Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) 

Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine ?Gümrük Müşaviri? denilir.

 • Bir başka açıdan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'n da yer alan şartları sağlayarak , Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı'nca  verilen Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi'ne sahip serbest meslek mensuplarına  Gümrük Müşaviri denilmektedir. 
 •  Gümrük Müşavirleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, gümrük idareleri ve diğer kurumlar nezdinde dolaylı temsil yoluyla takip edip, sonuçlandırır.
 •  Gümrük Müşavirleri, gümrük işlemlerinin takibini gümrük mevzuatı uyarınca, hesabına hareket edilen (dolaylı temsil ) gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen noter onaylı vekaletname ile yapabilirler.
 •  Gümrük Müşavirleri mesleki faaliyetlerini,
  •  Bir tüzel kişiliği doğrudan temsil yoluyla,
  •  Serbest meslek erbabı olarak,
  •  Tüzel kişilik ortağı olarak,

Yürütürler.

Gümrük Müşaviri Olma Koşulları

4458 sayılı Gümrük Kanununun 227. ve 228. Maddelerinde belirtilen genel ve özel koşulları taşıyan gerçek kişiler belirlenen sınavlara girip yeterli puanı alırlarsa Gümrük Müşaviri olurlar.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, kamu haklarından mahkum bulunmamak,
 • En az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler, endüstri mühendisliği, gümrük, dış ticaret ve lojistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak,

Gümrük Müşavirlerinin Yetki ve Sorumlulukları

 • Gümrük Müşavirleri,
  • eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulması,
  • ithalat vergilerinin ödenmesi, 
  • ilgili mevzuatları gereği bir eşyanın ithaline bağlı olarak tahsili gereken ek mali yükümlülüklerin (fon, bandrol, stopaj vb.) yerine getirilmesi,
  • dış ticaret mevzuatının öngördüğü  izin ve belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
  • eşyanın teslim alınması, 
  • vergilerin geri verilmesi gereken durumlarda bu vergilerin gümrük idaresinden istenmesi,dahil

            Her türlü gümrük işlemlerinin takibi ve yerine getirilmesine yetkili kılınmıştır.

 • Gümrük Kanunu'nun 181 inci maddesine göre, gümrük işlemleri yapılan bir eşya için gümrük yükümlülüğü doğması halinde, beyan sahibi   ile beraber gümrük müşavirleri  de dolaylı temsil sıfatıyla yükümlü olarak tespit edilmiş  olup, söz konusu vergilerin ödenmesinde müteselsilen sorumludurlar.
 • Gümrük Müşavirleri, imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve gümrük rejiminin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludurlar.
 • 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6.ıncı maddesinde, Gümrük Müşavirleri'nin, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Dış Ticaret hacminin yıllık 375 milyar USD seviyesine ulaştığı günümüzde, dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların %85 inin gümrük işlemlerini Gümrük Müşavirleri takip edip sonuçlandırmaktadırlar.
 • Gümrük Müşavirleri, bir yandan dış ticaret önlemlerinin doğru uygulanması için süzgeç görevi yapmakta, diğer yandan dış ticaret işlemlerinden alınan vergilerin doğru olarak tahsil edilmesini sağlayacak beyanda bulunmak suretiyle kamusal bir görev ifa etmektedirler.
 • Gümrük Müşavirleri, bugün itibariyle ülkemizde dış ticaret alanında faaliyette bulunan yaklaşık olarak 400 binin üzerinde dış ticaret şirketinin çok büyük bir bölümünün gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edip sonuçlandırarak, dış ticaret firmaları ile gümrükler arasında köprü niteliğinde aktif olarak faaliyette bulunmaktadırlar.
 • Dış ticaretle iştigal eden firmaların, mali disiplin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde Mali Müşavirlerin üstlendikleri misyonu, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve ithalat vergilerinin doğru tahsil edilmesinde Gümrük Müşavirleri üstlenmektedirler.

Müşavir yanında üç yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yapmış olmak, önemli şartlarıdır.

