Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılı Yolu İle (ETGB ile) İhracat Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılı Yolu İle (ETGB ile) İhracat

https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/di%C4%9Fer-ihracat-%C5%9Fekilleri

Hızlı kargo firmaları veya PTT ile göndereceğiniz, ağırlığı 300 kg'ı geçmeyen ve değeri 15.000 Avro'dan fazla olmayan eşyayı hızlı kargo taşımacılığından faydalanarak ihraç edebilirsiniz. Hızlı kargo firmaları, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) vererek eşyayı sizin adınıza eşyayı gümrüğe beyan ederler. Böylece taşıma ücreti dışında gümrük müşavirlik ücreti ya da ihracatçı birliğine üyelik aidatı ödemeksizin ve ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaksızın eşyanızı ihraç edebilir, KDV iadesi alma imkânından da faydalanabilirsiniz. Bu kolaylık, küçük çapta da olsa ihracat yapmak isteyen işletmeler için zaman ve işlem maliyeti açısından ciddi tasarruf sağlar. Bu konuda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

https://ticaret.gov.tr/data/5b87dcea13b8761160fa1832/41b682624d63bbb1138f87c814b3c013.pdf

https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/eihracat-g%C3%BCmr%C3%BCk-i%C5%9Flemleri

 

e-İhracat, temel olarak, mal ve hizmetlerin internet üzerinden yurt dışına satılmasıdır.

 

e-İhracatta gümrük işlemleri, normal ve standart ihracat işlemlerinden daha farklı ve daha kolay bir yöntemle yapılmaktadır. “Mikro İhracat” olarak da adlandırılan, değeri 15.000 Avro ve miktarı brüt 300 kilograma kadar olan eşyanın ihracatına ilişkin gümrük işlemleri, Ticaret Bakanlığı tarafından operatör yetkisi verilmiş olan posta ve hızlı kargo firmaları tarafından yapılır.

 

e-İhracat işlemlerinizi,
- Hızlı kargo firmasına ya da posta idaresine ödediğiniz taşıma ücreti dışında bir maliyete katlanmadan,
- Gümrük müşavirliği hizmet bedeli ve ihracatçı birliğine üyelik aidatı ödemeden,
- Gümrük beyanınız ihracatçı birliği tarafından onaylanmaksızın, gerçekleştirirsiniz.
Eşyanız, operatör firma tarafından kapınızdan teslim alınarak ve gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemleri bu firma tarafından yapılarak yurt dışına gönderilir. Ayrıca, bu şekilde yaptığınız ihracattan doğan KDV iadesini de alabilirsiniz.

 

Değeri 15.000 Avro ve miktarı brüt 300 kilograma kadar olan ve operatör hızlı kargo firması ya da posta idaresi tarafından gümrük işlemleri tamamlanarak yurt dışına ihraç edilen eşyanın kısmen ya da tamamen geri gelmesi durumunda, geri gelen eşyanın gümrük beyanı da operatör firma tarafından yapılabilmektedir.

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) (10.03.2013 t. 28583 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 1035/C ve 225 inci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126127 ve 128 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ'de geçen;

a) Başvuru: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvuruyu,

b) Başvuru formu: Ek-1'de yer alan dolaylı temsil yetkisi başvuru formunu,

c) Doküman: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderileri,

ç) Gönderi: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen, içerisinde ticari veya gayri ticari nitelikte eşya bulunan paket, koli, poşet ve benzerini,

d) Karar: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı,

e) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisini haiz kişiler ortaklığını,

f) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

g) Operatör: Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişileri,

ğ) Posta İdaresi: Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

h) Yetki: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılmasına yönelik verilen yetkiyi,

ifade eder.

Başvuru koşulları

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ ile verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin;

a) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce “hava kargo acentesi” olarak yetkilendirilmiş olması,

b) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması için şirket bünyesinde gümrük müşaviri istihdam ediyor olması veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş cezası veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

ç) Kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu bulunmaması,

d) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek X-ray cihazı, otomatik barkod okuyucu, 8 inci maddede belirtilen eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi ve kamera sistemi bulundurulması ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer altyapının kurulmuş olması,

e) Yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası tutarında teminat göstermesi,

f) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapacakları faaliyetlere uygun uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması,

zorunludur.

(2) Posta İdaresi için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki koşullar aranmaz.

(3) .....yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.

