Pazara Giriş Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Pazara Giriş Uygulamaları

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris 

Pazara Giriş

Ticaret politikası önlemleri, hedef ve öncelikli ülkeler, pazara giriş uygulamaları ve pazara giriş engellerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığınca, ihracatçı firmalarımızın potansiyel taşıyan  pazarlara yönlendirilmesini teminen kapsamlı pazara giriş faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2009 yılında oluşturulan pazara giriş koordinasyon yapısı ve söz konusu yapının üst düzeyli karar alma organı Pazara Giriş Komitesi tarafından hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

 Ticaret Bakanlığı Ticarette Teknik Engeller Web Sayfasıhttps://www.teknikengel.gov.tr/#/index

Söz konusu yapılanmanın “Enformasyon” ayağının ana gövdesini “Ülke Masaları” oluşturmaktadır.[2] Bu yeni yapı kapsamında 34 adet Ülke Masası bulunmaktadır. Ana amacı başta KOBİ'ler olmak üzere ihracatçılarımızı ve Sivil Toplum Kuruluşları'nı bilgilendirmek ve yapının ikinci ayağı olan Aksiyon kısmına katkı ve destek sağlamak olan Ülke Masaları 2010 yılı başından bu yana firmalarımıza hizmet sunmaktadır. Ülke Masalarına ilişkin daha detaylı bilgiye https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati adresinden ulaşılabilmektedir.

 Öte yandan, oluşturulan yeni yapı ikinci bölümü ise “Aksiyon” ayağı olup bu ayağın üst düzey karar alma mercii olan “Pazara Giriş Komitesi”'nin başkanlığı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı[3]tarafından yürütülmektedir. Sekreteryası İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu Komite'nin daimi üyeleri ise Ekonomi Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri'nin Genel Müdürleri, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı, Eximbank Genel Müdürü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, DEİK İcra Kurulu Başkanı, TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri ile Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekilleri olarak belirlenmiştir.

 Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ve Komite Başkanı'nın daveti ile Komite'ye daimi üye olmayan diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de toplantılara iştirak etmektedirler.

 Pazara Giriş Komitesi'nin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 •  “Belirlenen yıl ve/veya dönem için ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılacağı “Hedef ve Öncelikli Ülkeler”i kararlaştırmak ve gözden geçirmek,
 • “Hedef Ülke”lere yönelik hazırlanacak “Pazara Giriş Faaliyet Planları”nı (ilgili ülkeye yönelik ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize ilişkin gelişmeleri ve anılan ülkeye yönelik pazara giriş faaliyetlerini içeren eylem planları) karara bağlamak,
 • Türkiye'nin ülkeler bazında ihracat performansını, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren yıllık “İhraç Pazarları İzleme Raporu”nu (Türkiye'nin ülkeler bazında ihracat performansını, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren yıllık raporlar) onaylamak,
 • İlgili birimlere intikalinden itibaren kısa dönemde çözüme ulaştırılamamış pazara giriş engellerini, çözüm planlarını ve çözüm planları doğrultusunda yapılan girişimler ve sonuçlarını içeren yıllık “Pazara Giriş Engelleri Raporu”nu (belli başlı ihraç pazarlarımızda ihracatçılarımızın karşılaştığı engelleri ve söz konusu engellerin bertarafına ilişkin Bakanlığımızca yapılan faaliyetleri içeren yıllık raporlar)  onaylamak,
 • İhtiyaç duyulması halinde Pazara Giriş Faaliyetleri ve Pazara Giriş Engelleri Çalışma Gruplarını yapılacak farklı çalışmalar kapsamında görevlendirmek

  Pazara Giriş Komitesinin altında ise iki ayrı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Bu gruplardan ilki başkanlığı İhracat Genel Müdürü, sekretaryası İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu”nun daimi üyeleri Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili Genel Müdürlüklerinin temsilcileri, TİKA Başkan Yardımcısı, Eximbank Genel Md. Yardımcısı, TİM Genel Sekreteri/Yardımcısı,  DEİK Genel Sekreteri, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı, MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı, TUSKON Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği  Genel Sekreter Yardımcısıdır. İhtiyaç duyulması halinde ve Çalışma Grubu Başkanı'nın daveti ile ilgili diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri toplantılara katılım sağlayabilmektedir. Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu'nun başlıca görevleri ise;

