Takas Yoluyla Yapılan İhracat-İthalat ve KKDF Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Takas Yoluyla Yapılan İhracat-İthalat ve KKDF

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3'üncü maddesinin 12 numaralı bendinde takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Ancak, Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen bir mevzuat bulunmamakta dolayısıyla söz konusu işlemlerde KKDF istisnası uygulanamamaktadır.

Ancak, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

6- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,

şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

Söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı doğrultusunda gerçekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip alınan teminatlar çözülecektir. Diğer taraftan, ithalat ve ihracatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.

Dilekçe Örneği

 

...........……………………MÜDÜRLÜĞÜ'NE

…………. ülkesi ile takas işlemi kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- Firmanın

a) Ünvanı :

b) Adresi :

c) Vergi No :

2- Yurt Dışındaki firma adı

a) Ünvanı :

b) Adresi :

3- İhraç Edilecek Malın

a) Ticari tanımı :

b) GTİP :

c) Miktarı :

ç) Satış Bedeli :

d) CIF değeri:

e) FOB değeri:

4- İthal Edilecek Malın

a) Ticari Tanımı:

b) GTİP :

c) Miktarı :

ç) Alış Bedeli :

d) CIF değeri:

e) FOB değeri:

Bilgilerine arz ederim.

Firma İmza Kaşe

 

İhracatçıya Takas İle Dış Ticaret Müjdesi (TİM)

http://www.tim.org.tr/tr/tim-gundem-ihracatciya-takasla-dis-ticaret-mujdesi.html

Gümrükler Genel Müdürlüğü Takas ve KKDF Genelgesi  (2013/21)

http://www.tim.org.tr/files/downloads/duyurular/takas_genelgesi.pdf