Gümrüklerde Beyan, Sözlü Beyan, Kontrol ve Muayeneler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Gümrüklerde Beyan, Sözlü Beyan, Kontrol ve Muayeneler

Gümrük Beyanı

Dış ticaret faaliyetleriniz kapsamında Türkiye'ye giriş veya Türkiye'den çıkış yapacak olan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya ve yaptığınız dış ticaret işlemi hakkında gümrük idaresine detaylı bir bildirimde bulunmanız gereklidir. Bu bildirime “gümrük beyanı” denir.
Gümrük beyanınızda yer alan bilgiler, eşyanıza hangi gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanacağını belirler. Gümrük beyanınızda verdiğiniz bilgilerin doğruluğunun gümrük idaresi tarafından kontrol edilmesi sonucunda eşyanız için ödemeniz gereken vergiler hesaplanır. Dış ticaret istatistikleri, gümrük beyanlarında yer alan bilgiler esas alınarak üretilir. 
Gümrük beyanınızı, yazılı olarak, elektronik olarak ve belirli durumlarda sözlü olarak yapabilirsiniz. Gümrük beyanının hangi durumlarda ve nasıl yapılacağı gümrük mevzuatı ile belirlenir. 
 

Gümrük Beyanı Rehberi :

https://gumrukrehberi.gov.tr/kategori/ticari-slemler/gumruk-beyani-hakkinda

Gümrük Beyanı Hakkında

 

İhracatta Gümrük Muayenesi

Gümrük işlemlerinizi yaparken ilk olarak gümrük idaresine detaylı bir bildirimde bulunursunuz. “Gümrük Beyanı” olarak adlandırılan bu bildirim konusunda ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.
Siz bu bildirimi yaptıktan sonra, gümrük idaresi yaptığınız gümrük beyanının doğruluğunu kontrol edecek; gerek görmesi halinde eşyanızı muayene edecektir. “Beyanın Kontrolü” olarak adlandırılan bu kontroller konusunda ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.
İhracat işlemlerine ait gümrük beyanınız gümrük idaresi tarafından aşağıda belirtilen dört yöntemden birisi kullanılarak kontrol edilir: 
1. Kırmızı Hat Kontrolü: “Fiziki Muayene” olarak da adlandırılan bu yöntemde, eşyaya ait belgelerin yanı sıra ihraç eşyasının kendisi üzerinde de inceleme yapılır. 
İhraç eşyasının fiziki muayenesi, eşyanın ambalajı açılmaksızın yapılan “harici muayene”, eşyadan alınan ve eşyanın tamamını temsil etmek açısından yeterli olan örnek miktarın incelenmesine dayalı “kısmi muayene” veya eşyanın tamamının incelendiği “tam muayene” yöntemlerinden birisi kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı ihracat işleminin durum ve koşullarına göre gümrük idaresi tarafından belirlenir. 
2. Sarı Hat Kontrolü: “Belge kontrolü” olarak da adlandırılan bu yöntemde yalnızca eşyaya ait belgeler ve bu belgelerde kayıtlı bilgiler kontrol edilir. Eşyanın kendisi üzerinde bir inceleme yapılmaz. 
Belge kontrolü yapılırken gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler ile, beyannameye ekli belgelerde yer alan bilgiler karşılaştırılır. 
Belge kontrolünün sonuçları uygun bulunursa bu durum beyanname üzerinde belirtilir. Bilgisayar sisteminde gerekli onay yapılır. 
Belge kontrolü sırasında beyannamede yer alan bigiler ve beyannameye ekli belgelerde yer alan bilgiler arasında ciddi bir farklılık olduğu belirlenirse, gümrük idaresi eşyayı fiziki olarak muayene edebilir. 
3. Mavi Hat Kontrolü: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip olan kişilere uygulanan kontrol türüdür. Mavi hat kontrolüne tabi tutulan eşya, belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmaz.  
Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerine ait gümrük beyanının kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra gümrük idaresi tarafından belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.
4. Yeşil Hat Kontrolü: Gümrük beyanı kapsamındaki eşya belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmaz.
Yetkilendirilmiş yükümlülerin ve onaylanmış kişilerin ihracat işlemlerinde yapılan mavi hat ve yeşil hat kontrolleri konusunda daha detaylı bilgi almak için bu rehberin “Yetkilendirilmiş Yükümlü” başlığına verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.
Gümrük muayenesinin tamamlanması ile birlikte ihracat işlemine ve gümrüklemeye ilişkin bir aşama daha tamamlanmış olur. 
Yapılan kontrol sonucunda gümrük beyanının doğru olduğunun anlaşılması halinde, gümrük müdürlüğü eşyanın sahibine teslim edilmesine ve ülkeden çıkışına izin verir. 
Beyanın kontrolü ve eşyanın muayenesi sonucunda, gümrük idaresi tarafından, gümrük beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı anlaşılabilir veya beyanda yer alan bilgilerden farklı sonuçlara ulaşılabilir. Bu durumda, belirlenen farklılığın niteliğine göre, gümrük mevzuatı ile belirlenen değişik şekillerde işlem yapılır. Ortaya çıkan bazı farklılıklarda gümrük mevzuatı ile belirlenmiş olan para cezalarının uygulanması gerekebilir.
Yüksek dış ticaret performansına sahip olan ve belirli koşulları sağlayan şirketlerin Ticaret Bakanlığı'na (mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na) başvurarak Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü almaları ve gümrük muayenesinde sağlanan kolaylıklar da dahil olmak üzere, bu statüyü taşıyan firmalara tanınan bazı kolaylıklardan yararlanmaları mümkündür. Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

