İhracat Türleri Nelerdir ve İBGS Onayına Tabi ihracat Türleri Hangileridir

İhracat Türleri Nelerdir ve İBGS Onayına Tabi ihracat Türleri Hangileridir?

İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, (Birlik onayı gerektiren ihracat türlerinde) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=727768AF-D8D3-8566-45205E7E94921AFF

İhracat Şekilleri ve Esasları

Genel esaslar

MADDE 5 -(1) İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.

Ön izne bağlı ihracat

MADDE 6 -(1) İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır.

Kayda bağlı ihracat

MADDE 7 -(1) İhracı kayda bağlı mallar, Ekonomi Bakanlığıncayayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.

(2) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir.

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Ekonomi Bakanlığıncabelirlenebilir.

Kredili ihracat

MADDE 8 - (Mülga:RG-12/7/2008-26934)

Konsinye ihracat

MADDE 9 -(Değişik:RG-12/7/2008-26934)

(1) Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.

(2) Madde ve/veya ülke politikası açısından Ekonomi Bakanlığıncagetirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.

(4) İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.

(5) Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.

(6) Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.

Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat

MADDE 10 -(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince

sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Ekonomi Bakanlığınca(İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Ekonomi Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılır.

İthal edilmiş malın ihracı

MADDE 11 -(1) Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır.

Serbest bölgelere yapılacak ihracat

MADDE 12 -(1) Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.

Diğer ihracat şekilleri ve transit ticaret

MADDE 13 -(Başlığıyla birlikte değişik:RG-12/7/2008-26934)

(1) Kayda bağlı ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii dışındaki alanlarda offset kapsamında yapılacak ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.(1)

(3) Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.

(4) Takas ve bağlı muamele işlemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür.

(5) Yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar

MADDE 14 -(Değişik:RG-12/7/2008-26934)

(1) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(2) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(3) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

(4) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların bozulabilir nitelikte olması halinde, bu tür talepler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya daha sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bilgi vermek kaydıyla Ekonomi Bakanlığı yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılır. Ekonomi Bakanlığı yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler, ilgili gümrük idaresine bildirilir.

(5) Yukarıda yer alan hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

Alıcısına teslim edilemeyen mallar ve malların terk edilmesi

MADDE 15 - (1) Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayanılarak Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

(2) Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler, durumu gösteren belgelere dayanılarak Ekonomi Bakanlığınca(İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

(3) (Mülga:RG-12/7/2008-26934)

(4) Yukarıda belirtilen hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

İhracatçı Birliklerince yapılacak işlemler

MADDE 16 -(1) 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekir. Bu husus, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 17 -(1) Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde tescil onayı yapılmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik Onay Kodu" doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.

(2) Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını ararlar. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.

(3) Gümrük idareleri, ihracatı müteakip durumu ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.

(4) (Değişik:RG-12/7/2008-26934) Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

MADDE 18 -(1) İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hususu kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Diğer durumlar

MADDE 19 -(1) İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular dışında kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.

Posta Yolu ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Kapsamında İhracat

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın 126ncı maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gerçekleştirilen, miktarı brüt 30 kilogram ve değeri 1.500 Avro'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın ihracında İhracatçı Birliği onayı aranmaması hususu, Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.08.2007 tarih ve 22450 sayılı tasarruflu yazısında, Dış Ticaret Müsteşarlığının 03.07.2007 tarihli yazısına istinaden Birlik Onay Kodu aranmayacak ihracat işlemleri belirtilmiştir. Birlik onayına tabi olan/olmayan ihracat türleri aşağıdaki (söz konusu yazı eki) tabloda görülebilir.

Birlik Onayına Tabi Olan / Olmayan İhracat Türleri

 

İHRACAT TÜRLERİ

Birlik Onay Durumu

1

Genel Esaslar Kapsamında İhracat

Birlik Onayına Tabi

2

Ön İzne Bağlı İhracat

Birlik Onayına Tabi

3

Kayda Bağlı İhracat

Birlik Onayına Tabi

4

Kredili İhracat (Yeni mevzuata göre bir ihracat şekli değildir.)

