Offset Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Offset Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Offset, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ortaklıkları ve kamu iştirakleri tarafından açılan uluslararası ihaleler neticesinde, ihalelerin açıldığı ülkeden çıkacak dövizi telafi etmek ve bu ülkelerin ihracat potansiyelini arttırmak amacıyla, ihaleyi kazanan yabancı firma tarafından ana ihale anlaşmasına ek olarak verilen taahhütlerdir. Bu taahhütler, ihaleyi açan ülkeden yapılacak ihracat, ihaleyi açan ülkeye yönelik yabancı sermaye yatırımları, ortak yatırımlar, teknoloji transferi, lisans ve know-how transferleri, kalifiye işgücü yaratmak amacıyla, masrafı ihaleyi kazanan yabancı firmaya ait olmak üzere sağlanan yurtiçi ve yurt dışı eğitim imkanları, AR-GE çalışmaları ve yatırımları ile diğer döviz kazandırıcı hizmet ve işlemleri içerebilir.

            Offset uygulamaları, offsete konu olan kamu ihalesinin niteliğine göre askeri ve sivil offset olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Sivil Offset Uygulamaları: Sivil kamu alımları çerçevesindeki offset uygulamalarıdır. Dünyada offset uygulamaları daha çok askeri offset şeklinde başlamış ve gelişmiş olmasına karşılık, günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler sivil offsetin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarda bulunmaktadırlar. Ülkemizde sivil offset uygulamaları Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Savunma Sanayii Offset Uygulamaları:  Askeri alımlar çerçevesindeki offset uygulamalarıdır. Savunma sanayi ile ilgili olabileceği gibi ihale konusunun niteliğine göre sivil sektörlerle de ilgili olabilir. Halihazırda, ülkemizdeki savunma sanayii offset uygulamaları Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülmektedir.

  1. Offset Uygulamalarının Avantajları Nelerdir?
  • Kamu harcamalarının bir bölümünü telafi etmek,
  • İhracatçılarımızın yeni dış pazarlara açılmalarına ve/veya mevcut dış pazarlarda ihracat artışı kaydetmelerine imkan sağlamak,
  • Yabancı sermaye girişinde artış sağlamak,
  • Yeni istihdam olanakları yaratmak,
  • İç pazarın ve dış ticaretin dinamizmini artırmak,
  • Teknoloji transferi yoluyla üretim kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak,
  • Sağlanan yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla kalifiye işgücünün niteliğini ve niceliğini artırmak,
  • Döviz girdilerini artırarak, ödemeler dengesindeki açığın azaltılmasını sağlamaktır.
  1. Ekonomi Bakanlığınca Halihazırda Yürütülen Offset Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı tarafından idare edilen ve kredilendirilen bir proje bulunmaktadır.  2002 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda, SSM"nin Boeing firmasından 4 adet Havadan Erken İhbar Kontrol Uçağı (AWACS) satın alması kapsamında yürütülen bu projede, Boeing firması 570 milyon dolar değerinde offset taahhüdünde bulunmuştur. Bu çerçevede, SSM ile Boeing firması arasında  20 Nisan 2003 tarihinde bir offset sözleşmesi imzalanmış olup, bu offset sözleşmesi uyarınca,  SSM ile Müsteşarlığımız arasında bir Protokol imzalanarak, Boeing firmasının 2. ve 3. kategori ihracat tipi offset yükümlülüklerinin Ekonomi Bakanlığınca idare edilmesi ve kredilendirilmesi karara bağlanmıştır.  Ayrıca, 22 Ocak 2004 tarihinde Ekonomi Bakanlığı ile Boeing firması arasında, yüklenici firmanın offset yükümlülüklerinin kredilendirilmesi ile ilgili prosedürleri belirleyen  bir Anlaşma Muhtırası imzalanmıştır.

Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ ( 2007/6)

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=73AE320A-D8D3-8566-4520727F5A9FC00E

OFFSET UYGULAMALARINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİ İÇİN : EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL İHRACAT DAİRESİ  TEL : 312- 204 76 71