İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Uygulamasını Yerine Getirdiği Devlet Yardımları Hangileridir

DESTEK KONTROL UYGULAMASINI İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN YERİNE GETİRDİĞİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

AMAÇ:

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM:

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİNİN UNSURLARI:

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak; T.C. Ticaret Bakanlığınca yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler esas alınarak metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar kapsamında destek sağlanmaktadır.

Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise %50 oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir.

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonları metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar çerçevesinde, 2019 yılı için genel nitelikli fuarlarda 71.000 TL'ye, sek- törel nitelikli uluslararası fuarlarda 107.000 TL'ye ve prestijli fuarlarda 360.000 TL'ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri destek kapsamındadır.

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yurt dışı fuar desteği mevzuatında köklü değişikliğe gidilmiş olup, destek mevzuatı daha basit ve sade bir hale getirilerek işlemlerin en aza indirilmesi ve destek ödeme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır.

Böylece, ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok fuara katılımlarının ve daha fazla pazarda boy göstermelerinin temini, dolayısıyla ihracatımızın ve ihracatımızda pazar çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Fuar Desteği Özet Tablosu

 

 

DESTEK KAPSAMI

DESTEK ORANI (%)

 

DESTEK LİMİTİ

 

FAYDALANICI

 

 

 

 

Yurt Dışı Fuar Katılımı Kapsamında Yer Kirası, Stand, Nakliye, Ulaşım Giderleri

 

Metrekare başına belirlenen tutarın, Hedef Ülkeler için % 70'i Diğer Ülkeler için % 50'si

Genel Ticaret Fuarları (Milli Katılım)

 

71.000 TL*

 

 

 

Şirketler, Üretici/İmalatçı Organizasyonları, İhracatçı Birlikleri

 

Sektörel Fuarlar

(Milli / Bireysel

Katılım)

 

 

107.000 TL*

Prestijli Fuarlar

(Milli /Bireysel Katılım)

 

360.000 TL*

 

Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler

 

 

 

75%

Genel Ticaret Fuarı

460.000 TL*

 

 

Yetkilendirilmiş Yurt Dışı Fuar Organizatörleri

 

Sektörel Fuarlar

721.000 TL

+ (460.000

TL İlave Tanıtım Desteği)*

* 2019 yılı için belirlenen destek üst limitleri (Yurt dışı fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜ- FE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir.)

 

Destek Mevzuatı :

 

Fuarlar

Yurt dışında düzenlenecek milli katılım ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurt dışı fuar destek mevzuatı ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait bilgiye ulaşabilirsiniz

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

 •  
2019 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
2020 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
Fuarlar Mevzuatı

 https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

Hedef Ülkeler

 

 •  
Yıllar Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri

 

 •  
Fuar Organizatörler

 

 •  
Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

 

 •  
2005-2018 Yıllarında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar

 

 •  
2003-2018 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

 

 •  
Prestijli Fuarlar

 

 •  
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

 

 •  
Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

 

(0312)

204

8843

 

İhracat Genel Müdürlüğü

(0312)

204

8870

 

Fuar İzinleri ve Destekleri

Dairesi Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8710

8716

fuarihr@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8717

 

 

(0312)

204

8718

 

 

(0312)

204

8734

 

 

YURT İÇİ FUAR KATILIMCILARININ DESTEKLENMESİ

AMAÇ:

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

KAPSAM:

Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların yer kirası ile stand giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI:

Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50'si azami 38.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

Organizatör şirketlerin bir yurtiçi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 666.000 TL'ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 222.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

 

Yurt İçi Fuar Desteği Özet Tablosu

 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

DESTEK KALEMİ

DESTEK ORANI (%)

DESTEK LİMİTİ

FAYDALANICI

 

 

 

Yurtdışında yapılan faaliyetlerde

666.000 TL

 

 

Tanıtım

50

 

Yurt içinde yapılan faaliyetlerde

222.000 TL

Aynı yurt içi fuar için azami 10 defa

Organizatör

Yer Kirası ve Stand Masrafları

 

50

 

38.000 TL

 

-

 

Katılımcı

*2019 yılı için belirlenen destek üst limitleri (Yurt içi fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+- Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir.)

 

Destek Mevzuatı :

 •  

Fuarlar Mevzuatı

 https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

Yıllar Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri

 

 •  
Fuar Organizatörler

 

 •  
Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

 

 •  
Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri
 •  
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

 

 •  
2017 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

 •  
2018 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

 •  
2019 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

 •  
2020 Yılında Destek Alınabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

İhracat Genel Müdürlüğü Fuar

(0312)

204

8745

 

İzinleri ve Destekleri Dairesi

(0312)

204

8738

fuarihr@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

(0312)

204

8737

 

 

(0312)

204

8721

 

 

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 

AMAÇ: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

KAPSAM: 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler,

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

2010/6 SAYILI TEBLİĞ DESTEK UNSURLARI:

Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin kira giderleri, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler ve şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir.

 

2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye'deki ana şirket yurt dışında doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Destek süresi ülke başına 4 yıldır. Firmalar, destekten maksimum 25 birim için faydalanabilmektedir.

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafın- dan yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri, her bir birim başına;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla

120.000 ABD Dolarına kadar,

 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde

% 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri, her bir birim başına;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla

100.000 ABD Dolarına kadar,

 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranın- da ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 •  

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanı- tım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için baş- vurulmuş olması koşuluyla %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları- na kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi  olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla

 1. ABD Dolarına kadar desteklenir.

Özel Notlar

 • Firmalar tanıtım ve marka tescil desteğinden 4 yıl süreyle faydalanabilmektedir.
 • Destek başvuruları, ödeme belgesi tarihinden sonraki 6 aylık süre içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılmaktadır.
 • Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkede görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri tarafından onaylanmaktadır.
 • Faaliyetler yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilirse şirketin ortaklığı oranında destek verilmektedir.
 • Faaliyetlerin sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.