Başvuruda aranacak belgeler

MADDE 5 – (1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler aranır:

a) Ek-1/B'de yer alan başvuru formu,

b) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için şirketin kuruluşu ile faaliyet alanı içerisinde hava kargo taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği ile kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için faaliyet alanı içerisinde uluslararası kara yolu taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

c) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin son durumu ve sermayesine iştirak eden pay sahiplerinin pay oranlarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları,

d) Gümrük müşaviri istihdam edildiği veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapıldığına ilişkin belge,

e) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen hava kargo acentesi yetki belgesinin noter onaylı örneği,

f) Sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla alınacak yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası tutarında teminat,

g) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen yapacakları faaliyete uygun uluslararası kara yolu taşımacılığı yetki belgesinin noter onaylı örneği,

ğ) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği,

h) Bu fıkranın (b), (c), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerden sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular için birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(3) Posta İdaresi için birinci fıkrada belirtilen belgeler aranmaz; yazı ekinde Ek-1/A'da yer alan başvuru formu ile başvuruda bulunulur.

Başvuru şekli ve başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Başvuru, 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte, yetki kapsamı işlemlerin yapılacağı Gümrük Müdürlüğünün bağlı olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Başvurunun eksiksiz yapılmış olduğunun anlaşılması halinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak bir heyet marifetiyle gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı yerinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Söz konusu tespit sonuçları başvuru evrakı ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa gönderilir.

(3) Yetki kapsamındaki işlemlerin, birden fazla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerinde yapılacak olması halinde başvurunun yapıldığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü diğer Bölge Müdürlüklerinden görüş alarak birinci fıkrada belirtilen işlemleri sonlandırır.

(4) Talep, Bakanlıkça 15 gün içinde karara bağlanır.

Yetkilendirme ve yetkinin kapsamı

MADDE 7 – (1) İbrazı gereken belgelerin tam olduğunun ve aranan koşulların varlığının tespit edilmesi halinde, kişiye Bakanlıkça yetki verilir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirleri bu Tebliğ kapsamında dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere yetkilendirilir. Operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirlerinden firma bünyesinde istihdam edilenler bu Tebliğ hükümleri dışında gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Operatörler, yetki kapsamındaki işlemlerin yapılmasında alıcı/göndericiyi ayrıca başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder. Operatörlerce yetki kullanılırken vekâletname ibrazı aranmaz. Gönderilerin teslim ve tesellümüne ilişkin belgelerin alıcı/gönderici tarafından imzalanması bu yetkinin kendileri hesabına kullanıldığının kabul edildiği anlamına gelir.

Gönderilerin tasnifi

MADDE 8 – (1) Yurtdışından gelen gönderiler; otomatik barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geçirildikten sonra otomatik olarak aşağıdaki dört kategoriye ayrılır.

a) Belge kontrolüne tabi dokümanlar ve Kararın 45 inci maddesinde belirtilen eşya,

b) Belge kontrolüne tabi yetki kapsamında beyan edilebilecek diğer gönderiler,

c) Yetki kapsamındaki gönderilerden gümrükçe muayeneye tabi tutulacak olanlar,

ç) Yetki kapsamı dışında kalan gönderiler.

(2) Eşyanın otomatik barkod okuyucudan geçirilmesiyle oluşturulan elektronik boşaltma listesi ile beyanname bilgileri çakıştırılarak 4458 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde eksiklik ve fazlalık takibatı yapılır.

(3) Gerekli önlemlerin alınmasını teminen, içerisinde ithali ve ihracı yasak eşya bulunan gönderilerden ilgili gümrük müdürlüğü derhal haberdar edilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen her bir gönderiye ilişkin cins, kıymet, miktar ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler, barkod okuyucusu tarafından okunacak şekilde gönderi üzerinde yer almalıdır.

(5) Numunelik eşya ve modellerin, Kararın 86 ncı maddesi kapsamında kıymet ve ağırlık sınırlamasına tabi tutulmaksızın tasnif edilmesi için operatörce gerekli önlemler alınır.

(6) .....yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) .....yürürlükten kaldırılmıştır.

(8) Operatörler tarafından gönderilerin incelenmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca izinler yıllık olarak verilir.

Gönderilerin beyanı

MADDE 9 – (1) 4458 sayılı Kanunun 35/A maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre belirlenecek süre sona ermeden önce operatör tarafından gümrük beyannamesi verilen yetki kapsamındaki gönderiler için özet beyan verilmesinden vazgeçilebilir. Bu durumda, gümrük beyannamesi, 4458 sayılı Kanunun 35/B maddesinde öngörülen özet beyanda bulunması gerekli asgari bilgileri içerir ve aynı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca tescil edilinceye kadar özet beyan statüsündedir.

