Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

İhracat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190)

Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat

MADDE 10 –(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Bakanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Konuyla İlgili Gümrük Müsteşarlığı Düzenlemesi (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))

 (1) Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Süre uzatımı

 (1) Söz konusu Tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

 (2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

Taahhütname

Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında ) (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))  Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (EK-1) üç nüsha olarak alınır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Yurt Dışında Satılması

Yurt dışı fuara konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Yurt dışı fuara konu eşyanın geçici çıkışında İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme karşın yurt dışında eşyanın satılması durumunda e-birlik üzerinden İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Yurt dışı fuar amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, Gümrük Beyannamesinde 44 nolu haneye açıklamalar bölümüne ve nihai satış faturasına ilk fuar geçici çıkış beyannamesi tarih, sayısı ve geçici çıkışın kati ihracata dönüştürüldüğüne ilişkin açıklama yazılarak, kati satış faturası, ilk evraklar (ilk çıkış beyanname ve ilk çıkış faturaları,  son beyanname onayı ve son satış faturası vd.) eklenir ve 1023 rejim koduyla, beyannameye birlik ve gümrük onayı gerçekleştirilir.

1023

İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı

 

Yurt Dışı Fuar Amacıyla Geçici Çıkış ile İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;

İlk çıkışın yapıldığı Gümrük Müdürlüğü ve

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğü

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Tel : (312) 449 30 60

Diğer İlgili Mevzuat :

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) (30.05.2009 t. 27243 s. R.G.)​ 

https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-sikca-sorulan-sorular-gumruk-mudurluklerinde-gecici-ihracat-ve-haricte-isleme-uygulamalari-hakkinda-bilgi-verebilir-misiniz.html

Konuyla İlgili Destekler :

Ticaret Bakanlığı Desteği

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 

https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-sikca-sorulan-sorular-yurt-disinda-gerceklestirilen-fuar-katilimlarinin-desteklenmesi-ile-ilgili-bilgi-verebilir-misiniz.html 

 

İlgili KOSGEB Desteği

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

  • T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

  • Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
    06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

  • 0 312 595 28 00 (pbx)

  • 0 312 368 07 15

  • İletişim Merkezi

  • 444 1 567