 

 • Faaliyetlerin Yatırım Teşvik Uygulamalarında 4., 5. ve 6. bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 puan artırılır.
 •  

2010/6 Sayılı Tebliğ Destek Özet Tablo

 

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

Destek Kalemi

Destek %

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

 

Birim Kira

 

40-50

75.000$-120.000$ / birim başına yıllık

4 yıl / ülke Firma başına 25 birim

Şirketler/ İşbirliği Kuruluşları

Tanıtım Faaliyetleri

 

60

150.000$ - 250.000$/

ülke, yıl

 

4 yıl

Şirketler/ İşbirliği Kuruluşları

Yurt Dışı Marka Tescili

50

50.000$ / yıl

4 yıl

Şirketler

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

 

Ayrıca, söz konusu Tebliğ'de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. Söz konusu destek mekanizmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde firmalarımızın yurtdışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri, söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağımızın güçlendirilmesine yönelik çok boyutlu bir destek mekanizması ortaya konmuştur.

2010/6 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili ekleri aşağıda yer almaktadır.

 •  
2010-6 Sayılı Tebliğ

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Genelgesi

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler

Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

 •  
Destek Yönetim Sistemi (DYS) Bilgi ve Belgeleri

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

 

 •  
Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/sirketler-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 •  
İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/isbirligi-kuruluslari-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

204

8803

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve

Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8838

8839

markalasma@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8747

 

 

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Firmaların bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesidir.

KAPSAM: 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin bina satın alımı, kira, tanıtım, istihdam, dekorasyon, kurulum giderleri desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

 • TİM ve/veya TOBB tarafından,
 • TİM ve/veya TOBB'un Türkiye'de kurduğu şirket tarafından
 • TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB'un Türkiye'de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye'de kurulan şirket tarafından bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

İşbirliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- ği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşve- ren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

TTM Destek Özet Tablosu

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

TTM

Satın Alma

Kira

Kurulum/ Dekorasyon

İstihdam

Tanıtım

Destek Oranı *

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

 

Destek Tutarı (USD)

6.000.000 (bir defaya mahsus)

1.500.000

(yıllık)

 

300.000/TTM

500.000

(10kişi) (yıllık)

300.000

(yıllık)

Destek Süresi

-

5 yıl

-

5 yıl

5 yıl

Hedef ve öncelikli ülkelerde açılması halinde % 75 oranında destek alınabilmektedir

 

Türkiye Ticaret Merkezleri

 

http://www.ttcenter.com.tr/tr/hakkimizda-turkiye-ticaret-merkezleri-ttm-nedir.html

 

TTC

 

 

http://www.ttcenter.com.tr/tr/bilgi-bankasi-sikca-sorulan-sorular.html

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres  :           Dış Ticaret Kompleksi

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. B Blok 34196

Yenibosna, Bahçelievleri, İstanbul, Türkiye

Telefon           :           +90 212 454 02 61 - +90 212 454 02 69

E-Mail :           ttc@tim.org.tr

 

Destek Mevzuatı :

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

 •  
2010-6 Sayılı Tebliğ

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Genelgesi

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler

Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

 •  

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Bilgi ve Belgeleri

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

 

 •  
Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/sirketler-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 •  
İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/isbirligi-kuruluslari-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

204

8803

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8838

8839

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8747

 

 

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ  ve KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ ​ DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

KAPSAM: Türkiye' de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEK UNSURLARI:

Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri  ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile ilgili harcamaları

%50 oranında ve şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEK UNSURLARI

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Faydalanıcı

ISO Belgeleri (14001, 14064, 22000,

27001,50001)

 

 

 

 

 

Ticari ve Sınai şirketler,

 

Tarım şirketleri, DTSŞ, SDŞ

CE İşareti

 

 

50%

 

250.000 $ / Yıllık

Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Raporları ve Sağlık Sertifi- kaları

Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre

 

 

Belgeleri*

 

 

* Destekkapsamındakibelgevesertifikalar Uygulama Usulve Esasları Genelgesi EK-5 listesinde yayımlanmaktadır.

Destekle İlgili Mevzuat

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar

 

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

 

 •  
2014-8 Sayılı Karar

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
Destek 1 - Pazara Giriş Belgeleri

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK 1 - Başvuru Belgeleri ve Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri
 • EK 2 - Test-Analiz Raporları İcmal Tablosu
 •  
Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)   212  9874

(0312)   204  8858

(0312)   204  8847

(0312)   204  8855

 

 

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

     KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ)

AMAÇ: Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak.

KAPSAM: Tedarik zincirindeki faaliyetlerin farklı ülkeler arasında paylaşımı uzmanlaşmayı artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Böylece gelişmekte olan ülkeler için yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı  sağlamak gibi fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan tedarik zincirlerine girmek için sahip olunması gereken yüksek standartlar, verimlilik, tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik ve hızlı üretim kabiliyetleri gelişmekte olan ülkeleri zorlayan faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımızı söz konusu faktörlerde güçlendirerek ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamalarına yönelik olarak gerçekleştirecekleri harcamalar destek kapsamına alınmıştır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

KTZ PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

Makine, Ekipman, Donanım, Yurtdışı Ofis/Depo, Yazılım, Eğitim- Danışmanlık, Müşteri Ziyaretleri, Sertifikasyon, Test, Analiz, Ürün Doğrulama.

Proje başvurusu, Karar'da tanımlanan niteliklere haiz şirketler tarafından Bakanlığa yapılmaktadır. Söz konusu desteğe mazhar olması öngörülen tedarikçi şirketin ara malı üreten bir şirket olması, daha önce iş ilişkisi kurmadıkları bir küresel firmaya cari ürünleriyle tedarikçi olmanın yanında hâlihazırda tedarikçi ilişkisi olduğu bir firmaya yeni bir üründe de tedarikçi ilişki kurması gerekmektedir. Yine proje sahibi firmanın tedarikçisi olmayı planladığı küresel firmanın marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz olması veya uluslararası kabul gören listelerde yer alan firmalardan olması önem arz etmektedir.