(2) Doküman olarak ayrılan gönderilerin beyanında asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri ve teslimat adresi yer alır. Doküman kapsamına giren gönderiler, tek bir kalemde topluca beyan edilir. Gelen doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda alıcı olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, gönderici olarak yurt dışından eşyayı gönderen hızlı kargo firması veya posta idaresi, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Giden doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda ise alıcı olarak yurt dışında gönderiyi teslim alacak hızlı kargo firması veya posta idaresi, gönderici olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Ayrıca, yetki kapsamında beyan edilen her bir dokümana ilişkin bilgileri içeren liste gümrük idaresince istenildiğinde sunulmak üzere operatör tarafından elektronik ortamda muhafaza edilir.

(3) Kararın 45 inci maddesi kapsamı eşya için gümrük beyannamesinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten kıymete ve varsa sekizli tarife alt pozisyonuna ilişkin bilgi yer alır.

(4) İkinci kategoride yer alan gönderiler için üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten eşyanın sekizli tarife alt pozisyonu, ilk ve son yüklendiği ülke bilgileri yer alır.

(5) Yetki kapsamındaki, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayacak ihracat gönderilerinin gümrüğe beyanı operatörün elindeki bilgi ve belgeler çerçevesinde uçak kalkışına kadar yapılır ve söz konusu beyanda uçak kalkışından sonraki 24 saat içinde düzeltme yapılabilir.

(6) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.

(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(8) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan eşya için transit rejimi çerçevesinde işlem yapılır. TIR karnesi hükümleri saklı kalmak üzere, dolaylı temsil yetkisi kapsamında yurda getirilen eşyada ulusal transit rejiminde; gönderilen eşyada ise hem ulusal hem ortak transit rejiminde asıl sorumlu operatördür.

(9) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.

Gönderilerin kontrol ve muayenesi

MADDE 10 – (1) Yetki kapsamındaki gönderiler, risk analizine dayalı kontrol ve muayeneye tabi tutulur.

(2) Kontrol ve muayene için X-ray cihazının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. X-ray kontrolünde şüphelenilen bir durum olması halinde gönderi açılarak muayene edilir. Muayene memuru sarı hatta işlem gören eşyanın muayenesini gerekli görür ise Gümrük Yönetmeliğinin 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işleme gerek kalmaksızın muayene yapabilir.

(3) Eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi operatörün sorumluluğundadır. Aksi durumlarda 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dâhil meri mevzuat kapsamında cezai işlem tesis edilir.

Vergilerin ödenmesi

MADDE 11 – (1) Gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir ve operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler, eşyanın operatöre teslimini takip eden en geç 7 işgünü içerisinde ödenir.

Geri gelen eşya ve mahrece iade edilen eşya

MADDE 12 – (1) 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında ihraç edilmiş eşyanın tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde aynı maddenin altıncı fıkrasında bahsi geçen ağırlık ve kıymet sınırlamaları dâhilinde işlem yapılır.

(2) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin gümrük idaresine ibrazı gerekir. İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir.

(3) Gönderinin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine; mahrece iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye gitmesine, operatörün beyanı doğrultusunda izin verilir.

(4) Mahrece iadesi talep edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde maktu vergi tahsil edilmişse bu eşyanın muayeneye tabi tutulması ve serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki ilgili taşıma senedinin iptali gerekir.

Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler

MADDE 13 – (1) Gümrük müdürlüğü gümrük işlemlerinin yapılmasını teminen gerekli tedbirleri alır.

(2) Gümrük muafiyeti ve bu Tebliğde öngörülen yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistikî veriler risk analizi kapsamında dikkate alınır.

(3) Eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içerisinde teslim tarihi ve alıcının TC Kimlik numarası/Vergi numarası gümrük idaresine elektronik ortamda iletilir.

(4).....................Yürürlükten Kaldırılmıştır (Mevzuat.Net)

Belgelerin saklanması

MADDE 14 – (1) Yetki kapsamında beyan edilecek gönderilere ilişkin ticari belgeler gümrük müdürlüğünce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere operatörlerce elektronik ortamda veya kağıt ortamında beş yıl süreyle saklanır.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 15 – (1) Başvuru formunda yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, form güncellenerek en kısa sürede Bakanlığa bildirimde bulunulur.

Müeyyide

MADDE 16 – (1) 4 üncü maddede yer alan koşullardan bir veya birden fazlasının operatörce kaybedildiğinin anlaşılması halinde, bu koşul veya koşullar yeniden sağlanıncaya kadar operatörün bu Tebliğ kapsamındaki yetkiden faydalanmasına izin verilmez.

