Uluslararası Terim ve Kısaltmalar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Uluslararası Terim ve Kısaltmalar

İhracat Bilgi Platformu Ticari Terim ve Kısaltmalar Sözlüğü İçin Tıklayınız.

http://www.ibp.gov.tr/bilkay/section-bk-sozluk.cfm

Uluslararası Terim ve Kısaltmalar

A

 

Always Afloat

Daima yüzer halde

 

Ante diem/before date

Gününden önce/vadesi gelmiş

 

Advance Freight

Peşin avans navlun

 

After Hatch

Kıç ambar ağzı

 

Additional Premium

Ek prim

a/c

Account

Hesap, hesaba

A/C

Account current

Cari hesap

A/d

After date

Vadesinden sonra

A/S

Alongside

Bordada

A/S

Account sale

Satış hesabı

a/s

At sight

 

A/S

Account Sales/After sight

Satış hesabı/Görüldükten sonra

A/V

Ad valorem

Kıymet üzerinden

Acc

Accepted, acceptance

Kabul edilmiştir, kabul

ad/advt

Advocate

Avukat

 

Affidavit

Yeminli yazılı ifade

 

Afloat

Yüzer halde

AI

First class

 
 

Alternate

Yedek/Vekil

 

Amount

Miktar

 

Anno

Yılda

 

Anchorage

Demir yri

 

Arbitration/Arbitrator

Tahkim (arbitraj) Hakem

 

Article

İstatistik pozisyonu/Madde

 

Assessed

Tahakkuk etmiş

 

Assignment

Devir, temlik

 

Association

Dernek, birlik

 

Attorney

Vekil/Dava vekili

 

Attorney General

Başsavcı

awb

Airwarybill

(Hava) konşimento

 

B

 

Bill Book

Borç senedi defteri

 

Before Breaking Bulk

Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce

 

Bar Draught

Şığlıkta gerekli min.su çekimi

 

Bills discounted/Bank draft

İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi

 

Both Dates Inclusive

Her iki tarih dahil

 

Both ends, at both load/discharge ports

 
 

Bill of Health/Bulkhead

Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme

 

Buyer's option

Alıcı opsiyonu

 

Board of Trade

Ticaret Heyeti

 

By procuration (power of attorey)

Vekaleten imzaya yetkili

 

Berth terms

Yükleme ve boşaltma kuralları

B/C

Bills for collection

Tahsile verilen senetler

b/d

Brought down

Nakil yekün

B/E

Bill of Exchange

Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak

B/G

Bonded goods

Gümrüğü ödenmemiş transit mal

B/N

Banknote

Banknot

B/P

Bills payable

Borç senedi

B/P

Bill payable

Ödenecek senetler

B/R

Bills receivable

Alacak senedi

B/S

Bill of Sale

Gemi mülkiyetini devreden vesika

B/S (b.s)

Bill of Sale/Balance Sheet

Satış faturası/Bilanço

 

Balance

Denge

 

Bond

Tahvil

 

Boards

Tahta, mukavva

 

Bankrupt

Müflis

 

Barrel

Varil

Bs/c

Bills of collection

Tahsil senetleri

 

C

c

Currency/Cents/Case

Para/Sent/Durum

C and D

Collection and Delivery

Senet tahsili ve teslim

 

Cash against Documents

Vesaik mukabili ödeme

 

Cash Credit

Para olarak verilen kredi

 

Cash beore delivery

Teslimden önce ödeme

 

Cash discount/Certificate of deposit

Kasa iskontusu/Teminat makbuzu

 

Cumulative dividend

Birikmiş temettü

 

Cost and Freight

Mal Bedeli ve NAvlu

 

Coast Guard

Sahil koruma

 

Cargo's proportion of General Average

Büyük avaryadan yükün hissesine düşen

 

Custom House

Gümrük Dairesi

 

Cost, Insurance, Freight

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

 

Cost insurance, Freight, Commission and Interest

Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz

 

Cash in advance

Peşin para

 

Carload Lot

Alıcının bulunduğu istasyona teslim

 

Cash on Delivery

Teslimat anında ödeme

 

Custom of the Port

Liman teamülü, usulü

 

Charterers Pay Dues

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

C/A

Capital account

Sermaye hesabı

c/f

Carried forward

Nakli yekün

C/H

Clearing House

Takas Dairesi

c/m

Certificate of manufacture

İmalat belgesi

C/N

Credit Note

Alacak dekontu

C/N

Credit Note

Kredi dekontu

C/O

Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi

c/o

Care of/Cash order

Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş

C/P

Charter Party

Gemi kira kontratı

cash b/I

Cash against bill of lading

Konşimento karşılığı peşin ödeme

 

