Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) 

 

https://risk.ticaret.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/gumruk-musavirleri-dairesi

 

1. Gümrük Müşaviri Kimdir?
Gümrük İdarelerinde iş ve işlem yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden alacakları vekaletle onlar adına iş takibinde bulunan meslek mensuplarıdırlar.
  
2.Her Gümrükçüyüm diyen Gümrük Müşaviri midir?
 Hayır. Gümrük Müşavirliği izin Belgesi, eğitim ve staj şartlarını sağlayan kişilerin Bakanlıkça yapılan sınavları geçmesi sonrasında verilmektedir. “Gümrükçüyüm” diyenlerden izin belgesini göstermesini isteyiniz.
 
3.Gümrük Müşavirleri Memur mudur?
 Hayır. Gümrük Müşavirleri özel sektör çalışanlarıdır. Kişilerden aldıkları vekalet üzerine verdikleri hizmetler dolayısıyla serbest meslek makbuzu veya fatura keserek verdikleri hizmetin bedelini tahsil ederler.  
 
4.Gümrük İşlemlerinde bir Gümrük Müşavirine vekalet vermek zorunda mıyız?
 Hayır. Herkes gümrük ile ilgili iş ve işlemlerini kendisi takip edebileceği gibi vekaletle bir gümrük müşavirini de yetkilendirebilir.
 
5.Gümrük Müşavirlerinin Hizmet bedellerinde bir standart var mıdır?
 Evet. Gümrük Müşavirleri her yıl yayımlanan Asgari Ücret Tebliği ile belirlenen ücretin altında çalışamazlar.    
 
6.Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi koşullara sahip olmak gerekmektedir?
Gümrük müşavir yardımcılığı sınavına giriş koşulları Gümrük Kanunun 227/1. Maddesinde düzenlenmiştir.
 l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme,  muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya  denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde  belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında 1 yıl çalışmış olmak,
h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak,
 
Gümrük müşavirliği sınavına giriş koşulları Kanunun 228/1. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 228. Maddesine göre gümrük müşavirliği sınavına gireceklerin Kanunun 227/1 maddesinin f-ii alt bendi hariç olmak üzere aynı fıkradaki diğer koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle taşımak ve iki yıl süre ile bir gümrük müşavirinin yanında gümrük müşavir yardımcılığı yapması Gerekmektedir.
 
 7. Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Gümrük müşavirliği sınavına girebilmek için Gümrük Kanununun 227/f-i bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde de yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları, gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmek için anılan Kanunun 227/f fıkrasında yer alan yer alan  bölümlerden mezun olma ve diğer koşulları da sağlamaları halinde gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmektedirler.
 
8.Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı çalışma ve staj süreleri nasıl hesaplanır?
Bir ve iki yıllık staj ve çalışma sürelerin hesaplanmasında SGK'dan alınmış hizmet dökümlerinde yer alan süreler dikkate alınır.
Farklı yerlerde çalışılan sürelerin tamamı hesaplamaya dahil edilir. Aynı anda iki farklı müşavir yanında yapılan çalışmalardan sadece biri hesaplamaya ilave edilir.
 
9.Sınava gireceklerin koşulları ne zaman sağlaması gerekir?
Kanunun geçici 6. maddesine göre sınava girecekler koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle sağlaması gerekmektedir.
Örneğin 2013 yılında müşavirlik sınavına girecek adayların 01.01.20013 tarihinden önce okullarından mezun olmaları ve iki yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.
 
10.Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin hangi belgeler ile gümrük müşavirleri derneklerine  başvurması gerekmektedir?
 Sınavla Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili derneğe müracaat etmesi gerekmektedir.

-Nüfus cüzdanı sureti,
-Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi,
-2 adet vesikalık renkli resim,
-T.C. kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Vergi dairesine gümrük müşavirleri için 2020 yılında yılı için 4.665, 80 TL'lik, gümrük müşavir yardımcıları için 2.330, 70 TL'lik harcın yatırıldığına dair makbuz aslı.
(Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.)

Bakanlığımızdan emekli olanların söz konusu belgelere ilaveten Bakanlığımızın uygunluk yazısını da eklemeleri gerekmektedir.
 
11.Gümrük müşavirliği firmaları farklı işler yapabilirler mi?
 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde gümrük müşavirliği firmalarının gümrük işlemleri dışında başka bir faaliyette bulunmasına engel teşkil edecek bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
12.Kullanıcı şifreleri ile ilgili sorunlar için nereye başvurulması gerekmektedir?
 Gümrük müşavirlerinin kullanıcı kodlarına ilişkin başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi İşlem Dairesi koordinasyonunda sonuçlandırılmaktadır.
 
13.Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilir mi?
 Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilmektedir. Ancak, şirketin en az bir ortağının gümrük müşaviri olması zorunludur.
 
14.Gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı izin belgesini hak edenlerin nereye ve ne kadar harç yatırması gerekmektedir?
 2020 yılı için geçerli olmak üzere gümrük müşavirleri için 4.665, 80  TL, gümrük müşavir yardımcıları için 2.330, 70 TL harcın vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.
 
15.Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Tedbir mahiyetinde gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgelerinin geri alınmasına ilişkin ne gibi değişiklikler yapılmıştır?
Yapılan değişiklikle Bakanlık müfettişleri ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgelerini geçici olarak alınması 6 ay ile sınırlandırılmıştır. Ancak, 3713 sayılı Kanun kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgelerinin kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınacağı hüküm altına alınmıştır.

16. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Ne Demektir?
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, daha önce Bakanlığımız tarafından yapılan bazı işlemlerin, mevzuatta belirlenen şartları taşıyan gümrük müşavirlerine verilen yetki belgesiyle yaptırılmasıdır.
 
17. Kimler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilir?
YGM'ler Tebliğ kapsamında belirlenmiş tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen kişilerdir. YGM olmak için öncelikle gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak gerekir.
Anılan izin belgesine hak sahibi olup en az yedi yıl süre ile sahip olan gümrük müşavirleri ile Gümrük idaresinde en az 10 yıl Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü, Ticaret Uzmanı, Ticaret Müfettişi, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde çalışarak sınavsız gümrük müşavirlik izin belgesi verilen kişiler son 5 yıl içinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası veya üç defadan fazla disiplin cezası almamışlarsa Bakanlığımıza (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) yetkilendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Bu kişiler YGM olabilmek için Yönetmelikte belirlenmiş diğer kriterleri de (65 yaşını doldurmamış olmak, belirlenmiş bölümlerden en az lisans mezunu olmak, adli sicil kaydı bulunmamak) taşımaları halinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilir.
 
18.YGM başvuru dosyasında hangi belgeler olmalıdır?
YGM olarak Bakanlığımıza yetkilendirilmek üzere başvuran gümrük müşavirlerinin hazırlayacağı dosyada; dilekçeleri ile birlikte Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu, Diploma, Taahhütname, Vekâlet Bildirgesi ile Adli Sicil Belgesi, 2 adet fotoğraf, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren firmadan ayrıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ve YGM'lik faaliyetini tüzel kişilik bünyesinde yürütecek ise firmaya ortak olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örneği bulunmalıdır.
 
19.Başvuru nereye yapılır ve işlem ne kadar üsrede sonlandırılır?
Dilekçe ve ekleri Bakanlığımızca gümrük müşavirinin işlem dosyası ile birlikte incelenmekte ve uygun görüldüğü takdirde anılan gümrük müşaviri YGM olarak yetkilendirilmekte ve gerekli sistemsel tanıtımlar yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin Tebliğimize göre 60 gün içinde sonlandırılması gerekmektedir.
 
20.Gümrük Müşaviri (GM) ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) arasında ne gibi farklar vardır?
Gümrük Müşavirleri dolaylı temsil yöntemiyle ihracatçı/ithalatçımızın gümrük işlemlerini takip ederler. YGM'ler ise bu yöntemle iş takibi yapamazlar, bunun yerine özellikle antrepolar için tespit raporları ile belirlenen diğer özel konularda tespit raporları düzenlerler.
 
21.Bir kişi hem Gümrük Müşavirliği hem de YGM lik yapabilir mi?
Hayır. Bu iki mesleğin farklı görev alanları vardır. Aynı anda iki meslek birden yapılamaz. Kendisini YGM olarak tanıtan kişilerden Bakanlıkça verilen Yetki Belgesini göstermesi talep edilmelidir.
 
