Hariçte İşleme İzni Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Hariçte İşleme İzni

Hariçte İşleme Rejimi (HİR)

AMAÇ: Hariçte işleme faaliyeti, dahilde işleme kadar sık ve yaygın kullanımı olmasa da, ihracatçı firmalarımıza yönelik yürürlükte bulunan bir başka destek unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasen, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyet- ten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışı-  nın teşviki amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM: Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.

Hariçte İşleme Belgeleri için nereye başvurulması gerekir?
  • İşlem görmek üzere gönderilecek eşya için Ticaret Bakanlığınca Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB),
  • Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için Ticaret Bakanlığınca Hariçte İşleme İzni (Hİİ),
  • İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için de maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince Hariçte İşleme İzni (Hİİ)

verilmektedir.

SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI:
  1. Elde edilen ürünlere gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet imkanı
  2. Geçici ihracat halinde ihracat esnasında alınması gereken vergi bakımından teminat

 

https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/hari%C3%A7te-i%C5%9Fleme-rejimi

 

 

Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan eşyanızı daha ileri bir safhada işlenmek üzere, tamir edilmek üzere ya da yenilenmek üzere geçici olarak yurtdışı etmek isteyebilirsiniz. Hariçte işleme faaliyeti olarak nitelendirilen bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünler belirli koşulları sağlayarak tekrar Türkiye'ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam ve kısmı muafiyet sağlanır. Bu sistem, gümrük mevzuatında Hariçte İşleme Rejimi (HİR) olarak adlandırılır.

Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan eşyanızı daha ileri bir safhada işlenmek üzere, tamir edilmek üzere ya da yenilenmek üzere geçici olarak yurtdışı etmek isteyebilirsiniz. Hariçte işleme faaliyeti olarak nitelendirilen bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünler belirli koşulları sağlayarak tekrar Türkiye'ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam ve kısmı muafiyet sağlanır. Bu sistem, gümrük mevzuatında Hariçte İşleme Rejimi (HİR) olarak adlandırılır.

 

Bu rejimin amaçları şunlardır: 
    • Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,
    • Türkiye'de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,
    • İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,
    • Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak. 

Bu rejimin amaçları şunlardır: 
    • Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,
    • Türkiye'de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,
    • İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,
    • Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak. 

 

Hariçte işleme rejiminden yararlanılması için, Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi gereklidir. Bu durum izin belgesini/izni veren merci tarafından sektör analizi bağlamında incelenir.
Rejimden faydalanmak için ayrıca, geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gereklidir. Bunun sağlanması için, gümrük idaresi tarafından ayniyet tespiti yapılır. Ayniyet tespiti, rejime konu olan eşyanın seri numarası, etiketi, numune ve teknik dokümanları, analiz raporu, sözleşmesi, faturası gibi belgelerin incelenmesiyle sağlanır.

Hariçte işleme rejiminden yararlanılması için, Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi gereklidir. Bu durum izin belgesini/izni veren merci tarafından sektör analizi bağlamında incelenir.
Rejimden faydalanmak için ayrıca, geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gereklidir. Bunun sağlanması için, gümrük idaresi tarafından ayniyet tespiti yapılır. Ayniyet tespiti, rejime konu olan eşyanın seri numarası, etiketi, numune ve teknik dokümanları, analiz raporu, sözleşmesi, faturası gibi belgelerin incelenmesiyle sağlanır.

 

• Eşyanızın ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açıyorsa, ya da 
    • İhracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girmiş ve bu koşulları taşımaya devam ediyorsa, ya da 
    • Eşyanızın ihracı ihracat vergi iadesini gerektiriyorsa, ya da
    • İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlıyorsa,
Hariçte İşleme Rejimi'nden yararlanmanız mümkün değildir.

    • https://gumrukrehberi.gov.tr/Content/img/dictionary-icone.pngEşyanızın ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açıyorsa, ya da 
    • İhracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girmiş ve bu koşulları taşımaya devam ediyorsa, ya da 
    • Eşyanızın ihracı ihracat vergi iadesini gerektiriyorsa, ya da
    • İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlıyorsa,
Hariçte İşleme Rejimi'nden yararlanmanız mümkün değildir.

 

Hariçte İşleme Rejimi izni işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir. Belli koşullarda hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.

