Süt Tozu Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

“Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği” Kapsamında Süt Tozu Desteği

İlgili Mevzuat :

“Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği” (Tebliğ No: 2016/60)”

http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/c862c17640774b6f846b7bb541d6d5c7.pdf

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla; ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerde kullandıkları çiğ süt ve/veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Süt tozu kullanımı, ihracat ve satış işlemleri

 MADDE 9 -

(1) Bu Tebliğ kapsamında, firmaların ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin karşılığında oluşan süt tozu miktarı ve ihracatın gerçekleştiği ayları gösterir biçimde ihracatçı birlikleri tarafından Ek-2'de yer alan hak ediş formu hazırlanarak Konseye gönderilir. Desteklemeden faydalanacak ihracatçı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar, ihracatın gerçekleştiği ayı ve kullanılan süt tozu miktarını gösteren tahsisat belgeleri ile desteklemeye müracaat etmek zorundadırlar. Konsey bu belgeleri bir liste halinde hazırlayarak her ayın son gününe kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Belge asılları beş yıl boyunca Konseyde saklanır.

(2) Süt tozu hak edişi, aşağıda belirtilen kurallara göre yapılır:

a) İhracatçı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar, ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen ürünlere ait beyannameler ve sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat ederler. İhracatçı birlikleri bu belgeleri inceleyerek ihracatçı veya süt ürünleri ihracatçısı firmanın gerçekleştirdiği ihracata ait gümrük beyannamesi tescil tarihini gözeterek, aylık olarak hak ediş formu düzenler, Genel Müdürlüğe ve Konseye gönderir.

b) Konsey, hak ediş formu ve süt tozu üreten/ürettiren firmalar ile ihracatçı firmalar arasında yapılan sözleşmelerde ve alım satım faturasında yer alan bilgilere istinaden hak ediş formu tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tahsisat belgesi düzenler.

c) Birden fazla süt tozu üreten/ürettiren firmadan süt tozu alınması durumunda alım yapılan firma sayısı kadar tahsisat belgesi düzenlenir.

ç) Hak ediş formuna istinaden hazırlanan tahsisat belgelerine ilişkin bilgiler Konsey tarafından Genel Müdürlüğe ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yazılı olarak bildirilir.

d) Konsey tarafından düzenlenecek tahsisat belgelerinde süt tozu yağlı/yağsız olarak ayrılmaz. Ancak, bu durum satışa ilişkin faturalarda belirtilir. Desteklemeye müracaat

MADDE 10 - (1) Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçı, süt tozu ihracatçısı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirge).

c) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.

ç) Aslı görülmek suretiyle yetkili kişilerin imza sirküleri nüshası.

d) Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılmış çiğ süt alımına dair sözleşme.

e) Destekleme kapsamında süt tozu veya diğer süt ürünleri üretimi için gerekli olan çiğ sütün alımında, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenen, süt miktarının litre olarak belirtildiği müstahsil makbuzları/faturaların aslı veya vergi dairesi müdürlüğü ya da mal müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi. Belge, e-fatura ise; www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek il müdürlüğünce onaylanmış çıktısı. 

(2) Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçılardan birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1'de yer alan üretim taahhütnamesi.

b) Tahsisat belgesi.

c) İşletme kayıt belgesi.

ç) Süt tozu üreten/ürettirenlerce ton olarak düzenlenmiş ve il müdürlüğü tarafından üzerine “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulamasından yararlandırılmıştır.” kaşesi basılmış satış faturasının aslı veya sureti.

(3) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt tozu ihracatçılarından birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Bakanlıkça verilen ihracat ön izin belgesi.

b) İhracat ön izin belgesi alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ihracatın gerçekleştiğini gösteren belge.

c) Analiz raporu.

(4) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt ürünleri ihracatçılarından birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1'de yer alan üretim taahhütnamesi.

b) Tahsisat belgesi.

c) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi.

ç) Alım yaptığı çiğ süte ait Ek-5'de yer alan destekleme ödemesinin yapılacağı üretici veya üretici örgütü listesi. İcmallerinin hazırlanması ve destekleme ödemesi

 MADDE 11 -

(1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesine ilişkin  hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Destekleme başvuruları, Bakanlıktan İşletme Kayıt Belgesinin alındığı il müdürlüğüne veya süt tozu üreten/ürettiren işletmenin kurulu bulunduğu yerdeki il müdürlüklerine yapılır.

b) Destekleme kapsamındaki çiğ süte ait fatura veya müstahsil bilgilerinin Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kaydını, il müdürlükleri yapar. 

c) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamının incelenmesi il müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

ç) Desteklemeye esas olacak satış faturası ve tahsisat belgesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktar ile uyumlu olur. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.

d) Destekleme ödemeleri, ihracatçı ve süt ürünü ihracatçısı firmanın gerçekleştirdiği ihracata ait gümrük beyannamesi tescil tarihi baz alınarak, Genel Müdürlükçe belirlenmiş aynı aya ait birim fiyat üzerinden yapılır.

e) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar ile ilgili; ürün bünyesinde kullanılan süt tozu ihracatı için Ek-3'te, doğrudan süt tozu ihracatı için Ek-4'te, süt ürünleri ihracatı için Ek-5'te yer alan icmal tablosu düzenlenerek onaylanır ve ilgili tahsisat belgeleriyle birlikte beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

f) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmal, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılır.

g) İhraç edilen ürünün yurda geri getirilmesi halinde yapılan destekleme ödemesi Bakanlıkça geri alınır.

İhracat sonrası süt tozu hak ediş başvurularında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin istediği evraklar; 

1-      Dilekçe,

2-      İhracat Beyannameleri ve faturaları (asıl)

3-      İhracat Tablosu

4-      Sarfiyat Tablosu

5-      Hak Ediş Tablosu

6-      Hak Ediş Tablosu Eki

7-      Kapasite Raporu (aslı veya aslı gibidir örneği)

8-     Müracaat edilen İhracat Birliklerine üyelik

9-     Süt Tozu Teşvik İşlem Ücreti (50 TL.)

İlgili Mevzuat Linkleri;

“Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği” (Tebliğ No: 2016/60)”

http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/c862c17640774b6f846b7bb541d6d5c7.pdf

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için :

OAİB Genel Sekreterliği 

İhracat Uygulamaları Şubesi

Tel : 312-447 27 40  Dahili : 151, 143, 144, 145, 148, 149