22.YGM'ler hangi tespit işlemlerini yapabilir?
YGM'ler Tebliğ kapsamında; Antrepo, Geçici İthalat, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Nihai Kullanıma Tabi Eşya İthalatı, Dahilde İşleme Rejimi, A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanları, Tedarikçi Beyanı, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve Onaylanmış ihracatçı Yetkisi (tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde), Çok Zor Durum tespiti açısından Gümrükle ilgili borçlarının tecil ve taksitlendirmesi, eşyanın tesliminden sonra beyannamede düzeltme talebi ve Takas İşlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanması ile ilgili Tespit İşlemlerini yapabilirler.
 
23.YGM'lere nasıl ulaşabilirim?
YGM'lere özel hazırlanmış olan ve http://ygms.ticaret.gov.tr (http://ygms.ticaret.gov.tr/faces/login.xhtml)  web sitesinde yer alan YGMS programındaki “YGM Listesi” sekmesinden tüm YGM'lerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

Gümrük Müşavirleri

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/ticari/gumruk-musavirleri

 

İllere Göre Gümrük Müşavirleri Listelerihttp://www.mevzuat.net/firmabul/Gumruk-Musavirligi-ve-Gumrukleme-Firmalari.aspx 

Gümrük Müşavirleri iletişim bilgileri yayımlanmıştır.
 
Türkiye genelinde hizmet veren gümrük müşavirlerinin iletişim
 bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
 
https://uygulama.gtb.gov.tr/GMBS/MusavirBilgileri.aspx

 

Soru: Gümrük Müşaviri kimdir ve ne iş yapar?

Cevap: Gümrük İdarelerinde iş ve işlem yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler beyanlarını kendileri verebilecekleri gibi, bu konuda uzmanlaşmış özel sektör çalışanları gümrük müşavirleri aracılığıyla da verebilirler. Gümrük müşavirleri aynı zamanda gümrük ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmeti de vermektedirler.
 

Soru: Gümrük Müşavirleriyle çalışmak zorunlu mudur?

Cevap: Hayır. Herkes gümrük ile ilgili iş ve işlemlerini kendisi takip edebileceği gibi noterden verilen bir vekaletname ile bir gümrük müşavirini yetkilendirebilir. 
 

Soru: Gümrük Müşavirleri memur mudur?

Cevap: Hayır. Gümrük Müşavirleri özel sektör çalışanlarıdır. Hizmetleri ücrete tabidir, aldıkları ücret için serbest meslek makbuzu veya fatura keserler.  
 

Soru: Bir kişinin Gümrük Müşaviri olduğunu nasıl anlarız?

Cevap: Gümrük Müşavirlerine Bakanlığımızca “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi” verilmektedir. “Gümrük Müşaviriyim” diyenlerden izin belgesini göstermesini isteyiniz.
 

Soru: Gümrük Müşaviri ile çalışmanın faydası nedir?

Cevap: Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kıymet, menşe, gümrük tarifesi gibi teknik birçok konuyu ve dijital uygulamayı içerdiğinden hatalı bir işlem yapılmaması için bu konularda uzmanlaşmış gümrük müşavirleri sizlere yardımcı olabilir.
 

Soru: Gümrük Müşaviri ile çalışırken ona ne sormalıyım?

Cevap: Gümrük idaresine bir beyan yapılacaksa bu konuda muhtemel risklerin ve sonuçlarının neler olabileceği, bu beyan için gerekli olan bilgi ve belgelerin neler olduğu, ne kadar vergi ve vergi benzeri ödeme yapılması gerektiği ve benzeri aklınıza gelen tüm konularda kendisinden detaylı bilgi vermesini isteyiniz.
 

Soru: Gümrük Müşavirlerinin ücretlerinde bir standart var mıdır?

Cevap: Evet. Gümrük Müşavirleri her yıl resmi gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tebliği ile belirlenen ücretlerin altında çalışamazlar. İlgili Tebliğe Bakanlığımız web sayfasından ulaşılabilir. Sizden talep edilen ücretin neyi kapsadığını öğreniniz.  
 

Soru: Bulunduğum yerde Gümrük Müşaviri var mı?

Cevap: Bulunduğunuz yerde çalışan bir gümrük müşaviri olup olmadığı Bakanlığımız Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md. sayfasında “Gümrük Müşavirlerine Nasıl Ulaşırım?” bölümünden öğrenilebilir. Burada gümrük müşavirlerinin isim-soyisim ve telefon bilgilerine ulaşma imkanınız bulunmaktadır. Bunun dışında internette yapılabilecek bir araştırmayla da gümrük müşavirlerine ulaşılabilmektedir.

 

İllere göre Gümrük Müşavirlerihttp://www.mevzuat.net/firmabul/Gumruk-Musavirligi-ve-Gumrukleme-Firmalari.aspx?q=&basla=345

Gümrük Müşavirlerine Nasıl Ulaşırım?

https://risk.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-musavirine-nasil-ulasirim
 

Gümrük Müşavirleri iletişim bilgileri yayımlanmıştır.
 
Türkiye genelinde hizmet veren gümrük müşavirlerinin iletişim
 bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
 
https://uygulama.gtb.gov.tr/GMBS/MusavirBilgileri.aspx


Gümrük müşavirleri ile ilgili daha detaylı bilgileri Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde bulabilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte iş takibi

MADDE 561- (1) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.

(2) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu, miktar ve değeri Kanunun 225 inci maddesine göre belirlenen eşyanın gümrük işlemleri, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce vekaletname ibraz edilmeksizin, dolaylı temsilci olarak sonuçlandırılabilir.

(3) Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca verilecek vekâletnamelerde noter onayı aranmaz.

Vekaletnamelerde en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.

b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı

c) Tarafların Kanunda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.

ç) Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi.

d) Temsilin türü.

(4) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılabilmesi konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Gümrük idarelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kanuni temsilcileri hariç diğer kişilerde, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır. Beyanname imzalanabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil, tüm gümrük işlemlerinin takibinde; çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu, şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapacak kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinde söz konusu şartlar aranmaz.

b) Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin gümrük işlemleri için gerekli BİLGE Kullanıcı Kodu taleplerinde (a) bendinde belirtilen belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranır. Belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur.

c) 1) Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.

2) Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir. Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.

ç) Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.

(5) Bu maddede belirtilen vekaletname ve temsilnamelerin gümrük idaresine verilmesi ve bunların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Söz konusu vekaletname ve temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır.

(6) Eşya sahipleri veya 561 inci maddede belirtilen kişiler tarafından imzalanan beyannameler ile bu beyannameler kapsamı eşya ve söz konusu eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli olan belgeler gümrük müşavir yardımcıları tarafından da verilebilir.

(7) Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir.

(8) Gümrük müşavir yardımcıları, gümrüklerde tek başlarına iş takibinde bulunamaz, fatura düzenleyemez.

Bağımsız çalışmayan gümrük müşavirleri

MADDE 562- (1) Gümrük müşavirleri, gümrük müşavirliği şirketi dışında bir tüzel kişilik bünyesinde çalışmaları halinde sadece çalıştıkları şirketlere ait eşyanın gümrük işlemlerini takip edebilir. Bu durumda söz konusu kişilere 561 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanır.

Gümrük müşavirinin yükümlülükleri

MADDE 563- (1) Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından, Kanunun 181 inci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sorumludur.

(2) Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.

(3) Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir yardımcıları ve stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir. Söz konusu bildirimlere sigorta müdürlükleri tarafından onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesinin bir örneği eklenir. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.

(4) Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.

(5) Şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır.

(6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir. Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.

Çalışma yeri

MADDE 564- (1) Gümrük müşavirleri, tebligat adresleri ve çalışma yerlerini o yerin bağlı olduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine yazı ile bildirir. Birden fazla gümrük müşaviri bir tüzel kişilik oluşturarak çalıştıkları takdirde de, durumları hakkında aynı şekilde ilgili başmüdürlüğe ve derneğe bilgi verirler.

(2) Gümrük müşavirlerinin çalışma yeri, gümrük işleri nedeniyle kendilerine yapılacak tebligat için yerleşim yeri ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu başmüdürlük veya başmüdürlük bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi için devamlı iş çevresi sayılır.

