Teknik Düzenlemeler ve Standartlar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Teknik Düzenlemeler ve Standartlar

 “Standart”, resmiyeti tanınmış bir kuruluş tarafından yaygın olarak ve tekrar kullanılmak üzere kabul edilen, ürün veya ilgili işlem ve üretim yöntemleri için kurallar, rehberler ya da özellikler temin eden ve uyulması zorunlu olmayan belgedir. Ülkemizde standartlar yasa gereği yalnızca Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır.

“Teknik düzenleme” ise, idari hükümler de dahil olmak üzere, ürünlerin özelliklerini veya ürünlere dair işleme ve üretim yöntemlerini belirten ve uyulması zorunlu olan metindir.

Devletler, piyasaya arz edilecek ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, çevreye, hayvan ve bitki sağlığına, tüketici haklarına veya korunması amaçlanan benzeri temel değerlere zarar vermemesi ve tehlike oluşturmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, ülkemizdeki ilgili kurumlar, sorumlu oldukları ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yayımlamakta ve uygulamaktadır. Teknik düzenlemelerin dış ticaret sistemine yansıtılması ise Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

Teknik düzenlemelere uyum, ürünlerin yurtdışı pazarlara erişiminde hayati rol oynarken, tersi de ciddi teknik engeller yaratabilmektedir. Ülkelerin uyguladığı birbirinden farklı teknik düzenlemelerin dünya ticaretinde malların serbest dolaşımına engel teşkil etmemesi amacıyla ülkemizin de üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller Anlaşması hazırlanmıştır. Söz konusu Anlaşma, teknik düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında yerli ve yabancı ürünler arasında ayırım yapılmaması, teknik düzenlemelerin amaçlanan hedefe ulaşmak için gerekenden daha fazla ticareti kısıtlayıcı etkisi olmaması ve ülkelerin teknik düzenleme taslaklarını diğer ülkelere önceden bildirmeleri yoluyla şeffalık sağlanmasını temel ilkeler olarak belirlemektedir.

Öte yandan, ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği hükümleri, AB'nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatının ve CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi, genel ürün güvenliği ve bildirimler gibi yatay kurallarının Türkiye tarafından uyumlaştırılmasını gerektirmektedir. Söz konusu uyumlaştırma faaliyeti de, ülkemiz ile AB arasında malların serbest dolaşımının önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, AB'nin teknik düzenlemelere ilişkin yatay kuralları, 2002 yılında yürürlüğe giren 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun  Uygulama Yönetmelikleri ile ulusal mevzuatımıza aktarılmıştır. AB'nin spesifik olarak ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerinin önemli bir bölümü ise ilgili Bakanlıklar tarafından uyumlaştırılmış olup, uyum faaliyetleri halen devam etmektedir.

İthalatta ve ihracatta ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler ise Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı, Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ile belirlenmektedir.

İhracat Denetimleri

Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk, kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan tarımsal ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği  çerçevesinde ihracatta zorunlu standart denetimine tabidir. Söz konusu denetimler, Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır.

1930'lu yıllarda başlatılan bu uygulamanın amacı, geleneksel tarım ürünlerimizin dış ülkelerdeki itibarını muhafaza etmek ve istikrarlı pazarlar yaratmaktır.

Yurt dışında iş yapan müteahhitlerin işçilerinin ihtiyacı için yaptıkları ihracat, Hariçte İşleme Rejimi yoluyla yapılan ihracat ve Bedelsiz İhracat Tebliği kapsamında yapılan ihracatta Kontrol Belgesi aranmamaktadır.

Bunun yanı sıra, 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (2009/33) sayılı Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ ile belli şartlara sahip  işletmelere "Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi" verilmek suretiyle, bu işletmelerin ve bu işletmelerden ihraç kaydıyla söz konusu ürünleri temin eden firmaların ihracatta parti bazında kontrolden muaf tutulmaları sağlanmıştır.

İthalat Denetimleri

İthalatta yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan tarımsal ürünler,  İthalatta Kontrolü Ürün Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/2) çerçvesinde ithalatta zorunlu standart denetimine tabidir. Söz konusu denetimler, Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca;

Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/1) kapsamında yangın söndürücüler, hortumlar, kibritler, çeşitli sac ve şeritler, çelik borular, yaylar, termosifonlar ve çakmaklar gibi birtakım sanayi ürünleri Türk Standardları Enstitüsü;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/5) kapsamında; canlı bitki ve hayvanlar, bitkisel ve hayvansal ürünler, hayvan sağlığında kullanılan biyolojik ve kimyasal maddeler, bitki sağlığında kullanılan maddeler, yem sanayinde kullanılan maddeler, gıda maddeleri ve gıda sanayinde kullanılan maddeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;

Sağlık Bakanlığı'ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/4) ve Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/20) kapsamında uyuşturucu ve psikotrop maddeler, ilaçlar ve diyet gıdaları Sağlık Bakanlığı;

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/3), Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/6),  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/7),  ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/23)kapsamında atıklar, tehlikeli kimyasallar, yakıtlar, metal hurdaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/17) ve orman yetiştirme materyalleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/19) kapsamında tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından ithalatta denetlenmektedir.