Gümrük Müşavirlerinin Yaptıkları Bazı İşlemler

 • Gümrük İşlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin (KDV, ÖTV ...vb) doğru olarak tahsil edilmesini sağlamak,
 • Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmeti vermek,
 • G.T.İ.P. Tespiti yapmak,
 •  Eşyanın ilgili rejime tabi tutulmasına ilişkin hükümlere uygun olup olmağını kontrol etmek,
 •  Uluslar arası ticarette kullanılan belgelerin ön kontrollerini yapmak,
 •  Dış Ticaret mevzuatının ön gördüğü belge ve izin müracaatlarının yapmak ve sonuçlandırmak, 
 •  Uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen belgeleri (ATR, EURO-1, Form A, Menşe v.b.) ithalatta kontrol etmek, ihracatta düzenlenmek ve takip etmek,
 •  Taşıma belgelerinin ön kontrolünü yapmak ve beyana uygunluğunu  kontrol etmek,
 •  İhracat evraklarının hazırlanmasını sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 •  Teşvik müracaatlarının hazırlanmasını sağlamak ve takip edip sonuçlandırmak.

Gümrük Müşavirliği Mesleğinin Önemi

 • Türkiye'nin dış ticaret ve gümrük düzenlemeleri oldukça karmaşıktır. İthalat ve ihracat işlemleri, gümrük, kambiyo, ticaret politikası önlemleri, ithalat ve ihracat rejim karalarıyla getirilen önlemler, uluslar arası sözleşmeler, ulusal mevzuatın ithalat, ihracat, transit vb.  işlemlerle ilgili hükümleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir.
 • Bu yönüyle de başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı olmak üzere, Tarım, Sağlık, Maliye, Çevre, Orman Bakanlıkları; TSE, Bilgi İletişim Kurumu, EPDK, İhracatçılar Birliği gibi pek çok kurum veya kuruluş dış ticaret işlemleriyle ilişkili bulunmaktadırlar.
 •  İthalatçı, ihracatçı firmalar ile dış ticaret yapan müteşebbisler, yukarıda sayılan ve uzmanlık gerektiren işlemler için gümrük müşavirleri ile çalışma gereği duymaktadırlar.
 • Gümrük işlemlerini kendi yapmak isteyen firmalar doğrudan temsil yoluyla bunu yapabilme yetkisine haiz olmakla birlikte, bu alanda uzman olan ve enerjisini bu konuda yoğunlaştırmış, bu alana yatırım yapmış müşavirlik firmaları ile çalışmanın risk ve alternatif maliyetlerini azalttığını görmektedirler. Başlangıçta bu işlemlerin bir müşavirlik firmasınca yapılması bir maliyet unsuru gibi görünebilir, ancak gümrük işlemlerinin vergisel ve gümrük rejimlerinin doğuracağı cezai sorumluluklar dikkate alındığında maliyetlerin yüksek olmadığı gerçeği dikkate alınmalıdır.
 • Gümrük müşavirliği  bir güven müessesidir. Gümrük Müşavirliği'nin en önemli varoluş gerekçelerinden biri yükümlülere gümrük ve dış ticaret işlemlerinde  yardımcı olmak , diğeri ise gümrük idaresine yardımcı olmaktır. Bu yönüyle gümrük müşavirleri bir yandan dış ticaret erbabı için bir sigorta  görevi yaparken, diğer yandan kamu alacağının takibi açısından gümrük idaresinin ve hazinenin kefili olmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinde Gümrük Müşavirliği;

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte iş takibi

- (1) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.

(2) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu, miktar ve değeri Kanunun 225 inci maddesine göre belirlenen eşyanın gümrük işlemleri,  posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce vekaletname ibraz edilmeksizin, dolaylı temsilci olarak sonuçlandırılabilir.

(3) Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. (Ek cümle:RG-28/12/2011-28156) Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca verilecek vekâletnamelerde noter onayı aranmaz.

Vekaletnamelerde en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.

b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı

c) Tarafların Kanunda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.

Ç) Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi.

d) Temsilin türü.