(3) Çalışma yeri dışında diğer başmüdürlükler ve bağlantılarında iş takibi yapmak isteyen gümrük müşavirleri iş takibine başlamadan önce bu durumu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir.

(4) Çalışma yerinin değiştirilmesi, Müsteşarlıkça verilen Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi/Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesinin değiştirilmesi ile mümkündür.

Gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesinin kaybedilmesi
MADDE 565-
 (1) Gümrük müşavirleri veya gümrük müşavir yardımcıları, izin belgelerini kaybetmeleri halinde, kayıp ilanını içeren gazete ve gerekli belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine bu durumu dilekçe ile bildirirler. Yeniden izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemler Dernekler aracılığıyla yürütülür.

Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği yazılı sınavları Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabilir ya da Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya sınav yapan diğer resmi kuruluşlara yaptırılabilir. Bakanlık tarafından yapılacak protokolle şartları belirlenen yazılı sınavların testlerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluş veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

(3) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarının tarihi ve başvuru koşulları sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(5) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(6) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav konuları

MADDE 567 - (1) Gümrük müşavirliği sınavı aşağıdaki konulardan yapılır;

a) Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,

b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

c) Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

ç) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

d) Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi.

(2) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında ise, soruların % 20'si Türkçe, matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 80'i ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan konulara ilişkin sorulardan oluşur.

Değerlendirme
MADDE 568 -
 (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır.

(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Kurulu ve görevleri

Madde 569- (1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Kurul, Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavlar ile gümrük müşavirliği sözlü sınavlarının yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.

Sınavların yürütülmesi
MADDE 570 -
 (1) Sınava giriş belgesi ve bununla birlikte geçerli bir kimlik belgesi ibraz edemeyenler sınava alınmazlar.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenir ve bunların sınavları geçersiz sayılır.

(3) Sınava katılma koşullarını taşımadıkları halde sınava girenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz

MADDE 571 - (1) Gümrük müşavirliği sınavları ile gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları Bakanlığın kurumsal internet sayfasından duyurulur.

(2) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa başvurularak sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

(3) İtirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.

Mesleki yeterlilik sınavı

MADDE 572 -.....yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük müşavirlerine ve müşavir yardımcılarına verilecek belgeler ve tutulacak sicil kayıtları
MADDE 573 -
 (1) Sınavda başarı gösteren gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları Müsteşarlıkça talep edilen belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müşavirleri Derneğine başvurur. Bu belgelerin Dernek tarafından Müsteşarlığa teslimini müteakip Müsteşarlık tarafından fotoğraflı İzin Belgesi düzenlenir. Bu kişiler ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.

(2) Fotoğraflı izin belgeleri, ilgililerce gümrük idarelerinde bulundukları süre içerisinde görülebilecek şekilde üzerlerinde bulundurulur.

(3) Müşavirlerin çalışma yeri olan başmüdürlük ve müdürlükçe gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları için fotoğraflı bir sicil kütüğü tutulur.

(4) Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ruhsat harcına tabidir.

(5) Sınavsız gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı olabileceklerden Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi veya Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi almak isteyenlerin İzin Belgesi müracaatları, faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kişiye teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

MADDE 574 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve 576 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan gümrük müşaviridir.

(2) Birinci fıkrada geçen tespit işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yayımlanan tebliğ ve genelgelerle belirlenir.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları

MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Bakanlıkça belirlenecek çalışma bölgelerinden birisini seçer ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapamazlar.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcıları;

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarını imzalayabilir.

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir.

c) Bu kişilerin yaptıkları işlemlerden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir.

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcısı veya stajyerlerin aynı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından antrepoda görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısının hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir.

(4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmeleri gerekir.

(5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir.

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır.

(7) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, Bakanlıkça belirlenecek antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması gerekir.

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir.

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olamazlar.

(10) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Yönetmeliğin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin maddelerinde yer almayan hususlarda gümrük müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi

MADDE 576 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekir:

 

a) Kanunun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak ya da Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak,

b) Son beş yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak,

ç) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak,

d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ceza almamış olmak,

f) 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak,

g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak,

ğ) Altmış beş yaşını doldurmamış olmak.

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda birinci fıkradaki şartları taşıdığı anlaşılan gümrük müşavirleri adına yetki belgesi düzenlenir ve bu kişiler 3 yıl süre ile yetkilendirilirler. Bu süre birinci fıkranın (ğ) bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha kısa belirlenir.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin verilmesi ve yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan işlemler yapılır.

a) Adına yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi düzenlenen kişinin gümrük müşavirliği dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hale getirilir.

b) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği profili oluşturulur.

c) Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü tarafından, yetkilendirilmiş gümrük müşavirine veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

ç) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmaması halinde, belge düzenlenmemiş sayılır.

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklanmasından ve erişim kodunun kullanımından sorumludur.

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, 7 gün içerisinde bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler

MADDE 577 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, anılan maddenin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. Bu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, anılan Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır.

 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar ve yetki belgesinin geri alınması

MADDE 578 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan tespit işlemlerine ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde haklarında Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri geri alınır. Bu şekilde yetki belgeleri geri alınan gümrük müşavirlerine beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmez.

(3) Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit edildiği, ancak bu durumun maddi hatadan kaynaklandığının anlaşıldığı hallerde ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya rağmen sözleşme ücretinde gerekli düzeltmeleri yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki belgesi, altı ay süreyle geri alınır.

(4) Tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde, işlemi gerçekleştiren yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır. (4. fıkranın Danıştay Onbeşinci Daire 2016/9811 Esas nolu Kararı ile yürütmesi durduruldu ve Danıştay Dava Daireleri Kurulu 2017/638 nolu Kararı ile yürütmeyi durdurma kaldırılmıştır)) (MevzuatNet)

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgesinin geri alınması, ayrıca Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ REHBERİ :

http://ggm.gtb.gov.tr/data/51e93abf487c8e3dc0903f51/YGM%20Rehberi.htm

Gümrük Müşavirlerine nasıl ulaşırım?

http://ggm.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-musavirlerine-nasil-ulasirim

Gümrük Müşavirleri iletişim bilgileri yayımlanmıştır.
 
Türkiye genelinde hizmet veren gümrük müşavirlerinin iletişim
 
bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

 
https://uygulama.gtb.gov.tr/GMBS/MusavirBilgileri.aspx

 
YGM'lere nasıl ulaşabilirim?

 

YGM'lere özel hazırlanmış olan ve http://ygms.ticaret.gov.tr (http://ygms.ticaret.gov.tr/faces/login.xhtml)  web sitesinde yer alan YGMS programındaki “YGM Listesi” sekmesinden tüm YGM'lerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

 

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229-7-1.pdf ; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229-7.htm

https://tim.org.tr/tr/duyurular-gumruk-musavirligi-asgari-ucret-tarifesi-belli-oldu

 

Konuyla İlgili Mevzuat :

 

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) (07.10.2016 t. 29850 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 226 ncı maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

c) Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,

ç) Olumlu Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için rehberde öngörülen tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

d) Olumsuz Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

e) Program: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programını,

f) Rehber: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasın belirlendiği Genel Müdürlükçe yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberini,

g) Şartlı Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da bazılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları ihtiva eden raporu,

ğ) Tespit İşlemi: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerini,

h) Tespit Raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben şekil ve içeriği rehberde yer alan rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,

ı) Tespit Sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yükümlü arasında özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

i) Vekâlet Bildirgesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi çerçevesinde yaptığı işlemlerin vekil tarafından yapılmasına yetki verdiği, vekilin ise bu işlemleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği ve bir örneği Ek-3'te yer alan belgeyi,

j) Vekil: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinden istenilen vekâlet bildirgesinde vekil olarak gösterilmiş yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,

k) Yetki Belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin bu Tebliğ kapsamında tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

l) Yetki numarası: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini yaparken kullandığı numarayı,

m) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,

n) Yükümlü: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme imzalayan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Yetki Belgesi Başvurusu, Yetki Belgesine İlişkin İşlemler

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 5 – (1) 11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan niteliklere sahip olması gerekir. (1 nolu fıkra Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas no: 2016/9810 - 2017/524 ile yürürlüğü durdurulmuştur. - MevzuatNet)

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, 11 inci maddede yer alan tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır. (10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

(3) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması gerekir. (3 nolu fıkra Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas no: 2016/9810 - 2017/524 ile yürürlüğü durdurulmuştur ve 10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir.  - MevzuatNet)

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir.10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olamazlar.10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

Yetki belgesi başvurusu

MADDE 6 – (1) Yetki belgesi başvurusunun, başvuru sahibinin ad-soyad, adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini içeren bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapılması gerekir. Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

a) Ek-1 ve Ek-2'de yer alan başvuru formu ve taahhütname.

b) Başvuru tarihinden önceki iki ay içinde ve resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesinin aslı.

c) Başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı, onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ile tescile esas ortaklık kurulu kararı.

