İhracatta Hangi Belge Nereden Alınır

İhracatta Hangi Belge Nereden Alınır?

Uluslararası Ticaret; Dünya Ticaret Örgütünün belirlediği kurallar, ikili veya çok taraflı anlaşmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılmaktadır. Yapılan ticari işlemlerle ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Faturalar:

Resmi (yerli) Fatura (Domestic Invoice, Internal Invoice), Proforma Fatura (Proforma Invoice) ve Orijinal (Ticari) Fatura (Original Invoice, Commercial Invoice, Sales Invoice) ihracatçı tarafından, Navlun Faturası ise nakliyeci firma tarafından düzenlenen faturalardır.

Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)

Bazı ülkelerin dış ticaret rejimleri uyarınca düzenlenen bu faturalar, malın gideceği ülkenin konsolosluğundan alınır. Konsolosluk tarafından mal menşei, birim fiyatı ve mal değeri onaylanmaktadır.

Tasdikli Fatura (Legalized/Certified Invoice)

İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın ithalatçı ülkelerin konsolosluğuna onaylatılması neticesinde tasdikli fatura elde edilmiş olur.

Özel Fatura (İstisna Belgesi)

Yabancılara (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C. uyruklu vatandaşlara) yapılan satışlarda KDV istisnasının uygulanabilmesi için düzenlenen belgedir. Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" almaktadır.

Komisyoncu Alış ve Satış Faturaları

Komisyoncu aracılığı ile yapılan mal alım ve satımlarında; komisyoncu tarafından düzenlenen faturalardır.

Çeki Listesi (Weight Note)

İhracatçının düzenlediği, ihraç mallarının net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin bilgileri gösteren belgedir.

Koli Listesi (Packing List)

Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı tarafından düzenlenmektedir. Diğer bir ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir.

Spesifikasyon Belgesi (Certificate of Specification)

Malların uluslararası standartlarının ayırımını yapan ve imalatçı firmanın TS veya ISO Belgesine bağlı olarak düzenlediği belgedir.

İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer's Analysis Certificate) Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların formüllerindeki bileşenlerin isim ve oranlarını gösteren listelerdir. İmalatçı firma tarafından bir beyan şeklinde ya da bağımsız laboratuarlar tarafından düzenlenebilmektedir.

Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını (miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb.) araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir.

Ekspertiz Raporu (Expertise Report)

İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, analiz belgesi hazırlanması gerekmektedir. Ekspertiz raporları; ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve ilgili kamu kurumları tarafından verilmektedir.

Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form)

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Tek Tip Gümrük Beyannamesi formları Gümrük Vakfından alınabilmektedir. Gümrük Vakfı Adres: Sağlık Mahallesi Aksu Sokak No:9/13 Sıhhıye/ANKARA Tel: 312 433 83 01 - 02 www.gumvak.org.tr

ATA Karnesi (ATA Carnet)

ATA karneleri uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. Yetkili Ticaret ve Sanayi odalarınca düzenlenmektedir.

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir. İhracatçı veya onun temsilcisi tarafından, bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasından boş formu alınarak doldurulduktan sonra yine bu oda tarafından onaylanması gerekmektedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir.

Dolaşım Belgeleri (Movement Certificates - A.TR, EUR.1, EUR-MED) ve Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

Ürünün gideceği ülkeye göre alıcının gümrük muafiyetinden yararlanması için düzenlenen belgelerdir. İhracatçı veya onun temsilcisi tarafından, bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasından boş formu alınarak doldurulduktan sonra yine bu oda tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Tedarikçi Beyanı (Supplier's Declaration)

EUR 1 Dolaşım sertifikasının düzenlenmesi için yapılan başvurulara veya fatura beyanlarına destekleyici olarak tedarikçi tarafından düzenlenen yazılı menşe beyanıdır.

Kontrol Belgesi (Conformity Certifıcate)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDATİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/21) ekinde yer alan tarım ürünlerinin ihracatında, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerine bağlı Grup Başkanlığından TAREX sistemiyle elektronik ortamda alınır.

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)

Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının ihraç edeceği ürünlerin, hastalık ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri'nden temin edilen belgedir.

Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate For Animal Export)

Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında, bu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu gösteren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden alınan belgedir.

Süt ve Et Ürünleri İçin Sağlık Sertifikaları Düzenlenmesi (AB Harici Ülkeler)

Sağlık sertifikası onay işlemleri; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

AB Komisyonunun 2002/80/EC Sayılı Kararı İle Ülkemiz Çıkışlı İncir, Yerfıstığı, Fındık, Antepfıstığı Gibi Ürünlere Hazırlanan Sağlık Sertifikası

Yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerince düzenlenmektedir.

Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/ Sağlık Sertifikası (Food Safety/Health Certificate)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından düzenlenmektedir.

Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası

Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgenin ithalatçı ülkelerce talep edilmesi halinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden temin edilmektedir.

