İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Kesintisi Yapılacak Mallar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Kesintisi Yapılacak Mallar

İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar ve miktarları aşağıda gösterilmiştir.

1-

a) Her türlü naturel iç fındık

8 Cent/Kg karşılğı TL.

 

b) Her türlü kabuklu fındık

4 Cent/Kg karşılğı TL.

2-

Çekirdeksiz kuru üzüm

9 Temmuz 1992 tarih ve 21279 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır

3-

Kuru incir

3 eylül 1993 tarih ve 21687 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

4-

Zeytinyağı

19/3/97 t. ve 22938 s. R.G. de yayımlanan 96/9097 sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.

5-

Çavdar

30 Temmuz 1997 tarih ve 23065 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

6-

a) Canlı koyun b) Canlı kıl keçisi c) Canlı büyükbaş hayvan

3 Temmuz 1993 tarih ve 21687 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

7-

Blok mermer ve blok oniks

2 Şubat 1993 tarih ve 21484 sayılı R.G. de yayımlanan 92/3874 Sayılı Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

8-

Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

18 Haziran 1993 tarih ve 21611 sayılı R.G. de yayımlanan 93/4474 Sayılı Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

9-

Pomza taşı

DFİF Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 94/6294 (21/12/1994 t. 22148 s. R.G.) ile 1/1/95 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır

10-

Meyan kökü

DFİF Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 95/6682 (12/04/1995 t. 22256 s. R.G.) ile yürürlükten kaldırılmıştır.

11-

 41.01-41.02 ve 41.03 GTİP'na dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postları

50 Cent/Kg karşılığı TL.

12-

 41.04.10, 41.04.21, 41.04.22 ve 41.04.29 GTİP'na dahil kromlu deri

20 Ağustos 1992 tarih ve 21321 sayılı R.G. de yayımlanan 92/3309 Sayılı Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

13-

 

28 Ocak 1994 tarih ve 21832 sayılı R.G. de yayımlanan 94/5168 Sayılı Kararnamenin eki Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

14-

 5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç)

0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL

 

 5203.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)

0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL

B) DFİF prim kesintisi kapsamındaki bir maldan FOB 1000 Dolar değerini geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

C -a) 1000grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılacak naturel fındık ihracatında yürürlükteki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır.

b) Doğrudan tüketiciye hitap edebilir şekilde küçük ambalajlı işlenmiş mayi fındık mamülü ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

c) Amerika, Okyanusya, Uzak Doğu ve Akdeniz'e kıyısı bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak naturel fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır

D) Amerika, Okyanusya, Uzakdoğu'ya yapılacak çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Fon kesintisi yapılmaz. (Bu bend 9 Temmuz 1992 tarih ve 21279 sayılı R.G.' de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar (13.10.1988 tarihli 88/13384 sayılı kararnamenin eki)

MADDE 1 - Dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında "Destekleme ve Fiat İstikrar Fon'u" teşkil edilmiştir.

MADDE 2 - Bu Fonun kaynaklarını ; a) Her türlü malın ihracında iç ve dış fiyatlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihraç bedellerinden kilo, adet veya kıymet esasına gör yapılacak fon tahsilat ve kesintileri,

b) ....... yürürlükten kaldırılmıştır.  (31/12/92 Mük.s. R.G'de yayımlanan 92/3902 s. Karar. 17. m.)

c)  ....... yürürlükten kaldırılmıştır. (31/12/92 Mük.s. R.G'de yayımlanan  92/3902 s. Karar. 17. m.)

d) T. Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı'na göre ihracat işlemlerinde tahsil edilecek kur farkları,

e) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı karar'la ihdas edilen Destekleme ve Fiat İstikrar Fonu'nun net varlıkları,

f)  ....... yürürlükten kaldırılmıştır. (31/12/92 Mük.s. R.G'de yayımlanan 92/3902 s. Karar. 17. m. )

g)  ....... yürürlükten kaldırılmıştır. (3/11/90 R.G'de yayımlanan  90/1104 s. Karar. 6. m.) teşkil ederler.

MADDE 3 - ....... yürürlükten kaldırılmıştır. (31/02/92 g. Mük. s.R.G.'de yayımlanan 92/3902 s.Karar. 17. m.)

Madde 4- İhracat işlemlerinde fon kesintilerinin, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine bağlı olmaksızın Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihdeki fon miktarı esas alınarak, fiili ihracattan itibaren en geç ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi ( uzatmalar hariç) sonuna kadar aracı banka veya özel finans kurumlarınca tahsil edilmesi gerekir.

Peşin ödeme veya alıcı firma prefinansmanı karşılığı ihracatta, fon kesintileri, Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası'nın döviz alış kuru esas alınmak suretiyle ihracatçı firma tarafından aracı banka veya özel finans kurumuna yatırılır. Fonun yatırıldığına ilişkin banka dekontu ibraz edilmedikçe Gümrük İdarelerince malın ihracına müsaade edilmez. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabii malların ihracatının bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ve sevk vesaikinin mutlak surette banka veya özel finans kurumları sisteminden geçmesine imkan verecek ödeme şekilleriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu ödeme şekilleriyle yapılan ihracatta;

Fon tahsilatı ile ilgili olarak teminat alınması dahil usül ve şekle ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakanlık yetkilidir.

