Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi İle İlgili Bilgi Verebilir misiniz

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

AMAÇ:

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM:

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİNİN UNSURLARI:

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak; T.C. Ticaret Bakanlığınca yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler esas alınarak metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar kapsamında destek sağlanmaktadır.

Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise %50 oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir.

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonları metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar çerçevesinde, 2019 yılı için genel nitelikli fuarlarda 71.000 TL'ye, sek- törel nitelikli uluslararası fuarlarda 107.000 TL'ye ve prestijli fuarlarda 360.000 TL'ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri destek kapsamındadır.

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yurt dışı fuar desteği mevzuatında köklü değişikliğe gidilmiş olup, destek mevzuatı daha basit ve sade bir hale getirilerek işlemlerin en aza indirilmesi ve destek ödeme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır.

Böylece, ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok fuara katılımlarının ve daha fazla pazarda boy göstermelerinin temini, dolayısıyla ihracatımızın ve ihracatımızda pazar çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Fuar Desteği Özet Tablosu

 

 

DESTEK KAPSAMI

DESTEK ORANI (%)

 

DESTEK LİMİTİ

 

FAYDALANICI

 

 

 

 

Yurt Dışı Fuar Katılımı Kapsamında Yer Kirası, Stand, Nakliye, Ulaşım Giderleri

 

Metrekare başına belirlenen tutarın, Hedef Ülkeler için % 70'i Diğer Ülkeler için % 50'si

Genel Ticaret Fuarları (Milli Katılım)

 

71.000 TL*

 

 

 

Şirketler, Üretici/İmalatçı Organizasyonları, İhracatçı Birlikleri

 

Sektörel Fuarlar

(Milli / Bireysel

Katılım)

 

 

107.000 TL*

Prestijli Fuarlar

(Milli /Bireysel Katılım)

 

360.000 TL*

 

Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler

 

 

 

75%

Genel Ticaret Fuarı

460.000 TL*

 

 

Yetkilendirilmiş Yurt Dışı Fuar Organizatörleri

 

Sektörel Fuarlar

721.000 TL

+ (460.000

TL İlave Tanıtım Desteği)*

* 2019 yılı için belirlenen destek üst limitleri (Yurt dışı fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜ- FE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir.)

 

Destek Mevzuatı :

 

Fuarlar

Yurt dışında düzenlenecek milli katılım ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurt dışı fuar destek mevzuatı ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait bilgiye ulaşabilirsiniz

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

 •  
2019 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
2020 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
Fuarlar Mevzuatı

 https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

Hedef Ülkeler

 

 •  
Yıllar Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri

 

 •  
Fuar Organizatörler

 

 •  
Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

 

 •  
2005-2018 Yıllarında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar

 

 •  
2003-2018 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

 

 •  
Prestijli Fuarlar

 

 •  
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

 

 •  
Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

 

(0312)

204

8843

 

İhracat Genel Müdürlüğü

(0312)

204

8870

 

Fuar İzinleri ve Destekleri

Dairesi Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8710

8716

fuarihr@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8717

 

 

(0312)

204

8718

 

 

(0312)

204

8734