Başvuruda İbraz Edilecek Belgeler Listesi

 1. Katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış destek başvuru dilekçesi. (EK-5B)
 2. Katılımcı ile ilgili güncel bilgileri içeren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi
 3. Geçerli tarihli imza sirküleri aslı veya bir örneği (Taahhütname ve Beyanname imza sirkülerinde yetkili kişi ve kişilerce imzalanmalıdır.)
 4. Katılımcıya Kayıtlı Elektronik Posta Adresi ile yapılacak tebligatlara ve destek müracaatına ilişkin ibraz ettiği faturaların (e-fatura dahil) herhangi başka bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği veya kamu kurum/kuruluşu nezdinde Karar kapsamında yer alan bir harcama kalemi için kullanılmayacağına ilişkin Beyanname (EK-6) (KEP adresi kep.tr uzantılı olmalı ve aktive edilmelidir.)
 5. Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış Taahhütname (EK-7)
 6. Destek kapsamındaki harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura olması halinde faturanın bir örneği ile birlikte e-faturanın XML formatının mail veya taşınabilir veri saklama gereçleri ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 7. Katılımcı tarafından yapılan ödemelerin banka aracılığıyla ödendiğini tevsik eden ödeme belgeleri aslı veya ıslak imzalı örneği, (ödemeler en geç müracaat süresi içerisinde tamamlanmalıdır.)
 8. Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği
 9. Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği,
 10. Katılımcı marka sergilediyse Marka Tescil Belgesinin bir örneği (Marka Tescil Belgesi Türk Patent Enstitisünce firma adına tescilli olmalıdır. Gerçek kişiler adına onaylı markalar değerlendirmeye alınmaz.)
 11. Katılımcı pazarlamacı firma ise firmanın üretici firma ile fuardan önce yaptığı Pazarlama Sözleşmesi (İmalatçı firmanın imza sirküleri, kapasite raporu ve ticaret sicil gazetelerinin bir örneği de ibraz edilmelidir.)