İthalatta Gümrük Muayenesi

 

İthal edeceğiniz eşyanın gümrük işlemlerini yaparken ilk olarak gümrük idaresine detaylı bir bildirimde bulunursunuz. “Gümrük Beyanı” olarak adlandırılan bu bildirim konusunda ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Siz bu bildirimi yaptıktan sonra, gümrük idaresi yaptığınız gümrük beyanının doğruluğunu kontrol edecek; gerek görmesi halinde eşyanızı muayene edecektir. “Beyanın Kontrolü” olarak adlandırılan bu kontroler konusunda ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

İthalat işlemlerine ait gümrük beyanınız gümrük idaresi tarafından aşağıda belirtilen dört yöntemden birisi kulanılarak kontrol edilir:

 

  1. Kırmızı Hat Kontrolü: Kırmızı hat kontrolü, eşyanın fiziki muayenesi de içeren kontrol türüdür.

İthalat işlemleri sırasında, gümrük idaresi tarafından, eşyaya ait belgelerin yanı sıra ithal edeceğiniz eşyanın muayene edilmesi, yani eşyanın kendisi üzerinde de inceleme yapılması mümkündür. İthal edilecek olan eşyanın gümrük idaresi tarafından muayene edilmesi demek, eşyanın;

  • Ambalajı ve miktarı,
  • Gümrük tarife istatistik pozisyonu,
  • Menşei,
  • Kıymeti,

Başta olmak üzere, gümrük beyanında verilen bilgilerin doğru olup olmadığının belirlenmesi demektir.

Eşyanın muayenesi tam muayene veya kısmi muayene yöntemleriyle gerçekleştirilir. Tam muayenede eşyanın tamamı incelenir. Kısmi muayenede ise eşyanın tamamını temsil etmek açısından yeterli olan örnek bir miktar alınarak fiziken kontrol edilir.

Gümrük mevzuatında belirlenmiş olan belirli durumlarda eşyanın fiziki kontrolü yapılırken laboratuvara gönderilerek analiz edilmesi zorunludur. Eşyanın hangi gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılması gerektiği bu laboratuvar analizi sonucuna göre belirlenir. Laboratuvar analizinin yapılması ile ilgili temel ilke ve kuralar gümrük mevzuatı ile belirlenmiş bulunmaktadır.

 

  1. Sarı Hat Kontrolü: “Belge kontrolü” olarak da adlandırılan bu yöntemde yalnızca eşyaya ait belgeler ve bu belgelerde kayıtlı bilgiler kontrol edilir. Eşyanın kendisi üzerinde bir inceleme yapılmaz.