Proje başvuru dosyasının incelenmesini müteakip, Bakanlık proje uzmanı tarafın- dan Bakanlık'a başvuru yapan şirketin yerinde incelemesi gerçekleştirilir. İnceleme sonrası olumlu görüş oluşması halinde, ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Proje Değerlendirme Komisyonu toplanır ve başvuruya ilişkin nihai karar verilerek şirkete resmi bildirim yapılır. Başvurunun onaylanması halinde, şirketin bağlı olduğu İhracatçı Birliği bilgilendirilerek Başvuru dosyaları paylaşılır. Başvurusu kabul edilen şirket destek ödemeleri için ilgili Genelge ve eklerinde belirtilen İbraz Edilmesi Gereken Belgeler'le birlikte, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunur.

KTZ desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Proje bazlı olarak tanımlanan destek kapsamında proje sahibi tedarikçi şirketlerimizin makine-ekipman-donanım alımı, yazılım alımı, yurt dışı ofis depo harcamaları, eğitim-danışmanlık-müşteri ziyaretleri ile sertifikasyon-test analiz-ürün doğrulama harcamaları proje bazlı olarak %50 oranında ve proje başına en fazla 1 milyon ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bir şirketin azami bir projesi destek alabilecektir.

 

KTZ Desteği Özet Tablosu

 

2014/8 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Firmanın tedarikçi olmak için ihtiyaçduyduğumalve hizmetler

 

50%

 

1.000.000$

 

2 yıl

 

İmalatçı Şirketler

 

Destek Mevzuatı :

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar

 

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

 

 •  
2014-8 Sayılı Karar

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 

 •  
Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-2-kuresel-tedarik-zinciri-ktz-yetkinlik-projeleri

Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK 3: KTZ Başvuru Formu ve Destek Ödeme Belgeleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü

(0312)

204

8858

 

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

(0312)

204

8855

kobiihr@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

(0312)

204

8797

 

 

TASARIM DESTEĞİ 

AMAÇ: Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılma- sına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır

KAPSAM: Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlik- leri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler).

 

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA YÖNELİK DESTEK UNSURLARI:

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

 

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uluslararası tasarım organizasyonları

%50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenmekte olup, işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık

1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Tanıtım (Tasarım Yarışmaları Organizasyonları vb.)

 

50%

300.000

$/yıl

Faaliyet Bazında Destek

İşbirliği kuruluşları

Tasarım Yarışmalarında Dereceye Giren Tasarımcıların Yurtdışı Eğitim ve Yaşam Giderleri

Yıllık Azami 60 Adet Tasarımcı

1.500

$/ay

 

Azami 2 Yıl

 

Tasarımcılar

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)    204    8803

(0312)    204    8844

(0312)    204    8797

(0312)    204    8841

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİNE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:

Tasarımcı şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri; tasa- rım ofisi ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece ta- sarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yurtdışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin;

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı şirketler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları,

-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla

 1. ABD Doları,

-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları,

-İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 200.000 ABD Doları,

-İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları'na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle desteklenmektedir.

 

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

Destek Oranı

 

Destek Limiti

Süre/ Adet

 

Faydalanıcı

 

 

Tasarımcı Şir- ketleri

Tasarım Ofisleri

 

 

Reklam, Tanıtım, Pa- zarlama

 

 

 

 

 

 

50%

 

300.000 $yıl

 

150.000 $/ yıl

 

 

 

 

 

 

4 Yıl

 

 

 

 

 

 

Tasarımcı Şirketleri

- Tasarım Ofisleri

Kira

200.000 $/yıl

100.000 $/ yıl

Kurulum/ Dekorasyon Giderleri

 

100.000 $/yıl

 

50.000 $/yıl

Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Giderli

 

50.000 $/yıl

 

50.000 $/yıl

Tasarımcıların Brüt Üc- ret Giderleri

150.000 $/yıl

200.000 $/ yıl

Danışmanlık Giderleri

200.000 $/yıl

100.000 $/ yıl

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

 

Tasarım Desteği

 

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008/2 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe Ait Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgenin ilgili eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı

 

(0312)   204  8803

(0312)    204 8841

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ UNSURLARI:

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri kap- samında yapılan istihdam, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

-İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretleri toplam en faz- la 1.000.000 ABD Doları,

-Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

-Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Bir şirketin en faz- la bir adet projesi desteklenir.

 

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

 

Destek Oranı

 

Destek Limiti

 

Süre/ Adet

 

Faydalanıcı

Tasarımcı Modelist Mühendis Brüt Ücret Giderleri

 

 

 

50%

1.000.000 $ / Proje Başına

 

 

 

3+2

Yıl

 

 

 

Şirketler

 

Alet Techizat Malzeme Yazılım Giderleri

250.000 $ / Proje Başına

 

Seyahat ve Web Sitesi Üyeliği Giderleri

150.000 $ / Proje Başına

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

 

Tasarım Desteği

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma

(0312)

204

8803

 

ve Tasarım Destekleri Dairesi

(0312)

204

8841

markalasma@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

 

 

 

 

 

DESTEK KONTROL UYGULAMASINI İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN YERİNE GETİRDİĞİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

AMAÇ:

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM:

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİNİN UNSURLARI:

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak; T.C. Ticaret Bakanlığınca yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler esas alınarak metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar kapsamında destek sağlanmaktadır.

Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise %50 oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir.

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonları metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar çerçevesinde, 2019 yılı için genel nitelikli fuarlarda 71.000 TL'ye, sek- törel nitelikli uluslararası fuarlarda 107.000 TL'ye ve prestijli fuarlarda 360.000 TL'ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri destek kapsamındadır.

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yurt dışı fuar desteği mevzuatında köklü değişikliğe gidilmiş olup, destek mevzuatı daha basit ve sade bir hale getirilerek işlemlerin en aza indirilmesi ve destek ödeme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır.

