İhracat Sayılan Satış ve Teslimler (D3 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler (D3 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi)

İlgili Mevzuat

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat 2005-2)

(Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005-Resmi Gazete Sayısı: 25709)

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ
(İhracat: 2005/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, ihracat sayılan satış ve teslimlerin tespiti ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; ihracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belge süresi içerisinde mal bedelinin tahsil edilmesini,

Vergi: Eşyanın ithali ve ihracat sayılan satış ve tesliminde tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat imkanı sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat, ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

Madde 5- İhracat sayılan satış ve teslimler şunlardır:

a)           Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

1-           Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,

2-           Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

3-           Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4-           Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,

b)           1- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2-           Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3-           Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

c)           İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

d)           1-Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

2-           İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3-           İmalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

e)           Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

f)           Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

g)           Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

h)           Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),

i)            İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),

j)            İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.

Belge Alma Zorunluluğu

Madde 6- İhracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen imalatçı firmaların (müteahhit firmalar dahil), ek-1'de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek, dahilde işleme izin belgesi almaları zorunludur. Müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere muafiyet veya istisna uygulanmaz.

Belge Süresi

Madde 7- İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, proje süresi 12 (oniki) ayı aşan hallerde, belgelerin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir.

Belge süresinin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Ek Süre

Madde 8- [Değişik: R.G.- 31/12/2014-29222(4. Mükerrer)] Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine proje sürecine göre ek süre verilebilir. Bu durumda firmaların ek süre almak için Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

[Değişik: R.G. - 31/12/2014-29222 (4. Mükerrer)] Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Gümrük Muafiyeti

Madde 9- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60; (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50; (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı'nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80; (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti tahsil edilir.

Ayrıca, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 13 üncü maddesinin (f) bendi kapsamına da girmesi durumunda, işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi (özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti hariç) kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

(Ek:R.G.-07/01/2013-28521) İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin taahhütlerin kapatılması için belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, ek-4'te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, ilgili bölge müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (f) bendi çerçevesinde düzenlenen belgelerde bu süre, belge süresi +6 (altı) ay +3 (üç) aydır. Yapılan kapatma müracaatı geri alınmaz.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara 10 (on) iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğünce, 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili bölge müdürlüklerince müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri; belge şartlarına göre ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin, belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılır. Belge ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, ihracat sayılan satış ve teslim yerine belge kapsamında yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri de kullanılabilir. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimlerde (aynı holding bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütlerinin kapatılmasında katma değer vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

Belge ihracat taahhütleri kapatılırken;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin ibrazı aranır.

b) Bu Tebliğ ile belirlenen diğer ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır ve dahilde işleme izin belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli ithalata yönelik olarak düzenlenen dahilde işleme izin belgesi, satış ve teslimin bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması kaydıyla ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesine dönüştürülebilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmamış olması kaydıyla ithalat yapılmışsa, belge kapsamında yapılan ithalat esnasında teminata bağlanan katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti (bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (d/1), (f) ve (j) bentleri hariç), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmış olması halinde ise, ayrıca bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Uygulama

Madde 11- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri uygulanır.

Yetki

Madde 12- Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 13- 2/1/2002 tarihli ve 24628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2001/8 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- [Değişik: R.G.- 31/12/2014-29222(4. Mükerrer)] Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EKLER

Ek 1- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Dahilde İşleme İzin Belgesi Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek 2- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Proje Formu

Ek 3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu

Ek 4- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Taahhütlerin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek 5- Tebliğin 5/D-2 Maddesi Kapsamındaki Yatırım Malları Listesi

Ek 6- Dahilde İşleme İzin Belgesi İle İlgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi

Ek 7- Dahilde İşleme İzin Belgesi İle İlgili İthalat Listesi

Ek 8- İhracat Taahhütnamesi

 

EK-1

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

1-           Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2-           İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Proje Formu (Ek-2)

3-           İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)

4-           Satış ve teslimi taahhüt edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

5-           Yan sanayici kullanılması halinde,

a)           Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

b)           Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c)           Yan sanayici ile yapılan Protokol (Taraflarca imzalanmış)

6-           Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli sureti (Kuruluş ve varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)**

7-           İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

8-           İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-8)

9-           Taahhüt edilen işleri tevsik eden bilgi ve belgeler

10- Belge müracaat tarihinden önceki üç ay içerisinde kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ithalat miktarları listeleri

 

 

(*): Araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği).

(**): Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.

 

NOT :

1-           Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

2-           Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.

