Masa Başı Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır

Masa Başı Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

 

Dış pazar araştırmasında masa başı pazar araştırması ve yerinde alan araştırması olmak üzere birbirini tamamlayan iki yöntem mevcuttur. Çoğu zaman önce masa başı çalışması daha sonra ise yerinde pazar araştırması yapılmaktadır.

Masa başı araştırması iki aşamadan oluşmaktadır.

- Hedef pazarın seçimi

- Hedef pazar potansiyelinin ölçülmesi

Masa başı çalışması ile işletme önce hedef pazarını seçmekte, daha sonrada bu pazarın uygunluğu konusunda bir ön araştırma yapmakta, hedef pazar potansiyelini ölçmektedir.

Masa başı araştırması üç basit yolla gerçekleştirilmektedir:

Dünyadaki olayların günü gününe takibi: Firma, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası pazardaki gelişmeleri ve özel projelerle ilgili haberleri sürekli izlemelidir.

Ticari ve ekonomik istatistiklerin analizi: Ticari istatistikler genelde ürün gruplarına ya da ülkelere göre hazırlanmaktadır. Gerek nüfus, nüfus dağılımı gibi demografik yapıyla ilgili göstergeler gerekse kişi başına milli gelir düzeyi, sektörlere göre üretim miktarı gibi genel ekonomiyle ilgili istatistikler bir firmanın ürünü için potansiyel pazarların belirlenmesinde en önemli göstergelerdir. İnternetteki web sayfaları ve e-mail ile elde edeceğiniz bilgiler elektronik ortamda sağlayacağınız verilerdir. Elektronik ortamda ve basılı yayınlara; İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, İhracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, dış ticaret müşavirlikleri, kütüphaneler ve diğer kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Masa başı araştırmasına yönelik kaynaklar çok önemli bilgiler içermekle birlikte bazı eksiklikleri olacağı da unutulmamalıdır. Bazı ülkeler için yıllara ilişkin istatistiki bilgiler en az 2 yıl önceye aittir ve hizmet sektörü için bilgi çoğu kez mevcut değildir. Nüfus ve nüfusun dağılımı, kişi başına gelir düzeyi gibi demografik yapı ve genel ekonomiyle ilgili pek çok ticari istatistik ücretsizdir. Ancak özel raporlar ve çalışmalar için 100 dolar ile 1000 dolar arasında değişen bir maliyetin ödenmesi gerekebilir.

Uzmanların görüşlerinin alınması: Uzman görüşlerini öğrenmek için çeşitli yollar vardır:

- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerindeki uzmanlarla görüşme,

- Ticaret ve sanayi odalarındaki uzmanlarla görüşme,

- Seminerler, fikir üretme toplantıları (workshop) ve uluslararası ticari faaliyetlere katılma,

- Uluslararası ticaret ve pazarlama danışmanlarından yararlanma,

- Benzeri ürünleri ihraç eden başarılı ihracatçılarla görüşme,

Masa başı araştırması araştırmacının hedef pazara daha hazırlıklı ve donanımlı gitmesini sağlayarak, bu bilgileri araştırmakla pazarda zaman kaybetmesini önleyecektir.

Masa başı pazar araştırmasında verilerin toplanması ve değerlendirilmesi zor ve sıkıcı olabilir. Ancak artık internet kullanımı bilgi kaynaklarına ulaşmada müthiş bir olanaktır. Pazar araştırması yaparken internet kanalıyla ulaşabileceğiniz kaynakların listesini, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden temin edebilirsiniz (www.oaib.org.tr).

Masa Başı Araştırmasının Aşamaları Nelerdir?

- Amaç

- Ürünün Sınıflandırılması

- Bilgi Kaynaklarının Tespiti

- Verilerin Sınıflandırılması

- Veri Bankasını Oluşturma

Amaç: Hedef bir ülkenin ve bu ülkedeki potansiyel müşterilerin belirlenmesidir. Pazar araştırması ile firma hedef pazarlarla ilgili stratejisine karar verecek ve bu pazarlarda uygulanacak pazarlama karmasını belirleyebilecektir.