MADDE 5 - ....... yürürlükten kaldırılmıştır. (31/12/92 Mük.s.R.G'de yayımlanan 92/3902 s.Karar 17. m. )

MADDE 6 - Bu Karara istinaden tahsil edilecek fonlar ve primler, 4'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla nakden ödenir ve ilgililere 10 işgünü içinde fona devredilir

MADDE 7 - Fon kesintilerini tabi tutulacak ihraç mallarının tespiti ile prim kesinti miktarlarına ilişkin teklifler Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça yapılır.

MADDE 8 - Belirlenen fon kesintilerinden indirme, Kararla tespit edilen seviyeleri aşmamak üzere fon kesintilerini tekrar artırmaya, ihraç mallarının ve alıcı piyasaların özelliklerine göre ülke ve madde bazında selektif uygulamalar yapmaya, bu uygulamaları değiştirmeye ve kaldırmaya Para ve Kredi Kurulu yetkilidir.

MADDE 9 - Bu Kararın uygulama esaslarına ilişkin değişiklikleri yapmaya ve tedbirleri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Fiili ihracatın gerçekleşmemesi, fiilen ihraç edilen malların çeşitli nedenlerle yurda geri getirilmesi, fiilen ithal edilen malların mahrecine iadesi, fon tahsilinin sehven yapılması ve benzeri nedenlerle tahsil edilmiş fonların iade talepleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenecek esaslar çerçevesinde, T.C. Merkez Bankası'nca sonuçlandırılır.

MADDE 10 - Destekleme ve Fiat İstikrar Fon'u, Para ve Kredi Kurulu kararıyla tarımsal girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geliştirilmesi, ihracata dönük yatırımların finansmanı, ihracat sigortası kuruluncaya kadar ihracatın sigortası, faaliyetlerin finansmanı için kullanılabilir.

Madde 11-A) İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar ve miktarları aşağıda gösterilmiştir.

1-

a) Her türlü naturel iç fındık

8 Cent/Kg karşılğı TL.

 

b) Her türlü kabuklu fındık

4 Cent/Kg karşılğı TL.

2-

Çekirdeksiz kuru üzüm

9 Temmuz 1992 tarih ve 21279 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır

3-

Kuru incir

3 eylül 1993 tarih ve 21687 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

4-

Zeytinyağı

19/3/97 t. ve 22938 s. R.G. de yayımlanan 96/9097 sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.

5-

Çavdar

30 Temmuz 1997 tarih ve 23065 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

6-

a) Canlı koyun b) Canlı kıl keçisi c) Canlı büyükbaş hayvan

3 Temmuz 1993 tarih ve 21687 sayılı R.G. de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

7-

Blok mermer ve blok oniks

2 Şubat 1993 tarih ve 21484 sayılı R.G. de yayımlanan 92/3874 Sayılı Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

8-

Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

18 Haziran 1993 tarih ve 21611 sayılı R.G. de yayımlanan 93/4474 Sayılı Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

9-

Pomza taşı

DFİF Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 94/6294 (21/12/1994 t. 22148 s. R.G.) ile 1/1/95 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır

10-

Meyan kökü

DFİF Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 95/6682 (12/04/1995 t. 22256 s. R.G.) ile yürürlükten kaldırılmıştır.

11-

 41.01-41.02 ve 41.03 GTİP'na dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postları

50 Cent/Kg karşılığı TL.

12-

 41.04.10, 41.04.21, 41.04.22 ve 41.04.29 GTİP'na dahil kromlu deri

20 Ağustos 1992 tarih ve 21321 sayılı R.G. de yayımlanan 92/3309 Sayılı Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

13-

 

28 Ocak 1994 tarih ve 21832 sayılı R.G. de yayımlanan 94/5168 Sayılı Kararnamenin eki Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

14-

 5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç)

0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL

 

 5203.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)

0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL

B) DFİF prim kesintisi kapsamındaki bir maldan FOB 1000 Dolar değerini geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

C -a) 1000grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılacak naturel fındık ihracatında yürürlükteki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır.

b) Doğrudan tüketiciye hitap edebilir şekilde küçük ambalajlı işlenmiş mayi fındık mamülü ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

c) Amerika, Okyanusya, Uzak Doğu ve Akdeniz'e kıyısı bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak naturel fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır

D) Amerika, Okyanusya, Uzakdoğu'ya yapılacak çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Fon kesintisi yapılmaz. (Bu bend 9 Temmuz 1992 tarih ve 21279 sayılı R.G.' de yayımlanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 12 - Bu Karar uygulamasından doğan fonlar ve cezalar 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 3 'üncü maddesinin 2'inci fıkrasına göre tahsil olunur.

MADDE 13 - Fon hesapları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tutulur. Bu hesaplar Bakanlar Yeminli Murakıplar Kurulu'nun denetimine tabidir.

MADDE 14 - 12/12/86 tarih , 86/11282 sayılı; 9/9/87 tarih, 87/12088 sayılı, 5/1/88 tarih, 88/12477 sayılı; 2/2/88 tarih, 88/12591 sayılı; 1/3/88 tarih, 88/12670 sayılı ve 4/7/88 tarih, 88/13139 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 2- Yurt içi arz-talep dengesi gözönünde bulundurularak, pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (hidrofil pamuklar hariç) ihracatı 1995/96 sezonu için 50.000 ton' luk bir kota miktarı ile sınırlandırılmış olup, sözkonusu kısıtlamaya ilişkin uygulama esasları Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile düzenlenir.