Böylece, ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok fuara katılımlarının ve daha fazla pazarda boy göstermelerinin temini, dolayısıyla ihracatımızın ve ihracatımızda pazar çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Fuar Desteği Özet Tablosu

 

 

DESTEK KAPSAMI

DESTEK ORANI (%)

 

DESTEK LİMİTİ

 

FAYDALANICI

 

 

 

 

Yurt Dışı Fuar Katılımı Kapsamında Yer Kirası, Stand, Nakliye, Ulaşım Giderleri

 

Metrekare başına belirlenen tutarın, Hedef Ülkeler için % 70'i Diğer Ülkeler için % 50'si

Genel Ticaret Fuarları (Milli Katılım)

 

71.000 TL*

 

 

 

Şirketler, Üretici/İmalatçı Organizasyonları, İhracatçı Birlikleri

 

Sektörel Fuarlar

(Milli / Bireysel

Katılım)

 

 

107.000 TL*

Prestijli Fuarlar

(Milli /Bireysel Katılım)

 

360.000 TL*

 

Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler

 

 

 

75%

Genel Ticaret Fuarı

460.000 TL*

 

 

Yetkilendirilmiş Yurt Dışı Fuar Organizatörleri

 

Sektörel Fuarlar

721.000 TL

+ (460.000

TL İlave Tanıtım Desteği)*

* 2019 yılı için belirlenen destek üst limitleri (Yurt dışı fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜ- FE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir.)

 

Destek Mevzuatı :

 

Fuarlar

Yurt dışında düzenlenecek milli katılım ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurt dışı fuar destek mevzuatı ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait bilgiye ulaşabilirsiniz

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

 •  
2019 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
2020 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar

 

 •  
Fuarlar Mevzuatı

 https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

Hedef Ülkeler

 

 •  
Yıllar Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri

 

 •  
Fuar Organizatörler

 

 •  
Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

 

 •  
2005-2018 Yıllarında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar

 

 •  
2003-2018 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

 

 •  
Prestijli Fuarlar

 

 •  
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

 

 •  
Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

 

(0312)

204

8843

 

İhracat Genel Müdürlüğü

(0312)

204

8870

 

Fuar İzinleri ve Destekleri

Dairesi Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8710

8716

fuarihr@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8717

 

 

(0312)

204

8718

 

 

(0312)

204

8734

 

 

YURT İÇİ FUAR KATILIMCILARININ DESTEKLENMESİ

AMAÇ:

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

KAPSAM:

Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların yer kirası ile stand giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI:

Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50'si azami 38.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

Organizatör şirketlerin bir yurtiçi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 666.000 TL'ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 222.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

 

Yurt İçi Fuar Desteği Özet Tablosu

 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

DESTEK KALEMİ

DESTEK ORANI (%)

DESTEK LİMİTİ

FAYDALANICI

 

 

 

Yurtdışında yapılan faaliyetlerde

666.000 TL

 

 

Tanıtım

50

 

Yurt içinde yapılan faaliyetlerde

222.000 TL

Aynı yurt içi fuar için azami 10 defa

Organizatör

Yer Kirası ve Stand Masrafları

 

50

 

38.000 TL

 

-

 

Katılımcı

*2019 yılı için belirlenen destek üst limitleri (Yurt içi fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+- Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir.)

 

Destek Mevzuatı :

 •  

Fuarlar Mevzuatı

 https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1

Yıllar Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri

 

 •  
Fuar Organizatörler

 

 •  
Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

 

 •  
Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri
 •  
Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

 

 •  
2017 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

 •  
2018 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

 •  
2019 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

 •  
2020 Yılında Destek Alınabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

222

6798

 

İhracat Genel Müdürlüğü Fuar

(0312)

204

8745

 

İzinleri ve Destekleri Dairesi

(0312)

204

8738

fuarihr@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

(0312)

204

8737

 

 

(0312)

204

8721

 

 

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 

AMAÇ: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

KAPSAM: 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler,

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

2010/6 SAYILI TEBLİĞ DESTEK UNSURLARI:

Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin kira giderleri, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler ve şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir.

 

2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye'deki ana şirket yurt dışında doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Destek süresi ülke başına 4 yıldır. Firmalar, destekten maksimum 25 birim için faydalanabilmektedir.

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafın- dan yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri, her bir birim başına;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla

120.000 ABD Dolarına kadar,

 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde

% 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri, her bir birim başına;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla

100.000 ABD Dolarına kadar,

 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranın- da ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 •  

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanı- tım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için baş- vurulmuş olması koşuluyla %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları- na kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi  olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla

 1. ABD Dolarına kadar desteklenir.

Özel Notlar

 • Firmalar tanıtım ve marka tescil desteğinden 4 yıl süreyle faydalanabilmektedir.
 • Destek başvuruları, ödeme belgesi tarihinden sonraki 6 aylık süre içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılmaktadır.
 • Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili ülkede görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri tarafından onaylanmaktadır.
 • Faaliyetler yurt dışı şirketi tarafından gerçekleştirilirse şirketin ortaklığı oranında destek verilmektedir.
 • Faaliyetlerin sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.

 

 • Faaliyetlerin Yatırım Teşvik Uygulamalarında 4., 5. ve 6. bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 puan artırılır.
 •  

2010/6 Sayılı Tebliğ Destek Özet Tablo

 

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

Destek Kalemi

Destek %

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

 

Birim Kira

 

40-50

75.000$-120.000$ / birim başına yıllık

4 yıl / ülke Firma başına 25 birim

Şirketler/ İşbirliği Kuruluşları

Tanıtım Faaliyetleri

 

60

150.000$ - 250.000$/

ülke, yıl

 

4 yıl

Şirketler/ İşbirliği Kuruluşları

Yurt Dışı Marka Tescili

50

50.000$ / yıl

4 yıl

Şirketler

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

 

Ayrıca, söz konusu Tebliğ'de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. Söz konusu destek mekanizmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde firmalarımızın yurtdışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri, söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağımızın güçlendirilmesine yönelik çok boyutlu bir destek mekanizması ortaya konmuştur.

2010/6 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili ekleri aşağıda yer almaktadır.

 •  
2010-6 Sayılı Tebliğ

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Genelgesi

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler

Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

 •  
Destek Yönetim Sistemi (DYS) Bilgi ve Belgeleri

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

 

 •  
Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/sirketler-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 •  
İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/isbirligi-kuruluslari-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

204

8803

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve

Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8838

8839

markalasma@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8747

 

 

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Firmaların bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesidir.