Belge kontrolü yapılırken gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler ile, beyannameye ekli belgelerde yer alan bilgiler karşılaştırılır. Belge kontrolünün sonuçları uygun bulunursa bu durumbeyanname üzerinde belirtilir. Bilgisayar sisteminde gerekli onay yapılır.

Belge kontrolü sırasında beyannamede yer alan bilgiler ve beyannameye ekli belgelerde yer alan bilgiler arasında ciddi bir farklılık olduğu belirlenirse, gümrük idaresi eşyayı fiziki olarak muayene edebilir.

 

  1. Mavi Hat Kontrolü: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip olan kişilere uygulanan kontrol türüdür. Mavi hat kontrolüne tabi tutulan eşya, belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmaz.

Mavi hatta işlem gören ithalat beyannamesinin belge kontrolü ve gerekli görülmesi halinde eşyanın fiziki muayenesi eşyanın sahibine teslim edilmesinden sonra yapılır.

 

  1. Yeşil Hat Kontrolü: Gümrük beyanı kapsamındaki eşya belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmaz.

Yetkilendirilmiş yükümlülerin ve onaylanmış kişilerin ithalat işlemlerinde yapılan mavi hat ve yeşil hat kontroleri konusunda daha detaylı bilgi almak için bu rehberin “Yetkilendirilmiş Yükümlü” başlığına verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.

Gümrük muayenesinin tamamlanması ile birlikte ithalat işleminizin bir aşaması daha tamamlanmış olur.

Gümrük beyanının kontrolü ve eşyanın muayenesi sonucunda, beyanın doğru olduğunun anlaşılması halinde eşya sahibine teslim edilir. Ancak, eşyanın teslim edilebilmesi için, varsa gümrük vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanması, varsa eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejiminin gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve eşyanın yasaklayıcı veya kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması gereklidir.

Beyanın kontrolü ve eşyanın muayenesi sonucunda, gümrük idaresi tarafından, gümrük beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı anlaşılabilir veya beyanda yer alan bilgilerden farklı sonuçlara ulaşılabilir. Bu durumda, belirlenen farklılığın niteliğine göre, gümrük mevzuatı ile belirlenen değişik şekilerde işlem yapılır.

Beyanın kontrolü ve eşyanın muayenesi ile bağlantılı boyutları olduğu için, Türkiye'ye ithal edilen eşyanın, yalnızca gümrük idaresi tarafından değil, diğer kurumlar tarafından da belirli kontrolere tabi tutulduğunu hatırlatmak isteriz. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için, ithalatta ne tür kontroler yapıldığını açıklayan başlıkta yer alan bilgilere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Bu başlığa ulaşmak için tıklayınız.

Beyanın kontrolü ve eşyanın muayenesi sonucunda belirlenen bazı farklılıklarda, ödenmesi gereken vergiler varsa bunlara ilave bir vergi alınmaz veya bir ceza uygulanmaz. Ancak, bazı farklılıklarda, ödenmesi gereken vergilere ilave olarak vergi alınması veya gümrük mevzuatı ile belirlenen farklı para cezalarının uygulanması gerekebilir. Belirli durumlarda, beyan ve muayene arasındaki farklılıklar, kaçakçılıkla mücadele mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını gerektirebilir.

Yüksek dış ticaret performansına sahip olan ve belirli koşuları sağlayan şirketlerin Ticaret Bakanlığı'na (mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na) başvurarak Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü almaları ve gümrük muayenesinde sağlanan kolaylıklar da dahil olmak üzere, bu statüyü taşıyan firmalara tanınan bazı kolaylıklardan yararlanmaları mümkündür. Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Konuyla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlükleri

Eskişehir Yolu Yerleşkesi

Aşağıdaki iletişim yollarından biri ile bize ulaşabilirsiniz:

 

Adres : Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 449 10 00

Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf

Gümrük Bölge Müdürlükleri : https://www.ticaret.gov.tr/data/51dd2410487c8e23a00c4ea7/b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri.pdf