(2) Kararın Onuncu Kısmına aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında Kararın 128 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında posta hizmetlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler dikkate alınır.

(4) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında fiil daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi halinde, 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında Kararın 112 nci maddesi hükmü dikkate alınır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz.

(3) Bu Tebliğde öngörülmeyen hususlarda, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 18 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 – (1) 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1/A

DOLAYLI TEMSİL YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Kurumun Unvanı :  
Adresi :  
Telefon Numarası :  
Faks Numarası :  
Elektronik Posta Adresi :  

 

2-Bilgi Alınabilecek Yetkililer
Adı-Soyadı :  
Unvanı :  
E-posta adresi :  

 

3- Gümrük müşaviri çalıştırılıyorsa
TC Kimlik No :  
Adı-Soyadı :  
Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi tarih ve sayısı :  
BİLGE Kullanıcı Kodu :  
E-Posta adresi :  

 

Not: Birden fazla gümrük müşaviri istihdam ediliyorsa, bu bilgiler her bir gümrük müşaviri için ayrı ayrı doldurulacaktır.

4-Posta İdaresi adına bu Tebliğ kapsamında gümrük işlemlerini yürütecek kişiler
  Adı: Soyadı: Unvanı: TC Kimlik No'su:
1.        
2.        
       
5-Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yeri
Geçici depolama yeri kodu :  
Adresi :  
Geçici depolama yeri işleticisi :  

Not: Bu kapsamda birden fazla geçici depolama yeri kullanılacaksa, bu bilgiler her bir geçici depolama yeri için ayrı ayrı doldurulacaktır

Kurumumuzun bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

Tarih Taahhüt Eden
Kurum Mührü Adı-Soyadı
  Unvanı
  Kaşesi

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1/B

DOLAYLI TEMSİL YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Ticaret Unvanı :  
Vergi Numarası :  
Hava kargo acentası yetki belgesi tarih ve sayısı :  
Adresi :  
Telefon Numarası :  
Faks Numarası: :  
Elektronik Posta Adresi :  
2-Temsil Yetkisine Sahip Kişiler
TC Kimlik No :  
Adı-Soyadı :  
Unvanı :  
 E-posta adresi :  
3- Gümrük Müşavirleri
TC Kimlik No :  
Adı-Soyadı :  
Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi tarih ve sayısı :  
BİLGE Kullanıcı Kodu :  
E-Posta adresi :  

Not: Bu kapsamda birden fazla gümrük müşaviri istihdam ediliyorsa, bu bilgiler her bir gümrük müşaviri için ayrı ayrı doldurulacaktır.

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin/Şirket Müdürlerinin
  Adı: Soyadı: Unvanı: TC Kimlik No'su:
1.        
2.        
       
5-Şirket sermayesinin %10'undan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarlar/ortaklar
  Adı: Soyadı: Unvanı: TC Kimlik No'su:
1.        
2.        
       
6-Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz kişiler
  Adı: Soyadı: Unvanı: TC Kimlik No'su:
1.        
2.        
       
7-Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yeri
 
Geçici depolama yeri kodu :  
Adresi :  
Geçici depolama yeri işleticisi :  

Not: Bu kapsamda birden fazla geçici depolama yeri kullanılacaksa, bu bilgiler her bir geçici depolama yeri için ayrı ayrı doldurulacaktır

Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, şirketimizin bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmesini müsaadelerine arz ederim.
Tarih Taahhüt Eden
Firma Kaşesi Adı-Soyadı
  Unvanı

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

TÜRKİYE KARGO ,KURYE VE LOJİSTİK İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ ÜYELERİ : http://www.karid.org.tr/uyelerimiz/

TÜRKİYE KARGO ,KURYE VE LOJİSTİK İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ 

Adres: Fulya Mh. Garaj Sk. Cennet Han No:7/6 Mecidiyeköy-Şişli / İSTANBUL

Tel: 0.212.217.42.58

Fax: 0.212.211.49.83

E-Mail 1:   turkkarid@ttmail.com

E-Mail 2:   karid@karid.org.tr

 

Posta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri, e-İhracat (Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla İhracat) Gümrük İşlemleri

 

Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

https://gumrukrehberi.gov.tr/kategori/bireysel-slemler/posta-ve-hizli-kargo-rehberi

 

Posta ve Hızlı Kargo Muafiyeti

1.Soru: Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?
Cevap:. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınmaktadır. 
2.Soru: Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?
Cevap: Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları, eşyanın
Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

 • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
 • Kitap veya benzeri basılı yayın için %0,
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
Söz konusu eşyanın,
-      Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
-      Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
-      Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
 gerekmektedir.
3.Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?
Cevap: Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır. 
4.Soru: Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?
Cevap: Hayır, yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.
5.Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?
Cevap: Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.
6.Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?
Cevap: Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.
7.Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün getirmek mümkün müdür?
Cevap: Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi “Yolcu işlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz.
8.Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?
Cevap: Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.
9.Soru: Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?
Cevap: Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve bu telefonların yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.
10.Soru: Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
Cevap: Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

11.Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür? 
Cevap: Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996  sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nın muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.
12.Soru: Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?
Cevap: Evet. Kişisel eşya (15481 sayılı Karar'ın 9 No'lu listesinin (B) bölümünde belirtilen eşya) yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir.
 Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişisel eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmış olup, kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyayı getiren posta idaresi veya hızlı kargo firmasına müracaat etmesi gerekmektedir.
 13.Soru: Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Cevap: Gönderilerin takibi Bakanlığımızca yapılmamakta olup, kargonuzun taşımacılığı hızlı kargo firması tarafından yapılıyor ise ilgili firmaya, posta ile yapılıyor ise PTT'ye başvurmanız gerekmektedir.
14.Soru: Bakanlığınızca vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?
Cevap: Hayır. Bakanlığımızca sadece vergi tahsilatı yapılmaktadır. Taşımacılık,  depolama veya diğer hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.
15.Soru: Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?
Cevap: Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ayrıca, bu firmalar bedeli gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın ve numunelerde hiçbir eşyadan, 0-1500 Avro arasında bulunan eşyadan ise gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye ücreti alamamaktadırlar.
 16.Soru: Yurtdışından gelen gönderimin vergisini ödemek için gümrük idaresine gelmem gerekiyor mu? 
Cevap: Gelen gönderinin kıymetinin 0-1500 Avro arasında olması halinde tahsil edilecek tek ve maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi ve hızlı kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil edilmektedir.

 

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
 

https://ticaret.gov.tr/data/5b87dcea13b8761160fa1832/41b682624d63bbb1138f87c814b3c013.pdf

 

Elektronik ticaretin gittikçe artan şekilde kulanım alanı bulması ve uluslararası ticarette özellikle numune ve modellerin hızlı bir şekilde gönderiminin önem arz etmesi, ayrıca özellikle küçük imalatçılar için ürettikleri ürünü düşük maliyetle ve daha az bürokratik işlemle hızlı bir şekilde ihraç etmelerinin sağlanmasının ihracatı teşvik edici bir unsur olduğu dikkate alındığında, hızlı kargo yoluyla taşımacılık da buna paralel olarak daha fazla kullanılmaktadır. Bu çerçevede, Gümrük İdaresi de ticareti kolaylaştırma ve güvenli kılma politikası doğrultusunda havayolu ile hızlı kargo ve posta taşımacılığı için bir takım düzenlemeler getirmiştir.

 

Hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ve giden gönderilerin gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik uygulanmasına başlanmış olan yeni düzenlemelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.

 

Yeni Uygulama

 

20 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri çerçevesinde gelen her bir eşya için ayrı ayrı beyan yapılmadığından, gün içinde gelen tüm gönderiler tek bir liste halinde gümrüğe sunulduğundan ve bu listeler elektronik ortamda sisteme girilmediğinden, ayrıca eşya gelmeden önce gümrük idaresine bir ön beyanda bulunulmadığından, risk analizine dayalı bir kontrol yapılması, gönderici/alıcı/eşya bazında istatistik üretilmesi, bu kapsamda gelen gönderilerin mali boyutunun hesaplanması ve aynı eşyanın bu yolla geliş sıklığı ile aynı alıcıya gelen gönderi sayısının denetlenmesi ve ortaya çıkarılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Sistemin tüm bu zaaflarını ortadan kaldırmak üzere Dünya Gümrük Örgütü'nün tavsiye kararları ile bazı başarılı dünya örneklerinin incelenmesi sonucunda 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 126, 127 ve 128 inci maddelerine istinaden hazırlanan 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) ile söz konusu denetimi etkin bir şekilde sağlayacak hükümler getirilmiştir.

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değişik 225 inci maddesinin birinci fıkrasında, posta yolu veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu Kanun maddesine istinaden, 2009/15481 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın 126, 127 ve 128 inci maddelerinde düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 AVRO'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ve aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin posta idaresi ile hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılabileceği düzenlenmiştir ve Gümrük Yönetmeliğinin 561/2 maddesi uyarınca, bu işlem için vekaletname ibrazı aranmayacaktır.

