Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

 

1) Kimler Yararlabilir ?

 

• Türkiye  İhracatçılar  Meclisi  (TİM),  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  (TOBB),  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hissesine sahip olunan şirketler,

• 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler ile TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler,

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

 

Programının amacı, ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

 

Tanımlar

 

İşbirliği  kuruluşu:  Türkiye  İhracatçılar  Meclisi  (TİM),  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hissesine sahip olunan şirketi,

Kullanıcı: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler ile TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, sektör denekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu demek, birlik ve kooperatifleri,

Destek Unsurları

• İşbirliği   kuruluşları   tarafından   Yurt   Dışı   Lojistik   Merkezileri(YDLM)   faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri genelge ile belirlenen;

 

a) Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD doları,

b) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dâhil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD doları,

c) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD doları desteklenir.

• Kullanıcıların gümrükleme ve genelge ile belirlenen diğer giderleri, yıllık en fazla 100.000 (yüz bin) ABD doları desteklenir.

 

Başvuru ve Destek Süresi

 

• YDLM'lerin destek kapsamına alınması için, işbirliği kuruluşları tarafından bir fizibilite raporu hazırlanarak detayları genelgede belirlenen proje ile Bakanlığa başvuru yapılması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

• Bakanlık, YDLM kurulmasına/açılmasına yönelik olarak duyuruya çıkabilir.

• İşbirliği kuruluşları destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlandırılır.

• Kullanıcılar ise destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlandırılır.

• Karar kapsamında en fazla altı adet YDLM desteklenir.

 

3) Başvuru Yeri Neresidir?

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

 

Link: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

 

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

Karar Sayısı: 3080

Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesi, 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan desteklenmesine ilişkin hususların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, yurt dışında kurulan/kurulacak lojistik merkezlere yönelik olarak Türkiye'de yerleşik işbirliği kuruluşları ve kullanıcıların desteklenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Genelgeyi,

c) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hissesine sahip olunan şirketi,

ç) İşletici şirket: İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışı lojistik merkez kurulması ve/veya işletilmesi konusunda hizmet satın alınan şirketi,

d) Kullanıcı: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler ile TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

e) Yurt Dışı Lojistik Merkez (YDLM): İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışında açılan, ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme/boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme/bölme, soğuk depolama, dağıtım vb. faaliyetlerin kümelendirilerek gerçekleştirilebilmesi için uluslararası taşımacılık ve lojistik amaçlı düzenlenmiş merkezi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BOLUM

Destek Unsurları

Yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesi

MADDE 4- (1) İşbirliği kuruluşları tarafından YDLM'lerin faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri Genelge ile belirlenen;

a) Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD dolan,

b) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dâhil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD doları,

c) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD doları,

desteklenir.

Kullanıcıların desteklenmesi

MADDE 5- (1) Kullanıcıların gümrükleme ve Genelge ile belirlenen diğer giderleri, yıllık en fazla 100.000 (yüz bin) ABD doları desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Kapsamına Alınma ve Denetim

Destek kapsamına alınma

MADDE 6- (1) YDLM'lerin destek kapsamına alınması için, işbirliği kuruluşları tarafından bir fizibilite raporu hazırlanarak detayları Genelgede belirlenen proje ile Bakanlığa başvuru yapılması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

(2) Bakanlık, YDLM kurulmasına/açılmasına yönelik olarak duyuruya çıkabilir.

Denetim

MADDE 7- (1) Bakanlıkça destek kapsamına alınan YDLM'ler Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık temsilcisi koordinasyon ve denetimine tabidir.

(2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Bakanlık Temsilcileri, YDLM'leri ilk destek başvurusunda ve Genelgede belirtilen periyotlarda bizzat yerinde inceler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğuna ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar.

(3) Proje sahibi işbirliği kuruluşunun, destek kapsamına alınan YDLM'lere ilişkin faaliyetleri izleme ve değerlendirmeye tabi olup usulleri Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Desteğin Süresi ve Desteklenecek Yurt Dışı Lojistik Merkez Sayısı

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin destek süresi

MADDE 8- (1) İşbirliği kuruluşları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlandırılır.

