Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve GTS Kapsamında Avukatlık, Danışmanlık Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve GTS Kapsamında Avukatlık, Danışmanlık Desteği

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

(Değişiklik: 05/08/2015)

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan Birliğin görevleri kapsamında, yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmalarına yönelik olarak firmalarca alınan avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti harcamaları için İhracatçıBirlikleri bütçesinden yapılan destek ödemelerini düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2- BuUygulamaUsul ve Esaslarında geçen;

a. Avukatlık/Danışmanlık Firması: Firma veya Birlikçe soruşturma kapsamında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti alınan yerli veya yabancı firmaları,

b. Birlik: Firmaya sağlanacak desteklerde soruşturmaya muhatap firmanın üyesi bulunduğu İhracatçı Birliği'ni; ortak hizmet alımlarındailgili İhracatçı Birliğini ya daKoordinatör Birliği;

c. Koordinatör Birlik: Birden fazla Birliğin iştigal alanına giren ürünlere yönelik açılan soruşturmalarda Bakanlıkla eşgüdüm halinde yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıylaSektörKurulu Kararı ile belirlenen Birliği,

d. Firmaya Sağlanan Destek: Firmanın avukatlık/danışmanlık firmalarından aldığı hizmetin bedeline yönelik bu Uygulama Usul ve Esasları'nın 6. maddesi kapsamında üyesi bulunduğu Birlik
tarafından sağlananmaddi destek miktarını;

e. Ortak Hizmet Alımı: Bir ya da birden fazla Birlik tarafından avukatlık/danışmanlık firmalarından hizmet alımını,

f. Firma: Soruşturmaya muhatap olan ve bu Uygulama Usul ve Esaslarının 3 'üncü maddesinde geçen nitelikleri haiz firmayı,

g. Genel Sekreterlik: Firmaya sağlanan desteklerde, destek başvurusunda bulunan firmanın üyesi olduğu Birlik Genel Sekreterliğini; tek Birliğin iştigal alanına giren soruşturmalardaki ortak hizmet alımlarında ilgili Birlik Genel Sekreterliğini; birden fazla Birliğin iştigal alanına giren soruşturmalardaki ortak hizmet alımlarında Sektör Kurulu Kararı ile belirlenen koordinatör Birlik Genel Sekreterliğini;

h. İlişkili firmalar: Bir firmanın, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde başka bir firmanın asgari%50 oranında hissesine veya asgari%50 oranında oyhakkına veya yönetimkuruluÜyelerinin asgari % 50'sini seçme hakkına veya yönetim kurulu Üyelerinin asgari % 50'sine sahip olması halinde, bu firmalardan her birini,

 

i. Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı (İhracatGenel Müdürlüğü)'nı,

j. Soruşturma: Firmanın ya da Genel Sekreterliğin muhatap olduğu ilk kez açılan anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri soruşturmaları ile yürürlükte olan anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlemlerinin gözden geçirme soruşturmalarını (idari gözden geçirme soruşturmaları, nihai gözden geçirme soruşturmaları ve yeni tedarikçi soruşturmaları dahil olmak üzere),

k. TİM:Türkiye İhracatçılarMeclisi'ni

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM
KAPSAM, BAŞVURU ŞEKLİ VE DESTEK MİKTARI

Desteklenecek Firma

Madde 3 - Soruşturmalar kapsamında desteklenecek firmanın, soruşturma açıldığı yıldan önceki son iki takvim yılında üyesi bulunduğu Birlik üzerinden, toplam asgari 500 bin ABD Doları değerinde fiili ihracat yapması veya üyesi bulunduğu Birlik üzerinden gerçekleştirilecek ihracat kaydı ile imalat yapması gerekir.

İlişkili firmalar olması durumunda, aynı soruşturma için bu firmalardan sadece birine destek verilebilir.

Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 4 - Destek talebinde bulunan firma, soruşturma hakkında kısa bilgi içeren notu ve üyesi bulunduğu Birlik üzerinden üçüncü maddede belirtilen tutarda ihracat yaptığını veya üyesi bulunduğu Birlik üzerinden gerçekleştirilecek ihracat kaydı ile imalat yaptığını gösteren Gümrük Beyannamesi örnekleri ile soruşturmanın bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat eder. Genel Sekreterlik, 3 üncü maddede belirtilen kriterlere uygunluk açısından başvuruyu değerlendirir ve sonucu firmaya en geç 45 gün içinde bildirir.

Firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik idari gözden geçirme soruşturmalarında, başvurunun Genel Sekreterlikçe değerlendirmeye alınabilmesi için firmanın 7 nci maddede belirtilen Bakanlık olumlu görüşünü almış olması ve soruşturmayı yürütecek olan kuruma Bakanlık olumlu görüşünü aldıktan sonra başvuru yapmış olduğunu kanıtlayan belgeyi Genel Sekreterliğe ibraz etmesi gerekir.

Müracaat Şekli ve İstenilen Belgeler

Madde 5 – Destekten yararlanmak isteyen firma soruşturmanın nihai sonucunun açıklanmasını müteakip 4 üncü maddede belirtilen süre içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle Genel Sekreterliğe müracaat eder.

a. Avukatlık/danışmanlık firmasıyla yapılan ve avukatlık ücreti ile diğer giderleri ayrı ayrı gösterir sözleşmeninaslı veya noter veyaGenel Sekreterliğin aslını görerek onayladığı sureti,

b. Avukatlık/danışmanlık firmasına yapılan ödemeye ilişkin faturanın aslı veya noter veya Genel Sekreterliğin aslını görerek onayladığı sureti,

c. Avukatlık/danışmanlık bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontunun aslı veya noter veya Genel Sekreterliğin aslını görerek onayladığı sureti.