 

EK-2

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ PROJE FORMU

 

I. FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

FİRMANIN

- Adı Unvanı:

- Adresi:

- Vergi Dairesi Adı ve Hesap No:

- Yan Sanayici Firmasının Adı ve Unvanı:

- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Adı:

 

II. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMİ ÖNGÖRÜLEN ÜRÜNLER

G.T.İ.P.

Mal Adı ve Özelliği

Miktar
(Adet/Kg/M)

Birim Fiyat
(Döviz)

Değer
FOB ($)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

III. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERİN ÜRETİMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İTHAL EŞYASI

G.T.İ.P.

Mal Adı ve Özelliği

Miktar
(Adet/Kg/M)

Birim Fiyat
(Döviz)

İthalatın Yapılacağı Ülke
(AT veya üçüncü ülke)

Değer
CIF ($)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

 

EK-3

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İthal Eşyasının

Fire/ Zayiat Oranı

Mamulde Kullanılan Miktar (Birim)

Değer

Toplam

Adı Ve Özelliği

Kapasite Raporundaki Adı, Yeri, Kullanım Oranı

Yerli

İthal

Yerli (TL)

İthal (CIF) ($)

Miktar (Birim)

Değer (TL)

1) Hammaddeler

1-

2-

2) Yardımcı Mad.

1-

2-

3) Ambalaj Malz.

1-

2-

4) Yarı Mamul

1-

2-

5) İşçilik-Personel

6) Yakıt-Enerji-Su

7) Bakım ve Onarım

8) Genel Giderler

9) Faiz-Komisyon

 

10) Amortismanlar

11) Satış Masrafları

12) Müteferrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

 

EK-4

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

1.           Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı

2.           Banka tasdikli Döviz Alım Belgesi veya varsa Hazine Müsteşarlığı'nca imzalanmış borç senedi (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri için)

3.           Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine "teslim alındı" şerhi düşülerek tasdik edilen Satış Faturası (Fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde)

4.           İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)

5.           Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi (Ek-6)

6.           Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İthalat Listesi (Ek-7)

7.           İstihkak Raporu (İstihkak esasına göre yapılan işlerde)

8.           İhraç edilen ve/veya teslimatı yapılan mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli), araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

9.           Son haliyle ek süre ve değişiklikleri içeren Yatırım Teşvik Belgesi ve eki global listelerin fotokopileri (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (d/1) bendi için)

10. Üzerinde firmanın adı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih, sayısı ve ihraç edilen mamulde kullanılan eşyanın cinsi, miktarı ve değeri belirtilmiş Gümrük Beyannamesi asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri ile gümrük beyannamesi eklerinin okunaklı ve ilgili gümrük idaresince tasdikli nüshaları (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (f) ve (j) bentleri için)

NOT: Gerekli görülmesi halinde Bakanlık ve/veya bölge müdürlüklerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

 

EK-5

TEBLİĞİN 5/d-2 MADDESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIM MALLARI LİSTESİ

GTİP

MADDE İSMİ

69.02

Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)

8207.13.00.00.00

İş gören kısımları sermetlerden olanlar

84.02

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharında üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç) kızgın su kazanları (8402.90 hariç)

8413.40.00.00.00

Beton pompaları

8413.50

Diğer doğrusal deplasmanlı pozitif hareketli pompalar

8413.60

Diğer döner deplasmanlı pozitif hareketli pompalar

8413.70.21.00.00
8413.70.29.00.00

Dalgıç pompaları

8414.10

Vakum pompaları (8414.10.10 .00.00 hariç)

8414.40

Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekebilen hava kompresörleri

8414.59

Yalnız ağırlığı 50 Kg'dan yukarı olan diğer vantilatörler ve aspitatörler

8417.10.00.00.11

Ergitme fırınları

8417.10.00.00.12

Isıl işlem fırınları

8417.10.00.00.19

Diğerleri

8417.20

Ekmek fırınları (bisküvi fırınları dahil)

8418.69.99.10.00

Komple soğutma tesisleri

84.19

Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (8419.11.00.00.00; 8419.19; 8419.50.10.00.00; 8419.81; 8419.89.10.00.00; 8419.90 hariç)

8420.10

Kalenderler ve diğer hadde makinaları

8422.20.00.00.00

Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; Şişleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar, içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar.

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

8424.30

Buhar veya kum püskütme makinaları ve benzeri makinalar.