(2) Bakanlık, YDLM'lere yönelik olarak detayları Genelge ile düzenlenen performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, son üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde elli olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi verebilir. Toplam destek süresi on yılı aşamaz.

Kullanıcıların destek süresi

MADDE 9- (1) Kullanıcılar, 5 inci maddede düzenlenen destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlandırılır.

Desteklenecek Yurt Dışı Lojistik Merkez sayısı

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında en fazla altı adet YDLM desteklenir.

(2) Destek süresi bitmeden destek kapsamından çıkarılan YDLM yerine Bakanlık yeni bir YDLM'yi destek kapsamına alabilir.

(3) Bu şekilde destek kapsamına alınan YDLM, destek kapsamından çıkarılan YDLM'nin kalan destek süresi kadar destekten yararlandırılır.

(4) Bu Karar kapsamında desteklenecek en fazla altı adet YDLM'nin belirlenmesinde ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen YDLM'ler bir adet YDLM olarak dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Başvuru esasları

MADDE 11- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, desteklenecek gider kalemleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Genelge ile belirlenir.

Yurt dışı onay işlemleri

MADDE 12- (1) Destek başvurusuna konu yurt dışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onayına ve/veya incelemesine tabidir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onay ve incelemesine konu belge ve faaliyetler ile onay ve incelemeye ilişkin usuller Genelge ile belirlenir.

(2) Yurt dışı belgelerinin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Ödeme İşlemleri

MADDE 13- (1) Destek ödemesine ilişkin olarak ibraz edilen belgelerdeki giderler, dolaylı vergiler de dâhil olmak üzere Türk lirası cinsinden olması halinde Türk lirası, döviz cinsinden olması halinde ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınmak suretiyle, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda” yer alan kurlar esas alınır. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda” da yer almayan ülke para birimleri, ABD dolarına çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(2) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kullanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Uygulama

MADDE 14- (1) Bu Karar kapsamında YDLM'lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilir.

Hizmet tarifesi

MADDE 15- (1) Bu Karar uyarınca desteklenen YDLM'lerde kullanıcılara verilecek hizmetlere ilişkin tarife işbirliği kuruluşu tarafından hazırlanır, Bakanlık onayı sonrası uygulamaya alınır.

Müeyyide

MADDE 16- (1) Bu Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan işbirliği kuruluşu ve kullanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Dava/soruşturma sonucunda eylemi sabit görülenlerin, Bakanlık tarafından uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları kararları kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilir. Bakanlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından veya delil yetersizliğinden kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

(2) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinin, Bakanlıkça yapılacak tebligat üzerine bir ay içinde ödenmesi istenir. Bu süre içinde ödenmeyen destek tutarları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre vergi dairelerince takip edilmesi için Bakanlıkça ilgili vergi dairesine bildirilir. Süresinde ödenmeyen destek alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilir.

Diğer hususlar

MADDE 17- (1) Bu Karar hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan işbirliği kuruluşları ve kullanıcılar aynı giderler için diğer destek programlarından yararlandırılmaz.

Yetki

MADDE 18- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Genelge ile belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kullanıcı ve işbirliği kuruluşlarım ilgili stratejilerde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, bu Karar kapsamında düzenlenen destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, kullanıcı ve işbirliği kuruluşlarını destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkartmaya, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu bütçesinin etkin ve adil yönetilebilmesi amacıyla destek kapsamına alınan işbirliği kuruluşları ve kullanıcılara takvim yılı içinde sağlanacak destek tutarını sınırlamaya, ödenecek destek tutarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 
YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-(1) Bu Genelgenin amacı yurt dışında kurulan/kurulacak lojistik merkezlere yönelik olarak Türkiye'de yerleşik işbirliği kuruluşları ve kullanıcıların, 3080 sayılı Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde desteklenmesine ilişkin uygulama usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Genelge, 14/10/2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 13/10/2020 tarihli ve 3080 sayılı “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) 3080 sayılı “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ek olarak bu Genelgede geçen;

 1. Elektronik imza sertifikası: Nitelikli elektronik imza için kullanılan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınan elektronik veriyi,
 2. Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü,
 3. Hizmet tarife listesi: Yurt Dışı Lojistik Merkezde (YDLM) kullanıcı firmalara sağlanan kira dâhil tüm hizmetlerin ücretlerini gösteren listeyi,

