Ticaret Politikası Savunma Araçları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Ticaret Politikası Savunma Araçları

http://www.tpsa.gov.tr/ 

Ticaret Politikası Savunma Araçları, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ilgili Anlaşmalarında ve İthalat Rejimi Kararının 4. Maddesinde adı geçen iç mevzuatta yer alan, benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticilerin ithalattan (ciddi) zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla başvurulan, dampinge karşı önlemler, sübvansiyona karşı önlemler ile korunma ve gözetim önlemlerinin bütününe verilen genel isimdir.

 Ticari Politikası Savunma Araçları; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat hükümlerine tabidir.

Dampinge ve Sübvansiyona Karşı Önlemler:

Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun hazırlanmış bir başvuruyu İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletebilir. Başvuru üzerine ilgili Mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilmektedir.

Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısı veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği sübvansiyon olarak kabul edilir. Sübvansiyona konu olan ithalata karşı önlem alınabilmesi için sübvansiyonun, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'na göre yasaklanmış veya önlem alınabilir sübvansiyonlardan olması gerekir. Sübvansiyon soruşturması sonucu sübvansiyonun, yerli üretim dalında maddi zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının tespit edilmesi neticesinde sübvansiyona karşı alınabilmektedir.

İthalat Genel Müdürlüğü, dampingli veya sübvansiyonlu ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalının başvurularını incelemekle, söz konusu başvuruları İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'na sunmakla ve soruşturma açılması halinde soruşturmayı yürütmekle yükümlüdür.

Dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler, CIF bedelin yüzdesi bazında ad-valorem veya maktu olarak, ülke hatta firma özelinde alınabilmektedirler. Önlem uygulanan ürünün önleme konu ülkelerden önlem ödenmek suretiyle, bu ülkeler haricinde ithalatında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Korunma Önlemleri:

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla korunma önlemi alınabilmektedir. Bu amaçla, korunma önlemi bir malın ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinde artış yapılması veya miktar sınırlaması şeklinde uygulanabileceği gibi bunların kombinasyonu olarak da uygulanabilmektedir.

İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Önlenmesi:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde soruşturmaya konu eşya, soruşturma açılışına dair tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izleme kapsamına alınır.

İzleme işlemi sonucunda, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar'ın 6'ncı Maddesi'nin 3'üncü fıkrasında belirtilen hallerin tespiti veya İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde açılacak bir soruşturma ile, yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki önlemin etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu hallerin tespit edilmesi, uygulanan önlemin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye dönük tahsil edilmesine mesnet teşkil edebilir.

Damping ve Sübvansiyon

 

 

 

 

Korunma Önlemleri / Safeguards 

 

 

 

İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Önlenmesi 

 

 

 

 

 

 

Başvuru ve Soru Formları 

 

 

Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri 

 

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

 • Damping nedir?

Dampingin yasal tanımı GATT 94'un VI Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma, diğer adıyla Anti-damping Anlaşmasının 2.1 maddesinde yapılmaktadır. Anti-damping Anlaşmasına göre, damping, bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, yani ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesidir.

 • Sübvansiyon nedir?

Bir ürün için, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan her türlü mali katkıyı ifade etmektedir. Sübvansiyonlara örnek olarak hükümet veya yerel yönetimlerin doğrudan mali katkısı, işletme zararlarının silinmesi, kurumlar veya gelir vergisi muafiyeti, ithal girdiler için ödenen dolaylı vergilerden daha fazlasının iadesi, maliyetinin altında kredi sağlanması, hükümetin maliyetinin altında girdi temin etmesi, vb. gibi örnekler verilebilir.

 •  Dampinge/Sübvansiyona karşı önlem neden gereklidir?

Ticaretin normal ve adil akışına olumsuz etki eden haksız rekabet koşulları yerli üretim dalının zarar etmesine yol açmaktadır. Dampingli/Sübvansiyonlu ürüne karşı alınan önlem ise bu haksız rekabet koşullarının bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

 •  Dampinge/Sübvansiyona karşı önlem yerli üreticiyi korumak için alınmış bir önlem midir?

Hayır. Dampinge karşı alınan önlemler, iç piyasada dampingli/sübvansiyonlu ithalat nedeniyle oluşan haksız rekabet koşullarını bertaraf etmeye yöneliktir.