84.26

Gemi vinçleri ("derricks"), vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları

84.27

Forkliftler, kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları

84.28

Kaldırma, elleşleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi), (8428.90.10.00.00; 8428.90.71.00.00; 8428.90.99.00.11 hariç)

84.29

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri.

84.30

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri

8437.80.00.10.11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8438.10.10.00.00

Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makina ve cihazlar

8444.00

Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar

84.45

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

84.46

Dokuma makinaları (tezgahlar)

84.47

Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

8448.11

Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar

8448.19

Diğerleri

8451.40

Yıkama, ağartma veya boyama makinaları

8451.50

Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar

8451.80

Diğer makinalar

84.53

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (8453.90.00.00.00 hariç)

84.55

Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (8455.90.00.00.00 hariç)

84.56

Herhangi bir maddenin aşındırılarak lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler

84.57

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları

84.58

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59

Metallerin talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) (84.58 pozisyonundaki torna tezgahları hariç) (tornalama merkezleri dahil)

84.60

Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonunda dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
- Düz yüzey taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayarlanması hassasiyeti en az 0, 01mm. olanlar)

84.61

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları

84.62

Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil), metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

84.63

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar

8467.19.00.00

Yalnız Beton vibratörleri

84.71

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar

84.74

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katıyakıtları, seramik hamurlarını sertleşmemiş çimentoyu alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar

84.77

Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makina ve cihazlar (8477.90 hariç)

84.79

Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar (8479.90 hariç)

8501.33

Gücü 75 kW'ı geçen fakat 375 kW'ı geçmeyenler (8501.33.10.10.00; 8501.33.10.21.00; 8501.33.10.22.00; 8501.33.10.23.00 hariç)

8501.34

Gücü 375 kW'ı geçenler (8501.34.10.00.11-13 hariç)

8501.40.99.20.13

Gücü 75 kW'dan fazla fakat 375 kW'dan az olanlar

8501.40.99.20.14

Gücü 375 kW'dan fazla fakat 750 kW'dan az olanlar

8501.40.99.20.19

Diğerleri

8501.53

Gücü 75 kw'ı geçenler (8501.53.10.00.00 hariç)

8501.62-64

Yalnız gücü 100 KVA'yı geçen alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler) (8502.62.10- 8501.63.10 hariç)

85.02

Elektrik enerjisi üretim (Elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
(8502.11.10.00.00; 8502.11.91.00.00; 8502.12.10.10.00; 8502.12.10.20.00; 8502.12.10.30.00; 85.02.13.10.00.00; 8502.20.10.00.00; 8502.20.91.00.00; 8502.20.99.10.00; 8502.20.99.20.00; 8502.31.00.10.00; 8502.31.00.20.00; 8502.39.10.10.00; 8502.39.10.20.00; 8502.39.10.30.00; 8502.39.91.10.00; 8502.39.91.20.00; 8502.39.99.10.00; 8502.39.99.20.00; 8502.40 hariç)

8504.22

Gücü 650 kVA'yı geçenler fakat 10.000 kVA'yı geçmeyenler

8504.23

Gücü 10.000 kVA'yı geçenler

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA'yı geçenler

8504.40.99.00.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.99.00.19

Diğerleri

85.14

Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları(8514.90.00.00.00 hariç)

85.15

Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar (8515.11.00.00.00; 8515.90 hariç)

8701.20.10.00.00

Yeni olanlar

8701.30

Paletli traktörler

8701.90.35.00.00

Motor gücü 75 kw'ı geçen fakat 90 kw'ı geçmeyenler

8701.90.39.00.00

Motor gücü 90 kw'ı geçenler

8701.90.90.00.11
8701.90.90.00.19

Diğerleri

8702.10.11.11.00
8702.10.91.11.00
8702.90.11.11.00
8702.90.31.11.00

Otobüs

8704.21.31.00.00
8704.22.91.00.00
8704.23.91.00.00
8704.31.31.00.00
8704.32.91.00.00

Yeni olanlar

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)

9018.90.20

Endoskoplar

9018.90.70

Ultrasonik litotripsi cihazları

9018.90.75

Sinir stimilasyonu cihazları

9022.21.00

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar

9027.80.97

Diğerleri (kalorimetreler, polarimetreler, refraktometreler, kolorimetreler, fotometreler ve diğerleri)

 

EK-6

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER LİSTESİ

Firma Adı :

Belge Tarih/No :

Belge Süresi Sonu :

 

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİME KONU MAMULÜN

G.T.İ.P.