KAPSAM: 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin bina satın alımı, kira, tanıtım, istihdam, dekorasyon, kurulum giderleri desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

 • TİM ve/veya TOBB tarafından,
 • TİM ve/veya TOBB'un Türkiye'de kurduğu şirket tarafından
 • TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB'un Türkiye'de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye'de kurulan şirket tarafından bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

İşbirliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- ği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşve- ren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

TTM Destek Özet Tablosu

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

TTM

Satın Alma

Kira

Kurulum/ Dekorasyon

İstihdam

Tanıtım

Destek Oranı *

% 60

% 60

% 60

% 60

% 60

 

Destek Tutarı (USD)

6.000.000 (bir defaya mahsus)

1.500.000

(yıllık)

 

300.000/TTM

500.000

(10kişi) (yıllık)

300.000

(yıllık)

Destek Süresi

-

5 yıl

-

5 yıl

5 yıl

Hedef ve öncelikli ülkelerde açılması halinde % 75 oranında destek alınabilmektedir

 

Türkiye Ticaret Merkezleri

 

http://www.ttcenter.com.tr/tr/hakkimizda-turkiye-ticaret-merkezleri-ttm-nedir.html

 

TTC

 

 

http://www.ttcenter.com.tr/tr/bilgi-bankasi-sikca-sorulan-sorular.html

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres  :           Dış Ticaret Kompleksi

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. B Blok 34196

Yenibosna, Bahçelievleri, İstanbul, Türkiye

Telefon           :           +90 212 454 02 61 - +90 212 454 02 69

E-Mail :           ttc@tim.org.tr

 

Destek Mevzuatı :

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

 •  
2010-6 Sayılı Tebliğ

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Genelgesi

 

 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Destek Yönetim Sistemi (DYS) Genelgesi

 

 •  
Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler

Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

 •  

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Bilgi ve Belgeleri

 

 •  
Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

 

 •  
Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/sirketler-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 •  
İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi/ekler-ve-basvuruda-ibraz-edilecek-diger-belgeler/isbirligi-kuruluslari-tarafindan-ibraz-edilecek-belgeler

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

(0312)

204

8803

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

(0312)

(0312)

204

204

8838

8839

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

(0312)

204

8747

 

 

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ  ve KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ ​ DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

KAPSAM: Türkiye' de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEK UNSURLARI:

Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri  ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile ilgili harcamaları

%50 oranında ve şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEK UNSURLARI

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Faydalanıcı

ISO Belgeleri (14001, 14064, 22000,

27001,50001)

 

 

 

 

 

Ticari ve Sınai şirketler,

 

Tarım şirketleri, DTSŞ, SDŞ

CE İşareti

 

 

50%

 

250.000 $ / Yıllık

Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Raporları ve Sağlık Sertifi- kaları

Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre

 

 

Belgeleri*

 

 

* Destekkapsamındakibelgevesertifikalar Uygulama Usulve Esasları Genelgesi EK-5 listesinde yayımlanmaktadır.

Destekle İlgili Mevzuat

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar

 

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

 

 •  
2014-8 Sayılı Karar

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
Destek 1 - Pazara Giriş Belgeleri

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK 1 - Başvuru Belgeleri ve Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri
 • EK 2 - Test-Analiz Raporları İcmal Tablosu
 •  
Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)   212  9874

(0312)   204  8858

(0312)   204  8847

(0312)   204  8855

 

 

kobiihr@ticaret.gov.tr

 

     KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ)

AMAÇ: Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak.

KAPSAM: Tedarik zincirindeki faaliyetlerin farklı ülkeler arasında paylaşımı uzmanlaşmayı artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Böylece gelişmekte olan ülkeler için yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı  sağlamak gibi fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan tedarik zincirlerine girmek için sahip olunması gereken yüksek standartlar, verimlilik, tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik ve hızlı üretim kabiliyetleri gelişmekte olan ülkeleri zorlayan faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımızı söz konusu faktörlerde güçlendirerek ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamalarına yönelik olarak gerçekleştirecekleri harcamalar destek kapsamına alınmıştır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

KTZ PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

Makine, Ekipman, Donanım, Yurtdışı Ofis/Depo, Yazılım, Eğitim- Danışmanlık, Müşteri Ziyaretleri, Sertifikasyon, Test, Analiz, Ürün Doğrulama.

Proje başvurusu, Karar'da tanımlanan niteliklere haiz şirketler tarafından Bakanlığa yapılmaktadır. Söz konusu desteğe mazhar olması öngörülen tedarikçi şirketin ara malı üreten bir şirket olması, daha önce iş ilişkisi kurmadıkları bir küresel firmaya cari ürünleriyle tedarikçi olmanın yanında hâlihazırda tedarikçi ilişkisi olduğu bir firmaya yeni bir üründe de tedarikçi ilişki kurması gerekmektedir. Yine proje sahibi firmanın tedarikçisi olmayı planladığı küresel firmanın marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz olması veya uluslararası kabul gören listelerde yer alan firmalardan olması önem arz etmektedir.

Proje başvuru dosyasının incelenmesini müteakip, Bakanlık proje uzmanı tarafın- dan Bakanlık'a başvuru yapan şirketin yerinde incelemesi gerçekleştirilir. İnceleme sonrası olumlu görüş oluşması halinde, ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Proje Değerlendirme Komisyonu toplanır ve başvuruya ilişkin nihai karar verilerek şirkete resmi bildirim yapılır. Başvurunun onaylanması halinde, şirketin bağlı olduğu İhracatçı Birliği bilgilendirilerek Başvuru dosyaları paylaşılır. Başvurusu kabul edilen şirket destek ödemeleri için ilgili Genelge ve eklerinde belirtilen İbraz Edilmesi Gereken Belgeler'le birlikte, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunur.

KTZ desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Proje bazlı olarak tanımlanan destek kapsamında proje sahibi tedarikçi şirketlerimizin makine-ekipman-donanım alımı, yazılım alımı, yurt dışı ofis depo harcamaları, eğitim-danışmanlık-müşteri ziyaretleri ile sertifikasyon-test analiz-ürün doğrulama harcamaları proje bazlı olarak %50 oranında ve proje başına en fazla 1 milyon ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bir şirketin azami bir projesi destek alabilecektir.

