Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ve Uygulama Genelgesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ve Uygulama Genelgesi

27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31137

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2573

Ekli “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,

c) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeyi,

ç) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

d) Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları,

e) Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,

f) Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

g) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

ifade eder.

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği

MADDE 4- (1) Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve eticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL'ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

(2) Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

Sanal ticaret heyeti desteği

MADDE 5- (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. https://goo.gl/RkqgJX

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu desteği

MADDE 7- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 8- (1) Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 9- (1) Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Müeyyide

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamında şirketler/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve şirket/işbirliği kuruluşu altı ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak, bu fıkra kapsamındaki müeyyide uygulanır.

(3) Bu Karar kapsamında şirketler/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, şirket/işbirliği kuruluşu bir yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak, bu fıkra kapsamındaki müeyyide uygulanır.

(4) İkinci ve/veya üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, şirketin/işbirliği kuruluşunun bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket/işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılır.

(5) Aynı harcama kalemi için, şirket/işbirliği kuruluşunun bu Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Şirketler ve işbirliği kuruluşları, söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında on yıl süresince hizmet alamaz.

Geçici hüküm

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 4 üncü madde kapsamındaki destek oram, 31/12/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

2573 SAYILI PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”nın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerle ilgili kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”da geçen tanımlara ek olarak, bu Genelgede geçen;

a) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

b) Karar: 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararını,

c) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ç) Yabancı Katılımcı ve Ziyaretçi: Bir sanal fuarın Türk katılımcıları ve ziyaretçileri haricindeki katılımcılarını ve ziyaretçilerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Genel Esaslar

MADDE 5 – (1) Şirketler Kararın 4 üncü maddesi kapsamındaki destekten, üyelik tarihi itibariyle Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler.

(2) Kararın 4 üncü maddesinde belirtilen destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.

(3) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

(4) E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 (bir) yıl olmalıdır. Hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 (bir) yıllık tutarı destek kapsamındadır.

E-Ticaret Sitesi Onay Başvuruları ve Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Onay başvurusu yapılan e-ticaret sitesini işleten Türkiye merkezli şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin Kararda yer alan şirket tanımına uyması gerekir. Onay başvurusu yapılan yabancı sitelerin Türkiye'de yerleşik bir temsilciliği olması zorunludur.

(2) Merkezi Türkiye'de bulunan e-ticaret sitelerini işleten şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin EK A-3 (E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu) ve EK A-4 (Kaynak ve Etkinlik Formu) ile Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekir.

(3) Aynı şirket tarafından sahip olunan/işletilen/altyapısı paylaşılan ve benzer nitelikli hizmetleri sunan sitelerden yalnızca birine onay verilir.

(4) Onay başvurusu yapılan sitelerin, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır kullanımda olması ve EK A-2'de (E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları) belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

(5) E-Ticaret siteleri EK A-2'de belirtilen koşullar ile EK A-3 ve EK A-4'te beyan edilen bilgiler esas alınarak Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından değerlendirilir. Onay verilen e-ticaret siteleri Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) duyurulur.

(6) Bakanlık, her yıl Ocak ayında onay verilen e-ticaret sitelerini yeniden değerlendirir. Değerlendirme yapılabilmesi için, onay verilen e-ticaret sitelerinin, ayrıca bir bildirim yapılmaksızın, her yıl 15 Ocak tarihine kadar güncel EK A-3 ve EK A-4 belgelerini Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri gerekir.

(7) Belgelerini süresi içerisinde ibraz etmeyen siteler ile bilgileri yetersiz görülen, şirketlere yardım ve bilgilendirme konusunda yetersiz kalan, Bakanlığın bilgisi dışında alan adını değiştiren/yönlendiren veya güncel onay koşullarını sağlamayan sitelerin onayı kaldırılır.

(8) Onayı kaldırılan siteler için, Bakanlık bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süresince yeni onay başvurusunda bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Genel Esaslar

MADDE 7 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç)Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler

d)Tercümanlık giderleri

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya heyetin hedeflendiği ülke veya ülkelerin dillerinde yapılması zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

MADDE 8– (1) Kararın 8 inci maddesi uyarınca sanal ticaret heyeti faaliyetinin Bakanlık temsilcisi tarafından izlendiği durumlarda Bakanlık temsilcisi tarafından EK B-8 (Sanal Ticaret Heyeti Değerlendirme Formu-Bakanlık) kullanılır ve ilgili faaliyetlere ilişkin destek başvurusu sonuçlandırılırken EK B-8'de (Sanal Ticaret Heyeti Değerlendirme Formu-Bakanlık) yer alan bilgiler esas alınır.

Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 9 – (1) İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal ticaret heyeti faaliyetleri için, EK B'de belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulur. Heyet programlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, program taslağı ve tahmini bütçenin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekir.

(2) Başvuru dosyasında eksik belge olması durumunda, işbirliği kuruluşuna eksik belge bildirim yazısı iletilir.

(3) Sanal ticaret heyeti faaliyetlerinin onaylanması için EK-B'de yer alan tüm belgelerin tamamlanmış olması gerekir.

(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), başvuruyu; içerik, şekil ve bütünlük açısından inceleyerek olduğu gibi kabul edebilir, değişiklik önerilerinde bulunabilir veya reddedebilir.

(5) İşbirliği kuruluşu, gerçekleştireceği heyete ilişkin değişiklik taleplerini söz konusu programın başlangıç tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirir. Değişiklik taleplerini Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) inceler ve sonuçlandırır.

(6) İşbirliği kuruluşları, onaylanan heyetlere ilişkin kesinleşmiş katılımcı bilgilerini, EK B-2 (Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu) ve varsa heyete yeni eklenen şirketlere ait EK B-3 (Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı) ile programın başlangıç tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(7) Sanal ticaret heyetlerine aynı sektörde ve/veya alt ve/veya tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler katılabilir.

(8) Sanal ticaret heyetlerinde en az 10 şirketin katıldığı başvurular değerlendirmeye alınır.

(9) Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

(10) İşbirliği kuruluşu, desteğe konu sanal ticaret heyetinin görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlamakla yükümlüdür.

(11) Birinci fıkrada yer alan hükümlere tabi olmaksızın özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal ticaret heyeti faaliyetlerini destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Destek Kapsamı

MADDE 10 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir;

a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan diğer dillerde yapılır.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

Genel Esaslar

MADDE 11 – (1) Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 100 (yüz)'den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 500 (beş yüz)'den az olmaması gerekir.

(2) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

(3) İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar katılım projesinde hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.

(4) Katılım sağlanan sanal fuarın, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(5) Sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.

(6) Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 12 – (1) İşbirliği kuruluşu, toplu katılımın gerçekleştirileceği sanal fuarın destek kapsamına alınmasına dair proje başvurusunu EK-C'nin birinci kısmında belirtilen belgelerle fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) Proje başvurusu dosyasında eksik belge olması durumunda, İşbirliği kuruluşuna eksik belge bildirim yazısı iletilir.

(3) Sanal fuar ana organizatörünün yurt dışında yerleşik olması halinde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğinin/Ticaret Ataşeliğinin/Bakanlık Temsilcisinin görüş ve değerlendirmesi alınır.

(4) Sanal fuar ana organizatörünün yurt dışında yerleşik olduğu ülkede Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda görüş ve değerlendirme alınmaksızın inceleme yapılır.

(5) Proje başvuruları; sanal fuarın nitelikleri, fuara katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı, daha önce düzenlenmiş olması halinde sanal fuarın geçmiş yıllardaki performansı ve varsa Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından gerek görülmesi halinde başvuru bulunmaksızın sanal fuara katılım sağlanması hususunda işbirliği kuruluşunu resen görevlendirebilir.

(7) İşbirliği kuruluşu, onaylanan sanal fuar katılımlarına ilişkin kesinleşmiş olan yerli katılımcı bilgilerini EK-D-2'nin birinci kısmında yer alan listeye işleyerek sanal fuarın başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) iş günü öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(8) Birinci fıkrada yer alan süre şartına tabi olmaksızın, özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının düzenleyeceği sanal fuar katılımını destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Sanal Fuar Katılımına Yönelik İşbirliği Kuruluşunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından sanal fuar katılımı uygun görülen işbirliği kuruluşu aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludur:

a) Desteğe konu sanal fuar uygulamasının görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlar.

b) Sanal fuar katılımının bitimini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ayrıntılı olarak hazırlanmış yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçi istatistikleri raporunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

c) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işbirliği kuruluşunun söz konusu destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Destek Kapsamı

MADDE 14 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80'i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç) Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan dillerde yapılır.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

(4) Sanal fuar organizasyonu başvurusunun Bakanlık evrak kaydına giriş yaptığı tarihten önce işbirliği kuruluşu tarafından yapılan tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Genel Esaslar

MADDE 15 – (1) Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50 (elli)'den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250 (iki yüz elli)'den az olmaması gerekir.

(2) Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

(3) İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar organizasyonu projesinde hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.

(4) Sanal fuar organizasyonunun bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları taşımayan sanal fuar organizasyonu başvurularından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınabilir.

(6) Sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.

(7) Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 16 – (1) İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal fuar organizasyonu için, EK-D'nin birinci kısmında belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 6 (altı) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulur.