Cashier

Kasiyer, veznedar

 

Conditional sale

Şartlı satış

 

Charges prepaid

Önceden ödenen masraflar

 

Cheque

Çek

 

Clean bill of lading

Temiz, eklentisiz konşumento

 

Collect/collection

Senet tahsili/tahsil etme

 

Cartage

Nakliye Ücreti

 

D

 

Despatch half Demurrage

Surastarya yarısı kadar dispeç

 

Deposit account

Mevduat hesabı

 

Documents against discretion of collecting bank

Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik

 

Delivery at Frontier

Hudutta teslim

 

Drawback

Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum

 

Despatch Discharging only

Yalnız boşaltmada dispeç

 

Deposit pass-book

Mevduat cüzdanı

 

Days after sight

İbrazından sonraki günler

D/A

Documents against Acceptance

Kabul karşılğı vesaik

D/D

Demand Draft

Görüldüğünde ödenecek poliçe

D/D

Demand draft

İbrazında ödenecek poliçe

D/N

Debit Note

Borç Dekontu

D/N

Debit note

Borç dekontu

D/O

Delivery Order

Teslimat emri

D/P

Documents againts Palment

Ödeme karşılığı vesaik

D/P

Documents against payment

Vesaik mukbili ödeme

D/r

Deposit receipt

Teminat makbuz

D/y

Delivery

Teslimat

 

Debit

Borç zimmet

 

Declaration/Declared

Beyanname/deklare edilmiş

 

Defendant

Müdafi, savunucu

 

Depreciation

Amortisman

 

Draft

Poliçe/kambiyo senedi

dft/a.

Draft attached

Poliçe eklenmiş

dft/c

Clean draft

Belgesiz poliçe

 

Discount

İskonto, indirim

 

Distribute/Distributor

Dağıtma/Distiribütör

 

Dividend/Division

Temettü/Taksim

do

Ditto

Aynı, aynen

 

Drawer

Keşide eden

ds dft

Sight draft/Date draft

İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

 

E

 

Errors and omissions excepted

Hata ve noksanlar hariç

 

Errors excepted

Hatalar hariç

 

Excess Profit Duty

Olağanüstü Kazanç Vergisi

 

Enclosure

Ekleri

 

Endorsed/endorsement

Ciro edilmiş/ciro

 

Exchange

Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa

 

Ex dividend (um)

Kar hissesi olmadan, temettüsüz

 

Ex interest

Faiz hariç

 

Exlusive, excluding

Hariç, müstesna

 

F

 

Freight bill

Navlun senedi, faturası

 

Free In and Out, Stowed

 
 

Free In and Out, Stowed and Trimmed

 
 

Free of interest

Faizsiz

 

Floating (open) policy

Serbest (açık) poliçe

 

Freight ton

2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg.

 

Full Terms

Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.

 

Free of Turn

Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.

 

Free Trade Wharf

Serbest Ticaret Limanı

 

Foreign exchange

Döviz

 

Freight forward

Navlun vadeli

 

Freight

Navlun

 

Freightcolleckt

Navlun tahsil edilecek

 

Freight prepaid

Navlun peşin ödenmiş

 

G

 

Good merchantable brand

İyi kalite

 

Gross Register Tonnage

Sicile kayıtlı gros ton

 

Gross

Brüt

 

Gross weight

Brüt ağırlık

Gtee

Guarantee

Garanti, teminat

 

Gurantee/Guaranteed

Garanti/garanti edilmiş

 

H

 

Head Office

Merkez (büro)

 

Horse Power

Beygir gücü

 

High Water Mark

Yüksek su çizgii

 

Hours

Saat

 

I

 

Invoice Book

Fatura defteri

 

I owe you

size borcum, borç senedi

I/c

In charge of

Görevli, nezaretçi olarak

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık, fon

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık

I/I

Indorsement irregular

Gayri muntazam ciro

 

Included, inclusive

Dahil edilmiş, dahil

 

Instant (present month)

cari ay

 

Irredeemable

İtfa edilemez

 

Irrevocable

Rücu edilemez (gayrikabilirücu)

 

J

 

Joint account

Müşterek hesap

 

L

 

Letter of advice

İhbar mektubu

 

Life Boat

Can Filikası

 

Telegram Country Destination

Telgraf gönderildiği ülke dilinde

 

Telegram Country Origin

Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde

 

Lower Hold

Dip ambar

 

Letter of hypothecaion

İpotek mektubu

 

Length Overall

Geminin tam boyu

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/D

Letter of deposit

Rehin senedi

 

Ledger

Defterikebir

 

Liquidation, liquidated/liquid

Tasfiye, tasfiye edilmiş/likid

 

Limited

Sınırlı

 

M

 

Month's date/months after date

Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar

 