 

KTZ Desteği Özet Tablosu

 

2014/8 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Firmanın tedarikçi olmak için ihtiyaçduyduğumalve hizmetler

 

50%

 

1.000.000$

 

2 yıl

 

İmalatçı Şirketler

 

Destek Mevzuatı :

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar

 

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

 

 •  
2014-8 Sayılı Karar

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
2014-8 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 

 •  
Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-2-kuresel-tedarik-zinciri-ktz-yetkinlik-projeleri

Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
 Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK 3: KTZ Başvuru Formu ve Destek Ödeme Belgeleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü

(0312)

204

8858

 

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

(0312)

204

8855

kobiihr@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

(0312)

204

8797

 

 

TASARIM DESTEĞİ 

AMAÇ: Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılma- sına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır

KAPSAM: Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlik- leri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler).

 

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA YÖNELİK DESTEK UNSURLARI:

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

 

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uluslararası tasarım organizasyonları

%50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenmekte olup, işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık

1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Tanıtım (Tasarım Yarışmaları Organizasyonları vb.)

 

50%

300.000

$/yıl

Faaliyet Bazında Destek

İşbirliği kuruluşları

Tasarım Yarışmalarında Dereceye Giren Tasarımcıların Yurtdışı Eğitim ve Yaşam Giderleri

Yıllık Azami 60 Adet Tasarımcı

1.500

$/ay

 

Azami 2 Yıl

 

Tasarımcılar

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı

(0312)    204    8803

(0312)    204    8844

(0312)    204    8797

(0312)    204    8841

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİNE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:

Tasarımcı şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri; tasa- rım ofisi ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece ta- sarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yurtdışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin;

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı şirketler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları,

-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla

 1. ABD Doları,

-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları,

-İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 200.000 ABD Doları,

-İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları'na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle desteklenmektedir.

 

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

Destek Oranı

 

Destek Limiti

Süre/ Adet

 

Faydalanıcı

 

 

Tasarımcı Şir- ketleri

Tasarım Ofisleri

 

 

Reklam, Tanıtım, Pa- zarlama

 

 

 

 

 

 

50%

 

300.000 $yıl

 

150.000 $/ yıl

 

 

 

 

 

 

4 Yıl

 

 

 

 

 

 

Tasarımcı Şirketleri

- Tasarım Ofisleri

Kira

200.000 $/yıl

100.000 $/ yıl

Kurulum/ Dekorasyon Giderleri

 

100.000 $/yıl

 

50.000 $/yıl

Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Giderli

 

50.000 $/yıl

 

50.000 $/yıl

Tasarımcıların Brüt Üc- ret Giderleri

150.000 $/yıl

200.000 $/ yıl

Danışmanlık Giderleri

200.000 $/yıl

100.000 $/ yıl

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

 

Tasarım Desteği

 

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008/2 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe Ait Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgenin ilgili eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı

 

(0312)   204  8803

(0312)    204 8841

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ UNSURLARI:

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri kap- samında yapılan istihdam, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;

-İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt ücretleri toplam en faz- la 1.000.000 ABD Doları,

-Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

-Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Bir şirketin en faz- la bir adet projesi desteklenir.

 

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

Destek Türü

 

Destek Oranı

 

Destek Limiti

 

Süre/ Adet

 

Faydalanıcı

Tasarımcı Modelist Mühendis Brüt Ücret Giderleri

 

 

 

50%

1.000.000 $ / Proje Başına

 

 

 

3+2

Yıl

 

 

 

Şirketler

 

Alet Techizat Malzeme Yazılım Giderleri

250.000 $ / Proje Başına

 

Seyahat ve Web Sitesi Üyeliği Giderleri

150.000 $ / Proje Başına

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

 

Tasarım Desteği

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 Devlet Yardımları Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

 

 

 

 

Nazire Yılmaz Fındıklı

Müdür

findiklin@oaib.org.tr

140

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Melike Alpan

Şef

alpanm@oaib.org.tr

186

  

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma

(0312)

204

8803

 

ve Tasarım Destekleri Dairesi

(0312)

204

8841

markalasma@ticaret.gov.tr

Başkanlığı

 

 

 

 

 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®'NİN DESTEKLENMESİ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY® DESTEĞİ

TURQUALITY® ve Markalaşma Desteği 

AMAÇ: Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ'ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ: Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı.

 

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK UNSURLARI:

TURQUALITY® Marka Programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, kurumsal altyapıya yönelik danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine iliş- kin yurtdışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, test/klinik test işlemleri, danışmanlık, gelişim yol haritası çalışmaları, istihdam, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışmaları ile franchise faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenir.

DESTEK SÜRESİ: Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir.

TURQUALITY® Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile süresiz* olarak desteklerden yararlanabilmektedir.

(*TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketlerin/markaların desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için Bakanlık tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.)

 

 

ŞİRKETLERE YÖNELİK MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK TUTARLARI, ORANLARI VE LİMİTLERİ:

 

Destek Türü

Destek Konusu

Destek Oranı ve Üst Sınır

 

 

%50

 

 

Tanıtım Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleritanıtım faaliyetleridesteklenir.

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı

 

 

-1.600.000 TL*/yıl

 

 

%50

 

Şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel

Turquality Programı

 

tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

Marka Patent

kapsamına alınan markalarının yurtdışında

-Destek Üst SınırıYok Marka

Tescil Desteği

tescili ve korunmasına ilişkin giderleri

Programı

 

desteklenir.

-200.000 TL*/yıl

 

 

Şirketlerin uluslararası pazarlarda reka

%50

Turquality Programı

-2.000.000 TL*/yıl

-Hedef Pazar Başına 5 yıl (Kurumsal Altyapıyı Geliştirmeye Yönelik Danışmanlıklar yalnızca ilk 5

yıl desteklenir.)

Marka Programı

-1.200.000 TL*/yıl

 

bet avantajını artırmak üzere alacakları

Danışmanlık Desteği

kurumsal altyapı geliştirmeye yönelik danışmanlıkharcamalarıilehedefpazarlarına

yönelik alınan danışmanlık

 

hizmetlerine ilişkin giderleri destekle

 

nir.