ç) Başvuru sahibine ait, son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında iki adet vesikalık fotoğraf.

d) Ek-3'te yer alan taraflarca imzalanmış vekâlet bildirgesi.

e) Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı, ortaklık yapısı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı, onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ile tescile esas ortaklık kurulu kararı.

(2) Yetki belgesi başvuruları, Bakanlık evrak kaydına alınmasını müteakip en geç altmış gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yetki belgesi

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yer alan nitelikleri taşıyan ve başvuruları uygun bulunan gümrük müşavirleri adına Genel Müdürlük tarafından örneği Ek-4'te yer alan yetki belgesi, yetki numarası verilmek suretiyle düzenlenir. Yetki belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süre Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha kısa belirlenir.

(2) Adına yetki belgesi düzenlenen gümrük müşavirinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) kullanıcı kodlarına bloke konulur. Yetki sahibinin merkezi BİLGE programı üzerinde işlem yapabilmesi için profil oluşturulur. Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, internet üzerinden kendi erişim kodunu oluşturur. Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmaması halinde, belge düzenlenmemiş sayılır. (10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklanmasından ve erişim kodunun kullanımından sorumludur.(10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, 7 gün içerisinde bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.(10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir.(10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresi sonunda Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirilerek şartları sağlayanlara ait belgeler yenilenir.

(2) Yetki belgesi aşağıdaki durumlarda, 3 yıllık sürenin dolması beklenilmeksizin yenilenir:

a) Yetki belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması ve okunamaz hale gelmesi.

b) Gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması.

c) Ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde değişiklik olması.

(3) Yetki belgesinin yenilenebilmesi için; yetki belgesi aslı ve/veya yetki belgesinin yenilenmesini gerektiren durumu tevsik edici belgenin aslı veya noter onaylı örneği ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(4) Yenilenen yetki belgesi gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

(5) Yetki belgesi süresi uzatılan ve yenilenen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri eski yetki belgesi kapsamında almış olduğu yetki numarası ve erişim kodunu kullanmaya devam eder.

Yetki belgesinin değiştirilmesi

MADDE 9 – (1) Bağlı bulunulan firmanın değiştirilmesi durumunda eski yetki belgesi geri alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde yeni yetki belgesi düzenlenir.

(2) Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelere ek olarak duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya ortaklıktan ayrıldığı ve yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı/noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ile tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Değiştirilen yetki belgesi ile yeni yetki numarası gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir.

Yetki belgesinin iadesi

MADDE 10 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği görevinin devam ettirilmeyeceği durumlarda yetki belgesi Genel Müdürlüğe veya en yakın gümrük idaresine tutanak karşılığında iade edilir. Gümrük idaresine iade edilen yetki belgesi, en geç üç iş günü içerisinde teslim tutanağı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Yetki belgesini iade eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki numarası iptal edilerek erişim koduna bloke konulur.

(3) Yetki belgesini iade eden gümrük müşavirine, bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri, Tespit Ücreti, Genel Hükümler

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri

MADDE 11 – (1) Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere aşağıda kodları belirtilen gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin yapılması gerekir.

a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;

1) AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

2) AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

3) AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

4) AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

5) AN5, Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,

6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitini,

8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini,

kapsar.

b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

2) GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini,

kapsar.

c) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini,

2) GK2, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,

kapsar.

ç) NK1, eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

d) Dahilde işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) DR1, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini,

2) DR2, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti,

kapsar.

e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri;

1) SK1, İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

2) INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını,

3) AT1, Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

4) EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini,

kapsar.

f) Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin tespit işlemleri; OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

g) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri;

1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)'nin 20 ve 21 inci maddeleri gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

ğ) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri;

1) BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

h) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri;

1) TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.

Tespit ücreti

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapacakları tespit işlemlerine ilişkin hizmet karşılığı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına istinaden belirlenen yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesini uygular.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle yükümlü arasında belirlenecek ücretin takvim yılı bazında belirlenen ve hizmete konu iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği yılı kapsayan asgari ücret tarifesinden az olmaması gerekir.

Genel hükümler

MADDE 13 – (1) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemlerinde:

a) AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. Antrepoların kapanışı sırasında antrepo giriş çıkış kapıları mühür altına alınır. Buna ilaveten, gümrük gözetimini zaafiyete uğratacak hususlar ile antrepoda eksikliklerin tespiti halinde durumu her koşulda gümrük idaresine ve gerektiğinde antrepo işleticisine gecikmeksizin bildirir.

b) AN6, AN8 ve AN7 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. (10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. (MevzuatNet)

c) AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin, en fazla iki yıl süreli olarak yapılması ve bir örneğinin ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir.

ç) AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce feshedilmesi halinde durum derhal ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Sözleşmesi feshedilen ile sözleşme akdedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince tarama suretiyle müştereken düzenlenen sayıma ilişkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Tutanak sonucuna göre gerekli işlem tesis edilir.

d) AN7 tespit işleminin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen antreponun, bu antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğü tarafından, gümrük müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilir.

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere, eşya girişine izin verilmez. Antrepolar ayrıca bağlı bulundukları gümrük müdürlüklerince yılda en az iki defa denetlenir.

f) İlk kez bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapılan antrepodaki eşyanın; antrepoda görev yapan gümrük memuru, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve antrepo işleticisi firma ile müştereken tespiti yapılarak tutanağa bağlanır.

g) AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde rehberin ekinde yer alan sayım tutanağı düzenlenir.

ğ) AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından eşya çıkış işlemi yapılırken eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığı tespit edilir.

h) Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmasa dahi AN7 tespit raporu düzenlenir.

ı) Genel antrepolarda AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemleri, özel antrepolarda ise AN6, AN7 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunludur. Bunların dışında kalan tespit işlemleri için yükümlü aynı veya başka bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapabilir.

i) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar, diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde; aynı bendin (6), (7), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri ise gümrük müdürlüğünce yapılır.

(2) NK1 tespit işlemi ile ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hüküm, 89.08 tarife pozisyonunda yer alan “sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar” için uygulanmaz.

(3) Dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin on bin Avro'yu aşmaması durumunda, DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması halinde;

a) 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'nin 3334 ve 35 inci maddelerinde yer alan, antrepoda görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri ile rehberde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemleri,

b) Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk işlemleri,

yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından bu Tebliğin genel hükümleri ile AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin özel hükümlerine tabidir. Ancak, TIR ve transit işlemlerine ilişkin görevlerle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez.

(5) Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin on bin TL'yi aşmaması durumunda, SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

(6) İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin on bin TL'yi aşmaması durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de GC1, GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılabilir.

(7) ZD1 tespit işlemine ait tespit raporları Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2), bu Tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır.

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin ifası ile ilgili olarak, aralarındaki evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlarının iş ve işlemlerini gerçekleştiremezler.

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olarak çalışmaya başlamadan önce antrepo işleticisi ile ortaklık ilişkisi içinde olanlar, bu ortaklık ilişkisinin bitirilmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe aynı antreponun tespit işlemlerini yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tespit Sözleşmesi, Tespit Raporu, Çalışma Düzeni, Evrak İşlemleri, Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Stajyer Çalıştırma

Tespit sözleşmesi

MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır.

(2) Tespit sözleşmesi, Ek-5.AEk-5.B ve Ek-5.C'de yer alan örneğe uygun olarak program üzerinden düzenlenir. Sözleşmenin hazırlanmasında rehberde geçen usul ve esaslar ile asgari ücret tarifesi dikkate alınır.

(3) Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle birlikte, ortağı bulunduğu tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişiler tarafından da imzalanır.

