İhracı Yasak, Ön İzne ve Kayda Bağlı Malların İhracatı Hakkıında Bilgi Verebilir misiniz

İhracı Yasak, Ön İzne ve Kayda Bağlı Mallar

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve madde politikalarının bir gereği olarak, bazı malların ihracı yasaktır veya ön izne tabidir.

İlgili Mevzuat;

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=732E1E2F-D8D3-8566-452090C0F8C0D66E

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31)19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı Resmi Gazete

Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ'in Ek'inde yer alan listede sıralanmıştır.

Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Örnek : Şeker İhracatında Şeker Kurumundan ön izin alınması gerekmektedir.

İlgili linke tıklayınız.

http://www.sekerkurumu.gov.tr/icerik.aspx?id=79

Reach kapsamındaki kimyasal ürünler ve Wassenaar kapsamındaki ürünlerin ihracatı için firmalar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince İMMİB'e yönlendirilmektedirler.

İhracatı Kayda Bağlı Mallar

Bazı malların ihracatındaki gelişmeler, takip konusu malların madde ve ticaret politikası açısından taşıdığı stratejik önem, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüğün takibi ve ihracatçı firmalarımızın ticari menfaatlerin daha etkin korunması vb. amaçlarla kayda alınarak takip edilmektedir.

İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin elektronik ortamda, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine  uğramadan kayda alınması gerekir. 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)

(6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7)

MADDE 1- (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı  mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.

MADDE 2- (1)Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK  

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7-18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9-Meyan kökü,

10-Ham lületaşı ve taslak pipo,

11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

13-Orijinal bağırsak,

14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),

17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

18-Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),

19-Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), 

20- Kornişonlar (0707.00.90.00.00),  

21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),

22-Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10),    

23-Mercimekler (GTİP No:0713.40),

24-  (Değişik 30/09/2010-27715 RG) Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005),

25- (Değişik 21/04/2011-27912 RG) Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602).

26 - Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Kayda Bağlı İhracat İle ilgili Özel Uygulamaları

22, 24. Üncü maddelerdeki ürünler için (tohumluklar) TMO Genel Müdürlüğünden kayıt için izin alınmaktadır. Bu başvurular için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden dilekçe, fatura (örneği) ve çıkış beyannamesi taslağı, varsa organik ürün sertifikası istenmektedir.

22-Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10),    

24-  (Değişik 30/09/2010-27715 RG) Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005),

26 - Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) ihracatının kayda alınmasında firma İTKİB'e yönlendirilerek kayıt işlemleri tamamlanmaktadir.

Hurda bakır, alüminyum ve kağıt ihracatı için firmalar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince İMMİB'e yönlendirilmektedirler. Daha sonra kayıt işlemleri tamamlanmaktadır.

Konuyla İlgili Mevzuatlar