(2) Başvuru dosyasında eksik belge olması durumunda, işbirliği kuruluşuna eksik belge bildirim yazısı iletilir.

(3) İşbirliği kuruluşları, onaylanan sanal fuar organizasyonlarına ilişkin kesinleşmiş olan yerli ve yabancı katılımcı listelerini (EK-D-2), programın başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) iş günü öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), gerek görülmesi halinde başvuru olmaksızın sanal fuar organizasyonu gerçekleştirmek hususunda işbirliği kuruluşlarını resen görevlendirebilir.

(5) Birinci fıkrada yer alan süre şartına tabi olmaksızın, özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal fuar organizasyonunu destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Sanal Fuar Organizasyonlarının İzlenmesi

MADDE 17 – (1) Kararın 8 inci maddesi uyarınca, sanal fuar organizasyonu gerçekleşirken Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili İBGS temsilcisi/temsilcileri tarafından izlenebilir. Bu durumda, işbirliği kuruluşu fuarın başlangıç tarihinden 3 (üç) gün önce desteğe konu sanal fuar organizasyonun görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlar.

İşbirliği Kuruluşunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 18 – (1) İşbirliği kuruluşları aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:

a) Sanal fuar organizasyonu bitimini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ayrıntılı olarak hazırlanmış katılımcı ve ziyaretçi istatistikleri raporunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

b) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından gerekli görülmesi halinde sanal fuar organizasyonu esnasında Bakanlık adına ücretsiz stant ve stant alanı temin eder.

c) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işbirliği kuruluşunun söz konusu destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ödeme Esasları

MADDE 19 – (1) Karar kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsiki gerekir.

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 20– (1) Kararın 4 üncü maddesinde yer alan destek için, şirketlerin destek ödeme başvurularını Ek-A'da (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi oldukları İBGS'ye yapmaları gerekir.

(2) Kararın 5 inci maddesinde yer alan destek için, işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını EK B'de (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte, sanal ticaret heyeti faaliyetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS'ye yapmaları gerekir.

(3) Kararın 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan destekler için işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip, sanal fuar katılımı desteği için EK C'nin ikinci kısmında yer alan belgelerle sanal fuar organizasyonu desteği için ise Ek D'nin ikinci kısmında yer alan belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS'ye yapmaları gerekir.

(4) İşbu maddenin birinci ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin sürelerin hesaplanmasına İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.

(5) Kararın 4 üncü maddesinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, Kararın 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların ise eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmaması halinde şirket/işbirliği kuruluşunun destek başvurusunun, mevcut evraklar çerçevesinde tekemmül etmiş harcama kalemleri için destek ödemesi yapılır.

(6) İşbu maddede belirtilen süreler, İBGS'nin evrak çıkış tarihiyle başlar ve İBGS'nin evrak giriş tarihi ile biter.

Ödeme Belgeleri ile KEP ve E-İmza ile Başvuruya Dair Hususlar

MADDE 21 – (1) Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin şirket/ işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir.

(2) Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki tarih, ödeme tarihi olarak esas alınır.

(3) Bankacılık sisteminin genel kabul görmüş kurallara göre çalışmadığı ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi'nin ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin onayı gerekmektedir.

(4) Bakanlık/ İBGS'ye ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile Bakanlık/ İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık/ İBGS KEP adresine iletilmesi gerekir. Bakanlık/ İBGS başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık/ İBGS kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(5) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İBGS Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Müeyyide

Müeyyidelerin Uygulanması

Madde 22 – (1) Kararın 10 uncu maddesi ikinci fıkrasındaki müeyyide süresinin tespitinde Bakanlığın dosyanın değerlendirilmeye alınmayacağına ilişkin bildirim yazısının evrak çıkış tarihi esas alınır.

(2) Kararın 10 uncu maddesi üçüncü fıkrasındaki müeyyide süresinin tespitinde Bakanlığın dosyanın değerlendirilmeye alınmayacağına ilişkin bildirim yazısının evrak çıkış tarihi esas alınır.

(3) Kararın 10 uncu maddesi altıncı fıkrasındaki müeyyide süresinin tespitinde Bakanlığın hizmet sağlayanlara konuya dair bildirim yazısının evrak çıkış tarihi esas alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Mahsup İşlemi Esasları

MADDE 23 – (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin veya işbirliği kuruluşunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re'sen yapılır veya belge talep edilir.

(2) Şirketin veya işbirliği kuruluşunun anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak tarafın borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Hakediş tutarı borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.

b) Hakediş tutarı borçların tamamını karşılamaması halinde her iki kuruma dağıtılır. Dağıtım oranları, hakediş tutarı borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarlara orantılanarak hesaplanır.

c) Kurumlardan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Her iki kurum tarafından da haciz konulmuşsa, öncelikle ilk haczi koyan kuruma ödeme yapılır.