Tespit sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi

MADDE 15 – (1) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde, erişim kodu kullanılarak program vasıtasıyla, elektronik ortamda gönderilir.

İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Tespit sözleşmesi;

a) Yetki belgesinin iptali, geri alınması, değiştirilmesi veya iade edilmesi durumunda vekile ilişkin hükümler yerine getirildikten sonra,

b) Tespit işlemine konu faaliyetin sona ermesi veya faaliyet alanının ortadan kalkması nedeniyle tespit işleminin yapılamayacağı durumda,

iptal edilir.

(2) Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte ortak bir tutanağa bağlamak suretiyle işe başlar. Söz konusu tutanak ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde gerekçesi ile birlikte derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunur.

Tespit raporları, ibrazı, ibraz süreleri

MADDE 17 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporu, ekleriyle birlikte, e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda gönderilir.

(2) Düzenlenen tespit raporu, aşağıda yer alan merci/mercilere belirlenen süreler içerisinde ibraz edilir:

a) AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneği antrepoları denetiminde bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye verilir.

b) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler program vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda, antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne gönderilir. Raporun bir örneği de yükümlüye verilir.

c) SK1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç aydır.

ç) (c) bendinde belirtilen işlemlerin aynı bentte belirtilen süreler zarfında tamamlanarak gerekli raporun ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Anılan Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilerek ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı için en fazla bir aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da ilgili gümrük müdürlüğüne sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

d) AN6 ve AN8 dışında kalan tespit işlemlerine ilişkin düzenlenecek raporların bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye verilir.

e) Eşyanın, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığının tespiti işlemi ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonunda düzenlenecek raporun bir örneği, tespit işlemi yapıldığı ayı takip eden ayın ilk yedi iş günü içinde beyanname veya beyannamelerin işlem gördüğü gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye verilir.

f) OK1 tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanılması zorunludur. Bu süre geçirildikten sonra düzenlenen raporlar geçersizdir. Yapılan tespit neticesinde süresi içerisinde düzenlenen rapor olumluysa iki nüsha halinde, olumsuzsa bir nüsha halinde yükümlüye verilir.

g) TK1 tespit işlemine ilişkin düzenlenen raporun bir örneği takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren en geç bir ay içerisinde takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye verilir.

ğ) AN9 tespit raporunun bir örneği elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini yaptıran kişiye verilir.

h) GK2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, nihai ürünün serbest dolaşıma girmesinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10'una kadar söz konusu nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir.

ı) DR2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur.

Tespit raporlarına ilişkin gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Tespit raporu ve sayım tutanaklarında yer alan bilgiler idare tarafından kontrol edilir. Sayım tutanaklarında yer alan bilgilerle uyumlu olduğu saptanan tespit raporları program üzerinden onaylanır.

(2) Tespit raporu ile ilgili sayım tutanağında yer alan bilgiler arasında uyumsuzluk veya hata olması durumunda rapor, gerekçesi belirtilmek suretiyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirine iade edilir. Bir tespit raporu, hata veya uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla en fazla iki defa iade edilebilir. Rapordaki hata veya uyumsuzluğun iadeye rağmen düzeltilmemesi halinde 22 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak cari işlemlerin devamlılığı sağlanır.

(3) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporları, ancak yükümlü tarafından onaylanmış kişi statü belgesi için raporun düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde müracaat edilmesi halinde değerlendirilmeye alınır.

Çalışma düzeni, evrak işlemleri ve dosyalama

MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemleri, tespit işlemi kapsamındaki inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit işleminin detayını ihtiva edecek şekilde düzenli bir kayıt ve dosyalama sistemi içinde gerçekleştirilir.

(2) Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.

(3) Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra no/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde her yıl itibariyle müteselsil numara verilir.

(4) AN6-AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış işlemleri için tek bir tespit dosyası açılır.

(5) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen tutanaklar, yazışmalar, tespit sözleşmesinin tarafı olan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

(6) Tespit dosyalarında yer alacak bilgi ve belgeler, rehberin tespit işlemlerine ilişkin bölümlerinde belirtilen hususları da içermek, yapılacak tespit ve denetim işlemlerinde yetkili personele azami kolaylığı sağlayacak tertip ve düzeni ihtiva etmek şartıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından belirlenir.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen her bir tespit raporuna, içinde yer aldığı tespit dosyasının sayısı verilir.

(8) Yükümlüler, 11 inci maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirine sunmak ve tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

(9) 11 inci maddedeki tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından derhal Bakanlığa bildirilir.

Gümrük müşavir yardımcısı ve stajyer çalıştırma(20 nci maddenin Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas no: 2016/9810 - 2017/524 ile yürürlüğü durdurulmuş ve (10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir.  - MevzuatNet)

MADDE 20 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer çalıştırabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen gümrük müşavir yardımcıları;

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde sayım tutanağını imzalayabilir,

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. Bu kişilerin yaptıkları işlemlerden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir.

(3) Düzenlenecek sayım tutanaklarında, eşyanın antrepoya alınmasına ilişkin antrepo beyannamesinin sayı ve tarihine, eşya cinsine ve kap sayısına yer verilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile aynı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen gümrük müşavir yardımcılarının aranan şartları taşıdığını tevsik edici belgeler ile imza örneklerinin, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından görevlendirildiği antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine ibrazı gerekir.

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma sürelerinin tespit ve takibinde gümrük müşavirleri yanında çalışan gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlere ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepoda görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısı mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, meslekten çıkarılma, izin, hastalık ve benzeri durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firmasında çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir. Bu durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından beşinci fıkraya uygun olarak gerekli bildirim gümrük idaresine yapılır.

Vekâlet

MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin iptali, yetki belgesinin geri alınması veya yetki belgesinin değiştirilmesi durumlarında bir takvim yılı içinde toplamda altmış günü aşmamak üzere vekil tayin edilir. Ayrıca izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle geçici olarak mesleki faaliyete ara verilmesi gerektiğinde otuz günü aşmamak üzere vekil tarafından tespit işlemlerinin devamlılığı sağlanır. Mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süre Genel Müdürlükçe uzatılabilir. Vekaleten işlem yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştirdiği tespit işlemlerinden tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespit işlemleri yeni sözleşme yapılıncaya kadar mevcut yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya vekili tarafından yürütülür. Bu süre otuz günü aşamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki Belgesinin Geri Alınması ve İptali, Cezai Hükümler

Sorumluluk

MADDE 22 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri aşağıda yer alan hususlardan sorumludur:

a) 11 inci maddede belirtilen tespit raporlarını süresi içerisinde gümrük mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve ibraz etmek.

b) Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak.

c) Hazırlanan her türlü tespit raporunu ve eklerini, bunlara dayanak olan tespit sözleşmelerini, tespit işleminde kullanılan ve mevzuata uygun ve doğruluğundan sorumlu olduğu diğer tüm bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle muhafaza etmek.

ç) Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi halinde durumu antrepoda görevlendirilen 20 nci maddede belirtilen kişi ve antrepo işleticisi ile müştereken bir tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük idaresine bilgi vererek gerekli takibatın başlatılmasını sağlamak.

d) Tespit işlemleri ile ilgili olarak belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet vermemek.

e) 1) Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak. İş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda sayılmıştır;

i) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet göstermesi,

ii) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

iii) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemini yaptıran yükümlü veya yükümlünün ortaklarıyla ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

iv) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketinin ortaklarından herhangi birinin tespit işlemini yaptığı kişiler ile ortaklık ya da çalışan statüde ilişki içinde bulunması,

v) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit işlemleri dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya iade fatura tanzim edilmesi, tespit işlemleri ile ilgisi bulunmayan karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması,

vi) Tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gereken büro, ısınma, iletişim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından ödeme yapılması,

vii) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit işlemleri veya danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve kapatma gibi işlemler yapılması,

viii) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması,

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından, tespit işlemini yaptıran yükümlülere verilen danışmanlık hizmeti 1 inci alt bent kapsamında değerlendirilmez. Halka açık şirketlerdeki ortaklıklarda 1 inci alt bendin (ii), (iii), (iv) düzenlemelerinin uygulanabilmesi için söz konusu kişilerin şirketin yönetim veya denetim kurulunda görev alması ve/veya en az % 10 hisseye sahip olması gerekir.

f) 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri gerçekleştirilirken bir tespitle ilgili birden fazla hususta gümrük idaresinde gereksiz iş yüküne neden olacak şekilde düzeltme talebinde bulunmamak.

g) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri bu Tebliğde öngörülen amaçlar dışında kullanmamak.