Ürünün Sınıflandırılması: Etkili ve bilinçli bir pazar araştırmasına başlamanın ilk adımı ürettiğiniz ya da üreteceğiniz ürünün uluslararası literatürde bilinen şekliyle sınıflandırılmasının yapılmasıdır.

Ticari istatistiklerin birçoğu kaynaklarda ürün sınıflandırması ile yer alırlar. Bu kaynaklar sizlere ürününüz için uygun ülke ve pazarları bulmanızda yardımcı olacaktır.

Ülkemizde dış ticaret istatistikleri "ARMONİZE SİSTEM NOMANKLATÜRÜ" esas alınarak 12'li bazda hazırlanmaktadır. Armonize Sistem, Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından 14 Haziran 1983 tarihinde kabul edilen Uluslararası Armonize Mal Tanımı ve Kodlaması Anlaşmasına dayanmaktadır. Böylece uluslararası istatistiklerin derlenmesi, kıyaslanması ve gümrük giriş tarife cetvellerinin düzenlenmesi kolaylaşmıştır. Ürününüzün armonize sistem numarasını Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genelm Sekreterliğini arayarak öğrenebilirsiniz. (www. oaib.org.tr)

Ürününüzü sınıflandırıp dünya ve Türkiye ticareti ile ilgili verileri elde ettiğinizde ürününüzün ve/veya sektörünüzün tüm dünyadaki ve Türkiye'deki durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgi Kaynaklarının Tespiti:

Pazar potansiyelinin ölçülmesi ve pazarın değerlendirilmesi için yapacağımız araştırmada yararlanacağımız bilgi kaynakları da çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bilgi kaynakları, dış pazarlarda gerçekleştirilecek pazar araştırması sırasında kişi veya kuruluşların kendi özel gayretleri ile topladıkları orijinal bilgilerin kaynakları olabileceği gibi yurtdışındaki müşterilerle yapılan yazışmalar, proforma faturalar gibi firmanın kendi bünyesinde yer alan bilgilerden, yurtdışındaki araştırma kurumlarından, ulusal ve uluslararası örgütlerden ücretli veya ücretsiz olarak sağlanabilen rapor, etüt ve araştırmalar gibi hazır veriler olabilir.

Bilgi kaynaklarımız firma içi kaynaklar, Türkiye'deki Kuruluşlar yada Uluslararası Kuruluşlardan elde edilen bilgiler şeklinde de sınıflandırılabilir.

İnternet günümüzde özellikle güncel ticari bilgi için büyük bir kaynaktır. Aşağıda bahsedilen yurtiçindeki ve uluslararası kuruluşların web sayfalarından ticari bilgi elde edilebilir. Örneğin; Ekonomi Bakanlığının  web sayfasında (www.ekonomi.gov.tr) Türkiye İhracatçılar Rehberi bulunmaktadır. Bu rehber sayesinde Türkiye'de hangi firmanın hangi ürünü nereye ihraç ettiği bilgisini elde edebilirsiniz. Bu sayede rakiplerinizin ürünlerini nereye ihraç ettikleri konusunda bilgi sahibi olur ve siz de aynı pazara ürünlerinizi ihraç etme şansını elde edebilirsiniz.

İşletmede pazarlama bölümünün satış raporları, müşteri listeleri, satış kayıtları, satıcılarla olan yazışmalar, bayi yazışmaları vardır. Müşteri hizmetleri bölümü müşterilerden gelen övgü ve şikâyetleri öğrenmektedir. Muhasebe bölümü ise düzenli olarak satış siparişleri, mal sevkiyatı, stok ve tutundurma maliyeti gibi konularda bilgi toplamaktadır.

Düzenli bir pazarlamacı her araştırma için topladığı bilgileri ileride tekrar kullanabilecek şekilde özenle arşivlemelidir. Dosya ve kartlarda saklanabilecek dokümanları arasında geçmişteki araştırma projelerinden elde edilmiş bilgilere ek olarak gazete ve dergilerden derlenmiş haberler ve firmasına gelen diğer yayınlardan alınmış ilgili yazılar bulunur.

