birlikleri yıllık aidat borcunuzun (100 TL.) yatırılması gerekir.

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile;


- Müraacat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalaması;


o 500 Bin-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
o 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
o 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
o 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,
o 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

- Yukarıda belirtilen ortalamalarda ihracat yapan firmalar resmi Dış Ticaret İstatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

 

Hususi Pasaport hakkından yararlanabilmek için belirli dönemdeki  ihracat değerinizi öğrenmek için OAİB Dijital uygulamamızı kullanabilirsiniz.

- Pasaport başvurusu ilk olarak üyesi olunan İhracatçı Birliği'ne yapılır.

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları kapsamayacaktır.

- Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

(Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.)

- İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

(Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.)

- Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

- Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

 

Pasaport Başvurusu'nda 60 günlük sürenin kaçırılması halinde, firmanın cari yıl için pasaport kontenjanı varsa, öncelikle aşağıdaki linkten indirilecek dilekçenin doğru şekilde doldurularak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi (Elden ya da kargo ile (Faks yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.)) ardından İhracatçı Birlikleri'ne yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

 

KONTENJAN AÇILMASI DİLEKÇESİ (60 GÜNLÜK SÜRENİN KAÇIRILMASI DURUMU İÇİN)

 

Halihazırda kullanılan, süresi bitmemiş, kalan pasaport süresinden dolayı vize almakta sorun yaşayan kişiler ve 2 yıllık pasaportun 4 yıllık pasaport ile değiştirilmesi için, firmanın cari yıl için pasaport kontenjanı varsa,  öncelikle aşağıdaki linkten indirilecek dilekçenin doğru şekilde doldurularak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi (Elden ya da kargo ile (Faks yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.)), ardından İhracatçı Birlikleri'ne yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

 

KONTENJAN AÇILMASI DİLEKÇESİ (2 YILLIK SÜRENİN 4 YILA ÇIKARILMASI İÇİN VE PASAPORT KULLANIM SÜRESİNİN BİTİMİ YAKLAŞTIĞINDAN VİZE ALMADA SORUN YAŞAYAN İHRACATÇILAR İÇİN)

 

TİCARET BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

İlk aşamada bize (OAİB Genel Sekreterliğine) başvuracaksınız. (aşağıdaki 7 evrakla-firma sahibi, ortağı veya çalışanı olmasına göre 6 evrakla). Biz Talep formunu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter / Genel Sekreter Yardımcısına onaylattıktan sonra formla birlikte Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yazı göndereceğiz. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü size kargoyla bir yazı ve talep formu gönderecek, müracaat sahibi kişi bu talep formunun arkasındaki evraklarla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuracak. Süreç bu şekilde işleyecek.

 

Müracaat usulü

 

MADDE 8- 

(1) Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.

(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri genelsekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından imzalanır.

(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur (gönderilir.). Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından onaylanır. ( Pasaport Talep Formunda belirtilen kargo adresine onaylanan belgeler gönderilir.) 

(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle (Pasaport Talep Formunun arkasında belirtilen belgeler) birlikte, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine şahsen yapılır.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

* Pasaport Talep Formu birden fazla kişi için başvuru yapılmasına uygundur. Bu durumda evrak bütün müracaat sahipleri tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır.

İhracatçılara hususi pasaport verilmesi hakkındaki karar için tıklayınız.

 

GEREKLİ OLAN BELGELER


İhracatçı Birliği'ne sunulacaklar


1- Pasaport Başvuru Dilekçesi (Pdf dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir!)

Dilekçede, firmanın bulunduğu il İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ise Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü : Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü;

                firmanın bulunduğu il Marmara Bölgesinde ise Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü : İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü;

                firmanın bulunduğu il Ege ve Akdeniz Bölgesinde ise Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü : Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü;

                yazınız.

2- İhracatçı Firma Yetkilileri için hususi damgalı Pasaport Talep Formu (Form elektronik ortamda eksiksiz doldurulmalıdır. Formun çıktısı ön ve arka yüzü tek sayfa, arkalı önlü olarak alınmalıdır. Pasaport Talep Formu birden fazla kişi için başvuru yapılmasına uygundur. Bu durumda evrak bütün müracaat sahipleri tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır. Müracaat eden kişilerin talep formunun arkasındaki bölümlere de Ad Soyadlarını yazmaları ve imzalarını atmaları gerekmektedir. Evrak, ıslak imzalı olmalıdır, Düzenlenme tarihi kısmı Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır, boş bırakılmalıdır) 
3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi
4- Güncel Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
5- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli imza sirküleri aslı (İmza sirkülerinin, aslı ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince görülmesi ve onaylanması kaydıyla yalnızca fotokopisi muhafaza edilebilir.)
6- Müracaat sahibi firma çalışanı ise başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük 3 aylık SGK bildirgesinin aslı. (E-Bildirge kabul edilir).
7- Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler.

 

ÖRNEK TALEP FORMU (FORMU DOLDURMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ!)

PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ TASLAĞI ***
PASAPORT TALEP FORMU ***

*** WORD dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir! (Talep Formunun çıktısında Türkçe karakterler girildiği halde yabancı dil karakter olarak görülmektedir.)