Hariçte İşleme Rejimi izni işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir. Belli koşullarda hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.

 

Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, gerekli belgelerle birlikte “hariçte işleme izin belgesi” almak üzere Ticaret Bakanlığına başvurmanız gerekir.
Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanızı izabe ve ayrıştırmaya tabi tutmak ve/veya bu işlem sonucunda yenilemek; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere göndermek istenmeniz halinde, gerekli belgelerle birlikte “hariçte işleme izni” almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine başvurmanız gerekir.
Eşyanızı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirmek istediğinizde, hariçte işleme izni için ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmanız gerekir. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez. 

Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, gerekli belgelerle birlikte “hariçte işleme izin belgesi” almak üzere Ticaret Bakanlığına başvurmanız gerekir.
Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanızı izabe ve ayrıştırmaya tabi tutmak ve/veya bu işlem sonucunda yenilemek; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere göndermek istenmeniz halinde, gerekli belgelerle birlikte “hariçte işleme izni” almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine başvurmanız gerekir.
Eşyanızı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirmek istediğinizde, hariçte işleme izni için ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmanız gerekir. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez. 

 

Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Talep etmeniz durumunda sürenin uzatılması mümkündür.​​​​

Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Talep etmeniz durumunda sürenin uzatılması mümkündür.​​​​

 

Hariçte işleme izin belgesinde ve hariçte işleme izninde belge taahhüt kapatma aşamasına kadar izin hak sahibinin izni veren merciiye başvurusu üzerine revize yapılması mümkündür.

Hariçte işleme izin belgesinde ve hariçte işleme izninde belge taahhüt kapatma aşamasına kadar izin hak sahibinin izni veren merciiye başvurusu üzerine revize yapılması mümkündür.

 

Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve yapılacak tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz olarak yapıldığını kanıtlamanız halinde, eşyanız Türkiye'ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam olarak muaf tutulur.
Hariçte İşleme İzin Belgesi veya Hariçte İşleme İzni Kapsamındaki eşyanızın Türkiye'ye ithalinde vergiler hesaplanırken, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden/serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Eşya kısmen muaf olarak ithal edilir.
Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve tamirat bedel karşılığında yapıldı ise, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınır. Bu durumda ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
Tamir için gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmaması nedeniyle tamir için gönderilen eşya ile aynı teknik özelliklere sahip yeni bir eşyanın gönderilmesi durumunda söz konusu eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve yapılacak tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz olarak yapıldığını kanıtlamanız halinde, eşyanız Türkiye'ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam olarak muaf tutulur.
Hariçte İşleme İzin Belgesi veya Hariçte İşleme İzni Kapsamındaki eşyanızın Türkiye'ye ithalinde vergiler hesaplanırken, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden/serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Eşya kısmen muaf olarak ithal edilir.
Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve tamirat bedel karşılığında yapıldı ise, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınır. Bu durumda ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
Tamir için gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmaması nedeniyle tamir için gönderilen eşya ile aynı teknik özelliklere sahip yeni bir eşyanın gönderilmesi durumunda söz konusu eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

 

Tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyayı (ikame ürün) geçici olarak ithal ederek kullanmanız mümkündür. Söz konusu eşya, geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olmalıdır. Buna ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir. 
İthal eşyasının (ikame ürün) geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmesi, teminat verilmesi halinde mümkündür. Bu durumda ikame ürünlerin serbest dolaşıma girişinden itibaren, 2 aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi veya antrepoya ya da serbest bölgeye konulması gerekir. Tamirata konu geçici ihraç eşyası yerine geçici ithali yapılan ikame ürünün, geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 6 aydır.

Tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyayı (ikame ürün) geçici olarak ithal ederek kullanmanız mümkündür. Söz konusu eşya, geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olmalıdır. Buna ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir. 
İthal eşyasının (ikame ürün) geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmesi, teminat verilmesi halinde mümkündür. Bu durumda ikame ürünlerin serbest dolaşıma girişinden itibaren, 2 aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi veya antrepoya ya da serbest bölgeye konulması gerekir. Tamirata konu geçici ihraç eşyası yerine geçici ithali yapılan ikame ürünün, geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 6 aydır.