ç) İdare Ofisi: İşbirliği kuruluşu tarafından YDLM'ye ilişkin yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ofisi,

 1. İncelemeci kuruluş: Kullanıcıların destek başvuruları için Genel Müdürlük tarafından YDLM bazında belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğini; işbirliği kuruluşlarının destek başvuruları için ise Genel Müdürlüğü,
 2. Karar: 14/10/2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 13/10/2020 tarihli ve 3080 sayılı “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP): 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
 4. Kullanım gideri: Hâlihazırda yurt dışında faaliyet göstermekte olan lojistik amaçlı tesislerin belirli bir bölümünün kullanılmasına ilişkin hizmet giderlerini,

ğ) Lojistik uzmanı: YDLM'lerde görev alan, lojistik ve işletme konularında bilgi sahibi olan ve en az lisans seviyesinde diploması bulunan personeli,

 1. Maliyet Değerlendirme Komitesi: YDLM'lere yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen desteğe konu harcamalar ile kullanıcılara sunulacak hizmetlere ilişkin hizmet tarifesinin rayiç bedele uygunluğunu belirlemek amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve Bakanlık temsilcisi başkanlığında Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile uzmanlardan oluşan komiteyi,

ı) Nitelikli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”na istinaden ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi,

 1. Yardımcı personel: YDLM'lerde kullanıcılara sunulan hizmetlerin icrasında görev alan personeli,
 2. YDLM Müdürü: YDLM'lerde idari işlerden sorumlu olan kişiyi,
 3. Yetkilendirilmiş kullanıcı: Karar kapsamında başvuru yapacak işbirliği kuruluşu/kullanıcı tarafından işbirliği kuruluşu/kullanıcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce E-İmza Taahhütnamesi (EK-12)'nin imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ve işbirliği kuruluşu/kullanıcı bünyesinde çalışan ya da ortaklık bağını haiz elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi

ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamına Alınma, Desteklenecek Faaliyetler, Destek Süresi, Denetim ve Raporlama

Proje Ön Onay Başvurusu ve Destek Kapsamına Alınma

MADDE 4-(1) İşbirliği kuruluşu tarafından kurulması planlanan YDLM'lere ilişkin proje ön onay başvurusu, EK-1'de yer alan YDLM Proje Ön Onay Başvuru Formu ve Formda belirtilen belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

 1. Genel Müdürlük, ön onay başvurusunu lojistik merkezin kurulması planlanan ülke/şehrin fiziksel imkânları, lojistik kabiliyetleri, YDLM'nin kapasite ve büyüklüğü, kullanıcı talepleri, dış ticaretimize sağlayacağı katkı çerçevesinde inceler.
 2. Genel Müdürlük yapacağı inceleme neticesinde projeyi uygun görüp görmediği hususunu işbirliği kuruluşuna bildirir.
 3. Ön onay verilen projeye ilişkin olarak işbirliği kuruluşu tarafından hazırlanacak EK-2'de yer alan Fizibilite Etüdü Genel Müdürlüğe ibraz edilir.
 4. Fizibilite Etüdünde yer alan harcama kalemleri Maliyet Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.
 5. Maliyet Değerlendirme Komitesinin değerlendirmesi de dikkate alınarak Fizibilite Etüdünün Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde YDLM/işbirliği kuruluşu destek kapsamına alınır.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlere İlişkin Kurulum Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 5-(1) Destek kapsamındaki YDLM/işbirliği kuruluşunun Kararın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında EK-3'de sayılan giderleri desteklenir.

 1. Yurt içi veya yurt dışından temin edilen kurulum malzemelerinin destek kapsamına alınan işbirliği kuruluşu ya da yurt içi/yurt dışı şirketi adına faturalandırılması ve yurt içinden temin edilen malzemelerin bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu kapsamda gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye ve/veya kargo faturaları ve çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.
 2. Satın alınma işlemi yurt içinde, ifası yurt dışında gerçekleştirilen kurulum hizmetlerine ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV'nin konusuna girmediği belirtilen hizmetlere yönelik başvurularda destek hesaplamalarına KDV tutarı dâhil edilmez.
 3. Projenin onaylanmasından sonra işbirliği kuruluşunca yapılması öngörülen ilave kurulum harcamalarının desteklenebilmesi için Genel Müdürlükten onay alınması gerekir. Genel Müdürlük ilave harcamaların onaylanması aşamasında da Maliyet Değerlendirme Komitesi'nin görüşünü alır.
 1. YDLM'lerin kurulum giderlerinin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşu tarafından en az üç adet fiyat teklifinin ibrazı gerekir.