ğ) Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerinde yetki numarasını, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içeren kaşe kullanmak.

h) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalanması durumunda her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmek.  ((h) bendinin Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas no: 2016/9810 - 2017/524 ile yürürlüğü durdurulmuş ve (10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir. - MevzuatNet)

ı) Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının asılları ve eklerini Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'nin ekinde yer alan bordroya tescil numarasına göre kaydederek en geç on iş günü içerisinde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek.

i) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepoda sonlandırılan transit beyanına ilişkin belge ve bilgileri; boşaltma sonucunun uygun olması halinde boşaltma tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde, uygun olmaması halinde ise en geç boşaltma tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde bir bordroya kaydederek antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek.

j) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün programa girmek. Bu süre içerisinde sisteme girilmeyen tutanaklara ilişkin işlemler ilgili gümrük müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

k) Bakanlık tarafından belirlenecek bölgelerden birisini genel ve özel antrepo tespit işlemleri için çalışma bölgesi olarak seçmek ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapmamak.((k) bendinin İPTAL Kararı için Bakınız: Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas no: 2016/10391 - 2018/3874. -10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir.  MevzuatNet)

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zayi olan vergiler ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yetki belgesinin geri alınması ve iptali

MADDE 23 – (1) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (g) bentlerine aykırı davranan, görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Gümrük Kanununda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve şifresine program üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez.

(2) Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit edildiği, ancak bu durumun maddi hatadan kaynaklandığı durumlarda birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya rağmen sözleşme ücretinde verilen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi, altı ay süreyle geri alınır.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin meslekten çıkarılması durumunda yetki belgesi geri alınır.

(4) Sahte veya yanıltıcı belgelere dayanılarak alındığı anlaşılan yetki belgesi geri alınır.

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ölümü halinde yetki belgesi iptal edilir.

Cezai hükümler

MADDE 24 – (1) a) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

b) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırı davranılması halinde, bu aykırılık düzeltilinceye kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sistem üzerinde işlem yapması engellenir.

c) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine uyulmaması halinde, her bir bordro için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

ç) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma, sevk işlemleri ile teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada sayılan hallerde usulsüzlük cezası uygulanması, Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 25 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı antrepolarda gümrük memurları görevlendirilir.

(5) Bu Tebliğde yer alan gümrük işlemleri, gereken hallerde kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, Bakanlıkça her zaman gümrük memurları eliyle yürütülebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 26 – (1) 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili olarak bakınız:

 • Geçici 1. Maddenin (7 Seri No.lu Tebliğle değişmeden önceki hali)10.08.2018 tarih ve 36578366 sayılı yazı ile Danıştay 15.Dairesi tarafından İPTAL edildiği bildirilmiştir.
 • Danıştay Onbeşinci Daire E: 2016/10391, K: 2018/3874 (YGM Bölge Kısıtlaması İptal Kararı)
 • (Geçici 1 inci maddenin (15.12.2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikten önceki hükümleri) Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas no: 2016/9810 - 2017/524 ile yürürlüğü durdurulmuştur. - MevzuatNet)

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) çerçevesinde düzenlenmiş ancak bu Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan antrepo sayısı ve sözleşme süresine ilişkin şartları taşımayan sözleşmeler 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra antrepo sayısı ve sözleşme sürelerini mevzuata uygun hale getirmeyen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, şartları sağlayıncaya kadar tespit işlemi yapmasına izin verilmez.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş yetki belgeleri 31/12/2016 tarihine kadar yenilenir. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olup, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar yapılacak yetki belgesi değişikliği ve yenileme talepleri Bakanlık tarafından karşılanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen iş akitleri, 31/3/2017 tarihine kadar 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun hale getirilir.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketleri ortaklık yapısı, 31/3/2017 tarihine kadar 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun hale getirilir.

DR2 Tespit raporu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) DR2 tespit raporları, program üzerinde gerekli düzenleme yapılarak konu hakkında programa mesaj konulana kadar 17 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda değil kâğıt ortamında gümrük idarelerine sunulacaktır. Programın kullanılmasına başlanıldığına ilişkin mesajın konulmasından itibaren 2 ay içerisinde kâğıt ortamında sunulmuş olan raporlara ilişkin bilgilerin geriye dönük olarak programa girilmesi gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin;

a) 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri yayımından üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

 

 


Ek-1

BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN    
ADI SOYADI    
TC KİMLİK NO Yeni belge [ ] Yenileme [ ] Değiştirme [ ]
İZİN BELGESİ NO
BAŞVURU SEBEBİ
ÇALIŞMA BÖLGESİ
     
FAALİYET ADRESİ    
     
İKAMETGAH ADRESİ    
TELEFON    
E-POSTA    
TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ
 • SERBEST MESLEK FAALİYETİ  OLARAK
[ ]
 
 • TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI
[ ]
TÜZEL KİŞİNİN (*) TİCARET UNVANI    
VERGİ NUMARASI    
ADRESİ    
ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER ADI SOYADI T.C. KİMLİK. NO
   
   
   
   
   
YUKARIDA KAYITLI BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDER, BU TEBLİĞ KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE TARAFIMA YETKİ BELGESİ VERİLMESİNİ  ARZ EDERİM.
  Adı-Soyadı
  Tarih-İmza
(*) Bu alan; yalnızca Tebliğ kapsamı faaliyetlerin bir tüzel kişilik ortaklığı ile gerçekleştirilecek olması durumunda doldurulacaktır."

 


Ek-2

TAAHHÜTNAME

 

……/……/….... tarihli ……….. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ................Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirildiğim takdirde, dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmeyeceğimi ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmadığımı/olmayacağımı; anılan Tebliğ kapsamında tespit işlemlerini yapacağım gerçek ve tüzel kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve/veya çalışan statüsünde ilişkide bulunmayacağımı; tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmadığının saptanması halinde tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumu; tespit işlemlerinin yapılması sürecinde elde olunan ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere verilmemesi ve yayınlanmaması konusunda her türlü önlemi alacağımı; vekalet beyannamesi ile yetki verdiğim vekilim tarafından gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olduğumu beyan ve taahhüt ederim.
 

  Taahhüt Eden
  Adı-Soyadı
  Tarih/ İmza
   

TAAHHÜT EDENİN

Adı ve Soyadı:

 

T.C. Kimlik No :

 

Faaliyet Adresi :

İkametgah Adresi:


Ek-3

VEKALET BİLDİRGESİ

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak mesleki faaliyetimi yerine getiremeyeceğim ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzen durumlarda ya da izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetime ara vermem gerektiğinde tespit işlemlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere vekaleten Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ................................................................adıma tespit  işlemleri ile AN9 tespit sözleşmelerini yapmaya yetkilidir.

  Tarih
  Ad-Soyad
  İmza

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ........................................ 'nin mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda ya da izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetine ara vermesi gerektiğinde tespit işlemlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere adı geçen kişiye ait tespit işlemleri ile AN9 tespit sözleşmelerini vekaleten yapmayı taahhüt ederim.
 

  Tarih
  Ad-Soyad
  İmza

Ek-4

Yetki Belgesi
T.C.
GÜMRÜK YE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
YETKİ BELGESİ

 

 

 

Belge Başlangıç Tarihi :

Belge Bitiş Tarihi:

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

Adı Soyadı :

 

TC Kimlik No:

 

Yetki No :

 

TÜZELKİŞİNİN

Ticaret Unvanı:

 

Vergi No :

 

Yukarıda bilgileri yer alan Gümrük Müşaviri, Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek tespit işlemlerini yapmaya yetkilidir.

  Bakan a."