 

İşlem görmüş ürünün belge/izin şartları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilmesiyle taahhüt gerçekleştirilmiş olur. İthalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
Hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firmaların, belge süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli evraklarla izin veren kuruluşa müracaat etmeleri gereklidir.

İşlem görmüş ürünün belge/izin şartları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilmesiyle taahhüt gerçekleştirilmiş olur. İthalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
Hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firmaların, belge süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli evraklarla izin veren kuruluşa müracaat etmeleri gereklidir.

 

Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapılmışsa bu kısma karşılık gelen vergi tahsil edilir. Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde bu belge/izin kapsamında yapılan ithalata karşılık gelen vergi tahsil edilir. Geçici ihracı yapılıp da yeniden ithalatı yapılmayan ihracat vergisine tabi eşya için alınan teminatlar irat kaydedilir.

 

Soru: Hariçte İşleme Rejimi nedir?     

Cevap: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
 

Soru: Geçici ihraç edilen eşyanın, Gümrük Kanunun 168 inci maddesininde belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrük idaresince uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak yurda geri getirilmesi halinde hangi işlemler yapılır?

Cevap: Eşyanın Gümrük Kanunun 168 inci maddesininde belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrük idaresince uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak geri getirilmesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki ile gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.
 

Soru: Hariçte İşleme Rejiminde ithalat vergileri nasıl hesaplanır?

Cevap: Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulan eşyanın ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Bu kapsamda indirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer vergilendirme unsurları dikkate alınır. Ancak iki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan ithalat vergi muafiyetleri (tercihli menşe hükümleri) saklıdır.
 

Soru: Tamir amaçlı hariçte işlemede, tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri nasıl belirlenir?

Cevap: Hariçte İşleme Rejiminde eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Bu durumda navlun, sigorta ve yurt dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar da dikkate alınır. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.
 

Soru: Hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller nelerdir?

Cevap: Hariçte işleme rejimi;
 
a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,
b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,
c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan,
serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.
 

Soru: Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girebilmesinin şartı nedir?

Cevap: Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer.
 

Soru: Ticari kiralama izni alabilmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi; kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda ise ayrıca bahse konu aracın motorlu araç tescil belgesinin bir örneği ile birlikte, çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir.
 

Soru: Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre ne kadardır?

Cevap: Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir.
 

Soru: Üçgen trafik nedir ve hangi belge kullanılır?

Cevap: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulüdür. Üçgen trafik çerçevesinde INF-2 bilgi formu kullanılır.
 

Soru: Standart değişim sistemi nedir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyanın (ikame ürün) geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına olanak veren sistemdir. Standart değişim sistemine ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir. Bu durumda geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemleri aynı gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.

 

Konuyla İlgili Mevzuat :

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/haricte-isleme-rejimi

Hariçte İşleme Rejimi'nin mevzuatsal çerçevesini ise 2007/11864 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı ile İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği oluşturmaktadır.

 
Ayrıntılı Bilgi İçin
 
Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (DİİB ve HİİB için)

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve

Konfeksiyon Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8681

8679

8675

 

tekstilihr@ticaret.gov.tr

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

213

204

204

6682

8695

8830

 

tarimihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Makina,

(0312)

204

7712

 

Otomotiv, Elektrik ve Elektronik

(0312)

204

8887

makinaihr@ticaret.gov.tr

Ürünleri Dairesi

(0312)

204

8746

 

 

İhracat Genel MüdürlüğüMaden, MetalveOrmanÜrünleriDairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8720

8727

8728

 

madenihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi

(0312)

(0312)

204

204

8771

8766

 

özelihr@ticaret.gov.tr

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (Dİİ ve Hİİ için)

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesi

(0312) 449 3138

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Ithalat ve Hariçte Işleme Dairesi

(0312) 449 3161

 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müdürlükleri

Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği

Adres:

Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad.No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon:

+90 212 454 00 00

Fax:

+90 212 454 00 01

Web

http://www.immib.org.tr

E-Posta

immib@immib.org.tr

KEP

immib@hs01.kep.tr

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Dahilde İşleme Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Ekrem Karaeminoğulları

Müdür

karaeminek@oaib.org.tr

200

Esra Arda

Şef

ardae@ekonomi.gov.tr

258

Tural Toprak

İdari Memur

toprakt@oaib.org.tr

202