Ticari Kiralama Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Ticari Kiralama Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Ticari Kiralama Kapsamında Geçici İhracı Yapılacak Eşya ile İlgili ve Bu Eşyanın Yurt dışında Satılması Durumunda Yapılacak İşlemler

12/07/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' in üçüncü maddesi ile İhracat Yönetmeliği'nin on üçüncü maddesinde değişiklik yapılmış ve söz konusu maddenin ikinci fıkrasına “Ticari Kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir” hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla, ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşyaya 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin “Geri Gelen Eşya”ya ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılması esas olmakla birlikte, gümrük işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmektedir:

                (1)Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi; kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda ise ayrıca bahse konu aracın motorlu araç tescil belgesinin bir örneği ile birlikte, çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir.

                (2) Ticari kiralama konusu eşyanın mülkiyetinin kiraya verene ait olmaması durumunda, eşyanın mülkiyetinin başkasına ait olduğuna ilişkin noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.

                (3) Ticari kiralama konusu eşyanın, finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması durumunda, söz konusu eşyanın finansal kiralama yoluyla elde edildiğine ilişkin kiralayan ile kiraya veren arasında yapılan sözleşme ve kiralayan kişi tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.

                (4) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir.

Ticari kiralama yoluyla geçici çıkışı yapılacak eşyaya Gümrük Kanunu'nun 168 inci maddesi kapsamında muafiyet uygulanabilmesi için, Gümrük Kanunu'nun 169 uncu maddesi uyarınca, eşyanın yeniden ithalinde, ihracı sırasındaki ayniyetinin değişmemiş olması gerekir.

Ticari kiralamada kira faturası ve mal bedel faturası ayrı ayrı veya birlikte tek fatura şeklinde düzenlenebilir. Beyanname değeri olarak kiralanan eşya değeri girilmelidir.Dış ticarette finansal kiralama ve ticari kiralama işlemlerinin KDV konusuna girip girmediği, hizmet ihracatı olarak değerlendirilip, değerlendirilmeyeceği, bu nedenle KDV istisnası ve iadesi uygulanıp, uygulanmadığı hususlarında tereddütler hasıl olduğundan, firmaların konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından görüş, özelge talep etmeleri faydalı olacaktır. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tel : 312-415 33 89- 415 33 95 ve 415 33 96 ile irtibata geçilebilir.  

Ticari Kiralamada Süre uzatımı

 (1) Bu Tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

 (2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

                 Taahhütname

 Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında ) (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))  Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (EK-1) üç nüsha olarak alınır.

             Ticari Kiralamaya Konu Eşyanın Yurt Dışında Satılması

 Ticari kiralamaya konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Kiralanmak amacıyla çıkışta İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme yurt dışında eşyanın satılması durumunda İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Ticari kiralanmak amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, satış faturası, ilk evraklar (beyanname ve ilk çıkış faturaları, ticari kiralama sözleşmesi vd.) ve beyanname onayı istenir. Kiralama konusu eşyanın, yurt dışına kati satışının yapılmak istenmesi durumunda, söz konusu eşyanın kiralama yoluyla elde edildiğine ilişkin kiralayan ile kiraya veren arasında yapılan sözleşme ve kiralayan kişi tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname de ibraz edilir.

Ticari Kiralama ile İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Tel : (312) 449 30 60