 

Bu çerçevede, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, 28.01.2010 tarihli 27476 sayılı Resmi Gazete'de 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) yayımlanarak yürürlüğe sokulmuştur.

 

Tebliğ kapsamında başlayan olan yeni uygulama neler getirmektedir?

 

 1. Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen koşulları taşıdığı için yetkilendirilen hızlı kargo firmaları ile Posta İdaresi, 2009/15481 sayılı Karar'ın 126 ncı maddesinde kapsamı belirlenen eşyanın beyanını vekaletname ibrazı aranmaksızın dolaylı temsilci olarak yapabileceklerdir ve verilen hizmet karşılığında ilave ücret alamayacaklardır.

 

Bu yolla, özellikle 150-1500 AVRO arasında ticari nitelik arz etmeyen ve şahsi kullanım için gelen gönderilerin alıcılarına ulaştırılmasında karşılaşılan ve gümrük işlemlerinden kaynaklanan bürokratik maliyet ortadan kalkacaktır. Ticari niteliği olmayan şahsi kullanıma mahsus örneğin 200 AVRO değerindeki bir gönderi için alıcısının gümrük müşaviri ile anlaşma yapmasına ya da gümrük idaresine gelmesine gerek kalmaksızın ve kargo firması ya da posta idaresine taşıma hizmeti karşılığı vereceği ücret dışında herhangi bir maliyete katlanmaksızın kapıdan kapıya teslimat yapılması mümkün olacaktır.

 

Yine küçük çapta olsa da ihracat yapmak isteyen ancak gümrük beyannamesi düzenlemek, gümrük müşaviri ile anlaşma yapmak, ihracatçı birliğine üyelik, aidat ödeme gibi bürokratik işlemler nedeniyle maliyeti elde edeceği karı geçtiği için bu ihracattan vazgeçen küçük işletmelerin 1500 AVRO'ya kadar yapacakları ihracatta, hızlı kargo firmaları ya da posta idaresi tarafından gönderi işletmenin tesisinden alınarak ihracat beyanı verilebilecek ve hem ihracatın maliyetini düşüreceği hem de bürokratik işlemler nedeniyle ortaya çıkan zaman ve emek kaybını ortadan kaldıracağı için, ihracatçı için de bir teşvik unsuru olacaktır.

 

 1. Operatör, yetki kapsamındaki gönderileri, özel olarak bu işlem için oluşturulan elektronik ticarete ilişkin beyan programı kullanılarak gümrük beyannamesi vermek suretiyle beyan edeceklerdir. Halihazırda gün içinde gelen/giden tüm gönderiler için DG kodlu beyanname ekinde liste vermek suretiyle yapılan beyan yerine, her gönderinin ayrı bir kalem olarak yer alacağı gümrük beyannamesi ile beyan yapılacaktır.

 

 1. Gönderiler operatör (dolaylı temsil yetkisi verilen hızlı kargo firması ya da posta idaresi) tarafından dört kategoriye ayrılacaktır.

 

 1. Doküman: Bu gönderiler için gümrük beyannamesinde asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri yer alacaktır. Doküman gönderileri özet beyan ve gümrük beyannamesinde toplu olarak tek bir kalemde beyan edilebilecektir.

 

 1. Karar'ın 45 inci maddesinde belirtilen eşya: Bu eşya, bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 AVRO'yu
 

geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyadır. Bu gönderiler için gümrük beyannamesinde ilk kategori için aranılan bilgilere ilave olarak kıymet ve varsa sekizli tarife alt pozisyonuna ilişkin bilgi yer alacaktır.

 

 1. Yetki kapsamında beyan edilebilecek diğer gönderiler: 150-1500 AVRO arasında serbest dolaşıma konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gönderiler ile 1500 AVRO'ya kadar ihracata konu gönderiler ve numunelik eşya ve modeller bu kapsamda beyan edileceklerdir. Bu gönderiler için gümrük beyannamesinde ilk iki kategori için aranılan bilgilere ilave olarak eşyanın sekizli tarife alt pozisyonu, menşe ve çıkış ülkesi bilgilerine yer verilecektir.

 

 1. Yetki dışında kalan gönderiler: Bu gönderiler, operatör tarafından dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilemeyecektir.

 

 1. Yetki kapsamındaki gönderiler risk analizine dayalı kontrol ve muayeneye tabi tutulacaklardır.

 

Öncelikle gönderilerin x-ray kontrolü için geçici depolama yerlerinde x-ray cihazının kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine her bir gönderiye ilişkin cins, kıymet, miktar ve gerekli görülecek diğer bilgilerin barkod okuyucusu tarafından okunacak şekilde gönderi üzerinde yer alması gerekmektedir. X-ray ve barkod okuyucu yoluyla yapılan kontrol dışında, risk analizine dayalı olarak gönderilerin muayene memuru tarafından da paketleri açılmak suretiyle muayenesi söz konusu olacaktır. Bu şekilde, yetki kapsamı dışında beyan edilen gönderilerin bu yola beyanının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

 

 1. Gümrük idaresince yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistiki veriler risk analizi kapsamında dikkate alınacaktır.

 

Bu sayede, gerçek ve tüzel kişilere gelen gönderiler, gerek eşya, gerekse alıcı ve gönderici bakımından istatistiki değerlendirmeye tabi tutularak risk analizi yapılacak ve bu şekilde eşya, alıcı, gönderici bakımından hangi sıklıkta kargo taşımacılığına konu olduğu belirlenerek, aynı eşyanın belirli sıklıkta ve sayıda gelmesi, aynı alıcıya belli sıklıkta teslimat yapılması, bu yolla gelen eşyanın ticarete konu edilip edilmediği gibi durumların tespitinde gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilecektir

 

 1. Operatör, yetki kapsamında yapacağı beyanda, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak ve eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi operatörün sorumluluğunda bulunacaktır.

 

 1. 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 112 nci maddesi uyarınca, Karar'ın Beşinci Kısmı hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmamaktadır. Yine, 1 seri no.lu Tebliğ'in 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında Karar'ın 112 nci maddesi hükmü dikkate alınmaktadır.

 

Bu nedenle, Tebliğ ile verilen dolaylı temsil yetkisi konusu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmayacaktır.

 

Yine ihracatçı için sağlanan bir kolaylık olarak, yetki kapsamında yapılacak ihracatta ihracatçı birliği onayı da aranmayacaktır.

 

 

 

 

ÖNCEKİ UYGULAMA

YENİ UYGULAMA

Mevzuat Dayanağı

 • Gümrük Kanunu'nun 10 uncu maddesi,
 • Gümrük Yönetmeliği'nin 147 nci maddesinin ikinci fıkrasının

(i) bendi,

- 20 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

 • Gümrük    Kanunu'nun    225    inci maddesinin birinci fıkrası,
 • 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 126 ila 128 inci maddeleri,
 • 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)
 • 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)

Temsil Yetkisi                     ve Sorumluluk

Hızlı kargo firması, noter onayı aranılmaksızın                      verilen

vekaletnameye                 istinaden doğrudan temsilci olarak beyanda bulunmakta ve yaptığı beyandan dolayı                           sorumluluk yüklenmemektedir.

Hızlı kargo firması vekaletname ibrazı aranılmaksızın, dolaylı temsilci sıfatıyla beyanda bulunmakta ve yaptığı beyandan dolayı gelen gönderide alıcı, giden gönderide gönderici ile birlikte müteselsilen

sorumlu olmaktadır.

Beyan

BİLGE “DG” kodlu giriş beyannamesi formatında bir beyanname formu kullanılmak suretiyle, her bir eşyanın cins, nevi, niteliği, miktar ve kıymeti, alıcı/gönderici adı ve  adresinin yer aldığı bir liste ve varsa

faturaları eklenmek suretiyle beyanda bulunulmaktadır.

Dolaylı temsil yetkisi alan hızlı kargo firmaları elektronik ticarete ilişkin gümrük beyannamesi ile beyanda bulunmakta ve beyannamede gönderinin özelliğine göre alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu, kıymet, sekizli

tarife alt pozisyonu ve çıkış ülkesi bilgilerine yer verilmektedir.

Beyanın Kapsamı

Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin  (4),  (6/a),     (8/d,  e),

(10) uncu bentlerinde belirtilen ticari mahiyet arz etmeyen gümrük vergisinden muaf eşya ve 12/a bendinde belirtilen eşyadan sadece körler ile diğer malul ve sakatların eğitimi, çalışması veya fiziksel ve ruhsal olarak sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel olarak imal edilmiş olup kendi kullanımları için ithal edilecek eşya ile doğrudan gümrük idaresinin yetkisindeki değeri aşmayan bedelsiz ihracata konu miktarı  ticari  teammüllere uygun

numune ve/veya maddeler, reklam ve tanıtım eşyası ile hediyeler

Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 AVRO'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ve aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modeller

Beyanın Kontrolü

Gönderiler Tebliğ kapsamında beyan edilecek gönderiler ile Tebliğ kapsamına girmeyen gönderiler olarak ayrılarak muayeneye sunulmakta, beyan