(4) (Değişik birinci paragraf:RG-31/3/2010-27538) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılabilmesi konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Gümrük idarelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kanuni temsilcileri hariç diğer kişilerde, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır. Beyanname imzalanabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil, tüm gümrük işlemlerinin takibinde; çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu, şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapacak kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinde söz konusu şartlar aranmaz.

b) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin gümrük işlemleri için gerekli BİLGE Kullanıcı Kodu taleplerinde (a) bendinde belirtilen belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranır. Belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur.

c) 1) Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.

2) Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir. Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.

Ç) Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.

(5) Bu maddede belirtilen vekaletname ve temsilnamelerin gümrük idaresine verilmesi ve bunların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Söz konusu vekaletname ve temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır.

(6) Eşya sahipleri veya 561 inci maddede belirtilen kişiler tarafından imzalanan beyannameler ile bu beyannameler kapsamı eşya ve söz konusu eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli olan belgeler gümrük müşavir yardımcıları tarafından da verilebilir.

 (7) Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir (Mülga ibare:RG-2/12/2010-27773) (…) .

(8) Gümrük müşavir yardımcıları, gümrüklerde tek başlarına iş takibinde bulunamaz, fatura düzenleyemez.

Bağımsız çalışmayan gümrük müşavirleri

 (1) Gümrük müşavirleri, gümrük müşavirliği şirketi dışında bir tüzel kişilik bünyesinde çalışmaları halinde sadece çalıştıkları şirketlere ait eşyanın gümrük işlemlerini takip edebilir. Bu durumda söz konusu kişilere 561 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanır.

Gümrük müşavirinin yükümlülükleri

 (1) Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından, Kanunun 181 inci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sorumludur.

(2) Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.

(3) Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir yardımcıları ve stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan(Değişik ibare:RG-31/3/2010-27538) gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir. Söz konusu bildirimlere sigorta müdürlükleri tarafından onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesinin bir örneği eklenir. (Değişik son cümle:RG-15/5/2013-28648)Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.

(4) Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.

(5) Şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır.

(6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. (Değişik son cümle:RG-31/3/2010-27538)Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir.

Çalışma yeri

 (1) Gümrük müşavirleri, tebligat adresleri ve çalışma yerlerini o yerin bağlı olduğu gümrük ve muhafazabaşmüdürlüğüne ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine yazı ile bildirir. Birden fazla gümrük müşaviri bir tüzel kişilik oluşturarak çalıştıkları takdirde de, durumları hakkında aynı şekilde ilgili başmüdürlüğe ve derneğe bilgi verirler.

(2) Gümrük müşavirlerinin çalışma yeri, gümrük işleri nedeniyle kendilerine yapılacak tebligat için yerleşim yeri ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu başmüdürlük veya başmüdürlük bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi için devamlı iş çevresi sayılır.

(3) Çalışma yeri dışında diğer başmüdürlükler ve bağlantılarında iş takibi yapmak isteyen gümrük müşavirleri iş takibine başlamadan önce bu durumu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir.

(4) Çalışma yerinin değiştirilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi/Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesinin değiştirilmesi ile mümkündür.

Gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesinin kaybedilmesi

 (1) Gümrük müşavirleri veya gümrük müşavir yardımcıları, izin belgelerini kaybetmeleri halinde, kayıp ilanını içeren gazete ve gerekli belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine bu durumu dilekçe ile bildirirler. Yeniden izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemler Dernekler aracılığıyla yürütülür.

Gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcılığı giriş sınavı   

 (1) Sınavların zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.

(2) Gümrük müşavirliği sınavı, ön eleme ve  mesleki yeterlilik yazılı olmak üzere iki aşamada yapılır.

(3) Ön eleme sınavı Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya sınav yapan diğer resmi kuruluşlar tarafından yapılır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde; testlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluşlar tarafından yürütülür.

(4) Gümrük müşavirliği ön eleme sınavını kazananlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tayin edilecek yer ve zamanda mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulur.

(5) Gümrük müşavir yardımcılığı için yalnız yazılı sınav yapılır

Sınav konuları 

 (1) Gümrük müşavirliği ön eleme sınavı aşağıdaki konulardan yapılır;

a) Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,

b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

c) Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

ç) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

d) Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi.

(2) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında ise, soruların % 20'si Türkçe, matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 80'i ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan konulara ilişkin sorulardan oluşur.