Her ülkede ticareti geliştirmeye yönelik çalışan devlet kurumları vardır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eximbank, gibi kamu kuruluşlarından ticaret ve ekonomi ile ilgili istatistikleri, ihracat rehberlerini ülke ve ürün profillerini, sektör raporlarını elde edebilirsiniz. Bu bilgilere kuruluşların web sayfalarından da ulaşmanız mümkün olacaktır.

Türkiye'nin dış ticareti ile ilgili veriler armonize sistem numarasına göre 2-12'li bazda , Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kayıtlarında mevcut olup, bu veriler ilgili kurumlardan temin edilebilir.

Dış ticaretle ilgili bilgilerin, etkin, hızlı ve doğru bir şekilde ihracatçılarımıza ulaştırılması, ihracatın her aşamasında rehberlik ve danışmanlık yapılması, dış ticaretle ilgili her konuda üyelerden, diğer firmalardan, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile diğer kişilerden telefon, e-posta ve faks ile ulaşan tüm sorulara, sahip olunan, deneyim, geniş veri, bilgi tabanı aracılığıyla en kısa sürede cevap verilmesi amaçlanmaktadır. Pazar araştırması ile ilgili olarak; ülke ve sektör raporları, istatistikî veriler ve dış ticaret mevzuatı konularında bilgi almak için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile irtibata geçebilirsiniz (www.oaib.org.tr).

Ihracat, ithalat ve dünya ticaretine ilişkin sayısal bilgi edinilebilecek diğer kaynaklar ise başta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr), Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müşavirlikleri (www.musavirlikler.gov.tr), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, KOSGEB (www.kosgeb.gov.tr), Hazine Müsteşarlığı (www.hazine.gov.tr), Dış İşleri Bakanlığı (www.mfa.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr), Ulaştırma Bakanlığı (www.ubak.gov.tr), Merkez Bankası (www.tcmb.gov.tr), Türk Eximbank (www.eximbank.gov.tr), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) (www.tika.gov.tr), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) dır. Bunlar dışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (www.tobb.org.tr) Ticaret Odaları (www.ito.org.tr, www.izto.org.tr vd.) gibi meslek kuruluşlarından da bol miktarda bilgi sağlanabilir. Bu kuruluşlar başvuranlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri de sunmakta, dış ticaretin geliştirilmesi için çeşitli projeler geliştirmektedirler. Yukarıda adresleri verilen web sitelerinden; Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların web sitelerine de ulaşılabilmektedir.

İhracat düşünülen ülkenin Türkiye'deki ticaret ataşeliği, konsolosluğu veya elçiliğinden o ülkeyle ilgili dış ticaret istatistikleri, gümrük mevzuatı ve ülkenin ticaret ve sanayisi ile ilgili bilgiler de elde edilebilir.

Ticaret Müşavirlikleri de bulundukları ülkedeki pazara ilişkin çeşitli bilgileri, talep edildiğinde ihracatçılara sağlamaktadır. Ayrıca www.musavirlikler.gov.tr web adresinde, birçok Ticaret Müşavirliğinin web sayfaları yer almakta, bu sayfalar aracılığıyla ilgili ülkenin mevzuatı, iş ve yatırım yöntemleri, müşavirlik raporları gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Ticaret müşavirliklerinin adreslerine www.musavirlikler.gov.tr  web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Uluslararası kuruluşların yayınları çok zengin bir bilgi hazinesi oluşturmaktadır. Bu tür kaynakların başlıcaları şunlardır:

Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yayımlanan "Birleşmiş Milletler İstatistik Yıllığı" (The United Nations Statistical Yearbook).