 •  Dampinge/Sübvansiyona karşı önlemler serbest ticaret ilkesi açısından bakıldığında korumacı bir kavram değil midir?

Hayır. Dampinge/Sübvansiyona karşı alınan önlemler ticaretin normal akışını kısıtlayıcı, engelleyici ve yasaklayıcı bir tür politika aracı olmayıp özünü Dünya Ticaret Örgütü Kurucu Anlaşması'ndan alan ve tüm tarafların normal ticaret koşulları altında hareket etmesini sağlayan bir düzenlemedir. Ürün hatta firma bazında uygulanabilen bu önlemeler haksız rekabetin kaynağına odaklanmaktadır.

 • Damping/Sübvansiyon soruşturması sonucunda bir önlem alınırsa alınan bu önlemin yürürlük süresi ne kadardır?

Damping/Sübvansiyon soruşturması sonucunda alınan önlemlerin süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitimine 1 yıl kala yürürlükteki önlemin yürürlükten kalkacağı tarih yayımlanan tebliğ ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Önlemin yürürlük süresinin bitiminden en geç 3 ay evvel bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) başvurusu için web sayfamızda yer alan NGGS başvuru formu tam ve eksiksiz doldurularak ilgili Daireye sunulmalıdır. Bu başvuru üzerine açılabilecek soruşturma sonucunda önlemin kalkmasının dampingin /sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine neden olacağının tespit edilmesi halinde önlemin uygulanmasına devam edilir. NGGS sonucunda önlem aynen devam edebileceği gibi arttırılabilir, azaltılabilir ve hatta yürürlükten kaldırılabilir.

 •  Damping/Sübvansiyon soruşturmasının başlatılması için temel gereklilikler nelerdir?

Yönetmelik'in 20. maddesine göre bir damping soruşturması açılabilmesi için;

Genel Müdürlük, şikayet üzerine yapacağı incelemeyi tamamlayarak, soruşturma açılıp açılmaması hususunda Kurula teklifte bulunur. Şikayetin, yerli üretim dalı tarafından dampingli ithalat, maddi zarar ve bu ikisi arasındaki illiyet bağının varlığına ilişkin yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru suretiyle yapılması gerekmektedir.

Soruşturma açılabilmesi için; şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapıldığının tespit edilmesi ve damping veya sübvansiyona konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması gerekir.

Bir şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapılmış sayılabilmesi için; şikayeti destekleyen üreticilerin toplam benzer mal üretiminin, şikayeti destekleyen üreticiler ile şikayete karşı çıkan üreticilerin toplam benzer mal üretiminin % 50'sinden fazla olması ve toplam Türkiye benzer mal üretiminin %25'inden az olmaması gerekir.

Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin altında olması halinde, soruşturma açılmaz.

Kurulca soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tebliğ ile soruşturma başlatılır.

Kurulun kararı soruşturma açılmaması yönünde ise, durum şikayeti yapan tarafa bildirilir.

 •  Soruşturmanın açılışından nasıl haberdar olabilirim?

Damping/Sübvansiyon soruşturmaları Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin yayımı ile başlamış kabul edilir. Soruşturmanın açılışından haberdar olmak için öncelikle Resmi Gazete'nin takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, soruşturma açıldıktan sonra tespit edilebilen ilgili taraflara soruşturmada işbirliğine gelmeleri için bildirimlerde bulunulmaktadır.

 •  Damping/Sübvansiyon soruşturmalarında ilgili taraflar kimlerdir?

 Yönetmelik'in 23. maddesinde ilgili taraflar belirtilmektedir. Buna göre bir damping/sübvansiyon soruşturmasında aşağıda yer alanlar ilgili taraf olarak kabul edilmektedir.

a)   Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı veya üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,

b)   İhracatçı ülke hükümeti,

c)   Benzer malın Türkiye'deki üreticisi veya üye çoğunluğu benzer malın Türkiye'deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları.

Ancak, yukarıda belirtilenler dışında kalan ve soruşturmanın sonucundan etkilenebilecek diğer yerli veya yabancı taraflar da bir damping/sübvansiyon soruşturmasında ilgili taraf olarak kabul edilebilirler.

 • Soruşturma süresince ilgili taraflara iddialarını sunmaları için yeterli imkan verilmekte midir?
 • Yerli üreticilerin zarar göstergeleri nelerdir?