EK 5.A- Tespit Sözleşmesi 1. Bölüm

TESPİT SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM I
I.A SÖZLEŞME BİLGİLERİ:
(1) SÖZLEŞME TARİHİ

 

  (3) SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ

 

 
(2) SÖZLEŞME  SAYISI

 

  (4) TESPİT KODU

 

 
(5) TESPİT TÜRÜ  
I.B TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN:
(6) ADI SOYADI  
(7) TC KİMLİK NO  
(8) YETKİ NUMARASI  
(9) FAALİYET ADRESİ  
I.C TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN TÜZEL KİŞİNİN:
(10) TİCARET ÜNVANI  
(11) VERGİ NO  
(12) FAALİYET ADRESİ  
I.D TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRANIN:
(13) ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI  
(14) VERGİ NO / TC KİMLİK NO  
(15) FAALİYET ADRESİ  
1.E DİĞER BİLGİLER
(16) TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

 

(17) SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

 

 


EK 5.B- Tespit Sözleşmesi 2. Bölüm

BÖLÜM II
(1) AMAÇ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve bu Tebliğ ve ilgili mevzuat gereği gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran kişi arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
(2) ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

a) Gümrük Müşaviri için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret (o yıl için geçerli  asgari ücret tarifesinin altında olmamak üzere) ....................(Yalnız .............................) TL olup, ......................... şeklinde ödenecektir.

b) Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi .................................... şeklinde ödenecektir.

c) Ücrete KDV dahil değildir.

d) Tespit işlemi için yapılacak bütün giderler tespit işlemini yaptıran kişice karşılanacaktır.

e) Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde Gümrük Müşaviri işi bırakır. Alacakları için kanuni takibe geçer.

(3) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ

Bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere .../.../..... - .../.../..... dönemini kapsar. Bu sözleşme ........./....../...... günü ................................................ adresinde…………nüsha olarak düzenlenmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda ............................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

(4) TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Gümrük müşaviri sözleşmede anılan işleri ilgili mevzuat ve mesleki ahlak kuralları uyarınca yerine getirecektir.

b) Tespit işlemini yapacak olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmayan süre ile mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği durumlarda, ….. yetki numaralı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri …………………………. bu sözleşme kapsamındaki tespit işlemini yapmaya yetkilidir.

c) Tespit işlemini yaptıran kişi yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Gümrük müşavirinin söz konusu kişiye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır. Tespit işlemini yaptıran kişi adres değişikliklerini 7 gün içinde gümrük müşavirine bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği sebebiyle söz konusu kişiye ulaşmayan bildirimlerden dolayı gümrük müşavirine sorumluluk yüklenemez.

d) Tespit işlemini yaptıran kişi; gümrük müşaviri tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyarıyı ve öneriyi derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Tespit işlemini yaptıran kişinin aksine davranışı nedeniyle, yerine getirilemeyen yükümlülüklerden gümrük müşaviri sorumlu tutulamaz.

e) Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak gümrük müşavirine sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gümrük müşavirinin belirttiği tarihe kadar gümrük müşavirine teslim edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan, tespit işlemini yaptıran kişi sorumludur.

f) Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler tespit işlemini yaptıran kişiye geri verilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın bırakan gümrük müşaviri bu iş için almış olduğu ücreti, alınan avanslar dahil, geri vermek zorunda olup, tespit işlemini yaptıran kişi adına zorunlu olarak yapılan giderleri geri ödemez. Sözleşmenin tespit işlemini yaptıran kişi tarafından feshi halinde; sözleşme süresi bir yıl veya bir yıldan fazla ise, tespit ücretinin en az bir yıllık kısmı ödenir. Ancak, gümrük müşavirinin bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması kaydıyla alınan ücret geri ödenir. 

Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avansın ödenmemesi durumunda gümrük müşaviri işe başlamak zorunda değildir.

g) Tespit işlemini yaptıran kişi, tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

(5) ÖZEL HÜKÜMLER

 

TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİ

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İMZA

 

TÜZEL KİŞİ KAŞE/İMZA

 


Ek- 5.C
 

Tespit Sözleşmesinin Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar

 

Yapılacak tespit sözleşmelerinin düzenlenmesinde geçerli olacak genel şartlar aşağıda belirtilmekte olup, her bir tespit sözleşmesine ilişkin özel şartlar rehberin her bir tespit türü ile ilgili bölümünde yer almaktadır.

 

Tespit sözleşmesinin I.A bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

 

(1) SÖZLEŞME TARİHİ alanına tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih yazılacaktır.

 

(2) SÖZLEŞME SAYISI alanına yapılan tespit sözleşmesine tespit kodu/yetki numarası/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde Program vasıtasıyla belirlenecek müteselsil numara yazılacaktır.

 ÖR.) 009/T0001/08/1

 

(3) SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ alanına tespit sözleşmesinin geçerliliğinin sona ereceği tarih yazılacaktır.

 

(4) TESPİT KODU alanına ilgili tespit kodu yazılacaktır.

 

(5) TESPİT TÜRÜ alanına ilgili tespit koduna ilişkin tespit konusu yazılacaktır.

Tespit sözleşmesinin I.B bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

(6) ADI SOYADI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin adı ve soyadı yazılacaktır.

(7) TC KİMLİK NO alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait onbir haneli TC kimlik numarası yazılacaktır.

(8) YETKİ NUMARASI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapacağı tespit işlemlerinde kullanılmak üzere verilen, Yetki Belgesinde yer alan, beş haneli yetki numarası yazılacaktır.

(9) FAALİYET ADRESİ alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin faaliyet adresi yazılacaktır.

Tespit sözleşmesinin 1C bölümü yalnızca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin sözleşmenin konusunu oluşturan tespit işlemini bir tüzel kişi ortağı sıfatıyla gerçekleştirecek olması durumunda ve aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

(10) TİCARET UNVANI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişinin ticaret unvanı yazılacaktır.

(11) VERGİ NO alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait on haneli vergi numarası yazılacaktır.

(12) FAALİYET ADRESİ alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişinin faaliyet adresi yazılacaktır.

Tespit sözleşmesinin I.D bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

(13) ADI SOYADI/TİCARET UNVANI alanına tespit işlemini yaptıran kişinin gerçek kişi olması durumunda adı ve soyadı; tüzel kişi olması durumunda ise ticaret unvanı yazılacaktır.

(14) VERGİ NO / TC KİMLİK NO alanına tespit işlemini yaptıran kişinin gerçek kişi olması durumunda onbir haneli TC kimlik numarası; tüzel kişi olması durumunda ise on haneli vergi numarası yazılacaktır.

(15) FAALİYET ADRESİ alanına tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet adresi yazılacaktır.

Tespit sözleşmesinin 1E bölümü rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içerecek şekilde doldurulacak.

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Sistemi Kitabı (İGDEM)

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK

 

I- Tanımlar:

 

Müşterek Sorumluluk; Var olan borca ortaklığı ifade etmektedir. Bir ortaklık söz konusu olduğu için her bir ortak kendi payına düşen kadar borçtan sorumludur.

Borçlu, alacaklının borcunun tamamını ödeme yükümlülüğü altında olmayıp kendi payına düşen kısmı ödediği zaman borcu sona ermektedir.

Yani, müşterek sorumlulukta, birden fazla borçlu borcun tamamından değil, borcun (kendi hissesine düşen) belirli bir payından sorumlu olmaktadırlar.

 

- Birden fazla kişi için yalnızca müştereken sorumluluk kararı verilmiş ise alacaklı kişi, o borçluların her birinden yalnızca borçlunun kendi payına düşen kısmı tahsil edebilme hakkına sahiptir.

 

Müteselsil Kelimesi; Zincirleme anlamına gelmektedir. Zincirleme borçluluk tabiri ile anlatılmak istenilen mütesilsil borçluluk kavramıdır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü).

 

Müteselsil Borç; Ya taraf iradelerinden, ya da kanundan kaynaklanır. Doktrine göre 3.kaynak olarak mahkeme kararına da dayanabileceği kabul edilmektedir.

 

Müteselsil Borçluluk; Borçlu tarafın birden fazla kişiden oluştuğu hallerde alacaklı(lar)ın, borçluyu borcun bir kısmından değil tamamından sorumlu tutabilmesidir.

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na (TBK) Göre Müteselsil Borçluluk: Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar. Böyle bir bildirim yoksa, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hallerde doğar (TBK'nun 162.maddesi).

 

Müteselsil Sorumluluk İse; Tüm sorumluların alacak/vergi karşısında sıralı olarak sorumlu olması anlamına gelir. Asıl borçludan alınamayan alacağın kalan kısmının tamamı, yükümlülerden/borçlulardan herhangi birinden alınabilir, ta ki, tüm borç bitene kadar.