 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlere İlişkin Kira/Komisyon/Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 6-(1) Destek kapsamına alınan YDLM/işbirliği kuruluşuna yönelik olarak işbirliği kuruluş ya da yurt içi/yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilen;

 1. Kira,
 2. YDLM'nin işletilmesine yönelik olarak işletici şirketlere ödenen komisyon,
 3. Kullanım giderleri

Kararın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında desteklenir.

 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlere İlişkin Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri ile Danışmanlık Hizmeti Alımına Yönelik Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 7-(1) Destek kapsamına alınan YDLM/işbirliği kuruluşuna yönelik olarak işbirliği kuruluş ya da yurt içi/yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilen;

 

 1. EK-4'de belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 2. Hukuk, gümrük ve vergi müşavirliği, mali müşavirlik, lojistik altyapı, işe alım danışmanlığı ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer konulardaki danışmanlık alımına ilişkin giderleri Kararın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında desteklenir.
 1. Tanıtım faaliyetleri kapsamında,
 1. Ulaşım, konaklama ile yemek giderleri,
 2. Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
 3. Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,

ç) Yurt içine yönelik tanıtım harcamaları,

 1. Yurt dışında Türkçe olarak yapılan tanıtım harcamaları desteklenmez.
 1. Tanıtım faaliyetinin birden çok dilde yapılması durumunda; prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir. Tanıtım filmine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım filminin yurt dışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye'de de kullanılmasının mümkün olması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50'si üzerinden yapılır.
 2. Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez.
 3. Yurt içinden temin edilen tanıtım malzemelerinin yurt dışına gönderildiğinin, bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmiş gümrük beyannameleri, miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
 4. Danışmanlık hizmetlerinin alanında yetkin, danışmanlık hizmeti verme kapasitesine sahip gerçek veya tüzel kişilerden alınması zorunludur.
 5. Danışmanlık hizmetlerinin destek kapsamında değerlendirilebilmesi için danışmanlık hizmeti alımına başlamadan önce EK-5'te yer alan belgelerle Genel Müdürlüğe ön onay başvurusunda bulunulması ve Genel Müdürlükten ön onay alınması gerekmektedir. Ön onay verilmeyen danışmanlık giderleri desteklenmez. Ön onay; danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilir. Ön onayın verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen harcamalar desteklenir.
 1. Genel Müdürlük, gerek görmesi halinde, danışman şirketin/ortaklığın/gerçek kişinin daha önce yapmış olduğu faaliyetler, projede görev alacak danışmanların eğitim durumları ve iş tecrübelerini dikkate alarak yetkinliklerinin tespiti konusunu talep edebilir.
 2. Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleşen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlere İlişkin İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 8-(1) Destek kapsamına alınan YDLM/işbirliği kuruluşuna yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen istihdam giderleri, Kararın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında desteklenir.

 1. İstihdam desteği kapsamında, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin uygun görüşünü müteakip, YDLM'de istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvuru formu (EK-6) doldurularak Genel Müdürlüğün onayına sunulur.
 2. İstihdam desteği kapsamındaki personel, İngilizce veya o ülkenin resmi dilini konuşma ve yazma yeterliliğine sahip YDLM müdürü, lojistik uzmanı ve yardımcı personelden oluşur.
 3. Genel Müdürlük tarafından uygun görülen personelin, onay tarihinden itibaren gerçekleştirilen istihdam giderleri desteklenir.
 4. Sosyal yardım, sağlık sigortası, prim, ikramiye, yan haklar ve fazla mesai ücreti istihdam gideri kapsamında desteklenmez.