Adı ve Özelliği

Miktarı (Adet/Kg/M)

Değeri ($)

Ülkesi

Beyanname-Fatura Tarih / No

Gümrük Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

NOT: Her bir ihraç mamulü için ayrı liste düzenlenecektir.

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

 

EK-7

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ

Firma Adı :

Belge Tarih/No :

Belge Süresi Sonu :

 

TCGB Gümrük İdaresi Adı

TCGB Tescil No

TCGB Tescil Tarihi

Alıcı Vergi No

Alıcı Adı

Kalem No

GTİP Kodu

GTİP Açıklaması

İstatistiki Miktar

İstatistiki Birim Kodu

İstatistiki Kıymet

Kalem Rejim Kodu

Menşe Ülke Adı

Çıkış Ülkesi Adı

Kap Eşya Bilgisi (31 inci Alan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

 

EK-8

 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ

 

..../..../.... tarih ve ........... sayılı müracaatımıza istinaden firmamız adına düzenlenecek dahilde işleme izin belgesinde taahhüt ettiğimiz ihracat sayılan satış ve teslimi, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ve 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı” ile bu Karara istinaden yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve Genelgeleri hükümlerine göre yerine getireceğimizi, ithal ettiğimiz malları amacına uygun olarak kullanacağımızı, ihracat sayılan satış ve teslimi gerçekleştirilmeyen ithal eşyasını olduğu gibi veya işlem görmüş ürün olarak firmamız ya da yan sanayici firmanın stoklarında bulunduracağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzün aksine hareket ettiğimiz takdirde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yararlanılan her türlü istisna ve muafiyetleri hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek kalmaksızın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre, belge kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracat sayılan satış ve teslimi gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin vergilerin 2 (iki) katı para cezasını ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Yetkili İmza

Tarih ve Kaşe

Dahilde İşleme Belgesi ve İzni

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR)

AMAÇ: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.

KAPSAM: Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar başvura- bilir. Süre olarak kapsamı, başvuruya konu olan ürünün işlenme süreçleri çerçevesinde değişiklik göstermektedir.

BAŞVURU YERİ:

Başvuru yapacak firmaların öncelikle elektronik imza temin etmeleri gerekir. Firmanın DİR otomasyon sistemine tanımlanmasını teminen elektronik ortam- da yetki başvurusu bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Başvuru formu ve diğer ilgili belgeler (kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi) Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine teslim edilir. Dahilde  İşleme İzin Belgesi (DİİB) başvuruları ise, elektronik ortamda, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesindeki sektör dairelerine yapılmaktadır. Dahilde İşleme İzni ise, Gümrük idareleri tarafından 2006/12 sayılı Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işlem ve işçilik için verilmektedir. Dahilde işleme izni almak için 2006/12 sayılı Tebliğin Ek-1'inde belirtilen bilgi ve belgelerle Gümrük İdaresine, müracaat etmeleri gerekir.

SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI:
 1. İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti
 2. KKDF İstisnası
 3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 4. Yurt İçi Alım Avantajları
 5. Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması 
 6. Yurtiçinden Dünya  Piyasa  Fiyatlarından  Tarımsal  Hammadde Temini (Buğday, Mısır)
 1. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi  Olmama
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN UYGULAMADAKİ DETAYLARI

Öncelikle, müracaat sahibi firmalar tarafından dikkat edilmesi gereken;

 • Dahilde İşleme İzni ile
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi arasında fark bulunduğudur.
  • Eşyanın; tamir edilmesi, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalatı vb. işlemler için gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni (Dİİ) verilir. Dahilde İşleme İzni verilecek haller, mevzuatta sayılmıştır. Bu İşlemler;
 1. Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuş- gözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
 2. Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendik- ten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
 3. Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeni- den dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
 4. Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 5. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere ta- mir edilmesi veya boyanması,
 6. ) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
 1. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
 2. Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilme- si,

i) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,

 1. Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
 2. Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünle- rinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).

Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşası, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

 • Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşle- me İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Bu husus, Ticaret Bakanlığı'nın konu üzerindeki yetki ve sorumluluk alanının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminde;

 • Şartlı Muafiyet ve
 • Geri Ödeme Sistemi

olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamın- da serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminin uygulamada en çok karşılaşılan terimlerini, aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.

Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.

İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.

İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Fire, “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.”

Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

Dahilde İşleme Rejiminin, ürün bazında uygulamasına ilişkin detaylar; karar, tebliğler ve genelgeler aracılığı ile düzenlenmekte olup, bahse konu mevzuata Ticaret Bakanlığı'nın web sitesi aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Broşürü: https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5dedfe4d13b876e93804ba65/b35a2eb924c6553e3799b501dff928e7.pdf

Sorularla Dahilde İşleme Rejimi : https://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/dahilde-isleme

Dahilde İşleme

Soru: Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Cevap: Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Soru: Dahilde İşleme Rejiminin amacı nedir?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.
 
Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde,ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.
 
Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Soru: İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti ve Fire nedir?

Cevap:
İşlem görmüş ürün
, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.
 
Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.
 
İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.
 
İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Fire, "İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir."

 Soru: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında eşdeğer eşya kullanımı nedir?

Cevap: Eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşyadır. Eşdeğer eşya, şartlı muafiyet sisteminde kullanılabilmektedir. Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)'li bazda GTİP, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıması gerekmektedir.
 
Şartlı muafiyet sistemine bağlı dahilde işleme rejimi kapsamında ithal eşyasının ithalinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatı mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama, şartlı muafiyet sisteminde önceden ihracat denilmektedir. Önceden ihracat uygulaması durumunda, bu ihracata tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında, katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

Soru: Geri Ödeme Sistemi kapsamında ödenen vergilerin geri alınması için yapılması gerekli işlemler nelerdir?

Cevap: Geri ödeme sistemi kapsamında ihracı taahhüt edilen eşyanın ihracat taahhüdünün kapatılması sonrasında, belge/izin sahibi tarafından ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurunun, ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.
 
İşlem görmüş ürünün ve değişmemiş eşyanın, ihraç edildiğinin, daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulduğunun veya serbest bölgeye konulduğunun belgelendirilmesi durumunda ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.
 
Bu uygulamada, yurt içinden eşya alımı KDV Tecil/Terkin Sistemine İlişkin 83 Seri No.lu Tebliğ kapsamında ya da T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında teminata ilişkin uygulamanın esasları nelerdir?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Ancak,  yurt içi alımlar için Ekonomi Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.
 
Teminat; Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları,   unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında indirimli teminat uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin sırasıyla %1, 5 ve 10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.
 
Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan firmalar için de bu uygulama söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçı firmalar ve belli bir periyod için belirlenen ihracat rakamını geçen ihracatçı firmalar da, yine belirli limitlere bağlı olarak yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun teminat olarak yatırmak suretiyle ithalat yapabilirler.

SORU: Hangi hallerde Dahilde İşleme İzni düzenlenir ?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek, eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nisbeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için gümrük idaresinden dahilde işleme izni alınması gerekmektedir.

Soru: Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni almak için nereye müracaat edilmelidir ?

Cevap: Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik firmalar tarafından, dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru: Dahilde işleme rejimi kapsamında süre sınırlaması bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesinin veya dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında verilen süre dışında ek süre alınması mümkün bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında alınan orijinal sürenin yetersiz kalması durumunda, haklı sebep halleri ve yangın, sel, don gibi mücbir sebep ile fevkalade hallere bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkün bulunmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin ek süre talebi için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, Dahilde İşleme İznine ilişkin ek süre talebi için ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

SORU: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işleme faaliyeti yapılabilir mi?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, sadece dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, ancak hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir.

Soru: Dahilde işleme İzin Belgesi/İzni kapatma müracaatı ne şekilde yapılır ?

Cevap: Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur.

Soru: Şartlı muafiyet sistemine bağlı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkün müdür ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekli ile, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihracatının aranmayacağı durumlar nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi, gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün tabi olabileceği işlemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce ihraç edilebileceği gibi, gümrük idaresi gözetiminde imha, gümrüğe terk, çıkış hükmünde gümrüğe teslim veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejim tedbirlerine uyulmaması halleri nelerdir ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatının gerçekleştirilmemesi, belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının %80'i (İkincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100'ü) geçmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi içerisinde kapatma müracaatında bulunulmaması nedeniyle belge/iznin resen kapatılması gibi durumlar, dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması halleri arasında sayılabilir.

Soru: Dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması suretiyle rejimin ihlal edilmesi durumunda uygulanacak müeyyideler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde, belge/izin kapsamında yapılan ithalata ilişkin varsa alınmayan ithalat vergileri ile Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.

Soru: Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var Mıdır ?

