İthalatta Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İthalatta Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

TSE ithal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara uygunlugunu değerlendirir.

 Aşağıdaki tebliğ ekinde belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu'nu tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsünün en yakın temsilciliğine başvurur.Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez.

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231M1-1.htm

 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

https://www.tse.org.tr/docs/g%C3%B6zetim-ve-muayene/2011-1%20Say%C4%B1l%C4%B1%20DTS%20Tebli%C4%9Fi%20Ek-1.pdf?sfvrsn=0

İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

Ücretler ve İlgili Laboratuvarlar

http://ybs.tse.org.tr/INTUygulama/TSEwebForm/DeneyUcret/IthalattaUygunlukUcretleri.pdf