Değerlendirme

 (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır.

(2) Bu değerlendirme sonucunda gümrük müşavirliği  ön eleme ve  mesleki yeterlilik sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında altmış veya üzerinde puan alanlar gümrük müşavir yardımcısı olmaya hak kazanırlar.

Sınav Kurulu ve görevleri

 (1) (Değişik:RG-2/11/2011-28103) Mesleki yeterlilik sınav kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Kurul, mesleki yeterlilik sınavının yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.

Sınavların yürütülmesi

 (1) Sınava giriş belgesi ve bununla birlikte geçerli bir kimlik belgesi ibraz edemeyenler sınava alınmazlar.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenir ve bunların sınavları geçersiz sayılır.

(3) Sınava katılma koşullarını taşımadıkları halde sınava girenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz

 (1) Gümrük müşavirliği sınavları ile gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları sınav kurulunca Müsteşarlığın kurumsal internet sayfasından duyurulur.

(2) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Müsteşarlığa başvurularak sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

(3) Sınav kurulu itirazları en geç otuz gün içinde değerlendirerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ eder.

Mesleki yeterlilik sınavı

 (1) Mesleki yeterlilik sınavı elli soru üzerinden test yöntemiyle yapılır.

(2) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Bu sınav, ön eleme sınav konuları ve bunlarla ilgili mevzuatı kapsar.

Gümrük müşavirlerine ve müşavir yardımcılarına verilecek belgeler ve tutulacak sicil kayıtları

 (1) Sınavda başarı gösteren gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca talep edilen belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müşavirleri Derneğine başvurur. Bu belgelerin Dernek tarafından Müsteşarlığa teslimini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından fotoğraflı İzin Belgesi düzenlenir. Bu kişiler ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.

(2) Fotoğraflı izin belgeleri, ilgililerce gümrük idarelerinde bulundukları süre içerisinde görülebilecek şekilde üzerlerinde bulundurulur.

(3) Müşavirlerin çalışma yeri olan başmüdürlük ve müdürlükçe gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları için fotoğraflı bir sicil kütüğü tutulur.

(4) Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ruhsat harcına tabidir.

(5) Sınavsız gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı olabileceklerden Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi veya Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi almak isteyenlerin İzin Belgesi müracaatları, faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kişiye teslim edilir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen Gümrük Müşaviri'dir.
 •  Gümrük Kanunu'nun 10'uncu maddesi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin belirleyeceği niteliklere sahip Gümrük Müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.” Hükmüne istinaden çıkarılan Gümrük Genel Tebliği ile yetki konuları ve uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.
 •  Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları A.TR, EUR.1/EUR.MED dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludurlar.
 •  Yapılan tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların doğru olmaması halinde , tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uygratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tepit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve Gümrük Yönetmeliğinin 576 ıncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gümrük müşavirleridir. Gümrük Müsteşarlığı; Gümrük Mevzuatında yapılan düzenlemelerle, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Belgesi verdiği Gümrük Müşavirlerine, Gümrük İdareleri adına 18 ayrı gümrük işleminin tespit ve raporlamasını yapabilme yetkisi vermiştir.

Bu nedenle;

Gümrüklü Genel ve Özel Antrepo sahibi olan veya işleten, 

Nihai Kullanım uygulamasından yararlanmak isteyen,

Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki işlem yapan, 

Onaylanmış ihracatçı statüsü ile A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyen, 

 

Geçici ithalat işlemi yapan, Gümrük Kontrolü Rejimi kapsamında eşya ithal eden,

      firmalar yetkili bir gümrük müşaviri ile tespit sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

Gümrük Yönetmeliğinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

 (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, Kanunun 10 uncu maddesinin  birinci fıkrasının € bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve 576 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan gümrük müşaviridir.

(2) Birinci fıkrada geçen tespit işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin çalışma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ve genelgelerle belirlenir.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu

 (Değişik:RG-2/12/2010-27773)

(1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, abo uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartları

 (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekir:

a) Kanunun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak ya da Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak,

b) Son beş yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak,

ç) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak.