Marine Insurance Policy

Deniz sigortası poliçesi

 

Money Order

Havale emri

 

More or Less In Owner's Option

Çoğu/azı armatör opsiyonunda

 

Months after payment

Ödemenden sonraki aylar

 

Months after sight, month's sight

İbrazından bir ay sonra

M/R

Mate's Receipt Ordino

Yükleme ordinosu

 

Margin

Marj

 

Maturity

Vade

 

Memorandum

Muhtıra

 

Mortgage

Rehinli

 

Month

Ay

 

N

 

Not Always Afloat

Daima yüzer halde değil

 

Not dated

Tarih konmamış

 

Notice of Readiness

Hazırlık Mektubu

 

Not otherwise stated, not otherwise specified

Aksi ifade edilmemiş ise

 

Net proceeds

Nt hasılat, gelirler

 

Net Register Tonnage

Net tescil tonu

n/a

No account

Hesabı yok

n/e.

Not exceeding

Geçmeyecek

n/f.

no funds

Karşılıksız

 

National

Ulusal

 

Negotiable

Ciro ve devredilebilir

Net Terms.

Free of Charterer's commission

Kiralayan komisyonu hariçYükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.

 

O

 

on demand/overdraft

Talep halinde/Kredi Liminitin aşma

 

Open policy

Açık Poliçe

 

One price only

Tek fiyat

 

Owner's Risk

Armatör riskinde

 

Outstanding

Kapanmamış (hesap)

 

Open Shelter Decker

Açık barınak güverteleri barınak güverteleri

O/a.

On acceptance/On account

Kabul halinde/namına, hesabına

o/c.

Overcharge

Fazla masraf yükleme

o/n.

Order notify

Sipariş ihbarı

O/o.

Order of

Emrine

on cons.

On consignment

Konsiye olarak

 

Option, optional

Opsiyon, opsiyona bağlı

 

P

 

Power of Attorney/Private account

Vekaletname/Özel hesap

 

Profit and loss

Kar ve zarar

 

Pass Book

Tassarruf Cüzdanı

 

Port of Call

Uğranılacak liman

 

Port of Refuge

Sığınılacak liman

P/N (p.N.)

Promissory note

Emre yazılı senet

 

Purchase

Satınalma

 

Per procuration

Vekaleten imzaya yetkili

 

Premium

Prim

 

Q

 

Quantity in Owner's Option

Miktar armatör opsiyonunda

 

R

 

Running days

Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler

r/a. (R.A.)

Refer to acceptor

Muhataba müracaat

R/C

Re-credited

Tekrar kredi verilmiş

r/d

Refer to drawer

Keşideciye müracaat

r/e

refer to endorser

Cirantaya müracaat

  

Para transferi, havalesi

 

Receipt

Makbuz

 

Revision

Tashih, revizyon

 

Revenue account

Gelir hesabı

 

S

 

Sales Book

Satış Defteri

 

Salvage charges

Kurtarma masrafları

 

Stowage Factor

İstif Faktörü

 

Sundays and Holidays Excepted

Pazar ve tatiller hariç

 

Sundays and Holidays Included

Pazar ve tatiller dahil

 

Shipowner's Liability

Armatör yükümlülükleri

 

Supra under protest

Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet

 

Sundry Persons" account

Muhtelif şahıs hesabı

 

Shipper's Weights

Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları

s/a

Subject to approval

Onaya bağlı

s/d b/L

Sight draft with bill of lading attached

Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe

S/N

Shipping Note

Sevkiyat bildirisi

 

Superintendent

şef, yetkili memur

 

Sundry Creditors

Muhtelif alacaklılar

 

sundry debtors

Muhtelif borçlular

 

T

 

Trial Balance

Mizan

 

Tweendeck

Gladora

 

Turnover

Ciro

 

Trust receipt

Zilyetlik makbuzu

 

Telegraphic transfer

Telgrafla para havalesi

T/C

Time Charter

Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

 

Tarif

Gümrük tarifesi

 

U

 

Ültimo, last month

Geçen ay

 

V

 

Value as in original Policy

Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi

V/A

Voucher attached

Vesika, senet etkili

 

W

 

With Average

Avarya dahil

 

Water Ballast

Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra

 

Whether in Berth or Not

Yanaşmış olsun veya olması

 

Rates, Extras and Demurrage per World Scale

Fiat, ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre

 

With Vessel's Natural Segregations

(yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp, yerleştirilmesi

 

Weather Working Days

Hava şartları uygun çalışma günü

w/m

Without margin

Marjsız

w/w

Warehouse warrant

Antrepo makbuzu

 

Wharf

Rıhtım

 

Wholesale

Toptan satış

 

X

 

Ex interest