Uluslararası Para Fonu IMF'nin aylık "Uluslararası Finansal İstatistikleri" (International Financial Statistics)

ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) Merkezi Cenevre'de bulunan bu kuruluştan ülkelerin sektörlere göre toplam ticaret istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Bu sayede hangi ülkenin hangi sektörlerde dünya ticaretindeki sıralamasının ne olduğunu öğrenmeniz mümkün olacaktır.

WTO-World Trade Organisation (Dünya Ticaret Örgütü)

Dünya Ticaret Örgütünden dünya ticareti ile ilgili güncel bilgileri ve sektörlerle ilgili dünyadaki genel eğilimler konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Dünyadaki İhracatçı Birlikleri Benzeri Kuruluşlar (Dış Ticareti Geliştime ve Destek Kuruluşları)

Çoğu ülkenin dış ticareti geliştirme kuruluşundan o ülke ile ilgili ekonomi ve ticaret bilgilerini öğrenebilirsiniz. Örneğin İngiltere'de faaliyet gösteren Trade Partners (www.tradepartners.gov.uk) isimli kuruluş dünyadaki birçok ülkede belirli sektörler hakkında raporlar yayınlamaktadır.

Dünya Bankası'nın "Yıllık Raporları"nda çeşitli ülkeler ve ülke grupları için hazırlanmış özel raporlar yanında, sanayileşme dereceleri ve gelir düzeylerine göre gruplanmış 124 ülke için toplam nüfus, kişi başına düşen gelir, yıllık enflasyon oranı, sektörler itibari ile üretim değerleri, ithalat-ihracat kıymetleri gibi bilgiler edinilebilir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin çeşitli yayınlarında, özellikle üye ülkelerle ilgili önemli ekonomik göstergeler içeren genel istatistiklerde (General Statistics) ihracatçılar için çok faydalı bilgiler bulunabilir.

Sektör, Ülke, Firma Kaynakları, Uluslararası Dış Ticaret Verileri ve Pazar Araştırması ile İlgili Web Siteleri Hangileridir?

İhracatçı Birlikleri Sektör ve Ülke Raporları

İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan, ihraç sektörlerinin veya ürünlerin Türkiye'deki mevcut durumu, üretim yapısı ve dış ticareti ile bunlara ilişkin istatistikler ve dünya ticareti hakkında bilgilerin yer aldığı sektör ve ülke  raporlarına erişim için. Tıklayınız.

http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html

SEKTÖR RAPORLARI

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-sektor.cfm

 (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Sektör Araştırmaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.tcp.gov.tr/english/sectors/index.cfm (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu İngilizce Sektör Araştırmaları)

 1. (Ülke İsmi Girildikten Sonra Müşavirlik Raporları, Sektör Raporları Bölümü)

http://www.iso.org.tr/yayinlarimiz/  (İstanbul Sanayi Odası Sektör Raporları)

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php (İstanbul Ticaret Odası)

http://www.izto.org.tr/e-oda/ar-ge-bulten/onceki-raporlarimiz  (zmir Ticaret Odası Raporları)

http://www.kobi.org.tr/index.php/bilgibankasi/sektoer-raporlar  (TOBB- Kobi Bilgi Sitesi)

http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorRaporlari.html  (TOBB Sektör Raporları)

http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari--  (MUSİAD Sektör Raporları)

http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=pZ+LivBm9kHA/os13uU+bA==-H7deC+LxBI8=  (Rekabet Kurumu Sektör Raporları)

http://www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/raporlar/ (TÜSİAD Raporlar)

http://www.tigem.gov.tr/pages/sektorel-degerlendirme-raporlari.aspx  (TİGEM Sektör Raporları)

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/sektor-raporu.aspx  (Deniz Ticaretb Odası Sektör Raporları)

http://www.tskb.com.tr/kredilendirme_proje_finansman/detail.aspx?SectionID=cNbXL9nZ7otCgd4yiTywkw%3d%3d&ContentId=LwAoJisp6iOp0LanFkK4UA%3d%3d  (TSKB Sektör Raporları)

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm  (İhracatçı Birlikleri Tanıtım Grupları-Sektör Raporları İçin Tıklayınız.)

 

ÜLKE RAPORLARI

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm   (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Ülke Masaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.musavirlikler.gov.tr/  Ülke İsmi Seçildikten Sonra, Müşavirlik Raporları, Yıllık Raporlar Bölümü

İkili Ticari İlişkiler

Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler

Çok Taraflı Ticari İlişkiler

http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_Bulten.aspx?IKID=10

(DEİK Ülke Bültenleri)

http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Ticaret/Dis+Ticaret+Kosesi/UlkeRaporlari/

http://www.tika.gov.tr/yayinlar/tanitim-brosuru/27 (TİKA Ülke Raporları)

http://www.ito.org.tr/Dokuman/Ulke/

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php --- (İTO Ülke Raporları)

http://www.ydy.gov.tr/ulkeler.cfm  (Ekonomi Bakanlığı Yurtdışına Yatırım Web Sitesi-Ülke Rehberleri)

http://www.kso.org.tr/sayfa/tr/ulke-raporlari-  (Konya Sanayi Odası Ülke Raporları)

http://www.kalkinma.com.tr/ulke-raporlari.aspx  (Kalkınma Bankası Ülke Raporları)

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Yayinlar.aspx?ref=2  (KOSGEB Ülke Raporları)

http://www.turkmakinesanayi.com/kutuphane/ulke-raporlari    (Türk Makine Sanayi Sektör Platformu Ülke Raporları)

TÜRK FİRMA KAYNAKLARI

http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam (Türkiye İhracatçılar Rehberi)

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm (İhracat Bilgi Platformu Firma kaynakları).)

http://sanayi.tobb.org.tr/

(TOBB Sanayi Veri Tabanı Üyelik Gerekmektedir.)

http://www.oaib.org.tr/Sektorel-Kurum-ve-Kuruluslar  (Sektörel  Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyonlar)

 1. (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)
 2.   (Üyelik Gerekmemektedir.)

 YURT DIŞI FİRMA KAYNAKLARI

 1. (Ülke Girildikten Sonra Sağ Tarafta Ülke Firma Kaynakları Bölümü)
 2. (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)
 3.   (Üyelik Gerekmemektedir.)

 ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VERİLERİ

http://www.intracen.org/tradstat/ (ITC International Trade Statistics)

UNSTATS:  http://comtrade.un.org/db/ (Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri)

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm (AB-Üçüncü Ülkeler Ticaret İstatistikleri)

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=EN (AB Ticaret İstatistikleri)

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html ((ABD Ticaret İstatistikleri)

EN ÖNEMLİ E-TİCARET SİTELERİ

 

 www.alibaba.com

 www.archiexpo.com

 www.army-technology.com

 www.bncnetwork.net

 www.bysharing.com

 www.chemorbis.com

 www.directindustry.com

 www.dothealth.com

 www.ec21.com

 www.environmental-expert.com

 www.europages.com

 www.europeansourcing.com

 www.exportaworld.com

 www.exportpages.com

 www.fibre2fashion.com

 www.fordaq.com

 www.frappr.us

 www.globalsources.com

 www.kompass.com

 www.medicalexpo.com

 www.mfg.com

 www.nauticexpo.com

 www.panjiva.com

 www.power-technology.com

 www.psi-network.de

 www.steelorbis.com

 www.stonecontact.com

 www.tecdoc.de

 www.tradeatlas.com

 www.tradekey.com

 www.tuningtr.net

 www.turkishbusinessplatform.cm

 www.turkishexporter.net

 

 

Dış Ticarette İstatistik ve Analizler

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=index

 

Konuyla İlgili Devlet Destek Mekanizmaları

 

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Nedir?

Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Konuyla ilgili Devlet Yardımı

Pazar araştırması, firmaların, ürünleri için hangi yabancı pazarların en fazla potansiyele sahip olduklarını belirlemesine olanak tanır.

Yeni ihracata başlayan firmalar demografik ve fiziki çevreye, politik ortama, ekonomik faktörlere, sosyal ve kültürel çevreye, pazara girilebilirliğe ve ürün potansiyeline dayalı birkaç hedef pazar araştırmalıdırlar.

İyi bir pazar araştırması, firmanın ürünleri veya hizmetleri için talebi ve hedef pazarda ürünlerinin ne kadar iyi bir performans göstereceğini tahmin etmesine yardım eder. İki ya da üç hedef pazar belirlemek üzere, potansiyel en fazla on ülke için aşağıdaki konular teker teker incelenmelidir:

 • Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini gözönüne alarak, her ülkenin toplam nüfusu belirlenmelidir.
 • Hedef alınan yaş grubunun, nüfusun içinde yeterli payı olup olmadığı (1-10, 11-24, 25-40, 41-60 vb. gibi) saptanmalıdır.
 • Nüfusun ne kadarının kent, banliyö ya da kırsal kesimde yaşadığı belirlenmelidir.
 • Pazara girecek olan ürün ya da hizmeti etkileyebilecek olan iklim ve hava değişiklikleri olup olmadığı tesbit edilmelidir.
 • İhracat noktasından çeşitli hedef ülkelere taşıma mesafeleri öğrenilmelidir.
 • Pazarda ulaşım ve haberleşme altyapılarının düzeyi ve kalitesi gözönüne alınmalıdır.
 • Pazarda yeterli nakliye, ambalajlama, boşaltma ve diğer yerel dağıtım ağlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Devlet sisteminin özel sektöre destek olup olmadığı araştırmalıdır.
 • Devlet özel sektör iş bağlantılarına ne derecede karışmaktadır?
 • Yabancı ürünlerin ithalatına karşı devletin tutumu nedir?
 • Politik sistem istikrarlı mı yoksa sık sık değişiyor mu?
 • Devlet, kotaları, gümrük vergilerini ve diğer ticaret engellerini kaldırmaya çalışıyor mu ?
 • Dünya Ticaret Örgütü'ne - (DTÖ-WTO) üye mi? Gümrük duvarlarını istediği zaman yükseltebilir veya ithalatına yasaklama koyabilir mi?
 • İthalatın ve ihracatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik etmek konusunda ülkenin tavrı nedir?
 • Pazarda ithal ürünler ne ölçüde kabul görmektedir?
 • Serbest ve açık görünmesine rağmen, pazar yabancılara kapalı mı?
 • Hedef ülke için tahmin edilen ekonomik büyüme nedir?
 • Hedef pazarın Gayri Safi Milli Hasılası ve ödemeler dengesi nedir?
 • Genel ekonomi içinde ithalat ve ihracatın yüzdeleri nelerdir?
 • Hedef ülkenin ithalat ihracat oranı nedir?
 • Hedef ülkede enflasyon oranı nedir? Pazar ve kambiyo mevzuatı nasıl çalışmaktadır?
 • Hedef ülkenin kişi başına milli geliri nedir? Gelir düzeyleri artıyor mu?
 • Gelirin yüzde kaçı tüketim maddelerine harcanıyor?
 • Nüfusun yüzde kaçı okuma yazma bilmiyor? Ulaşılan ortalama eğitim seviyesi nedir?
 • Nüfusun yüzde kaçı orta sınıf olarak belirlenmiştir?
 • Hedef pazar ne derecede iç pazara benziyor?
 • Ürün ya da hizmete ilişkin tercüme ya da adaptasyona ihtiyaç var mı?
 • Hedef ülkede dağıtımcı sözleşmelerinin yasal yönleri nelerdir?
 • Ticaret için gerekli dokümanlar, teknik ve çevreye ilişkin ithalat düzenlemeleri nelerdir?
 • Ürün ya da hizmeti etkileyen fikri mülkiyet koruma yasaları nelerdir?
 • Eğer ticari bir anlaşmazlık çıkarsa, hukuki sistem adil ve tarafsız bir inceleme olanağı sağlıyor mu?
 • Vergi yasaları yabancılar için adil mi? Yurt dışına çıkacak olan ihracat gelirleri için vergi oranı nedir?
 • Hedef pazarda ürün için belli bir talep var mı?
 • Hedef pazarda ürünün yüzde kaçı üretiliyor, yüzde kaçı ithal ediliyor?
 • Ürün ya da hizmet hedef pazarda anlaşılmış ve kabul edilmiş midir?
 • Pazarda şu anda kaç yabancı rakip bulunmaktadır? Hangi ülkelerden?

Hedef pazar değerlendirmesi tablosu bir önceki bölümde yer alan faktörlerin tam bir dökümünü içermektedir.

İhracatçı, her ülke için olmak üzere çeşitli faktörlerden oluşan her bölüm için 1 (çok kötü) ile 5 (çok iyi) arasında puan kullanmalıdır. İhracatçı daha sonra, sonuçları değerlendirerek, hedef pazarları belirlemelidir.

HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRME TABLOSU

ÜLKE

ÜLKE

ÜLKE

Pazarın Demografik ve Fiziksel Durumu

 

 

 

1- Nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu

 

 

 

2- Nüfus: Yaş dağılımı

 

 

 

3- Nüfus: Kentsel ve kırsal dağılım

 

 

 

4- İklim ve hava değişiklikleri

 

 

 

5- Ulaşım mesafesi ve vasıta sıklığı

 

 

 

6- Hava taşımacılığı olanakları

 

 

 

7- Ulaşım ve haberleşme ağı

 

 

 

8- Bölgesel ve yerel nakliye olanakları

 

 

 

Politik Durum

 

 

 

9- Devlet sistemi

 

 

 

10- Devletin iş hayatına katılımı

 

 

 

11- Dış ticarete karşı devletin tutumu

 

 

 

12-Politik istikrar ve süreklilik

 

 

 

13- Adil/serbest ticaret anlayışı

 

 

 

14- Ulusal ticaretin gelişmesine tanınan öncelikler

 

 

 

Ekonomik Durum

 

 

 

15- Gelişmenin genel düzeyi

 

 

 

16-Ekonomik gelişme : GSMH, sanayi sektörü

 

 

 

17-İthalat ve ihracatın toplam ekonomi içindeki yüzdesi

 

 

 

18- Ödemeler dengesi

 

 

 

19-Para: Enflasyon, bulunabilirlik, kontroller, istikrar

 

 

 

20- Kişi başına gelir ve dağılım

 

 

 

21- Harcanabilir gelir ve harcama eğilimleri

 

 

 

Sosyal/Kültürel Yapı

 

 

 

22- Okur yazarlık oranı, eğitim düzeyi

 

 

 

23- Orta sınıfın varlığı

 

 

 

24- İç pazar ile olan benzerlikler ve farklılıklar

 

 

 

25- Pazarda konuşulan dile ilişkin engeller

 

 

 

Pazara Giriş

 

 

 

26- Yeterli dağıtım ağı

 

 

 

27- Dokümantasyon ve ithalat mevzuatı

 

 

 

28- Yerel standartlar, uygulamalar ve tarife dışı engeller

 

 

 

29- Patentler, ticari markalar, telif haklarının korunması

 

 

 

30- Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları

 

 

 

31- Vergi yasaları, oranları

 

 

 

Ürün Potansiyeli

 

 

 

32- Tüketici ihtiyaçları ve istekleri

 

 

 

33- Yerel üretim, ithalat, tüketim

 

 

 

34- Ürünün tanınması ve kabulü

 

 

 

35- Yabancı ürünlere karşı tutum

 

 

 

36- Rekabet

 

 

 

Konuyla ilgili olarak, ayrıntılı bilgi için, DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? (http://www.mto.org.tr/uploads/mto/contentFile_720_893754771d49896ce.pdf) linkine tıklayınız

 

RAPOR DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir.

KAPSAM: Firmaların ve işbirliği kuruluşlarının satın aldıkları sektör, ülke, veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kur- duğu dernek, birlik ve kooperatifler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı raporlar için destek verilmektedir. Veri tabanları üzerinden temin edilen raporlar da destek kapsamındadır.