 • “Hedef ve Öncelikli Ülkeleri” belirlemek üzere Sekreterya tarafından yapılan çalışmaları görüşmek ve Komite'nin onayına sunmak,
 • Hedef Ülkelere yönelik “Pazara Giriş Faaliyet Planları”nı Komite'nin Onayına sunmak,
 • Komite tarafından onaylanan Faaliyet Planlarını takip etmek,
 • Türkiye'nin ülkeler bazında ihracat performansını, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren yıllık “İhraç Pazarları İzleme Raporları”nu hazırlamak,
 • Gerekli durumlarda, hedef ve öncelikli ülkeleri gözden geçirmek ve değişiklik önerilerini Komite'nin onayına sunmak,
 • İhtiyaç duyulması halinde Komite tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Pazara Giriş Komitesi altında görev yapan çalışma gruplarından diğeri olan ve başkanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü, sekretaryası Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu”nun daimi üyeleri Ekonomi Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüklerinin temsilcileri, TİM Genel Sekreteri ve Yardımcısı,  DEİK Genel Sekreteri, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı,  MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı, TUSKON Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreter Yardımcısıdır. İhtiyaç duyulması halinde ve Çalışma Grubu Başkanı'nın daveti ile ilgili diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri toplantılara katılım sağlarlar.

 Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu'nun başlıca görevleri ise;

 • Firmalarımızın dış pazarlarda karşılaştıkları pazara giriş engellerinin hızlı ve sistematik olarak Çalışma Grubu'na aktarılmasını sağlamak,
 • Firmaların pazara giriş engelleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla toplantı, seminer gibi bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, bu doğrultuda Çalışma Grubu üyeleri arasında işbirliğini sağlamak,
 • Çalışma Grubu'na intikal eden pazara giriş engelleri hakkında, Sekretarya tarafından verilerin toplanması, sorun hakkında mütalaa hazırlanması ve çözüm planlarının geliştirilmesi konusunda yönlendirmede bulunmak,
 • Sekretarya tarafından hazırlanan mütalaa ve çözüm planları çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı birimlerince yapılacak girişimler hakkında görüş bildirmek,
 • Kısa vadede çözüme ulaştırılamamış pazara giriş engellerini çözüm planı önerileri ile birlikte Komite 'ye sunmak,
 • Çalışma Grubu üyelerine intikal eden pazara giriş engelleri ve çözüm planları hakkında Çalışma grubu üyeleri arasında mümkün olduğunca elektronik iletişim araçları kullanılarak iletişimi sağlamak
 • Çalışma Grubu'na intikal eden pazara giriş engellerini ve engeller hakkında o güne kadar yapılan ve yapılması öngörülen girişimleri ve sonuçlarını içeren Pazara Giriş Engelleri Raporu” nu Komite'nin onayına sunmak,
 • Ekonomi Bakanlığı web sayfasında yer alacak pazara giriş engellerine ilişkin bilgiler hakkında EAD Genel Müdürlüğüne görüş bildirmek

2010 yılı başından itibaren gerek Pazara Giriş Komitesi, gerekse onun altında faaliyet gösteren Pazara Giriş Faaliyetleri ve Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grupları yukarıda belirlenen görev ve yetkileri kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

[1]Anılan çalışmaların gerçekleştirildiği tarihteki adıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı

[2]Ülke Masaları öncelikle İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) bünyesinde ihdas edilmiş ancak, İGEME'nin 8 Haziran 2011 tarihli 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) teşkilat yapısı kapsamına alınması nedeniyle ülke masaları da Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır.