 

 

% 50

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan mar-

Turquality Programı

 

kalı ürünleri ile ilgili olarak istihdam edi-

-Aynı anda azami 10 kişi

İstihdam Desteği

len moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ile

ürüngeliştirmedepartmanlarındagörev

-İlk 5 yıl

-Destek Üst Sınırı Yok

 

alanmühendislerineilişkingiderlerides-

Marka Programı

 

teklenir.

-Kişi Sınırı Yok

 

 

-800.000 TL*/yıl

 

Hedef pazarlara girmek için gerekli olan

 

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

- 2.000.000 TL*/yıl

Marka Programı

-1.000.000 TL*/yıl

 

veçevre,kaliteveinsansağlığınayönelik

 

teknikmevzuatauyumsağlanabilmesini

Sertifikasyon Desteği

teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen,

çevrebelgeleriileinsancan,malemniye-  ti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin

 

danışmanlık dahil her türlü giderleri ile

 

ruhsatlandırma test/klinik giderleri des

 

teklenir.

 

 

 

 

 

 

Birim Kira/ Dekorasyon Desteği

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri kira, kurulum/konsept mimari/dekorasyon harcamaları ile depolama hizmetine ilişkingiderleri desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Kira; Destek Üst Sınırı Yok

- Dekorasyon; Birim Başına 800.000 TL* (Program boyunca azami 50 mağaza) Marka Programı

-6.200.000 TL*/yıl

 

 

 

 

Franchise Desteği

 

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, biriminkira,dekorasyonvekonsept mimariharcamalarıazamiikiyılsüresince desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Kira; 800.000 TL*/yıl

-Dekorasyon Birim Başına 400.000 TL*

-Program Boyunca Azami 100 birim Marka Programı

-Birim başı 400.000 TL*

-Yıllık azami 10 birim

 

Pazar Araştırması Desteği

 

Şirketlerin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri destek kapsamındadır.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Destek Üst SınırıYok MarkaProgramı

-400.000 TL*/yıl

 

 

 

Fuar Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştireceklerifuarkatılımıve

tanıtımınailişkin faaliyetleri desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı

-Tanıtım Desteği limitlerine dahildir.

 

 

 

 

 

 

 

Gelişim Yol Haritası Çalışmaları

Destek kapsamına alınan şirketin mevcut konumu, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon

ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası

en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin

uygulayacağı Stratejik İş Planını içeren çalışmaya ilişkin gideri destek kapsamındadır.

 

 

 

 

 

 

%50

Turquality/Marka Programı

-1 kereye mahsus

-Marka Başına 800.000 TL

*Söz konusu limitler her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

 

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI FİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER:

Yönetici Geliştirme Programı: Türk markalarının uluslararası rekabetle başa çıkabilmesinin ve uluslararası pazarlarda daha yetkin bir aktör haline gelebilmesinin önemli gerekliliklerinden biri de insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasıdır. Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği ve ülkelerarası sınırların önemini gittikçe kaybettiği günümüz pazarlarında, firmaların rekabetçiliğini artırmak için, TURQUALITY® Programı kapsamında eğitim imkânları da sağlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak, Koç ve Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri bünyesinde gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek“Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile, TURQUALITY® Programı kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

TİM, İHRACATÇI BİRLİKLERİ, ÜRETİCİ DERNEKLERİ/ BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ:

İştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla hazırlayacakları projeleri Bakanlıkça uygun görülen TİM, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları; TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla

2.000.000 TL, Birlikler için %80 oranında ve projede yer alan Birlik başına yıllık en fazla 1.000.000 TL ve Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL'ye kadar desteklenebilir.

 

TURQUALITY® Sekreteryası :

 

https://www.turquality.com/
 

İletişim

·Ana Sayfa

·İletişim

TİM TURQUALITY® Sekretaryası
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Krokiyi görüntülemek için tıklayınız.

Tel: +90 (212) 454 0490/91
Faks: +90 (212) 454 0413/83

Başvuru ve Bilgi

 • Proje Uzmanı Yasemin YERLİKAYA İPEK

0212 454 06 70
yaseminyerlikaya@tim.org.tr

 • Proje Uzman Yardımcısı Ayşe Merve BİLGİN

0212 454 01 01
mervebilgin@tim.org.tr

 

Otomasyon Sistemi Teknik Destek

 • Proje Uzmanı Selahattin DAVUTOĞLU

0212 454 01 71
selahattindavutoglu@tim.org.tr

 • Proje Uzmanı Ali Seçkin GÜNENÇ

0212 454 07 16
aliseckingunenc@tim.org.tr

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/markalasma-ve-turquality-destegi

 

Markalaşma ve Turquality Desteği

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye'nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

 desteklenmektedir.

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerini aşağıda görebilirsiniz.
 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Turquality Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Nilgün Çolak

Müdür

colakn@oaib.org.tr

214

Tolga Telli

Şef

tellit@oaib.org.tr

157

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

(0312)  204    8803

(0312)  204    8666

(0312)  204    8843

(0312)  204    8763

 

markalasma@ticaret.gov.tr

 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®'NİN DESTEKLENMESİ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY® DESTEĞİ

TURQUALITY® ve Markalaşma Desteği 

AMAÇ: Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ'ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU YERİ: Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı.

 

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK UNSURLARI:

TURQUALITY® Marka Programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, kurumsal altyapıya yönelik danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine iliş- kin yurtdışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, test/klinik test işlemleri, danışmanlık, gelişim yol haritası çalışmaları, istihdam, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışmaları ile franchise faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenir.

DESTEK SÜRESİ: Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir.

TURQUALITY® Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile süresiz* olarak desteklerden yararlanabilmektedir.

(*TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketlerin/markaların desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için Bakanlık tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.)

 

 

ŞİRKETLERE YÖNELİK MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI DESTEK TUTARLARI, ORANLARI VE LİMİTLERİ:

 

Destek Türü

Destek Konusu

Destek Oranı ve Üst Sınır

 

 

%50

 

 

Tanıtım Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleritanıtım faaliyetleridesteklenir.