 

Yurt Dışı Lojistik Merkez Kullanıcılarının Desteklenmesi

MADDE 9-(1) Destek kapsamına alınan YDLM'lerde işbirliği kuruluşu/işletici şirket tarafından kullanıcılara sunulacak;

 1. Gümrükleme (gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ile gümrük idaresi tarafından verilen cezalar hariç olmak üzere beyanname kağıt ve özet beyan formu bedelleri, ordino ve acente hizmet bedeli, tır karnesi tescil hizmet bedeli, ardiye ücreti, tahmil tahliye bedeli, tartı/x-ray ücreti),
 2. Birleştirme ve ayırma, elleçleme,
 3. Dağıtım, depolama, iade işlemleri,

ç) İkmal, paketleme, paletleme, yükleme

hizmetlerine ilişkin giderleri ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve Kararın 5'inci maddesi kapsamında desteklenir.

(2) Destek kapsamına alınan YDLM'nin fizibilite etüdü ve iş modeli kapsamında yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak işbirliği kuruluşuna destek sağlanması halinde kullanıcı desteklenmez.

 

Desteğin Süresi

MADDE 10-(1) Kararın 8'inci maddesinde düzenlenen destek süresi, YDLM/işbirliği kuruluşunun desteğe konu edilen ilk ödeme belgesi tarihinde başlar.

 1. Ön onayın verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen harcamalara ilişkin destek ödemesi, YDLM'nin destek kapsamına alınmasını müteakip yapılır.
 2. Kararın 9'uncu maddesinde düzenlenen destek süresi, kullanıcının desteğe konu ilk ödeme belgesi tarihinde başlar.

 

Denetim ve Raporlama

MADDE 11-(1) İlk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından YDLM Yerinde İnceleme Raporu (EK- 7); her destek yılı bitiminde işbirliği kuruluşu tarafından Faaliyet Raporu (EK-8) Genel Müdürlüğe ibraz edilir.

 

 1. Genel Müdürlük yerinde inceleme yapabilir. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, YDLM'lerde faaliyetlerin usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde ilgili faaliyet desteklenmez.
 2. İşbirliği kuruluşu, kullanıcılara uygulayacağı Hizmet Tarife Listesi (EK-9) ile bu tarifede yapacağı değişiklikleri yıllık olarak Genel Müdürlük onayına sunar. Genel Müdürlük Maliyet Değerlendirme Komitesinin uygun görüşünü müteakiben Hizmet Tarife Listesini onaylar.
 3. Fizibilite etüdünde yer verilen hedef ve taahhütlere uyulmadığının tespiti halinde işbirliği kuruluşu yazılı olarak uyarılır. Fiilin tekrarının tespiti durumunda ise YDLM destek kapsamından çıkarılır. Kapsam dışı bırakılan YDLM hakkında işbu Genelge'nin 15'inci maddesinde düzenlenen faaliyetin sona ermesi ve tasfiye hükümleri uygulanarak, elde edilecek gelir uygulanan destek oranı çerçevesinde bütçeye iade edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Belgelerinin İbrazı, Ödeme ve Hakediş Ödeme İşlemleri

Başvuru Belgelerinin İbrazı

MADDE 12- (1) İşbirliği kuruluşlarınca destek başvuruları EK-10'da yer alan form ve belgelerle birlikte, kullanıcılar tarafından destek başvuruları EK- 11'de yer alan form ve belgelerle birlikte desteğe konu ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.