- Form üzerinde herhangi bir sayı veya harfin elle düzeltilmemesi gerekmektedir. Elle düzeltilen formlar reddedilir!

- Form doldurulurken yazılan yazıların kutuları aşmaması gerekmektedir!

- Formda müracaat sahibi ve yetkili temsilci imzalarının belirtilen imza alanlarının üst tarafına veya birden fazla kişi için başvuruda sayfanın en altına atılması ve kesinlikle şirket kaşesi basılmaması ve imzaların Bölge müdürü alanına kesinlikle taşırılmaması gerekmektedir.

- Eksik belge ile müracaat halinde başvuru işleme alınmaz!

- Pasaport Talep Formu üzerinde silinti, kalıntı ya da karalama bulunmamalıdır!

- 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine ve Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamakta olup, anılan belgelerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılacak başvuru esnasında ibrazı zorunludur!

- Pasaport Talep Formunda yer alan ''Düzenlenme Tarihi'', ''Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı'' ve ''Mühür'' kısımları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince doldurulmaz/mühürlenmez. Bu kısımlar, Bölge Müdürlüğünce doldurmak ve mühürlenmek üzere boş bırakılır.

- Pasaport Talep Formu tüm ilgililerce ıslak imza ile imzalanır.

- Pasaport Talep Formuna atılacak imzalar "Müracaat Sahibi Ad-Soyad-İmza" ve "Firmanın Temsil ve İlzama Yetkili Temsilcisi Ad-Soyad-İmza" yazılarının üstündeki boşluğa atılmalıdır. Yazıların altındaki boşluk boş bırakılmalıdır.

 

Ayrıntılı ve Net Bilgi İçin :

 

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Eğitim ve Bilgi Merkezi Şubesi

 

Tel : 312- 447 27 40  Dahili : 112 ve 206

Kargo Adresi :

Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

Tel : +90 (312) 447 27 40

Faks : +90 (312) 446 96 05

E-Posta : info@oaib.org.tr

     

Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Sunulacak Evraklar


1- İhracatçı Birlikleri tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili Bölge Müdürlüğü'nü muhatap İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği yazısı.

 

TİCARET BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne sunulacaklar (Pasaport Talep Formunun Arkasında Belirtilmektedir. Dikkatli Bir Şekilde Okuyunuz.)


1- Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne muhatap Bölge Müdürlüğü yazısı.
3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı.
4- Pasaport alacak kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf
(Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun).
5- Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont.
6- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Son Başvuru Tarihi Pasaport Talep Formunun Düzenlendiği Tarihten İtibaret 60 gündür.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri iletişim bilgilerine https://nvi.gov.tr/il-mudurlukleri linkinden ulaşabilirsiniz.


NOT:

Pasaportların iadesi, iptali ve bildirim

MADDE 10- 

(1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

Diğer Hususlar :

1- Pasaportun hasar görmesi, sayfalarının dolması veya karşı ülkelerin vize rejimi nedeniyle geçerlilik süresi azalmış olduğundan kullanılamaz hale gelmiş olması gibi çeşitli nedenlerle pasaportunu yenilemek için başvuruda bulunmak isteyen firma yetkilisinin aynı firma kontenjanını kendisi için başvuruda bulunması halinde, firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, önceki kaydın Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce düşüm işlemleri ile birlikte İhracatçı Birlikleri'ne yeni başvuru yapılması,

2- Bakanlık Bölge Müdürlüklerinden alınan onaylı pasaport formu süre aşımına uğramış olan firma yetkilisinin aynı firma kontenjanını yine kendisi için kullanmak üzere tekrar başvuru yapması durumunda, firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, önceki kaydın Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce düşüm işlemleri ile birlikte İhracatçı Birlikleri'ne yeni başvuru yapılması,

3- Pasaportun kaybolması, pasaport sahibi kişinin işten ayrılması, isim veya soyadı değişikliği, onaylı formun kaybolması, vefat gibi durumlarda firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğünden eski pasaportun iptal edildiğine dair yazılı bilgi alınması, Bakanlık Bölge Müdürlüğünce kayıt düşümü yapılması sonrasında İhracatçı Birliklerine yeniden müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Firmanızın hususi pasaport kapsamında ihracat değeri ve kontenjanları ile ilgili itirizlarınız için :

Ayrıntılı Bilgi için :

T.C.

Ticaret Bakanlığı

İhracat Genel Müdürlüğü

Adres : Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara

İhracat Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi 

Sinan TANRIÖĞEN (tanriogens@ticaret.gov.tr)

Tel:0 312 204 87 52

Nursun BEŞELİ (beselin@ticaret.gov.tr)

Tel:0 312 204 88 76

 

İlgili Mevzuat :

İhracatçılara hususi pasaport verilmesi hakkındaki karar için tıklayınız.


İlgili Diğer Konular :

Hizmet İhracatçılarına Yeşil Pasaport
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Aracığıyla İhracat Yapan Firmalara Yeşil Pasaport