Nasıl İhracatçı Olunur, ihracatçı Birliklerine Üyelik İşlemleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

NASIL İHRACATÇI OLUNUR? İHRACATÇI BİRLİKLERİNE ÜYELİK İŞLEMLERİ

İhracatçı: “İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; fatura düzenleyebilmek için gerekli olan, Vergi Mükellefiyet kaydı yaptırılmak şartıyla, gerçek kişiler de İhracatçı Birliklerine üye olarak ihracat yapabilmektedir.

İhracat Yönetmeliği'nin 5. Maddesi'nde ise; “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir” denilmektedir.

Bu çerçevede, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilmektedir. İhracat yapmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir.

5910 Sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 4. Maddesi'nde;

(1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.

(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.

(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla Ekonomi Bakanlığı  tarafından belirlenir.

hükümleri ifade edilmektedir.

5910 sayılı Kanun'a istinaden yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in üyelikle ilgili 6.Maddesi şu şekildedir;

(1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

          a)  Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,

          b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

          c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,

          ç) Birlik kararlarına uymakla,

          d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

          e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,

            yükümlüdür.

Buna göre; ihracat yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili birliğe üye olmaları zorunludur. Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranmaktadır. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilmektedir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince, ilgili birliğin iştigal alanına giren sektördeki, ihracatçı firmaları ilgilendiren mevzuattaki ve ihraç pazarlarındaki son gelişmeler,  ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuarlar gibi konular söz konusu birliğe üye firmalara duyurular (sirküler) şeklinde gönderilmektedir. Bunun dışındaki tüm sektörleri ilgilendiren konularla ilgili duyurular ise tüm üye ihracatçı firmalara Genel Sirküler olarak gönderilmektedir.

Ayrıca; 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”in 13. Maddesi'nin 1. fıkrasında; “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcı ve/veya organizatör tarafından, Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise katılımcı tarafından; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Bakanlıkça gözlemci görevlendirilmeyen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği üyesi olması gerekmeyen katılımcılar tarafından ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir. İlave sürenin ne kadar olacağı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir” denilmektedir.

Buna göre; bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında katılımcı firmaların Fuar Desteğinden yararlanabilmesi için sergilediği ürün/ürünlerle ilgili, üyesi olduğu İhracatçı Birliğini bünyesinde barındıran İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvurması gerekmektedir.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Denizli, Erzurum, Giresun ve Trabzon'da olmak üzere 11 ilde toplam 13 Genel Sekreterlik ve ihracatçıya yerinde hizmet vermek üzere, Genel Sekreterliklere bağlı irtibat büroları faaliyette bulunmaktadır.

Gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri onayı ve üyelik işlemlerini, Genel Sekreterlikler birbiri adına yapabildiğinden, herhangi bir birliğe üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi bulunduğu yere en yakın Genel Sekreterlik veya irtibat bürosuna giderek üyelik işlemini yaptırabilmektedir.

İhracatçı Birliklerine Nasıl Üye Olunur ?

https://www.oaib.org.tr/tr/uyelik-nasil-uye-olabilirim.html 

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren İhracatçı Birliklerine üye olmak için aşağıda yer alan belgelerle birlikte en yakın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği Üyelik Birimine veya İrtibat Bürosuna başvurunuz. İhracatçı Birlikleri listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi, ilgili İhracatçı Birliklerinin internet sitelerinde yer almaktadır.

Genel Sekreterliğimize yapılacak üyelik başvuruları kargo veya elden teslim yoluyla kabul edilmektedir. Üyeliğin tamamlanması için belgelerin eksiksiz olarak tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Mail yoluyla üyelik yapılamamaktadır.

Bilgilerinizi girerek üyelik bilgisi sorgulamak için buraya tıklayınız.

Sorularınız için, üyelik sekmesinde yer alan sıkça sorulan sorular sayfasını ve online işlemler menüsünü ziyaret edebilirsiniz.

ÜYELİK BAŞVURU BELGELERİ

 1. Üyelik Başvuru Formları başlığında yer alan, üye olmak istediğiniz İhracatçı Birliğe ait  formun, eksiksiz doldurulmuş, firma kaşesi basılmış ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış hali.
 2. Firma kaşesi basılmış ve imza sirkülerindeki yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Taahhütname.  (1. sıradaki formun ekinde yer almaktadır) Başvuru formu ve taahhütnameyi indirmek için tıklayınız
 3. Sicil numarasını gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odası Üyelik Belgesi fotokopisi.
 4. Vergi Dairesi Vergi Mükellefiyet Yazısı. (İnternet Vergi Dairesinden alınabilmektedir)
 5. 200 TL Giriş Aidatı'nın ödendiğine ilişkin dekont. (Banka Hesap numaralarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz ) (Bkz: NOT: i. ve ii. )
 6. İmza Sirküleri Fotokopisi.
 7. Ticaret Sicil Gazetesi.
  I. Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler için: Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile unvanı ve ortaklığı gösteren en güncel Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
  II. Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan üzerinde sicil numarası bulunan Faaliyet Belgesi fotokopisi
 8. Nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi. (Şahıs firması gerçek kişi tacirler için)
 9. Vekaletname ile üyelik yaptırılacak ise,  yukarıdaki belgelere ek olarak;  vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri

NOT : 
i. Giriş aidatı dekontunda üye olacak firmanızın vergi numarası ve unvanı belirtilmelidir
ii. OAİB Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklerinden farklı bir Birliğe üyelik yaptıracak firmaların giriş aidatı Genel Sekterliğimizde bulunan vezneye yatırılmalıdır.
iii. 2009 yılı sonrasında Birliğimize üye olan firmalar, dilekçe ve ıslak imzalı kaşeli taahhütname ile başvuru yapabilmektedir.
iv. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesinin 3. Fıkrasının e bendinde üyeler "Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya       birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.” hükmü amirdir. Diğer taraftan Üye Borç Sorgulama sekmesini kullanarak kuruma olan güncel borcunuz hakkında sorgulama yapabilir ve yıllık aidatınızı ödeyebilirsiniz.

Kargo Adresi : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No 120 Balgat –ÇANKAYA / ANKARA
Harita : https://goo.gl/maps/jbf3oWKCL1C2

Sorularınız için:
uyelik@oaib.org.tr

Üyelik Başvuru Formları : https://www.oaib.org.tr/tr/uyelik-uyelik-basvuru-formlari.html 

Ek'ler

ÜYELİK HİZMET BEDELLERİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

 

Yıllık Aidatlar ve Hesap Numaraları

Yıllık aidat tutarı 100 TL'dir.

NOT: Üyelik müracaatını Ankara'dan Genel Sekreterliğimize müracaat ederek şahsen gerçekleştirecek firmalar, giriş aidatı olan 200-TL'yi Genel Sekreterliğimiz veznesine elden ödeme yapabilirler.

  AKBANK - GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ HESAP NO IBAN NUMARALARI

TL

ÇİMENTO

104833

TR32 0004 6006 6388 8000 104833

TL

MAKİNE

36446

TR86 0004 6006 6388 8000 036446

TL

DEMİR

36229

TR28 0004 6006 6388 8000 036229

TL

MOBİLYA

36228

TR55 0004 6006 6388 8000 036228

TL

HUBUBAT

36227

TR82 0004 6006 6388 8000 036227

TL

İKLİMLENDİRME

104835

TR75 0004 6006 6388 8000 104835

TL

SAVUNMA

104836

TR48 0004 6006 6388 8000 104836

TL

SÜS BİTKİLERİ

105036

TR80 0004 6006 6388 8000 105036

 

Üye Borç Sorgulama : https://www.oaib.org.tr/tr/borc-sorgulama.html 

OAİB Dijital Uygulaması : https://dijital.oaib.org.tr/

Doğrulanabilir Üyelik Belgesi Almak İçin : https://www.tim.org.tr/tr/uyelik-sorgulama

Üyelikle İlgili Mevzuat 

YÖNETMELİK

TİM ve İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği Üyelik Maddesi

Üyelik

MADDE 6 - (1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

a) Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,

b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,

ç) Birlik kararlarına uymakla,

d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,

yükümlüdür.

(4) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir. (Değişiklik: 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı RG).

 

İhracatçı Birliklerine Üyelik İle İlgili İşlemler

 

https://www.oaib.org.tr/tr/uyelik.html

 

Nasıl Üye Olabilirim?
İlgili Yönetmelik
Üyelik Başvuru Formları
Yıllık Aidatlar ve Hesap Numaraları
Üye Borç Sorgulama

 

Sıkça Sorulan Sorular

http://www.oaib.org.tr/tr/uyelik-sikca-sorulan-sorular.html

 

Neden üye olmalıyım?

Ayrıntılı ve Net Bilgi İçin :

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

 

İhracat Uygulamaları ve Üyelik Şubesi
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA TEL/DAHİLİ
Özlem Yıldız Karaca Müdür yildizo@oaib.org.tr 151
Ayşegül Urgancıoğlu Şef urgancia@oaib.org.tr 133
Ali Ahi Sözleşmeli Personel ahia@oaib.org.tr 230
Burak Aydemir Sözleşmeli Personel aydemirb@oaib.org.tr 145