(4) Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibine iletilir.

Ödeme Esasları

MADDE 24 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL'ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları'na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.

(3) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

Yetki

MADDE 25 – (1) Bu Genelge'ye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, yeni ek ihdas etmeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EK A-2'de yer alan kriterleri yerine getiren e-ticaret siteleri 2020 yılı onayları için bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlığa müracaat ederler.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kararın Geçici 1 inci maddesinin uygulanmasında bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar tanzim edilen dekontlar esas alınır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Konuyla İlgili Mevzuat :

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

 

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

A E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK

  EK A - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi

  E-TİCARET SİTESİ ONAY BAŞVURUSU
     EK A2 - E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları
     EK A3 - E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu
     EK A4 - Kaynak ve Etkinlik Formu

 DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
     EK A1 - Ödeme Talep Formu
     EK 1 - Taahhütname
     EK 2 - Beyanname

 

B SANAL TİCARET HEYETLERİ

  EK B - Sanal Ticaret Heyetleri Başvuru Belgeleri Listesi

  ONAY BAŞVURUSU
     EK B1 - Onay Başvuru Formu
     EK B2 - Katılımcı Şirket Bilgi Formu
     EK B3 - Katılımcı Şirket Talep Yazısı
     EK B4 - Yabancı Katılımcı Şirket Bilgi Formu
     EK 2 - Beyanname
 
  
DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
     EK B5 - Ödeme Talep Formu
     EK B6 - Sonuç Raporu
     EK B7 - Değerlendirme Formu (Şirket)
     EK B8 - Değerlendirme Formu (Bakanlık/İBK)
     EK 1 - Taahhütname

 

C SANAL FUARLARA KATILIM

  EK C - Sanal Fuarlara Katılım Başvuru Belgeleri Listesi
  EK C1 - Katılım Başvuru Formu
  EK D2 - Katılımcı Listesi
  EK 1 - Taahhütname
  EK 2 - Beyanname

 

D SANAL FUAR ORGANİZASYONLARI

  EK D - Sanal Fuar Organizasyonları Başvuru Belgeleri Listesi
  EK D1 - Organizasyon Başvuru Formu
  EK D2 - Katılımcı Listesi
  EK 1 - Taahhütname
  EK 2 - Beyanname

 

 

2573 Sayılı Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi / E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Rehberi 

E-İmza Rehberi

 

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 20– (1) Kararın 4 üncü maddesinde yer alan destek için (E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği), şirketlerin destek ödeme başvurularını Ek-A'da (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi oldukları İBGS'ye yapmaları gerekir.

(2) Kararın 5 inci maddesinde yer alan destek için (Sanal ticaret heyeti desteği), işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını EK B'de (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte, sanal ticaret heyeti faaliyetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS'ye yapmaları gerekir.

(3) Kararın 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan destekler için (Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi ve Sanal fuar organizasyonu desteği) işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip, sanal fuar katılımı desteği için EK C'nin ikinci kısmında yer alan belgelerle sanal fuar organizasyonu desteği için ise Ek D'nin ikinci kısmında yer alan belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS'ye yapmaları gerekir.

(4) İşbu maddenin birinci ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin sürelerin hesaplanmasına İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.

(5) Kararın 4 üncü maddesinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, Kararın 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların ise eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmaması halinde şirket/işbirliği kuruluşunun destek başvurusunun, mevcut evraklar çerçevesinde tekemmül etmiş harcama kalemleri için destek ödemesi yapılır.

(6) İşbu maddede belirtilen süreler, İBGS'nin evrak çıkış tarihiyle başlar ve İBGS'nin evrak giriş tarihi ile biter.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :
 
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 
Adres        : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA
Tel               : +90 (312) 447 27 40 
Faks          : +90 (312) 446 96 05
E-Posta  : info@oaib.org.tr
KEP            : oaib@hs01.kep.tr
 
 Devlet Yardımları Şubesi
 
ADI SOYADI
GÖREVİ
E-POSTA
TEL/DAHİLİ
Nazire Yılmaz Fındıklı
Müdür
findiklin@oaib.org.tr
140
Neşe Turabık Büyükgöz
Şef
turabikn@oaib.org.tr
152
Melike Alpan
Şef
alpanm@oaib.org.tr
186
Simla Garip Kaya
Şef
kayas@oaib.org.tr
158
 

İlgili KOSGEB Desteği

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

  • T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

  • Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
    06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

  • 0 312 595 28 00 (pbx)

  • 0 312 368 07 15

  • İletişim Merkezi

  • 444 1 567