Bu durum, alacaklının yararına olup borcun ifa edilmemesi halinde alacaklı her bir borçluyu borcun tamamından sorumlu tutabilmektedir.

 

II- İlgili Mevzuat Hükümleri:

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 5.Maddesine Göre; Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.

… Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda, başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Gümrük Müşavirleri, dolaylı temsil yoluyla iş takibi yaparlar.

 

Gümrük Kanunu'nun 225.maddesine Göre; 1. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, Kanun'un 5.maddesi hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.  …

2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.  …

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 229'ncu Maddesinin 2'nci Fıkrasına Göre; Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması halinde, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte tüzel kişilik de gümrük idaresince alınan vergiler ve verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumludurlar.

 

Gümrük Yönetmeliği'nin 563'üncü Maddesine Göre; Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından, Kanun'un 181 inci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sorumludurlar.   …

 

Gümrük Kanunu'nun 181'inci Maddesinin 2'inci Fıkrası İse; dolaylı temsilci olarak Gümrük Müşavirlik şirketlerini ve Gümrük Müşavirlerini sorumluluk yönünden ilgilendirmektedir. Buna göre dolaylı temsilde, temsilcinin yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlıdır.

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu Gümrük Yönetmeliği'nin 575'nci maddesinde yer almaktadır. Buna göre, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 14.Maddesine Göre; “Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası verilir” hükmü, iştirak halinde her faile ayrı ayrı ceza verileceğini öngördüğünden, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan idari para cezalarında belirtilen kabahatin işlenişine iştirak edenlere ayrı idari para cezası verilmesi ve bu idari yaptırım kararlarının ilgilisine tebliğ edilmesi gerekmektedir (Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir).

 

Müteselsil Sorumluluğa İlişkin Bir Çok Yargı Kararlarında; Gümrük Müşavirlerinin, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde bunların, gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olacakları, bu hallerde ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirketin de gümrük idaresince alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumlu olacakları, … 

Yani dolaylı temsilde, temsilcinin yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlı olduğu, … 

 

Gümrük müşavirliği görevinin belgelerin doğruluğunu değil, uygunluğunu denetlemek olduğu,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38.maddesinin 1.fıkrasında, kimsenin işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmayacağı, yine hiç kimseye suçun işlendiği zamanda, o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyeceği öngörülmüş olup, aynı maddenin 3.fıkrasında da cezanın yasayla konulacağı belirtilmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak;

1) Danıştay 7.Dairesi, 2011/1822 Esas No, 2015/1129 Karar No, Sayılı Kararı,

2) Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin YD İtiraz No 2003/354 Sayılı Kararı,

3) Danıştay 7.Daire, 2007/5654 Esas No, 2009/4568 Karar Nolu, 04.11.2009 Tarihli Kararı,

4) Danıştay Yedinci Dairesi, 2002/1220 Esas No, 2005/3010 Karar Nolu, 30.11.2005 Tarihli Kararı,

5) Danıştay 7.Dairesi, Esas No: 2018/3895, Karar No: 2020/4653 Sayılı, 16/11/2020 Tarihi Kararı,

6) Danıştay 7.Dairesi, Esas No: 2016/660, Karar No: 2020/3340'lu Kararı,

7) Danıştay Yedinci Dairesi, Esas No: 2009/1602, Karar No: 2013/6426, 20.11.2013 Tarihli Kararı,

Örnek olarak verilebilir.

 

Öte Yandan, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 9.Maddesi Gereği (Kast Veya Taksir); Kabahatlerin, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebileceği, Kanun'un 10.maddesi gereği (Hata); Türk Ceza Kanunu'nun hata hallerine ilişkin hükümlerinin, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından uygulanacağı,

 

Kabahatler Kanunu'nun 14.Maddesi Gereği; 1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezasının verileceği,  2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî para cezasının verileceği, 3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığının gerektiği, Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verileceği, 4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümlerin uygulanacağı,

 

Diğer bir deyişle; Bir fiilin hem suç hem de kabahat sayılması durumunda sadece suça göre cezalandırılacağı, aynı anda hem suç hem de kabahate göre cezalandırılamayacağı, Örneğin; Bir fiil dolayısıyla hem 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234 veya 238.maddesine göre, hem de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulanamayacağı/verilemeyeceği belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38.maddesinin (Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar) 1.fıkrasında: Kimsenin işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmasının olanaklı olmadığı, kimseye suçun işlendiği zamanın kanununda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyeceği öngörülmüş; aynı maddenin 3. fıkrasında da cezanın yasayla konulacağı belirtilmiştir. Bu ilkelere göre; bir failin, maddi ve manevi unsurları itibarıyla bir suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan yasa hükmü ile o fiil için tespit edilen/belirlenen cezadan daha ağır ceza ile cezalandırılması uygun değildir.

 

- Anayasamızın 73.maddesi gereği: … Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, kanunla değiştirilir veya kaldırılır.  …

 

III- Sonuç:

 

Yukarıda Belirtilenlerin Işığında Sonuç Olarak: Gümrük idaresince, Müfettişlerce veya Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Temsilcilikleri kanalıyla yapılan Yurt Dışı Araştırmaları Sonucu Elde Edilen Bilgi ve Belgeler (ithalatta kullanılan faturalar, dolaşım belgeleri, menşe ispat belgeleri, konşimento, TIR karnesi, yük senesi ve benzeri taşıma belgeleri, vb. sahte belgeler), Gümrük idaresi ve/veya Müfettişlerce  Firmalarda Yapılan Ayrıntılı İnceleme ve Araştırma, Sonradan Kontrol, Sonradan Kontrol ve Firma İncelemesi, Plan Dışı Sonradan Kontrol vb. sonucunda; İlgili Firma Muhasebe Kayıtları, 2 Nolu KDV Beyannameleri ve Ekleri, Muhtasar Beyannameler ve Ekleri, Sözleşmeler (Alış ve Satış Sözleşmeleri) ve Ekleri, BA ve BS Formları ve Ekleri, Royalty, Lisans, Patent, Telif Hakkı, Know-How, Üretim Formülü vb. Sözleşmeleri ile Gayri Maddi hak Ödemelerinin incelenmesi sonucunda; hiç beyan edilmediği ya da eksik beyan edildiği tespit edilen Gümrük Kıymet Unsurları veya İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV) Matrah Unsurları, ya da Mali Mevzuata göre gerçekleştirilen Hizmet İthalatı, Hizmet İthalatında Kur Farkı, Transfer Fiyatlandırması, Transfer Fiyatlandırması Nedeniyle Yapılan Kâr Marjı Ayarlaması, Fiyat Ayarlaması, vb. Sebebiyle Uygulanan İndirimler, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13.Maddesine Giren Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, vb. işlemlerin incelenmesi sonucunda, hiç beyan edilmediği ya da eksik beyan edildiği tespit edilen Gümrük Kıymet Unsurları veya İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV) Matrah Unsurlarında; Söz konusu beyanı yapan/serbest dolaşıma giriş beyannamelerini imzalayan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavirleri ile bağlı bulundukları tüzel kişiliklerin/Gümrük Müşavirlik Firmalarının sorumlulukları olmayıp, böyle bir durumda; İlgili Gümrük Müşaviri veya Müşavirleri ile bağlı bulundukları Gümrük Müşavirlik Firmalarının, “…  vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya meslek icabı bilmesi gerektiğinden hareketle birlikte müteselsilen sorumlu olacakları, bu hallerde ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirketin de gümrük idaresince alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumlu olacakları veya oldukları”nın ileri sürülmesi; doğru, dürüst, objektif, ahlaki, hukuki ve hakkâniyetli bir yaklaşım olmasa gerekir/gerektir.  

    KAYNAKÇA:

 • 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu. 
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu.
 • Konuya İlişkin Danıştay Kararları.
 • Gümrük Yönetmeliği.

 

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (YGM)    (www.igdem.com.tr) 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

İletişim

Ticaret Bakanlığı 

Bakanlık Santrali (Eskişehir Yolu) : Telefon:  0 312  449 10 00
 
Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskisehir Yolu 9. Km. 06530 /ANKARA
 
 
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü : Faks:  0 312 449 37 05

Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 Kat:4 Eskişehir Yolu 9.Km. 06800 / ANKARA
 
RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON LİSTESİ için tıklayınız.