Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

İhracat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190)

Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat

MADDE 10 –(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Bakanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Konuyla İlgili Gümrük Müsteşarlığı Düzenlemesi (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))

 (1) Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Süre uzatımı

 (1) Söz konusu Tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

 (2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

Taahhütname

Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında ) (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))  Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (EK-1) üç nüsha olarak alınır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Yurt Dışında Satılması

Yurt dışı fuara konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Yurt dışı fuara konu eşyanın geçici çıkışında İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme karşın yurt dışında eşyanın satılması durumunda İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Yurt dışı fuar amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, Gümrük Beyannamesinde 44 nolu haneye açıklamalar bölümüne ilk fuar geçici çıkış beyannamesi tarih, sayısı ve geçici çıkışın kati ihracata dönüştürüldüğüne ilişkin açıklama yazılarak, kati satış faturası, ilk evraklar (beyanname ve ilk çıkış faturaları vd.) eklenir ve 1023 rejim koduyla, beyannameye birlik ve gümrük onayı gerçekleştirilir.

Yurt Dışı Fuar Amacıyla Geçici Çıkış ile İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğü

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Tel : (312) 449 30 60

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

AMAÇ:

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM:

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİNİN UNSURLARI:

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak; T.C. Ticaret Bakanlığınca yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler esas alınarak metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar kapsamında destek sağlanmaktadır.

Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise %50 oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir.

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonları metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar çerçevesinde, 2019 yılı için genel nitelikli fuarlarda 71.000 TL'ye, sek- törel nitelikli uluslararası fuarlarda 107.000 TL'ye ve prestijli fuarlarda 360.000 TL'ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri destek kapsamındadır.

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yurt dışı fuar desteği mevzuatında köklü değişikliğe gidilmiş olup, destek mevzuatı daha basit ve sade bir hale getirilerek işlemlerin en aza indirilmesi ve destek ödeme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır.

Böylece, ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok fuara katılımlarının ve daha fazla pazarda boy göstermelerinin temini, dolayısıyla ihracatımızın ve ihracatımızda pazar çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Fuar Desteği Özet Tablosu

 

 

DESTEK KAPSAMI

DESTEK ORANI (%)

 

DESTEK LİMİTİ

 

FAYDALANICI

 

 

 

 

Yurt Dışı Fuar Katılımı Kapsamında Yer Kirası, Stand, Nakliye, Ulaşım Giderleri

 

Metrekare başına belirlenen tutarın, Hedef Ülkeler için % 70'i Diğer Ülkeler için % 50'si

Genel Ticaret Fuarları (Milli Katılım)

 

71.000 TL*

 

 

 

Şirketler, Üretici/İmalatçı Organizasyonları, İhracatçı Birlikleri

 

Sektörel Fuarlar

(Milli / Bireysel

Katılım)

 

 

107.000 TL*

Prestijli Fuarlar

(Milli /Bireysel Katılım)

 

360.000 TL*

 

Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler

 

 

 

75%

Genel Ticaret Fuarı

460.000 TL*

 

 

Yetkilendirilmiş Yurt Dışı Fuar Organizatörleri

 

Sektörel Fuarlar

721.000 TL

+ (460.000

TL İlave Tanıtım Desteği)*

* 2019 yılı için belirlenen destek üst limitleri (Yurt dışı fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜ- FE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir.)

 

Destek Mevzuatı :

 

Fuarlar

Yurt dışında düzenlenecek milli katılım ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurt dışı fuar destek mevzuatı ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait bilgiye ulaşabilirsiniz

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

 •  
2019 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
2020 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
Fuarlar Mevzuatı

 https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

Hedef Ülkeler

 

 •  
Yıllar Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri

 

 •  
Fuar Organizatörler

 

 •  
Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

 

 •  
2005-2018 Yıllarında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar

 

 •  
2003-2018 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

 

 •  
Prestijli Fuarlar

 

 •  
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

 

 •  
Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

 

(0312)

204

8843

 

İhracat Genel Müdürlüğü

(0312)

204

8870

 

Fuar İzinleri ve Destekleri

Dairesi Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8710

8716

fuarihr@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8717

 

 

(0312)

204

8718

 

 

(0312)

204

8734

 

 

Eximbank Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Eximbank Kredi ve Sigorta Programları

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz 

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/yurt-disi-fuar-katilim-kredisi 

  Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi - Türk Eximbank

Kimler için uygun?

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisinden; Türkiye'de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,

 • Organizatör: Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar,
 • Milli Katılımcı: Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden firmalar,
 • Bireysel Katılımcı: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar yararlanabilir.

Ürünün amacı ne?

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik ediyor, bu yolla yurt dışı pazar paylarını arttırarak yeni/hedef pazarlara girişlerini, rakiplerini tanımalarını, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinmelerini ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları sağlıyoruz.

Firma limiti nedir?

Firma limiti, firmanın kullandığı Yurt Dışı Fuar Katılım Kredilerinin herhangi bir zaman dilimindeki anapara bakiyelerinin toplamıdır.

Bu kredi programı kapsamında firma limiti;

 • A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 2.000.000,-TL,
 • B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.500.000,-TL,
 • C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için 1.000.000,-TL,
 • Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 200.000,-TL'dir.

İşlem alt limiti nedir?

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

360 Gün

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Rakamlarla Türk Eximbank

 


Genel

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

https://www.eximbank.gov.tr/tr/bize-ulasin

Türk Eximbank İhracat Destek Hizmetleri Merkezi: 0850 200 55 00​

 

KOSGEB'in Ticaret Bakanlığının Desteklediği  Programlara Benzer (Fuar, İş Gezisi, Tanıtım, Belgelendirme, Tasarım v.b.)  Destekleri (İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri Programı)

KOSGEB DESTEKLERİ

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler

 

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6314/isletme-gelistirme-buyume-ve-uluslararasilasma-destekleri

 

İşletme Geliştirme
Destek Programı

Sizin işletmenizin hangi desteğe ihtiyacı var? Gelin birlikte karar verelim.

devamı için

 

 

İş Birliği
Destek Programı

Tek başına büyümekte zorlanıyor ve iş birliğine mi ihtiyaç duyuyorsun? Sizi de destekliyoruz.

devamı için

 

 

KOBİGEL - KOBİ Gelişim
Destek Programı

Ulusal önceliklik alanlarda projenizle destek alın.

devamı için

 

 

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı
Destek Programı

KOSGEB desteği ile işinizi yurt dışına taşıyoruz.

devamı için

 

 

Yurt Dışı Pazar
Destek Programı

Yurt dışı pazarlara açılmak için hazırlayacağınız projelerinizi destekliyoruz.

devamı için

 

 

Tematik Proje
Destek Programı

KOBİGEL Programının yürürlüğe girmesiyle Tematik Proje Destek Programı için yeni başvuru alınmayacaktır.

devamı için

 

 

Genel
Destek Programı

Genel Destek Programı için yeni başvuru alınmayacaktır.

devamı için

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32

06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

0 312 595 28 00 (pbx)

0 312 368 07 15

İletişim Merkezi

444 1 567