 1. Sürelerin hesaplanmasında ilgili belgenin incelemeci kuruluşun evrakına giriş tarihi esas alınır. Belirtilen sürelerde gerçekleştirilmeyen destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 2. Destek başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin, söz konusu eksikliğin tebliğinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde ibraz edilmesi gerekir. Bu süre içinde tamamlanmayan eksiklikler, destek başvurusunun sonuçlandırılmasında dikkate alınmaz.
 3. İşbirliği kuruluşlarının/kullanıcıların destek unsurlarına ilişkin ibraz ettikleri her türlü belgenin aslını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82'nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 (on) yıldan az olmamak üzere  sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur.
 4. İşbu genelge ekinde belirtilen ilgili yurt dışı belgeler belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylattırılır. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi uygun gördükleri belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 3080 sayılı Karar çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır” şerhini düşüp, ad ve soyadı, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim eder. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşaviri/Ataşesinin parafının atılması yeterlidir.
 5. YDLM'lere ilişkin kira destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi; kurulum destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme, fatura ve ödeme belgesi; istihdam destek başvurularında ise sözleşme, maaş bordrosu ve ödeme belgesi zorunlu belgelerdir.
 6. Başvuru sırasında zorunlu olarak bulunması gereken belgelerde veya söz konusu belgelerde yer alması gereken Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayında eksiklik olması halinde söz konusu harcama için eksik belge işlemi uygulanmaz ve destek başvurusu reddedilir. Diğer belgeler için eksik belge işlemi uygulanır.
 1. Genel Müdürlüğe ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile Genel Müdürlük tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin işbirliği kuruluşu/kullanıcıya ait KEP adresi aracılığıyla incelemeci kuruluşun KEP adresine iletilmesi gerekir. İncelemeci kuruluş, işbirliği kuruluşu/kullanıcıya yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İncelemeci kuruluşun kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması işbirliği kuruluşu/kullanıcının yükümlülüğündedir.
 2. KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin işbirliği kuruluşu/kullanıcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.
 3. Sekizinci ve dokuzuncu fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular incelemeci kuruluş tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Ödeme İşlemleri

MADDE 13-(1) Bu Genelgede belirtilen faaliyetlere ilişkin desteğe konu tüm ödemelerin, işbirliği kuruluşu/kullanıcılar tarafından bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir.

 1. Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir. Çekle yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ekstresinin ibraz edilmesi gerekir.
 2. Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliğinin/Ataşeliğinin ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin onayı gerekir.
 3. Karar kapsamındaki desteğe konu giderlere ilişkin ödemenin işbirliği kuruluşu/kullanıcının yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, destek ödeme tutarının hesaplanmasında işbirliği kuruluşu/kullanıcının yurt dışı şirkete ortaklık oranı dikkate alınır.
Hakediş Ödeme İşlemleri

MADDE 14 - (1) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için destek ödemesi yapılacak işbirliği kuruluşu/yurt içi şirketi ile kullanıcının Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığı incelemeci kuruluş tarafından sorgulanır. Gerek görülmesi halinde, incelemeci kuruluş tarafından işbirliği kuruluşu/yurt içi şirketi ile kullanıcının borç durumuna ilişkin belge talep edilir.

 1. İşbirliği kuruluşu/yurt içi şirketi ile kullanıcının anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.
 2. Destek ödemesi yapılacak işbirliği kuruluşu/yurt içi şirketi ile kullanıcıların borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
 1. Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa, işbirliği kuruluşu/yurt içi şirketi ile kullanıcıya ödeme yapılır.< >Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
 2. Mahsup işlemi gerçekleşmeden haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum ya da kurumlar tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma ya da kurumlara gönderilir. 
 3. 4. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu'nda” yer almayan ülke para birimleri ABD Doları'na çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer veri kaynakları esas alınır.
 4. 5. Bu Genelge'nin 7'nci maddesi kapsamında gerçekleştirilen sosyal ağ reklamları ile arama motorlarında gerçekleştirilen reklamlara ilişkin ödemelerin ay bazında üçten fazla olması halinde, ödeme tutarları ABD Dolarına veya Türk Lirasına çevrilirken ilgili ayın on beşinci günü, on beşinci günün iş gününe rastlamaması halinde ise izleyen ilk iş gününün kuru esas alınır.

Faaliyetin Sona Ermesi ve Tasfiye

MADDE 15 - (1) İşbirliği Kuruluşu, YDLM'nin kapatılmasına yönelik talebini en geç üç ay önce Bakanlığa bildirir.

(2) Bakanlık yapacağı değerlendirme neticesinde YDLM'nin kapatılmasına veya başka bir işbirliği kuruluşuna devrine karar verebilir.Faaliyetine son verilmesi kararlaştırılan YDLM'lerin, tasfiye ve kapatılmasına ilişkin iş ve işlemler, YDLM'lerin kurulu olduğu ülkede geçerli ticaret mevzuatı ve taraflar arasındaki sözleşmelerde belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülür.YDLM'nin tasfiyesi sonucu elde edilecek gelir, uygulanan destek oranı çerçevesinde bütçeye iade edilir.

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 16- (1) Bu Genelge eklerinde değişiklik yapmaya, bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 17 - (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.