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi, bal ihracat ve ithalat aşamalarında gümrüklerde aranılan zorunlu belgeler arasındadır. Numune alınması işlemleri Ekonomi Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Kanada, ABD ve Avustralya'ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmaların İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ya da Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuarı'ndan (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunluluğu bulunmaktadır. Numune alınması işlemleri Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Orman Nakliye Tezkeresi

Orman ürünlerinin ihracı için Orman İşletme Müdürlükleri tarafından tanzim olunarak verilen belgelerdir.

FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) Sertifikası

Yok olmaya yüz tutmuş orman alanlarının korunmasına yönelik olarak, "Forest Stewardship Council (FSC)" tarafından düzenlenen sertifikadır.

CITES Belgesi

Nesli tehlike altında olan Yabani hayvan ve Bitki türlerinin ihracatında CITES belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında beyannamelere eklenmesi gerekir. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilir.

Borsa Tescil Beyannamesi

Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi'dir. Ticaret Borsalarından alınır.

Radyasyon Analiz Belgesi / Sarı Belgesi (Radiation Certificate)

İhracat yapılan ülkenin mevzuatı nedeniyle (talep etmesi halinde) Radyasyondan Ari Belgesi (Sarı Belgesi) ve/veya Radyasyon Analiz Belgesi ihracatçı firmalarımızca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun ilgili birimlerinden ithalatçı ülke makamlarına sunulmak üzere temin edilmektedir.

Helal Belgesi (Helal Certificate)

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. TSE ve Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) tarafından düzenlenmektedir.

Koşer Sertifikası (Kosher Certificate)

Ürünlerinin Musevi kurallarına göre hazırlandığını gösteren, İsrail'e ihraç edilecek gıda ürünlerinde aranan belgedir. Türkiye Hahambaşılığı tarafından düzenlenmektedir.

Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilir.

Boykot/Kara Liste Sertifikası (Boycot/Black List Certificate)

Bu belgeler, malın belirli bir ülke menşeli olmadığını, ticari tarafların kara liste/boykot kapsamında olmadıklarını, ihracatçının boykot kapsamı bir ülke ile ticari ilişkisi bulunmadığını ispat etmektedir. Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından Menşe Şahadetnamesi ve fatura üzerine onay yapılmakta ya da ayrı bir belge olarak düzenlenmektedir.

Halı Ekspertiz Raporu

Eski Eserler Mevzuatı uyarınca, eski eser niteliği taşıyan malların ihracı yasaktır.

Ülkemizden ihraç edilen el halılarının eski eser niteliğinde olup olmadığını belirlemek için ilgili mal, ihracatçının bağlı bulunduğu oda tarafından ekspertiz işlemine tabi tutulmaktadır. Oda tarafından ekspertize tabi tutulan halıların eski olduğunun saptanması halinde, Türk İslam Eserleri Müzesi'nce ikinci bir ekspertiz işleminden geçirilir.

Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu

Bakırdan ve pirinçten mamul hediyelik eşyaların ihracı, ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun sonucuna göre düzenlenen rapora göre gümrük idarelerince ihracına izin verilmektedir.

Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu

Ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamulleri ekspertize tabi tutulmaktadır. Ekspertiz işlemi için ihracatçı, bağlı bulunduğu odaya başvurmaktadır.

Son Kullanıcı Belgesi (Nihai Kullanım Sertifikası)

Mevzuata göre, denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracatında satıcının onayı alınmadan üçüncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin alıcı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ürünle ilgili resmî kurum (Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sağlık Bakanlığı vd.) tarafından onaylanan belgedir.

Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)

Sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)

Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır.

Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)

Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatçı veya ithalatçıların kesin sigorta öncesi hazırladıkları belgedir.

Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)

Konşimento, emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Malların sevkini yapan nakliyat firması tarafından düzenlenir.

Taşıma Belgeleri

Poliçe

Satıcı tarafından düzenlenen alıcının veya bir bankanın kabulünü, bazen de alıcının bankasının avalini içeren ve alıcıya verilen ödeme ermine ilişkin belgedir.

Döviz Alım Belgesi

Kambiyo mevzuatına göre ihracat bedelleri üzerinde ihracatçının tasarrufu, 8 Şubat 2008 tarihinden itibaren serbest bırakılmıştır. Ancak vergi ve muhasebe mevzuatına göre, ihracat bedellerinin getirilmesi ve getirilen dövizlerin Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanması gerekebilmektedir. Ayrıca ihracat kredi hesaplarının ve Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Hesabının kapatılması sırasında DAB aranabilmektedir. Bu belge, döviz transferinin yapıldığı banka şubesinden ya da özel finans kurumlarından alınmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak üzere kullanılan belgedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığına  başvurularak alınır.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi imkânı sağlayan belgedir. İşleme faaliyetine göre Ekonomi Bakanlığına  veya Maden İhracatçı Birliklerinin bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvurularak alınır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Gümrük işlemlerinde ihracatçıya; eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları gibi avantaj ve kolaylıklar sağlayan belgedir. İlgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınır.

Performans ve Güvenilirlik Formu

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda aranan belgelerden biri olan, başvuru sahibi firmanın performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir belgedir. Üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince düzenlenir.

