Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ)

AMAÇ: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.

KAPSAM: UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Tica- ret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Proje başvuru aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri aracılığı ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi, destek aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri.

UR-GE PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim/danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık.

UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendirilmekte ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KO- Bİ'ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak işbirliği içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.

Proje katılımcısı firmaların üretim kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri için ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. UR-GE projelerinde, katılımcı firmalar, sektörlerine özgü, rekabet güçlerini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında ger- çekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri kapsamında ise potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı bulmaktadırlar.

 

Böylece, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler birlikte hareket etmeyi, ortak so- runlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve uluslararası platformda böl- gesel güç oluşturmanın adımlarını atmaktadırlar.

UR-GE kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri için en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama faaliyeti için faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet ve alım heyetleri için faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 alım heyeti için destek sağlanmaktadır. Ayrıca, işbirliği kuruluşunun proje koordinasyonu için istihdam edeceği en fazla iki personele ait istihdam gideri %75 oranında desteklenmektedir.

UR-GE Desteği Özet Tablosu

 

2010/8sayılıUluslararasıRekabetçiliğinGeliştirilmesininDesteklenmesi HakkındaTebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve Danışmanlık

 

75%

     400.000 $

ProjeSüresince (36 Ay)

 

İşbirliği Kuruluşları

 

Yurt Dışı Pazarlama

 

75%

150.000 $ / Program

10 program

 

İşbirliği Kuruluşları

Alım Heyeti

75%

100.000 $ / Program

10 program

İşbirliği Kuruluşları

 

İstihdam

 

75%

 

   Emsal Brüt Ücret

2kişi;ProjeSüresince (36 Ay)

 

İşbirliği Kuruluşları

Bireysel Danışmanlık

70%

   50.000$/yıl

3 Yıl

Şirketler

 

    Destekle İlgili Mevzuat

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

 

 •  
UR-GE Tebliği (02.12.2016)

 

 •  
UR-GE Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
UR-GE Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
Devam Eden UR-GE Projeleri Listesi (Eylul 2019)

 

 •  
UR-GE Proje Hazırlama Kılavuzu (13 Haziran 2019)

 

 •  
UR-GE Projeleri (Bilgi ve Belgeler)

İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind/ur-ge-projeleri-bilgi-ve-belgeler

UR-GE Projeleri (Bilgi ve Belgeler)

İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

 •  
Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind/ur-ge-projeleri-bilgi-ve-belgeler/basvuru-icin-gerekli-bilgi-ve-belgeler


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK-A (UR-GE Proje ve Faaliyet Başvuru Belgeleri)
 • EK-B (Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler)
 • EK-C (İhtiyaç Analizi Yol Haritası)
 • EK-1 (URGE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı)
 • EK-2 (Proje Faaliyet Çizelgesi)
 • EK-3 (Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Formu)
 • EK-4 (Eğitim Faaliyeti Sonuç Raporu)
 • EK-5 (Danışmanlık Faaliyeti Değerlendirme Formu)
 • EK-6 (Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu)
 • EK-7 (Tanıtım Faaliyeti Sonuç Raporu)
 • EK-8 (Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Değerlendirme Formu)
 • EK-9 (Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Sonuç Raporu)
 • EK-10 (Alım Heyeti Faaliyeti Değerlendirme Formu)
 • EK-11 (Alım Heyeti Faaliyeti Sonuç Raporu)
 •  
Proje Değerlendirme - İş Akış Şeması

 

 •  
Sunum - URGE Projeleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ Genel Sekreterliği

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312) 212 9874

 

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve

Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)  204 8852

(0312)  204 8866

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

(0312) 204 8855