Birlik Onayına Tabi

5

Konsinye İhracat

Birlik Onayına Tabi

6

Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

Birlik Onayı Aranmaz

7

İthal Edilmiş Malların İhracı

Birlik Onayım Tabi

8

Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

Birlik Onayına Tabi

9

 

Ticari Kiralama Yoluyla İhracat

Birlik Onayı Aranmaz

10

Takas ve Bağlı Muamele Kapsamında Yapılacak İhracat

Birlik Onayına Tabi

11

Bedelsiz İhracat

İhracat 2008/12 tebliğinin 2. maddesinin a ve b bentleri kapsamında 250.000 ABD doları üzeri ihracat Birlik Onayına Tabi

 

Bunun Dışındaki Bedelsiz İhracatlarda Birlik Onayı Aranmaz

12

Transit Ticaret Kapsamında Yapılacak İhracat

Birlik Onayı Aranmaz

13

Savunma Sanayi Dışındaki Alanlarda Offset Kapsamında Yapılacak İhracat

Birlik Onayım Tabi

14

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat

Birlik Onayı Aranmaz

15

Geçici İhracat

Birlik Onayı Aranmaz

16

Geçici İhracatın Kesin İhracata Dönüştürülmesi Halinde

Birlik Onayına Tabi

17

Mahrece İade Kapsamında Yapılacak İhracat

Birlik Onayı Aranmaz

18

Sınır Ticaret Merkezlerine Yapılacak İhracat

Birlik Onayına Tabi

19

Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılacak Teslimat Kapsamında Yapılacak İhracat

Birlik Onayı Aranmaz

 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve madde politikalarının bir gereği olarak, bazı malların ihracı yasaktır veya ön izne tabidir.

İlgili Mevzuat;

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=732E1E2F-D8D3-8566-452090C0F8C0D66E

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31)19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı Resmi Gazete

 Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ'in Ek'inde yer alan listede sıralanmıştır.

Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İhracatı Kayda Bağlı Mallar

Bazı malların ihracatındaki gelişmeler, takip konusu malların madde ve ticaret politikası açısından taşıdığı stratejik önem, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüğün takibi ve ihracatçı firmalarımızın ticari menfaatlerin daha etkin korunması vb. amaçlarla kayda alınarak takip edilmektedir.

İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin elektronik ortamda, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine  uğramadan kayda alınması gerekir. 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)

(6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7)

MADDE 1- (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı  mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.

MADDE 2- (1)Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK  

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7-18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9-Meyan kökü,

10-Ham lületaşı ve taslak pipo,

11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

13-Orijinal bağırsak,

14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),

17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

18-Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),

19-Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), 

20- Kornişonlar (0707.00.90.00.00),  

21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),

22-Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10),    

23-Mercimekler (GTİP No:0713.40),

24-  (Değişik 30/09/2010-27715 RG) Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005),

25- (Değişik 21/04/2011-27912 RG) Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602).

26 - Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)

Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat:2003/12)

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=73424786-D8D3-8566-4520763B4B31F57A

Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının denetlenmesi amacıyla denetim mekanizması oluşturulmuştur ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi olan, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılma özelliğine sahip çift kullanımlı ve hassas maddelerin ihracatı, 06.01.1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Rejimi Kararı'nın 3. maddesi uyarınca bu tebliğ düzenlenmiştir. 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2002/12)

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=7302F1C5-D8D3-8566-45200C739D9470E4

4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme” hükümleri uyarınca, söz konusu Sözleşme eki Liste-1, Liste-2 ve Liste-3'te yer alan kimyasal maddelerin ihracatı ve kontrolü bu tebliğ ile düzenlenmiştir.

Konuyla İlgili Mevzuatlar