Öte yandan, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/8); Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/10); Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/11); Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/14) ve Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2011/16)kapsamında yer alan ürünlerin ithalatındaürün güvenliği denetimleri Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından sürdürülmektedir.

Bakanlığımızca ithalatta yapılan ürün güvenliği denetimlerinin elektronik ortamda ve risk esasına göre yapılması amacıyla “Dış Ticaret Veri Sistemi” (DTVS) oluşturulmuş olup, sistem 2011 yılında faaliyete geçmiştir.Bu kapsamda, DTS 2010/41ve DTS 2011/29sayılı Tebliğler çerçevesinde bazı kişisel koruyucu donanımlar ile pil ve akümülatörlerin ithalat denetimleri DTVS üzerinden yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/9) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği, Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik ile Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlere yönelik ithalat denetimleri Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Teknik Mevzuat Uyumu

AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Tarafından Koordine Edilmektedir

Türkiye-AB İlişkileri Kapsamında Teknik Mevzuat Uyumu

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye, AB'nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır.

Gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının kaldırılması ticarette malların serbest dolaşımı için yeterli olmadığından, anılan OKK"nın 8 inci maddesi kapsamında, AB'nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da ülkemizce iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür.

Bunun üzerine, ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki Topluluk araçları 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu Topluluk teknik araçlarını uyumlaştıracak olan kamu kuruluşları 15.1.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir.

Uyumlaştırma süreci tamamlanan ve devam eden teknik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını teminen ilgili kamu kuruluşlarının katkısıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı  tarafından hazırlanan 4703 sayılı  "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, kısa adıyla Çerçeve Kanun, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un uygulama mevzuatı olan, 

  • 2002 tarihli CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin yerine geçmek üzere hazırlanan “CE İşareti Yönetmeliği” Bakanlar Kurulu'nun 16/12/2011 tarihli kararlarıyla kabul edilmiş ve 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
  • 2002 tarihli Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin yerine geçmek üzere hazırlanan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar (UDKOK) Yönetmeliği” Bakanlar Kurulu'nun 16/12/2011 tarihli kararlarıyla kabul edilmiş ve 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
  • "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" 17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  • “Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik" de 3 Nisan 2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 3 Mayıs 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

AB'ye üyelik müzakereleri kapsamında Malların Serbest Dolaşımı Faslının açılış kriterlerinden biri olan ve ülkemiz tarafından hayata geçirileceği taahhüt edilen karşılıklı tanıma ilkesinin işletilmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği”, Bakanlar Kurulunun 02/05/2012 tarihli ve 3169 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 23/06/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1/1/2013'tür.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belge ve işaretlemelerin objektif kriterlere dayanmasının ve uluslararası alanda tanınmasının temini bakımından mevzuat uyumunun ve uygulamasının önemli unsurlarından biri olan Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) kuruluşuna dair Kanun 4 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kuruluş çalışmalarını tamamlayan bahse konu Kurum, akreditasyon faaliyetlerine devam etmektedir. 

AB tarafından Türkiye için hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve söz konusu belge uyarınca Türkiye tarafından hazırlanan Ulusal Program, malların serbest dolaşımı ve teknik mevzuat uyumu çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış ve bu çerçevede ilgili kuruluşlarca uyumlaştırılacak olan teknik mevzuat listesi genişlemiştir.

AB teknik mevzuatına uyumun tamamlanması ile birlikte oluşturulacak yeni sistem sayesinde, sanayiimizin kalite altyapısı yükselecek, iç ve dış piyasalarda ürünlerimizin rekabet gücü artacak, piyasaya güvenli ürünlerin arzı sağlanarak tüketicilerin hakları ve çıkarları korunacak, ülkemizin dünya pazarları ve AB ile entegrasyonunda önemli adımlar atılmış olacaktır.

Ulusal Onaylanmış Kuruluşlarımız

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı

  • 31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

—   İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)

—   Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/2)

—   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3)

—   Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/4)

—   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

—   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/6)

—   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7)

—   Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının  İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/8)

—   “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)

—   Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/10)

—   Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11)

—   Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/12)

—   4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/13)

—   Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/14)

—   Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/15)

—   Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/16)

—   Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/17)

—   Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/18)

—   Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/19)

—   Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/20)

—   Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/21)

—   İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)

—   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23)

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (Tel: 0 (312) 212 58 96 - Faks:0 (312) 212 68 64)