[3]Anılan çalışmanın yapıldığı tarihteki ismiyle Dış Ticaret Müsteşarı

Pazara Giriş Çalışmalarına Yönelik Faydalı Siteler

 

Ülkelerin Tarife ve İthalat İşlemleri Veri Tabanları

AB PAZARA GİRİŞ VERİ TABANI 

AB Pazara Giriş Veri Tabanı, AB üyesi olmayan ülkelerin pazarlarına girişte ihtiyaç duyulabilecek temel bilgilerin (gümrük vergileri, ithalatta istenen belgeler, ticari engeller, istatistikler vb.) güncel ve sistematik olarak temin edilebildiği işlevsel bir bilgi kaynağıdır.   AB Pazara Giriş Veri Tabanında yer alan bilgiler, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişimler sonucunda Ocak 2004'de  Türkiye'nin kullanımına açılmıştır. Bu kapsamda, Veri Tabanında yer alan ve 2004 yılına kadar yalnız AB üyesi ülke ihracatçılarına açık olan Cari Vergiler (Veri tabanı, yaklaşık 100 ülkenin madde bazlı gümrük vergisi oranlarını içermektedir) ve İhracatçılar Rehberi (İthalatta kullanılan belgelere  ilişkin bilgiler (yaklaşık 70 ülke) yer almaktadır) bölümlerindeki bilgilerin online olarak temin edilmesine olanak sağlamaktadır.   

AB Veri Tabanının internet adresi: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

AB TARIC VERİ TABANI Avrupa Birliği TARIC Veri Tabanı :  AB ülkerine ihraç edilen ürünlere uygulanan tarifeler ve kısıtlamalar (Ortak Gümrük Tarifesi) hakkında güncel bilgiler, ürünün Taric kodu (sitede Taric kodunu arama imkanı da bulunmaktadır.) ve menşe ülke ismi girilerek  kolayca temin edilebilir.   

TARIC Veri Tabanı web sayfası: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm ; https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp 

Ayrıca GYÜ'lerin, AB pazarına giriş imkanlarının geliştirilmesi için oluşturulan bölümden de ihracatçılarımız yararlanabilirler.

ABD-TİCARET BİLGİ MERKEZİ (ITA) VERİ TABANI   ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bilgi Merkezi: https://www.trade.gov/export-solutions 

Yaklaşık 100 ülkenin gümrük vergileri ve diğer vergilerine ilişkin bilgileri içermektedir. Ayrıca tarifeler ve gümrük işlemleriyle ilgili olarak, ülkelerin gümrük ve dış ticaret otoritelerinin adres, telefon ve web adreslerine ABD Ticaret Enformasyon Merkezinin TIC-Foreign Trade Offices Database adresinden veya Dünya Gümrük Örgütünün web sitesinden ulaşabilirsiniz.

TİCARET BAKANLIĞI ÜLKE MASALARI VE TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ : https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati 

Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından sürekli bilgi akışı ile desteklenen Ülke Masaları, ihracatçı firmalarımızın dış pazarlardaki pazar paylarının artırılması ve ihraç ürün ve pazarlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlamak amacı ile pazara girişe yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslararası  Ticaret  Merkezi (ITC) Veri Tabanı : http://www.macmap.org/

Pazara Giriş Diğer Faydalı Linkler

https://ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris/pazara-giris-faydali-linkler 

Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslararası  Ticaret  Merkezi (ITC) Veri Tabanı : http://www.macmap.org/

Dünya Gümrük Örgütü: http://www.wcoomd.org

 

Ülkeler sekmesinde bilgi kaynağı sunulmayan ülkeler için aşağıda sunulan uluslararası veritabanları/bilgi kaynaklarını kullanabilirsiniz.
 

Trade Map (ITC)

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.trademap.org/

Açıklama: 5.300 ürün kapsamında 180 ülke istatistiğine erişilen bilgi kanalından, ithalat-ihracat bilgileri temelinde ülke, ürün ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi öğrenilebilmektedir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca hazırlanmıştır. Ücretsiz üyelikle kullanılabilmektedir.