Yönetmelik'in 17. Maddesine göre dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki zarar göstergeleri; satışlar, kârlar, üretim, piyasa payı, verimlilik, yatırım hasılatı ve kapasite kullanımındaki fiili ve potansiyel azalma; yurt içi fiyatları etkileyen unsurlar; damping marjının büyüklüğü; nakit akışı, stoklar, istihdam, ücretler, büyüme, sermaye veya yatırımları artırma yeteneği üzerindeki fiili veya potansiyel olumsuz etkiler dahil olmak üzere, üretim dalının durumu ile ilgili tüm etkenleri ve göstergeleri kapsar. Bu liste sınırlayıcı değildir ve bu göstergelerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir.

 •  Dampingle zarar arasındaki nedensellik bağı nasıl kurulur?

Dampingli veya sübvansiyonlu ithalat ile yerli üretim dalının maruz kaldığı zarar arasındaki nedensellik bağının mevcut delillere dayandırılması gerekmektedir. Dampingli/sübvansiyonlu ithalat dışındaki nedenlerden kaynaklanan zarar bu ithalata atfedilmemelidir. Bu açıdan ilgili olabilecek etkenler, talepteki daralma veya tüketim kalıplarındaki değişmeler, yabancı ve yerli üreticilerin ticareti kısıtlayıcı uygulamaları ve aralarındaki rekabet, teknolojideki gelişmeler, yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği gibi etkenleri kapsamaktadır.

 • Dampinge karşı önlemin uygulayıcısı (tahsil edicisi) kimdir ve kimler bu önlemi öder?

Dampinge karşı önlemlerin uygulayıcı merci Gümrük Müsteşarlığıdır. Bu önlemlerin yükümlüsü ise dampinge karşı önleme tabi olan ürünün ithalatçısıdır.

 •  İçinde bulunduğum sektör dampingli/sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar görüyor, ne yapmalıyım?

İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi ile irtibata geçilerek dampingli ithalatın kaynağı ve ürün hakkında ön bilgi verilmelidir. İlgili daire tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde yapılması gereken işlemler hakkında yerli üretim dalı bilgilendirilmektedir. Kendilerinden başvuru formunu doldurmaları istenen üreticiler formu web sayfasından indirip, eksiksiz bir şekilde doldurup Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne göndermeleri gerekmektedir.

 •  Damping/Sübvansiyon önlemi alınması halinde başlamış işlemler için bir istisna bulunmakta mıdır?

Hayır. Önlemler, ilgili tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlamış işlem istisnası gözetilmeden yürürlüğe girmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca geçici önlem alınabilir. Öte yandan önlemin geriye dönük olarak uygulanması mümkündür. Ancak bu geriye yürüme soruşturmanın başlangıç tarihinden geriye gitmemek üzere geçici önlemin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlıdır.

 • Türkiye'nin damping/sübvansiyon mevzuatı Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları ile tamamen uyumlu mudur?

Ayrıca, yürürlükte bulunan 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, GATT Uruguay Round Ticaret Müzakereleri sonucunda imzalanan ve ülkemizce 31.12.1994 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması'nın ekindeki “GATT 1994'ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma” (Anti-Damping Anlaşması) ile “Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması” ile (Sübvansiyonlar Anlaşması) uyumludur 

Mevzuat

 

 

 

 

Uluslararası Mevzuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Gelişmeler Arşiv 

İletişim

Adres:

Emek / ANKARA

E-posta:

tpsa@ekonomi.gov.tr

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi:

Telefon: (0 312) 204 7710-204 7718-204 7722-204 7702-204 7726

Faks     : (0 312) 212 8765-212 8711 

E-posta:damping@ekonomi.gov.tr

Gözetim Korunma Kota ve Tarife Kontenjanları Dairesi

Telefon: (0 312) 204 7703-204 7717-204 7531

Faks     : (0 312) 212 8765-212 8711

E-posta: korunma@ekonomi.gov.tr

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Telefon: (0 312) 204 7776-204 7720-204 7701-204 7778

Faks     : (0 312) 212 8765-212 8711

E-posta:izleme@ekonomi.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü

Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi

Telefon: (0 312) 204 7744-204 7686

Faks     : (0 312) 212 8881

E-posta:pazaragirisihr@ekonomi.gov.tr