İhracatta kullanılan belgeler ile İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında alınması gereken izinler ve belge/izinlerle ilgili kurum ve kuruluşlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BELGE/İZİN ADI

İLGİLİ KURULUŞ

 

Sanayi/Ticaret Odaları

Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı

Sağlık Bakanlığı

Ankara (Tiftik) Keçisi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Antika Hediyelik Eşya

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ATA Karneleri

Sanayi/Ticaret Odaları

Av Hayvanları İhracatı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bedelsiz İhracat 

Gümrük /İhracatçı Birlikleri

Borsa tescil Beyannamesi (Bazı Tarım Ürünlerinde)

Ticaret Borsaları

Boykot/Kara Liste Sertifikası

Sanayi/Ticaret Odaları

CITES Belgesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

CITES Belgesi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çeki Listesi

İhracatçı Firma

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Ekonomi Bakanlığı DTS Bölge Müdürlükleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Ekonomi Bakanlığı

Dahilde İşleme İzni

Gümrük Müdürlükleri

Damızlık Büyük ve Küçük Baş Hayvan İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Doğa Mantarı İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

Ekonomi Bakanlığı DTS Bölge Müdürlükleri

Doğal Çiçek Soğanları İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Döviz Alım Belgesi

Bankalar/Özel Finans Kurumları

Döviz Beyan Tutanağı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Ekspertiz Raporu

Sanayi/Ticaret Odaları

Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/ Sağlık Sertifikası

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri

 

Sanayi/Ticaret Odaları

EUR-MED Belgesi

Sanayi/Ticaret Odaları

Faturalar; Proforma Fatura, Resmi Fatura, Orijinal Fatura

İhracatçı Firma

Form A Belgesi

Sanayi/Ticaret Odaları

FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) Sertifikası

Forest Stewardship Council (FSC)

Füze Teknolojisi Ekipman, Yazılım, Teknolojisiyle İlgili Malzemeler

Milli Savunma Bakanlığı

 

 

Gözetim Belgesi

Uluslararası Gözetim Şirketleri

Gübre İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gümrük Beyannamesi 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Halı Ekspertiz Raporu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Ekonomi Bakanlığı

Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı

Milli Savunma Bakanlığı

Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Helal Belgesi

TSE, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği GİMDES

İmalatçının Analiz Belgesi

İmalatçı Firma/Bağımsız Laboratuarlar

İncir, Yerfıstığı, Fındık, Antepfıstığı gibi ürünlere yönelik sağlık sertifikası

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri

İşlenmiş Lületaşı İhracatı

Sanayi/Ticaret Odaları

Kayda Bağlı İhracat

İhracatçı Birlikleri

Koli Listesi

İhracatçı Firma

Komisyoncu Alım/Satım Faturaları

Komisyoncu Firma

Konsinye İhracat

İhracatçı Birlikleri

Konsolosluk Faturası, Tasdikli Fatura

İlgili Ülkenin Konsolosluğu

Konşimento/Taşıma Belgeleri

Taşımacılık Firması

Kontrol Belgesi

Ekonomi Bakanlığı

Koşer Sertifikası

Türkiye Hahambaşılığı

Kotaya Tabi Ürünlerin İhracatı

İhracatçı Birlikleri

Mavi yüzgeçli orkinos 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Menşe Şahadetnamesi

Sanayi/Ticaret Odaları

Navlun Faturası

Nakliyeci Firma

Nihai Kullanım Sertifikası

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vd.

Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyalar

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Orman Ağacı Tohumları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Orman Nakliye Tezkeresi

Orman İşletme Müdürlükleri

Özel Fatura

Maliye Bakanlığı

Performans ve Güvenilirlik Formu

İhracatçı Birlikleri

Poliçe

Ticari Bankalar

Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sarı Belgesi)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Sigorta Poliçesi

Sigorta Şirketi

Spesifikasyon Belgesi

İmalatçı Firma

Su Ürünleri İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Süt ve Et Ürünleri İçin Sağlık Sertifikası

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Şeker İhracatı

 

Tedarikçi Beyanı

İhracatçı Firma

Tehlikeli Atıkların İhracatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler, Av Malzemesi vb.

İçişleri Bakanlığı

Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi

Ekonomi Bakanlığı DTS Bölge Müdürlükleri

Ticari Kiralama

Gümrük Müdürlükleri

Tohumlukların İhracatı 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Transit Ticaret

Türkiye Gümrük Bölgesinden mal transit geçerse, Gümrük Müdürlükleri

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Uyuşturucu Maddelerin İhracatı

Sağlık Bakanlığı

Veteriner İlaçları İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Wassenaar Düzenlemesi Kapsamı Malzeme

Milli Savunma Bakanlığı

Yaprak Tütün, Tütün Döküntüleri

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu TAPDK

Yarış Atları İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yem İhracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Zeytin Fidanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden Bilgi Alınabilir. (www.oaib.org.tr)