Sağlanan Bilgi Türleri: Dış Ticaret İstatistikleri


CBI Market Information Database

Tel: +31 (0)10 201 3434 Faks: 31 (0)10 411 4081

E-posta:cbi@cbi.eu

Web Sitesi: www.cbi.eu/marketinfo

Açıklama: Merkezi Hollandada bulunan "Gelişmekte Olan Ülkelerden Hollanda'ya İhracatı Geliştirme Merkezi" tarafından 3.000 civarındaki pazar araştırmasının sistematik olarak dizinlendiği veritabanıdır. İngilizce hazırlanmış olup ücretli abone olunmaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Sektörel Pazar Bilgileri, Sektörel Yayın / Makale
 

DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı (Trade Monitoring Database)

Web Sitesi: tmdb.wto.org

Açıklama: DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı, DTÖ üyeleri tarafından uygulanan ticaret önlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Veritabanındaki bilgiler DTÖ Sekretaryası tarafından düzenli olarak hazırlanan Ticareti İzleme Raporlarından alınmakta ve ticaret önlemini uygulayıcı ülke, önlemden etkilenen ülke, önlem türü ve etkilenen ürün bazında listelenebilmektedir. Oluşturulan verilerin doğrulanması üzere ilgili ülkeye başvurulmaktadır ve henüz doğrulanmayan bilgiler ayrıca belirtilmektedir.


eMarket Services

Tel: 47-22002500 Faks: 47-22002501

E-posta:viggo.smestad@emarketservices.com

Web Sitesi: www.emarketservices.com

Açıklama: 700den fazla sektörel e-pazaryeri adresinin bulunduğu rehbere, e-pazaryeri olan firmalarla ilgili bilgilere, e-iş ile ilgili temel bilgilere, e-pazaryerleri hakkında raporlara ve e-pazaryerleri ile ilgili bilgilere erişim imkanı sunan bir portaldir.

Sağlanan Bilgi Türleri: Elektronik Ticaret Bilgisi, E-Ticaret Siteleri

Export Helpdesk

Web Sitesi: exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html

Açıklama: Gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği pazarına girmelerini kolaylaştırmak için geliştirilen bir veritabanıdır. Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları ve istatistikler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, Dış Ticaret İstatistikleri, Pazar Rapor/İstatistik Kaynakları

 

FITA (The Federation of International Trade Associations )

Tel: +1-718-871-0369

E-posta:info@fita.org

Web Sitesi: www.fita.org

Açıklama: kuruluş yılı:1984, üye sayısı:450,000, hizmet verdiği ülke/bölge: tüm dünya, dil seçenekleri:İngilizce

Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Genel Fuar ve Sergi Bilgileri, Elektronik Ticaret Bilgisi, E-Ticaret Siteleri

 

Investment Map (ITC)

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.investmentmap.org

Açıklama: Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri hakkındaki istatistikleri bir araya getirmektedir.

Sağlanan Bilgi Türleri: Dış Ticaret İstatistikleri, Gümrük Bilgileri

 

Market Access Database

Web Sitesi: madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, Dış Ticaret İstatistikleri, Üretim İstatistikleri, Yatırım Mevzuatı, Gümrük Bilgileri, Pazar Rapor/İstatistik Kaynakları

 

Market Access Map (ITC)

Tel: 41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.macmap.org

Açıklama: 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, Gümrük Bilgileri

 

Standards Map (ITC)

Tel: 41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.standardsmap.org

Açıklama: 80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran 70'den fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin analiz edilip karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Kalite ve Standartlar

 

E-Ping SPS&TBT Notification System

Web Sitesi: http://www.epingalert.org/en

Açıklama: Çeşitli ülkeler tarafından uygulanan sağlık ve teknik düzenlemeler hakkında bilgiye erişim sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Sağlık Düzenlemeleri ve Teknik Engeller

 

The World Factbook

Tel: (703) 482-0623 Faks: (703) 482-1739

Web Sitesi: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Açıklama: Dünya çapında 267 ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık olarak güncellenen bir kaynaktır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri, Bankacılık, Sigorta ve Finans Bilgileri

 

Trade Competitiveness Map (ITC)

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.intracen.org/ByCountry.aspx

Açıklama: 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında Ticari Performans Endeksi, Ulusal İhracatçı Performansı ve Ulusal İthalat Profili ve Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı başlıkları altında bilgiler sunmaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri