Mamul Madde İhracatı Sonrası TMO'dan Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Hububat Temini Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Mamul Madde İhracatı Sonrası TMO'dan Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Hububat Temini Desteği 

Aşağidaki Uygulama Esaslarının İhracatçı Birlikleriyle ilgili bölümü DİİB kapsamında olduğu için Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple İhracatçı Birliklerinin yerine Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri almıştır.

ilgili Mevzuat

MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI

 http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/e31e5d428ab143459dd7abcadb627596.pdf

Amaç

Üretiminde hububat kullanılarak elde edilen mamul maddelerin ihracatı kapsamında, mamul madde imalatçı-ihracatçılarına ihracattan sonra hububat satışının yapılabilmesine yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Gümrük beyannamesi (GB) ve/veya Özel Fatura esasına göre ihraç edilen, üretiminde hububat kullanılarak elde edilen mamul maddenin elde edilmesinde kullanılan ve hammadde sarfiyat hesabına göre belirlenecek cins ve miktardaki hububatın satışlarında uygulanacak esasları kapsar (bedelsiz ihracatlar hariç).

Tanımlar

Bu uygulama esaslarında geçen;

Satıcı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO)'nü,

İmalatçı-İhracatçı: Mamul maddenin tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün

ihracatını gerçekleştiren kişi/firmayı,

Mamul madde (Ürün): Üretiminde hububat kullanılan mamulü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM MAMUL MADDE İHRACATININ YAPILMASI

İhracatın Gerçekleştirilmesi

Mamul maddenin, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir.

Serbest bölgelere yapılan ihracatlarda, mamul maddenin ayrıca serbest bölge dışına (Türkiye dışında bir ülkeye gönderilmesi veya Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkacak olan kara, deniz, hava taşıtlarına kumanya olarak) sevkinin yapıldığının belgelenmesi gereklidir.

İhracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerinde yer alması gereken bilgilerin standart olması nedeniyle, bu bilgilerin yanı sıra gümrük beyannameleri üzerinde; · İhraç ürününün adının, · İhraç ürününün özelliğinin, · İhraç ürününün tutarının, · İmalatçı-İhracatçı sıfatıyla unvanının, · İlgili mevzuat uyarınca belge numarası veya satır kodunun, · Üretim aşamasında yan sanayici kullanılmış ise Yan Sanayici unvanının, · Un İhracatına ait GB'ler üzerinde randıman oranının, yer alması gerekir.

Gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listelerindeki gümrük beyannamelerinin ve eki belgelerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde, satıcı ile firma arasında imzalanacak sözleşmede yer alan ilgili maddeler uygulanır.

Hububat tahsisatları sadece imalatçı-ihracatçı firmaya yapılacaktır.

İhraç Edilen Mamul Maddenin Geri Getirilmesi

İhraç edilen mamul madde karşılığında TMO tarafından hububat satışı yapıldıktan sonra ihraç edilen mamul maddenin herhangi bir sebeple alıcısı tarafından geri gönderilmesi bir başka ifadeyle ticarete konu olma durumunun sona ermesi ve bu durumun ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından TMO'ya bildirilmesi halinde TMO ile firma arasında imzalanacak sözleşmede yer alan “Alıcının Taahhüt Yükümlülüğü” maddesi uygulanarak işlem yapılır.

MAMUL MADDE İHRACATI YAPARAK TMO'DAN HUBUBAT ALACAK İMALATÇI-İHRACATÇININ EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İBRAZ EDECEĞİ BELGELER

1- Dilekçe (imza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış), 2- Gümrük Beyannameleri veya Özel Fatura asılları (TMO tarafından hububat verileceğine dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri, 3- Gümrük Beyannamesi üzerinde beyan edilen ürüne ait Gümrük Müdürlüğü tarafından numune alınmış ise alınan numunenin İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce düzenlenecek analiz raporlarının aslı. 4- Döviz Alım Belgesi aslı (ihracatın özel fatura ile yapılması halinde), 5- İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-1), 6- İhracat Listesi (Ek-2), 7- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli), 8- Yan sanayici kullanılması halinde (imalatçı-ihracatçı, ihracatçı, dış ticaret sermaye şirketi ve sektörel dış ticaret şirketi için); a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli), b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (noter tasdikli), c) Yan sanayici ile yapılan protokol (taraflarca imzalanmış). 9- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa ünvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri), 10- İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi(Noter tasdikli), 11- İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge.

Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

Gereken hallerde ek bilgi ve belge istenebilir.

 EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER (Uygulaması Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince Yapılmaktadır.)

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri;

İkinci Bölümde yer alan hususlar ile Üçüncü Bölümde yer alan evrakların uygunluk kontrollerini yapar. Uygunluklarının tespitini müteakip; Gerçekleşen ihracatın teyitleri DİR Otomasyon Sisteminden alınır.

Otomasyona geçmemiş gümrüklerde tescil edilen Gümrük Beyannamesi (GB) ve/veya Özel Fatura aslındaki tüm kalemlerin teyidinin, ilk tahsis müracaatı yapılan Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili gümrük idaresinden alınması gerekmektedir. Ayrıca, bu Özel Fatura ve GB aslına, tüm kalemlerin teyidinin gümrük idaresinden alındığına dair meşruhat düşülür. Bu Özel Fatura ve GB aslına başka kalemlerinden yapılan ihracatın Karar hükümlerinden yararlanması amacıyla aynen Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine veya başka bir Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine tevsik edilmesi halinde, ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından yeniden teyit alınmaz.

Mamul madde ihracat miktarlarını (ihracatın cinsine göre kg, adet veya litre olarak) belirler.

Un ihracatları karşılığı satışı yapılacak buğday miktarının belirlenmesinde % 74 Randıman oranı esas alınır ve her 1 Kg buğday unu için 1,358 Kg (Mohs cetvelindeki karşılığı) ekmeklik buğday verilir. Ancak, % 74 randıman altında yapılan ihracat taahhütleri her halükarda % 74 randıman üzerinden kapatılır. 

Ürünün ihracatı sırasında ilgili Gümrük Müdürlüğünce numune alınmadığı takdirde % 74 randıman üzerindeki ihracat taahhütleri GB üzerinde yazılı olan randıman oranı üzerinden kapatılır. 

Ancak, ürünün ihracatı sırasında ilgili Gümrük Müdürlüğünce numune alınması durumunda, Gümrük Müdürlüğü tarafından alınan numunenin İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce düzenlenen analiz raporlarında belirlenen randıman oranının, % 74'ün altında olması durumunda % 74 randıman oranı üzerinden, % 74'ün üzerinde olması durumunda ise GB üzerinde yazılı randıman oranından düşük olmamak üzere, analiz raporunda belirlenen randıman oranı üzerinden işlem yapılır. 

Libya'ya yapılan un ihracatlarında randıman oranı % 69 olarak da esas alınabilir.

İhracatı yapılan mamul maddeler karşılığı satışı yapılacak hububat miktarının belirlenmesinde firmaya ait Sanayi ve/veya Ticaret Odasına ait kapasite raporlarını dikkate alır.

Firmaya ait hammadde sarfiyat tablosu ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılmış ihracatlarda belge özel şartlarında yer alan hususları da dikkate alır.

Verilecek hububat miktarının belirlenmesinde ayrıca, fire uygulanmaz.

Belirlenen ihracat ve satışı yapılacak hububat miktarlarını belirten hak ediş yazılarını kargo ve/veya acele posta servisi ile TMO Genel Müdürlüğüne ve ilgili firmaya bildirir. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından TMO'ya gönderilen hak ediş yazılarının elle düzeltilmemesine dikkat edilecek, şayet düzeltme varsa mutlaka ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince tasdik edilip imzalanacaktır. Ayrıca firmalara yapılan yazışmalarda Ek:3'de yer alan irtibat bilgileri kullanıldığından bu bilgilerin güncel olmasına dikkat edilecektir.

Daha önce gerçekleştirilmiş olan hububat ithalatlarında kullanılan Gümrük Beyannamesi (GB) veya Özel Faturalar TMO'dan yapılacak satışlarda kullanılamaz. Bunun kontrolünü ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü yapar. Tescil tarihi 01.01.2012 tarihinden sonra olan Gümrük Beyannamesi (GB) ve/veya Özel Fatura kapsamında satış yapılacaktır. Bu tarihten önce tescil edilmiş olan Gümrük Beyannamesi ve/veya Özel Fatura kapsamında satış yapılmayacaktır.

Bununla birlikte bu kapsamdaki satışlar, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ve belge ithalat süresi dolmamış, ithalatı yapılmamış veya eksik ithalat yapılmış Gümrük Beyannamesi (GB) ve/veya Özel Faturalara yapılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri  tarafından gönderilen hak ediş yazılarında yer alan “Belge İthalat Süresi”nin uzatılması halinde, ivedilikle TMO'ya bildirilecektir.

İhraç edilen mamul madde karşılığında TMO tarafından hububat satışı yapıldıktan sonra, ihraç edilen mamul maddenin herhangi bir sebeple alıcısı tarafından geri gönderilmesi halinde durum ilgili  Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince TMO'ya bildirilir.

 

ilgili Mevzuat

MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI

 http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/e31e5d428ab143459dd7abcadb627596.pdf

 

Ayrıntılı Bilgi için :

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (Dilekçeler Ekonomi Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne Yazılacaktır.)

Tel : 312- 447 27 40  Dahili : 201 ve 202 (Kerim GÖKMENOĞLU ve Tural TOPRAK)