Cevap: Gümrük İdaresinde dahilde işleme izni verilemeyecek eşya listesi 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Ek 7 No.lu Listede yer almaktadır:
 
Fasıl-GTİP Eşya Adı
01-04 Tüm eşyalar
05 Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)
0601 Tüm eşyalar
07-15 Tüm eşyalar
16 Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)
17-24 Tüm eşyalar
43 Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç)
42.03.10 Tüm eşyalar (Tamir amaçlı olanlar hariç)
7311.00.91.90.00 Oksijen Tüpleri
8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.72.30.00-8528.73.00.00 Televizyonlar (Tebliğin 14/1-d bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)

 

Soru: Kimler dahilde işleme izni/izin belgesi alabilir ?

 Cevap: Gümrük Kanunu'nun 110 uncu maddesi uyarınca dahilde işleme izni 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar bu rejimden faydalanabilmekte olup, ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür. 

Soru: Gümrük idaresince verilen dahilde işleme izinleri için müracaat aşamasında gerekli bilgi ve belgeler nelerdir ?


Cevap: 1 – Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2 –Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)
4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (**)
5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);
a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)
7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)
(*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için
(**): Tebliğin 14/1-bg ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için
(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.
NOT :
1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.
2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar verilir.
3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır.
4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğ'in 14/1-de bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.
 

Soru: Yurt dışından hasarlı eşyamı getirip yurt içinde tamir ettirmek istiyorum. Yapmam gereken işlemler nelerdir ?

 
Cevap: 
Dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük idaresince izin verilebilecek işlemler, gümrük idaresince izin verilemeyecek eşyaya ilişkin bilgiler ve Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmesini gerektirir durumlar 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yer almaktadır.  Bu konuda detaylı bilgi Gümrük Kanunu'nun 108-122 nci maddeleri, Gümrük Yönetmeliği'nin 349-375 inci maddeleri, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinden edinilebilir.

Konuyla İlgili Mevzuat :

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

 
Ticaret Bakanlığı E-İmza Uygulamaları :

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/sign/signLogin.htm?sessionId=216998898&sessionReference=182487ede2a5b3e7c9d3e37fe88c9152

 
Ayrıntılı Bilgi İçin:

Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin : 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ (ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

Dahilde İşleme Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Ekrem Karaeminoğulları

Müdür

karaeminek@oaib.org.tr

200

Esra Arda

Şef

ardae@ekonomi.gov.tr

258

Tural Toprak

İdari Memur

toprakt@oaib.org.tr

202

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (DİİB ve HİİB için)

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve

Konfeksiyon Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8681

8679

8675

 

tekstilihr@ticaret.gov.tr

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

213

204

204

6682

8695

8830

 

tarimihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Makina,

(0312)

204

7712

 

Otomotiv, Elektrik ve Elektronik

(0312)

204

8887

makinaihr@ticaret.gov.tr

Ürünleri Dairesi

(0312)

204

8746

 

 

İhracat Genel MüdürlüğüMaden, MetalveOrmanÜrünleriDairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8720

8727

8728

 

madenihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi

(0312)

(0312)

204

204

8771

8766

 

özelihr@ticaret.gov.tr

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (Dİİ ve Hİİ için)

İlgili Birim

Telefon

e-mail

Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesi

(0312) 449 3138

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Ithalat ve Hariçte Işleme Dairesi

(0312) 449 3161

 

 

Dahilde İşleme İzni İçin :

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müdürlükleri

Elektronik İmza ve Teknik Konular Yardım Telefonları

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=EimzaBilgiHatti.htm


(312) 449 12 64        (312) 449 12 79

E-mail :    eimza.teknik@ticaret.gov.tr

Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması Yardım Telefonları

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=DIRBilgiHatti.htm


    

(312) 204 77 51     

E-mail :    dirotomasyon@ticaret.gov.tr

 

Sektör Telefonları :

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi:

(312) 204 86 78, (312) 204 86 80, (312) 204 86 79,
(312) 204 87 93, (312) 204 86 81, (312) 204 86 82, (312) 204 86 77, (312) 204 86 94, (312) 204 86 83

Kimya (Plastik) ve Toprak Ürünleri Dairesi:

(312) 204 87 70, (312) 204 87 71, (312) 204 87 66,
(312) 204 86 71, (312) 204 88 77, (312) 204 87 67

Tarım Ürünleri Dairesi:

(312) 204 76 77, (312) 204 88 30, (312) 204 87 77

Maden Metal Kimya Toprak Orman ürünleri Dairesi :

(312) 204 87 20, (312) 204 88 33, (312) 204 86 87, (312) 204 87 27, (312) 204 87 28, (312) 204 88 11, (312) 204 87 98

Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi:

(312) 204 87 46, (312) 204 77 12

Mevzuat Dairesi :

(312) 204 88 68, (312) 204 88 74, (312) 204 88 62