Tasarım Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

TASARIM DESTEĞİ 

AMAÇ: Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılma- sına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır

KAPSAM: Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlik- leri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler).

 

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA YÖNELİK DESTEK UNSURLARI:

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

 

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uluslararası tasarım organizasyonları

%50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenmekte olup, işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık

1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Tanıtım (Tasarım Yarışmaları Organizasyonları vb.)

 

50%

300.000

$/yıl

Faaliyet Bazında Destek

İşbirliği kuruluşları

Tasarım Yarışmalarında Dereceye Giren Tasarımcıların Yurtdışı Eğitim ve Yaşam Giderleri

Yıllık Azami 60 Adet Tasarımcı

1.500

$/ay

 

Azami 2 Yıl

 

Tasarımcılar

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)    204    8803

(0312)    204    8844

(0312)    204    8797

(0312)    204    8841

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİNE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:

Tasarımcı şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri; tasa- rım ofisi ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece ta- sarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yurtdışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin;

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı şirketler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları,

-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla

  1. ABD Doları,

-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları,

-İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 200.000 ABD Doları,

-İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları'na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle desteklenmektedir.

 

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

Destek Oranı

 

Destek Limiti

Süre/ Adet

 

Faydalanıcı

 

 

Tasarımcı Şir- ketleri

Tasarım Ofisleri

 

 

Reklam, Tanıtım, Pa- zarlama

 

 

 

 

 

 

50%

 

300.000 $yıl

 

150.000 $/ yıl

 

 

 

 

 

 

4 Yıl

 

 

 

 

 

 

Tasarımcı Şirketleri

- Tasarım Ofisleri

Kira

200.000 $/yıl

100.000 $/ yıl

Kurulum/ Dekorasyon Giderleri

 

100.000 $/yıl

 

50.000 $/yıl

Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Giderli

 

50.000 $/yıl

 

50.000 $/yıl

Tasarımcıların Brüt Üc- ret Giderleri

150.000 $/yıl

200.000 $/ yıl

Danışmanlık Giderleri

200.000 $/yıl

100.000 $/ yıl

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

 

Tasarım Desteği

 

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008/2 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe Ait Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgenin ilgili eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı

 

(0312)   204  8803

(0312)    204 8841

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ UNSURLARI:

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri kap- samında yapılan istihdam, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

-İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretleri toplam en faz- la 1.000.000 ABD Doları,

-Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

-Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Bir şirketin en faz- la bir adet projesi desteklenir.

 

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

 

Destek Oranı

 

Destek Limiti

 

Süre/ Adet

 

Faydalanıcı

Tasarımcı Modelist Mühendis Brüt Ücret Giderleri

 

 

 

50%

1.000.000 $ / Proje Başına

 

 

 

3+2

Yıl

 

 

 

Şirketler

 

Alet Techizat Malzeme Yazılım Giderleri

250.000 $ / Proje Başına

 

Seyahat ve Web Sitesi Üyeliği Giderleri

150.000 $ / Proje Başına

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

 

Tasarım Desteği

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma

(0312)

204

8803

 

ve Tasarım Destekleri Dairesi

(0312)

204

8841

markalasma@ticaret.gov.tr

Başkanlığı