Satın alınan raporlara ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek Oranı Nedir?

Destek oranı şirketler için % 60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla

200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

Rapor Desteği Özet Tablosu

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

 

 

Rapor Desteği

% 60

200.000 $/Yıl

-

Şirketler

 

% 75

 

200.000 $/Yıl

 

-

 

İşbirliği Kuruluşları

 

Destek Mevzuatı :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

Destek 4 - Rapor Satın Alma Desteği

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-4-rapor-satin-alma-destegi

Destek 4 - Rapor Satın Alma Desteği

Rapor Desteği İş Akış Süreci

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler


Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Tarafından Hazırlanan Raporlar için Gerekli Bilgi ve Belgeler


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK BR (Rapor Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)
 • EK BRT (Rapor Desteği - TTM Başvuru Bilgi ve Belgeleri)

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

 

(0312)   212    9874

(0312)   204   8849

 

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.

KAPSAM: E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay verilmiş e-ticaret sitelerine toplu üyeliklerde işbirliği kuruluşlarına %80 oranında ve her bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilmektedir. İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için, her başvuruda en az 250 (ikiyüzelli) şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir.

E-TİCARET Desteği Özet Tablosu

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

 

E-Ticaret Sitelerine Üyelik

 

 

80%

 

Şirket başına bir site için yıllık en fazla 2.000 ABD Doları

1şirketaynısiteden en fazla

3 yıl yararlanabilir.

1işbirliğikuruluşuenfazla 5 proje yürütebilir.

 

 

İşbirliği Kuruluşları

 

Destekle İlgili Mevzuat :

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

 

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
Destek 2 - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-2-e-ticaret-sitelerine-uyelik-destegi

Destek 2 - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 •  
Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (2020)

 

 •  
Onay Başvurusu (E-Ticaret Siteleri veya Türkiye Temsilcilikleri)

 

 •  
Toplu Üyelik Proje Başvurusu (İşbirliği Kuruluşları)

 

 •  
Bireysel Başvuru - Şirketler (Mülga)

 

 •  
Sunum

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (2011/1) kapsamında Yurt Dışı Pazar Araştırması ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği başvurularında 29/09/2011 ve 04/08/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikle bölgesel bir işbölümüne geçilmiştir. Bakanlığın Marmara, Batı Anadolu ve İç Anadolu Bölge Müdürlükleri'ne başvuru dosyalarını sonuçlandırma yetkisi verilmiştir. Bu iki desteğe başvuruda bulunacak şirket ve işbirliği kuruluşlarının, sürecin hızlı işlemesi açısından, başvuru merkezlerinin faaliyet alanı içinde olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve başvuru belgelerini doğru birime göndermeleri önem arz etmektedir.

 

A) Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre başvuru yapacakları T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri:

 

· Marmara Bölge Müdürlüğü

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli

 

Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. D Blok Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 454 08 00 / Faks: 0212 454 08 22

 

· Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

 

Gazi Bulvarı No: 126 Kat: 7 Basmane / İZMİR Tel: 0232- 483 40 26, 445 10 53, 441 97 94, 489 68 55 Faks: 0232 483 77 24

 

· İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

 

Yukarıda belirtilmeyen diğer iller

 

Mithatpaşa Cad. No:18/4 Kızılay / ANKARA Tel: 0312 431 66 40-41-42, 430 61 07-08 Faks: 0312 430 61 09 B)

 

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapılır.

· İhracat Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara - TÜRKİYE Tel: 0 312 204 75 00 / Faks: 0312 204 86 32

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)   212   9874

(0312)   204   8316

(0312)   204   8853

(0312)   204    8854

 

 

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

 DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?

Konuyla ilgili olarak, ayrıntılı bilgi için, (http://www.mto.org.tr/uploads/mto/contentFile_720_893754771d49896ce.pdf) linkine tıklayınız.