 

Firma Destek Miktarı

Madde 6 – Genel Sekreterlik tarafından kabul edilen başvuru kapsamında, firmanın soruşturma başına yaptığı avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti harcamalarının % 50'si üyesi olduğu Birlik bütçesinden karşılanabilir. Yapılan destek ödemesi miktarı 100.000ABD Dolarını aşamaz.1

Firmaya yönelik destek ödemesine ilişkin nihai değerlendirmede Birlik bütçe imkânları göz önünde bulundurulur.

Destek tutarı, firmanın üyesi olduğu birliğin talebi üzerine, başvuruda bulunan firma tarafından son iki takvim yılında soruşturma konusu üründen gerçekleştirilen ihracattan elde ettikleri nispi ödeme miktarları oranında, üye olup olmadığına bakılmaksızın ilgili ihracatçı birliklerince karşılanabilir.2

Destek, Birlik tarafından soruşturma bazında verilir. Aynı ülkede aynı ürün ile ilgili açılan her bir soruşturmaBirlik tarafındanayrı ayrı desteklenebilir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
ÖZELHÜKÜMLER

Sübvansiyon Önlemlerine Yönelik Gözden Geçirme Soruşturmaları

Madde 7- Firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik idari gözden geçirme soruşturmalarında firma; soruşturmayı yürütecek olan kuruma başvurusunu yapmadan önce, hizmet alacağı avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte Genel Sekreterliğe başvurur. Genel Sekreterlik çalışmayı TİM'in uygun görüşü ile Bakanlığa bildirir.

Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerine ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firma, başvuru yaptığı bu soruşturma için bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden faydalanamaz.3

Ortak Hizmet Alımı

Madde 8- Soruşturmaya konu ya da önleme tabi ürün ihracatının savunulmasına yönelik olması kaydıyla ilgili Birlik ya daBirlikler tarafından ortak avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti alınabilir.

Soruşturma konusu ya da önleme tabi ürünün birden fazla Birliğin iştigal sahasında olduğu hallerde Koordinatör Birlik ile ilgili Birliklerin hizmet alımında ödemeleri öngörülen miktarlar Sektör Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir ve ivedilikle Bakanlığa ve TİM'e bildirilir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesindeki ortak hizmet alımlarında TİM ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve SatımUygulamaUsul ve Esaslarındamevcut bulunan satın almalimitleri ve usulleri esastır.

İhraç ürünlerimize karşı açılan soruşturmaların sonuçlarının uluslararası ve ulusal tahkim, temyiz veya
_________________________
1 Değişiklik tarihi: 05/08/2015. Önceki Metin: Madde 6 – Genel Sekreterlik tarafından kabul edilen başvuru kapsamında, firmanın soruşturma başına yaptığı avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti harcamalarının % 50'si üyesi olduğu Birlik bütçesinden karşılanabilir. Yapılan destek ödemesi miktarı 100.000 ABD Dolarını aşamaz. Yapılan destek ödemesi miktarı 100.000ABD Dolarını aşmamak kaydıyla bir önceki yıl Birlik gerçekleşen gelirlerinin%2'sini geçemez.
Değişiklik tarihi: 20/07/2020.
3 Değişiklik tarihi: 20/07/2020. Önceki Metin: Madde 7 – Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan
sübvansiyon önlemlerine ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firma, başvuru yaptığı bu soruşturma ile bu
soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki
desteklerden faydalanamaz.

 

uyuşmazlık süreçlerine taşınmasına yönelik olarak da ortak hizmet alınabilir.

GenelleştirilmişTercihlerSistemi (GTS) Kapsamında Sağlanacak Destek

Madde 9 - Çeşitli ülkeler tarafından uygulanan ve ülkemiz ihraç ürünlerinin de yararlandığı GTS uygulamalarına ilişkin olarak ilgili Birlik ya da Birlikler tarafından ortak avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti alınabilir.GTS kapsamında yer alan ürün ya da ürünlerin birden fazla Birliğin iştigal sahasında olduğu hallerde Koordinatör Birlik ile ilgili Birliklerin hizmet alımında ödemeleri öngörülen miktarlarSektörYönetimKurulu Kararı ile belirlenir ve ivedilikle Bakanlığa ve TİM'e bildirilir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesindeki ortak hizmet alımlarında TİM ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esaslarında mevcut bulunan satın alma limitleri ve usulleri esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Raporlama

Madde 10- Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında firmalara sağlanan desteklere ilişkin detaylı raporlar, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa Genel Sekreterlikçe Bakanlığa intikal ettirilir.

Yetki

Madde 11 - Bu Uygulama Usul ve Esaslarda değişiklik yapmaya Bakanlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla TİM yetkilidir.

Yürürlük

Madde 12 - Bu Uygulama Usul ve Esaslarının hükümleri 01/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1: Bu Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan soruşturmalar kapsamındaki firma desteklerinden yine bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen hükümler çerçevesinde yararlanılabilir. Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlük tarihinden evvel hükme bağlanan ve ilgili Birlik bütçesinden destek alınmayan soruşturmalar kapsamındaki firma destek başvurularına ilişkin nihai karar, Birlik Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararı ve TİM uygunluk görüşü çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak bu yöndeki firma destek taleplerine madde 6 kapsamında verilecek destek tutarı azami 40.000 ABD Doları olarak uygulanır. Bu yöndeki talepler, iş bu Uygulama Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde TİM tarafından değerlendirilir. Bu tarihten sonra gelecek talepler, TİM tarafından değerlendirilmeye alınmaz.