Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri Nelerdir

Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri

Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri

 

Konuyla ilgili OAİB Genel Sekreterliği Uygulaması

http://www.ticaretonlemleri.com/

http://www.ticaretonlemleri.com/Map

Ülkemiz ihracatını olumsuz etkileyen/etkileme potansiyeli bulunan ticaret politikası önlemi (anti-damping önlemleri, telafi edici vergiler ve korunma tedbirleri) süreçlerinde son dönemde gözlemlenen yoğun artış, ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulmasına yönelik olarak Bakanlığımız gözetiminde ve eşgüdümünde yürütülen teknik çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından yüksek bir surette artmasına da sebebiyet vermiştir. Bu itibarla, diğer ülkelerce tatbik edilen ulusal mevzuatlar ve uygulamaların yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması muhtevasında oluşan ve gün geçtikçe gelişen uluslararası içtihat da yakından takip edilmekte ve kullanılacak/kullanılması muhtemel politika araçları üzerinde özel sektörün de iştirakiyle stratejiler geliştirilmektedir. Ayrıca, her bir süreç bağlamında Bakanlığımızca hazırlanan ülke görüşlerimiz, değerlendirmelerimiz ve argümanlarımız yazılı ve şifahi olarak ilgili ülke makamlarına tevdi edilmekte ve gerçekleştirilen ikili üst düzey toplantılarda, ilgili ülke muhataplarına iletilen mektuplarda veya DTÖ bünyesinde yer alan komitelerde dile getirilmektedir. İlaveten, sübvansiyon soruşturmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından cevaplandırılması gereken soru formları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda doldurulmakta ve Bakanlığımızca ilgili ülke yetkili otoritesine iletilmektedir.

Konuyla İlgili Devlet Desteği :

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları Kapsamında İhracatçı Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge 

http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/dosyalar/27_10_2006_001_yurt_disi_%20danismalik_ucreti_yonerge.doc

Konuyla ilgili tanımlar :

Türkiye'nin Aleyhine Açılan Soruşturmalar:

Anti-Damping Önlemleri (Anti - Dumping Measures):

Damping: Bir malın dış pazarda, iç pazardaki satış fiyatından daha düşük bir fiyatla satılması yoluyla ortaya çıkanfiyat farklılaşması.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması yasaklamıyor ancak karşı önlem alınabileceğini belirtiyor.

Anti-Damping Anlaşması m.2.1: “..bir ülkeden  başka bir ülkeye ihraç edilen bir ürünün ihraç fiyatı,normal ticari işlemler içinde, ihracatçı ülkede tüketime konu  benzer ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük olduğunda,  söz konusu ürünün dampingli olduğu, yani bir başka ülkenin pazarına normal değerinden daha düşük bir fiyatla sokulduğu kabul edilir..”

Telafi Edici Vergi (Countervailing Duty):
 
İthalatçı ülke tarafından konulan bir vergi olup anti-damping vergisine benzemektedir. İthalatçı ülke, ihracatçı ülkenin uyguladığı sübvansiyonlar dolayısıyla mallarının düşük fiyattan yurtiçi piyasasına sokulduğu ve bunun iç piyasayı ve ulusal sanayileri bozduğu sonucuna varmışsa, karşı önlem olarak telafi edici bir gümrük vergisi koyabilir. GATT Anlaşması'nda üye ülkelere, ihracatçı ülkelerin uyguladıkları aşırı sübvansiyonlar karşısında telafi edici vergi koyma olanağı tanınmıştır. (Kaynak: Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük)

Korunma Önlemleri (Safeguard Measures):

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla korunma önlemi alınabilmektedir. Bu amaçla, korunma önlemi bir malın ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinde artış yapılması veya miktar sınırlaması şeklinde uygulanabileceği gibi bunların kombinasyonu olarak da uygulanabilmektedir.

Korunma önlemleri, diğer ticaret politikası önlemlerinden (anti-damping ve telafi edici vergi) farklı olarak

-   firma bazlı değil ülke bazlı

-   belirli ülkelerden gerçekleştirilen ithalata değil tüm ithalata karşı

uygulanır.

Türkiye'nin Açtığı Soruşturmaların Tanımı:

Dampinge ve Sübvansiyona Karşı Önlemler: Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun hazırlanmış bir başvuruyu İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletebilir. Başvuru üzerine ilgili Mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilmektedir. Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısı veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği sübvansiyon olarak kabul edilir. Sübvansiyona konu olan ithalata karşı önlem alınabilmesi için sübvansiyonun, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'na göre yasaklanmış veya önlem alınabilir sübvansiyonlardan olması gerekir. Sübvansiyon soruşturması sonucu sübvansiyonun, yerli üretim dalında maddi zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının tespit edilmesi neticesinde sübvansiyona karşı alınabilmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, dampingli veya sübvansiyonlu ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalının başvurularını incelemekle, söz konusu başvuruları İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'na sunmakla ve soruşturma açılması halinde soruşturmayı yürütmekle yükümlüdür. Dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler, CIF bedelin yüzdesi bazında ad-valorem veya maktu olarak, ülke hatta firma özelinde alınabilmektedirler. Önlem uygulanan ürünün önleme konu ülkelerden önlem ödenmek suretiyle, bu ülkeler haricinde ithalatında herhangi bir engel bulunmamaktadır.