Gönderilerin x-ray kontrolü için geçici depolama yerlerinde x-ray cihazının kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine her bir gönderiye ilişkin cins, kıymet, miktar ve gerekli görülecek

 

 

yapılmadan önce muayene memurunca gönderiler kontrol edilerek beyan edilemeyecek gönderi           tespit           edilmesi durumunda bunlar ayrılmaktadır. Muayene beyandan önce yapıldığından, kargo firması hatalı beyandan dolayı sorumluluk yüklenmemektedir.

diğer bilgilerin barkod okuyucusu tarafından okunacak şekilde gönderi üzerinde yer alması gerekmektedir. X- ray ve barkod okuyucu yoluyla yapılan kontrol dışında, risk analizine dayalı olarak gönderilerin muayene memuru tarafından da paketleri açılmak suretiyle muayenesi söz konusu olacaktır. Bu şekilde, yetki kapsamı dışında beyan edilen gönderilerin bu yolla beyanının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca, muayene eşyanın beyanından sonra olacağından, beyan ile muayene arasında ortaya çıkacak farklılıklara ilişkin olarak Gümrük Mevzuatında yer                     alan                müeyyideler uygulanabilecektir.

İstatistik Üretme        ve Gönderilerin Takibi

DG kodlu beyanname ve eki listeler elektronik ortamda bulunmadığından                        ve saklanmadığından, bu kapsamda ne kadar gönderi gelip gittiği, aynı alıcıya hangi sıklıkta ve ne kadar gönderi geldiği ve bu gönderinin ticarete konu edilip edilmediği gibi                     bilgiler                takip edilememektedir.

Yetki kapsamındaki tüm gönderiler elektronik ticarete ilişkin beyanname ile beyan edileceğinden ve bu beyan elektronik ortamda saklanacağından, alıcı, gönderici ve eşya bazında istatistik üretilebilecektir. Ayrıca, 1 seri no.lu Tebliğin 14 üncü maddesi gereğince, gümrük muafiyeti ve bu Tebliğde öngörülen yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistiki veriler risk analizi

kapsamında dikkate alınacaktır.

İhracatta Sağlanan Kolaylık

İhracatta, doğrudan gümrük idaresinin yetkisindeki değeri aşmayan bedelsiz ihracata konu miktarı ticari teammüllere uygun numune ve/veya maddeler, reklam ve tanıtım eşyası ile hediyelerin gümrük işlemleri bu kapsamda yapılmakta, ihracata konu diğer eşyanın gümrük işlemleri ise basitleştirilmiş usul kapsamına girmemektedir.

Hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gönderilen miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 AVRO'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dolaylı temsil yoluyla hızlı kargo firmalarınca yapılabilmekte, özellikle ticari eşyanın da azaltılmış bürokratik işlem ve maliyetle gönderilmesine imkan sağlanmaktadır. Ayrıca, ihracatçı için ihracatçı birliğine üye olma ve aidat ödeme, müşavirlik ücreti ödeme gibi maliyetler ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Yine bedelsiz ihracata konu eşya için uçak kalktıktan sonraki dört saat içinde

beyan yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

 

Önemli Linkler ve Kılavuzlar :

https://sezaikaya.com/post/mikro-ihracat-etgb-hizli-kargo-yoluyla-ihracat_128

DHL Mikro İhracat İşlemleri : https://gumruk.dhl.com.tr/mikro-ihracat-islemleri

Mikro İhracat Evrak Seti

Mikro İhracat Rehberi

UPS Hızlı İhracat İşlemleri : https://www.ups.com.tr/hizli-ihracat.aspx

UPS Hızlı İhracat Belgesi

 

Mikro ihracata Vergi İndirimi :

 

https://www.egepolitik.com/yazarlar/huseyin-kucukdemirci/mikro-ihracata-vergi-indirimi/149/

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/internet-uzerinden-yapilan-mikro-ihracata-yuzde-50-vergi-muafiyeti-uygulanacak/2114859

 

http://eccdenetim.com/sirku/index.php/2021/05/07/2021-48-mikro-ihracat-indirimi-ve-esnaf-muafligi-uygulamalari-314-nolu-gelir-vergisi-genel-tebligi-aciklamalari/

 

Konuyla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlükleri

Eskişehir Yolu Yerleşkesi

Aşağıdaki iletişim yollarından biri ile bize ulaşabilirsiniz:

 

Adres : Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 449 10 00

Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf

Gümrük Bölge Müdürlükleri : https://www.ticaret.gov.tr/data/51dd2410487c8e23a00c4ea7/b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri.pdf