Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®'NİN DESTEKLENMESİ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY® DESTEĞİ

Markalaşma ve Turquality Desteği

AMAÇ: Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ'ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ: Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı.

 

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK UNSURLARI:

TURQUALITY® Marka Programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, kurumsal altyapıya yönelik danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine iliş- kin yurtdışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, test/klinik test işlemleri, danışmanlık, gelişim yol haritası çalışmaları, istihdam, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışmaları ile franchise faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenir.

DESTEK SÜRESİ: Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir.

TURQUALITY® Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile süresiz* olarak desteklerden yararlanabilmektedir.

(*TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketlerin/markaların desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için Bakanlık tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.)

 

 

ŞİRKETLERE YÖNELİK MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK TUTARLARI, ORANLARI VE LİMİTLERİ:

 

Destek Türü

Destek Konusu

Destek Oranı ve Üst Sınır

 

 

%50

 

 

Tanıtım Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleritanıtım faaliyetleridesteklenir.

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı

 

 

-1.600.000 TL*/yıl

 

 

%50

 

Şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel

Turquality Programı

 

tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

Marka Patent

kapsamına alınan markalarının yurtdışında

-Destek Üst SınırıYok Marka

Tescil Desteği

tescili ve korunmasına ilişkin giderleri

Programı

 

desteklenir.

-200.000 TL*/yıl

 

 

Şirketlerin uluslararası pazarlarda reka

%50

Turquality Programı

-2.000.000 TL*/yıl

-Hedef Pazar Başına 5 yıl (Kurumsal Altyapıyı Geliştirmeye Yönelik Danışmanlıklar yalnızca ilk 5

yıl desteklenir.)

Marka Programı

-1.200.000 TL*/yıl

 

bet avantajını artırmak üzere alacakları

Danışmanlık Desteği

kurumsal altyapı geliştirmeye yönelik danışmanlıkharcamalarıilehedefpazarlarına

yönelik alınan danışmanlık

 

hizmetlerine ilişkin giderleri destekle

 

nir.

 

 

% 50

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan mar-

Turquality Programı

 

kalı ürünleri ile ilgili olarak istihdam edi-

-Aynı anda azami 10 kişi

İstihdam Desteği

len moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ile

ürüngeliştirmedepartmanlarındagörev

-İlk 5 yıl

-Destek Üst Sınırı Yok

 

alanmühendislerineilişkingiderlerides-

Marka Programı

 

teklenir.

-Kişi Sınırı Yok

 

 

-800.000 TL*/yıl

 

Hedef pazarlara girmek için gerekli olan

 

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

- 2.000.000 TL*/yıl

Marka Programı

-1.000.000 TL*/yıl

 

veçevre,kaliteveinsansağlığınayönelik

 

teknikmevzuatauyumsağlanabilmesini

Sertifikasyon Desteği

teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen,

çevrebelgeleriileinsancan,malemniye-  ti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin

 

danışmanlık dahil her türlü giderleri ile

 

ruhsatlandırma test/klinik giderleri des

 

teklenir.

 

 

 

 

 

 

Birim Kira/ Dekorasyon Desteği

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri kira, kurulum/konsept mimari/dekorasyon harcamaları ile depolama hizmetine ilişkingiderleri desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Kira; Destek Üst Sınırı Yok

- Dekorasyon; Birim Başına 800.000 TL* (Program boyunca azami 50 mağaza) Marka Programı

-6.200.000 TL*/yıl

 

 

 

 

Franchise Desteği

 

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, biriminkira,dekorasyonvekonsept mimariharcamalarıazamiikiyılsüresince desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Kira; 800.000 TL*/yıl

-Dekorasyon Birim Başına 400.000 TL*

-Program Boyunca Azami 100 birim Marka Programı

-Birim başı 400.000 TL*

-Yıllık azami 10 birim

 

Pazar Araştırması Desteği

 

Şirketlerin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri destek kapsamındadır.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Destek Üst SınırıYok MarkaProgramı

-400.000 TL*/yıl

 

 

 

Fuar Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştireceklerifuarkatılımıve

tanıtımınailişkin faaliyetleri desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı

-Tanıtım Desteği limitlerine dahildir.

 

 

 

 

 

 

 

Gelişim Yol Haritası Çalışmaları

Destek kapsamına alınan şirketin mevcut konumu, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon

ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası

en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin

uygulayacağı Stratejik İş Planını içeren çalışmaya ilişkin gideri destek kapsamındadır.

 

 

 

 

 

 

%50

Turquality/Marka Programı

-1 kereye mahsus

-Marka Başına 800.000 TL

*Söz konusu limitler her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

 

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI FİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER:

Yönetici Geliştirme Programı: Türk markalarının uluslararası rekabetle başa çıkabilmesinin ve uluslararası pazarlarda daha yetkin bir aktör haline gelebilmesinin önemli gerekliliklerinden biri de insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasıdır. Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği ve ülkelerarası sınırların önemini gittikçe kaybettiği günümüz pazarlarında, firmaların rekabetçiliğini artırmak için, TURQUALITY® Programı kapsamında eğitim imkânları da sağlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak, Koç ve Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri bünyesinde gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek“Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile, TURQUALITY® Programı kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

TİM, İHRACATÇI BİRLİKLERİ, ÜRETİCİ DERNEKLERİ/ BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ:

İştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla hazırlayacakları projeleri Bakanlıkça uygun görülen TİM, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları; TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla

2.000.000 TL, Birlikler için %80 oranında ve projede yer alan Birlik başına yıllık en fazla 1.000.000 TL ve Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL'ye kadar desteklenebilir.

 

TURQUALITY® Sekreteryası :

 

https://www.turquality.com/
 

İletişim

·Ana Sayfa

·İletişim

TİM TURQUALITY® Sekretaryası
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Krokiyi görüntülemek için tıklayınız.

Tel: +90 (212) 454 0490/91
Faks: +90 (212) 454 0413/83

Başvuru ve Bilgi

  • Proje Uzmanı Yasemin YERLİKAYA İPEK

0212 454 06 70
yaseminyerlikaya@tim.org.tr

  • Proje Uzman Yardımcısı Ayşe Merve BİLGİN

0212 454 01 01
mervebilgin@tim.org.tr

 

Otomasyon Sistemi Teknik Destek

  • Proje Uzmanı Selahattin DAVUTOĞLU

0212 454 01 71
selahattindavutoglu@tim.org.tr

  • Proje Uzmanı Ali Seçkin GÜNENÇ

0212 454 07 16
aliseckingunenc@tim.org.tr

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/markalasma-ve-turquality-destegi

 

Markalaşma ve Turquality Desteği

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye'nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
  • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
  • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

 desteklenmektedir.

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerini aşağıda görebilirsiniz.
 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Turquality Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Nilgün Çolak

Müdür

colakn@oaib.org.tr

214

Tolga Telli

Şef

tellit@oaib.org.tr

157

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

(0312)  204    8803

(0312)  204    8666

(0312)  204    8843

(0312)  204    8763

 

markalasma@ticaret.gov.tr