Gümrük Tarifesi Nedir?

Gümrük tarifesi, geniş anlamda dış ekonomi politikasının, dar anlamda ise dış ticaret politikasının en eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir. Gümrük tarifesi ifadesinde iki temel kavram vardır. Bunlar gümrük ve tarifedir. Gümrük, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listeleri de kapsayan geniş kapsamlı bir tanımdır. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Gümrük Tarifesi;

a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri,

c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak;

- Gümrük vergi oranlarını,

- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini,

d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını,

e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını,

f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını,

g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, kapsar. (Gümrük Kanunu 15. Madde)

Gümrük Vergileri

Ticaretin vergilendirilmesi muhtemelen ticaretin doğuşu ile yakın tarihlerde başlamıştır. Uluslar arasında yapılan ticarete konulan gümrük vergilerinin başlıca iki amacı vardır. Bunlar, devlet hazinesine gelir sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabete karşı korumaktır.

Gümrük vergileri tek taraflı olarak ve bir yasa ile konuyor ise böyle tarifelere, otonom tarife denir. Eğer vergiler uluslararası anlaşmalar ve karşılıklı görüşmeler sonucunda belirleniyor ise bu tip tarifelere sözleşmeli tarife adı verilir. Gümrük vergileri uluslararası anlaşmalarla belirlenince, bunların artık tek taraflı kararlarla değiştirilmesi mümkün değildir.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde gerçekleştirilen çok taraflı ticaret görüşmeleri sonucunda, çeşitli tarihlerde gümrük tarifelerinde çok önemli indirimler sağlanmıştır. Bundan dolayı artık gümrük tarifeleri, dış ticarete müdahale aracı olarak daha az kullanılan ve fazla etkin olmayan bir araç durumuna gelmiştir. Buna karşılık; ithalat kotaları, ihracatın kontrolü, dolaylı vergiler ve ithalat teminatları gibi tarife dışı engeller gerek gelişmiş ve gerekse gelişme yolunda olan ülkeler açısından önem kazanmaya başlamıştır.

Eşyanın Tarife Pozisyonu (Armonize Sistem)

Gümrük Tarife Pozisyonu, uluslararası eşya sınıflandırma sistemidir. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin esasını "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi" oluşturmaktadır. Kısaca Armonize Sistem Sözleşmesi denilen bu sistem Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü) tarafından hazırlanmış ve üye ülkelerce kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir. İlk altı rakam Dünya Gümrük Örgütüne (DGÖ) üye tüm ülkelerde ortaktır. Tüm dış ticaret düzenlemelerinde kullanılır ve anlaşmazlıkları DGÖ sonuçlandırır.

"Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Sözleşmesi" Türkiye tarafından 3501 Sayılı Kanun ile 1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 10 Kasım 1988 tarihinde kabul edilmiştir. Armonize sistem; birçok uluslararası kuruluş, gümrük ya da ekonomik birlik tarafından oluşturulan ortak komite tarafından yapılan çalışma sonucunda hazırlanan dünyada mevcut tüm eşyayı kapsayan sınıflandırma sistemidir.

Armonize sistemde; 21 Bölüm, 96 Fasıl, 1241 Pozisyon, 5019 ayrı kategoride eşya, bulunmaktadır. Armonize sistem, 5019 ayrı kategorideki eşyayı altı rakamlı bir kodlamayla sınıflandıran bir sistemdir. Bu altı rakamlı koda "Armonize Sistem Kodu" denir.

Bu Sıralamada;

İlk iki rakam

Fasıl Numarasını

İkinci iki rakam

Pozisyon Numarasını

Üçüncü iki rakam

Alt Pozisyon Numarasını

Dördüncü " "

Kombine Nomanklatör Numarasını

Beşinci " "

Milli Alt Açılım Numarasını (Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenir)

Altıncı " "

İstatistik Numarasını (Tebliğ ile belirlenir)

ifade etmektedir.

Söz Konusu Sıralamanın Taşıdığı Diğer Anlamlar:

İlk Dört Rakam

Eşyanın Pozisyon Numarasını,

İlk Altı Rakam

Armonize Sistem Kodunu, (DGÖ'ye üye ülkelerde ortaktır)

İlk Sekiz Rakam

Kombine Nomanklatör Kodunu, (AB Kombine Nomanklatör)

On iki Rakam

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (GTİP)

oluşturmaktadır.

Nomanklatöre yardımcı üç yayın bulunmakta olup bunlar; İzahname, Alfabetik Endeks ve Sınıflandırma Avileri Kompendiyumu olarak adlandırılmaktadır. Armonize Sistem İzahnamesi, Nomanklatörün ayrılmaz bir parçasıdır. 5019 ayrı kategorideki eşya pozisyon veya alt pozisyon bazında izahnamede ismen yer almıştır.

Avrupa topluluğu Kombine Nomanklatörü, Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak hazırlanmıştır. Armonize Sistemin altı rakamına iki rakam daha ilave edilerek sekiz rakamlı Kombine Nomanklatör (CD) oluşmuştur. Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan ihracatta uygulanan vergi ve tarifeler sistemi; Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi (Integrated Tariff Of European Communities - TARIC) olarak adlandırılmaktadır.

Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, söz konusu eşyanın girdiği;

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya Tamamen ya da kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelin bir alt pozisyonunun,

b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun, belirlenmesi anlaşılır. (Gümrük Kanunu 15. Madde)

Eşyanın Muayenesi

Eşyanın tarife uygulamasının tespiti amacıyla eşyanın muayenesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 66. maddesine göre, bunların gümrük idarelerince konulmasına izin verilen yerlerde veya antrepolarda yapılır. Bu yerler dışında da eşya muayenesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İlgili kişilere tebliğ edilen gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde gümrük başmüdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz üzerine, ikinci tahlil yapılır. İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden kesindir. (Gümrük Kanunu Madde 243)

Tarife İhtilaflarına İlişkin İtirazlar

Yükümlüler, gümrük idaresine verdikleri beyanname ve bu beyanname eki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle hesaplanan gümrük vergilerine itirazda bulunamazlar. İdari yargı mercilerine yapılan itirazda, gümrük idaresine itiraz sırasında kullanılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir bilgi ve belge kullanılamaz. Alınan kararlara karşı idari yargı merciine başvurulması, bu kararın idare tarafından uygulanmasına engel oluşturmaz. (Gümrük Kanunu 245. Madde)

Tarife İhtilaflarına İlişkin Cezalar

Serbest dolaşıma giriş rejimine veya bir geçici muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5'i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın 3 katı para cezası alınır. (Gümrük Kanunu 234. Madde)

Bu Kanuna göre verilen para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde söz konusu cezanın ilgili kişi tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu miktarın ceza kararlarının tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde ödendiği hallerde, ilgili kişilerin itirazı düşer. Bu durumda, kesilen para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir. (Gümrük Kanunu 244. Madde)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); yazılı talep üzerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde sınıflandırılmasına ilişkin idari kararlardır. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcı niteliktedir.

Mükellefler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 9. maddesine istinaden;

a) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi,

b) Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması,

c) Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı, için Bağlayıcı Tarife Bilgisi talebinde bulunabilirler.

Yazılı talep üzerine Gümrük Müsteşarlığı veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından bağlayıcı tarife bilgisi verilir. Bağlayıcı tarife bilgisi alan kişi beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir.

Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi iptal edilir.

Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,

b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,

c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihidir.

Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife bilgisinin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

Sorularla Tarife

Soru: Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

Cevap: TGTC'de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'dur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.  

Örnek:           540761               90                      90                                  11                   AS Nom.kodu      Cn Kodu          Milli alt açılım kodu             İstatistik Kodu  

Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

Cevap: BTB, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.  

Soru: BTB talebi ücretli midir?

Cevap: BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.  

Soru: BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

Cevap: BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.  

Soru: BTB başvurusu nereye yapılır?

Cevap: BTB başvurusu, BTB Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Halihazırda BTB düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.  

Soru: BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

Cevap: BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir: a) Hak sahibinin adı ve adresi, b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi, c) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı, ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi, d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri), e) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b), f) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.  

Soru: BTB'den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Cevap: Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.  

Soru: BTB hangi durumda iptal edilir?

Cevap: Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.  

Soru: BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

Cevap: BTB; a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.  

Soru: Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

Cevap: Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.  

Soru: AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

Cevap: Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.  

Soru: Halen yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne nasıl erişilebilinir?

Cevap: Genel Müdürlüğümüze ait ggm.gtb.gov.tr adresinde yer alan "Bilgi Bankası" başlığı altında "Tarife Cetveli" ikonu seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC'ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.  

Soru: Düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür? 

Cevap: Söz konusu BTB'lere Genel Müdürlüğümüze ait ggm.gtb.gov.tr adresi altında "E-İşlemler" başlığında yer alan "Bağlayıcı Tarife Bilgisi" ikonu seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB'nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.  

Soru: Bir eşyanın tarife pozisyonunu (GTİP) ve bu eşyaya uygulanacak vergi oranlarını nasıl öğrenebilirim?

Cevap: GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta fakat 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10) ve 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümleri gereği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Eşyanın tarifesiyle ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC), TGTC Açıklama Notları, AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notları, Sınıflandırma Avileri, muhtelif sınıflandırma kararlarına bakılabilir. (Söz konusu metinler Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Genelge olarak web sitesinde yer almaktadır.) Eşyanın tarifesi öğrenildikten sonra bu eşyaya uygulanacak vergi oranları veya dış ticaret önlemlerinin ilgili Kurum'dan öğrenilmesi gerekmektedir. Örneğin gümrük vergileri için Ekonomi Bakanlığı; ÖTV, KDV için Maliye Bakanlığı vb.) Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi oranları uygulamada kullanılmamaktadır.  

Soru: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete'de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?

Cevap: Bakanlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir: KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU 1) 12.07.2004/25520 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları-(AB Sınıflandırma Tüzükleri) (Seri No:1) 2) 11.07.2007 /26579 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları )(Seri No: 10) 3) 13.03.2008 /26815 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-BTB) (Seri No:10) 4) 07.11.2008 /27047 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Bilgisi)(Seri No:11) 5) 24.07.2009 / 27298 Gümrük Genel Tebliği (Tarife sınıflandırma Kararları) (Seri No:11) 6) 06.02.2010 / 27485 Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Seri No:2) 7) 12.09.2010 / 27697 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 12) 8) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 4) (07.11.2004 t. 25636 s. R.G.), 9) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8) (27.07.2005 t. 25888 s. R.G.), 10) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 9) (28.07.2006 t. 26242 s. R.G.), 11) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:13) (04.11.2011 t. 28105 s. R.G.), 12) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:14) (05.11.2011 t. 28106 s. R.G.), 13) Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2011/2572) (28.12.2011 t. 28156 s. R.G.), 14)Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.), 15)Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 t. 28677 s. R.G.), 2014 yılı Tarife Cetveli ve Açıklama Notları ile İzahnameye "Bilgi Bankası"ndan ulaşılması mümkündür.