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı

 

 

-1.600.000 TL*/yıl

 

 

%50

 

Şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel

Turquality Programı

 

tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

Marka Patent

kapsamına alınan markalarının yurtdışında

-Destek Üst SınırıYok Marka

Tescil Desteği

tescili ve korunmasına ilişkin giderleri

Programı

 

desteklenir.

-200.000 TL*/yıl

 

 

Şirketlerin uluslararası pazarlarda reka

%50

Turquality Programı

-2.000.000 TL*/yıl

-Hedef Pazar Başına 5 yıl (Kurumsal Altyapıyı Geliştirmeye Yönelik Danışmanlıklar yalnızca ilk 5

yıl desteklenir.)

Marka Programı

-1.200.000 TL*/yıl

 

bet avantajını artırmak üzere alacakları

Danışmanlık Desteği

kurumsal altyapı geliştirmeye yönelik danışmanlıkharcamalarıilehedefpazarlarına

yönelik alınan danışmanlık

 

hizmetlerine ilişkin giderleri destekle

 

nir.

 

 

% 50

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan mar-

Turquality Programı

 

kalı ürünleri ile ilgili olarak istihdam edi-

-Aynı anda azami 10 kişi

İstihdam Desteği

len moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ile

ürüngeliştirmedepartmanlarındagörev

-İlk 5 yıl

-Destek Üst Sınırı Yok

 

alanmühendislerineilişkingiderlerides-

Marka Programı

 

teklenir.

-Kişi Sınırı Yok

 

 

-800.000 TL*/yıl

 

Hedef pazarlara girmek için gerekli olan

 

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

- 2.000.000 TL*/yıl

Marka Programı

-1.000.000 TL*/yıl

 

veçevre,kaliteveinsansağlığınayönelik

 

teknikmevzuatauyumsağlanabilmesini

Sertifikasyon Desteği

teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen,

çevrebelgeleriileinsancan,malemniye-  ti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin

 

danışmanlık dahil her türlü giderleri ile

 

ruhsatlandırma test/klinik giderleri des

 

teklenir.

 

 

 

 

 

 

Birim Kira/ Dekorasyon Desteği

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri kira, kurulum/konsept mimari/dekorasyon harcamaları ile depolama hizmetine ilişkingiderleri desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Kira; Destek Üst Sınırı Yok

- Dekorasyon; Birim Başına 800.000 TL* (Program boyunca azami 50 mağaza) Marka Programı

-6.200.000 TL*/yıl

 

 

 

 

Franchise Desteği

 

 

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, biriminkira,dekorasyonvekonsept mimariharcamalarıazamiikiyılsüresince desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Kira; 800.000 TL*/yıl

-Dekorasyon Birim Başına 400.000 TL*

-Program Boyunca Azami 100 birim Marka Programı

-Birim başı 400.000 TL*

-Yıllık azami 10 birim

 

Pazar Araştırması Desteği

 

Şirketlerin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri destek kapsamındadır.

%50

Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl

-Destek Üst SınırıYok MarkaProgramı

-400.000 TL*/yıl

 

 

 

Fuar Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştireceklerifuarkatılımıve

tanıtımınailişkin faaliyetleri desteklenir.

%50

Turquality Programı

-Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı

-Tanıtım Desteği limitlerine dahildir.

 

 

 

 

 

 

 

Gelişim Yol Haritası Çalışmaları

Destek kapsamına alınan şirketin mevcut konumu, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon

ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası

en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin

uygulayacağı Stratejik İş Planını içeren çalışmaya ilişkin gideri destek kapsamındadır.

 

 

 

 

 

 

%50

Turquality/Marka Programı

-1 kereye mahsus

-Marka Başına 800.000 TL

*Söz konusu limitler her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

 

MARKA/TURQUALITY® PROGRAMI FİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER:

Yönetici Geliştirme Programı: Türk markalarının uluslararası rekabetle başa çıkabilmesinin ve uluslararası pazarlarda daha yetkin bir aktör haline gelebilmesinin önemli gerekliliklerinden biri de insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasıdır. Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği ve ülkelerarası sınırların önemini gittikçe kaybettiği günümüz pazarlarında, firmaların rekabetçiliğini artırmak için, TURQUALITY® Programı kapsamında eğitim imkânları da sağlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak, Koç ve Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri bünyesinde gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek“Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile, TURQUALITY® Programı kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

TİM, İHRACATÇI BİRLİKLERİ, ÜRETİCİ DERNEKLERİ/ BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ:

İştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla hazırlayacakları projeleri Bakanlıkça uygun görülen TİM, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları; TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla

2.000.000 TL, Birlikler için %80 oranında ve projede yer alan Birlik başına yıllık en fazla 1.000.000 TL ve Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL'ye kadar desteklenebilir.

 

TURQUALITY® Sekreteryası :

 

https://www.turquality.com/
 

İletişim

·Ana Sayfa

·İletişim

TİM TURQUALITY® Sekretaryası
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Krokiyi görüntülemek için tıklayınız.

Tel: +90 (212) 454 0490/91
Faks: +90 (212) 454 0413/83

Başvuru ve Bilgi

 • Proje Uzmanı Yasemin YERLİKAYA İPEK

0212 454 06 70
yaseminyerlikaya@tim.org.tr

 • Proje Uzman Yardımcısı Ayşe Merve BİLGİN

0212 454 01 01
mervebilgin@tim.org.tr

 

Otomasyon Sistemi Teknik Destek

 • Proje Uzmanı Selahattin DAVUTOĞLU

0212 454 01 71
selahattindavutoglu@tim.org.tr

 • Proje Uzmanı Ali Seçkin GÜNENÇ

0212 454 07 16
aliseckingunenc@tim.org.tr

 

Destek Mevzuatı :

 

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/markalasma-ve-turquality-destegi

 

Markalaşma ve Turquality Desteği

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye'nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

 desteklenmektedir.

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerini aşağıda görebilirsiniz.
 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Turquality Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Nilgün Çolak

Müdür

colakn@oaib.org.tr

214

Tolga Telli

Şef

tellit@oaib.org.tr

157

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı

(0312)  204    8803

(0312)  204    8666

(0312)  204    8843

(0312)  204    8763

 

markalasma@ticaret.gov.tr