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşavirleri gerekli evraklarla Müsteşarlığa müracaat ederek Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Yetki Belgesi alır.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler

 (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), € ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, anılan maddenin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. Bu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, anılan Kanunun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar ve yetki belgesi iptali

 (Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/7/2010-27629)

(1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan tespit işlemlerine ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde haklarında Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen asgari fiyatın altında hizmet verilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri iptal edilir. Bu şekilde yetki belgeleri iptal edilen gümrük müşavirlerine beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmez.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgesinin iptal edilmesi, ayrıca Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Konuyla İlgili Sorular ve Cevapları

 Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi koşullara sahip olmak gerekmektedir?

Cevap: Gümrük müşavir yardımcılığı sınavına giriş koşulları Gümrük Kanunun 227/1. Maddesinde düzenlenmiştir.  l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı  iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı  suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak, e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme,  muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya  denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak, ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde  belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak, g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında 1 yıl çalışmış olmak, Gümrük müşavirliği sınavına giriş koşulları Kanunun 228/1. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 228. Maddesine göre gümrük müşavirliği sınavına gireceklerin Kanunun 227/1 maddesinin f-ii alt bendi hariç olmak üzere aynı fıkradaki diğer koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle taşımak ve iki yıl süre ile bir gümrük müşavirinin yanında gümrük müşavir yardımcılığı yapması Gerekmektedir.  

Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?

Cevap: Gümrük müşavirliği sınavına girebilmek için Gümrük Kanununun 227/f-i bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde de yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları, gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmek için anılan Kanunun 227/f bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle 227/f-i bendinde yer alan  yer alan dallarda lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan  mezun olmak ve diğer koşulları da sağlamaları halinde gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmektedirler.  

Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı çalışma ve staj süreleri nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir ve iki yıllık staj ve çalışma sürelerin hesaplanmasında SGK'dan alınmış hizmet dökümlerinde yer alan süreler dikkate alınır. Farklı yerlerde çalışılan sürelerin tamamı hesaplamaya dahil edilir. Aynı anda iki farklı müşavir yanında yapılan çalışmalardan sadece biri hesaplamaya ilave edilir.  

Soru: Sınava gireceklerin koşulları ne zaman sağlaması gerekir?

Cevap: Kanunun geçici 6. maddesine göre sınava girecekler koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle sağlaması gerekmektedir. Örneğin 2013 yılında müşavirlik sınavına girecek adayların 01.01.20013 tarihinden önce okullarından mezun olmaları ve iki yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.  

Soru: Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin hangi belgeler ile gümrük müşavirleri derneklerine  başvurması gerekmektedir?

Cevap: Sınavla Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili derneğe müracaat etmesi gerekmektedir. -Nüfus cüzdanı sureti, -İkametgah ilmuhaberi (Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşavir Yardımcılığı yapılacak il'e ait), -Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, -4 adet vesikalık renkli resim, -T.C. kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı fotokopisi, -Vergi dairesine gümrük müşavirleri için 2.069.30 TL'lik, gümrük müşavir yardımcıları için 1.033,75 TL'lik harcın yatırıldığına dair makbuz aslı. Bakanlığımızdan emekli olanların söz konusu belgelere ilaveten Bakanlığmızın uygunluk yazısını da eklemeleri gerekmektedir.  

Soru: Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına lisans düzeyinde eğitim veren Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları girebilir mi?

Cevap: Uluslararası İlişkiler bölümü  eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227. maddesi (f) bendi kapsamında yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksekokullar kapsamında değerlendirildiğinden bahsi geçen bölüm mezunlarının sınava girmeleri mümkün bulunmaktadır.  

Soru: Gümrük müşavirliği firmaları farklı işler yapabilirler mi?

Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde gümrük müşavirliği firmalarının gümrük işlemleri dışında başka bir faaliyette bulunmasına engel teşkil edecek bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Soru:Kullanıcı şifreleri ile ilgili sorunlar için nereye başvurulması gerekmektedir?

Cevap: Gümrük müşavirleri kullanıcı şifreleri ile doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin kullanıcı şifreleri için öncelikle ilgili gümrük müdürlüğüne, ilgili gümrük müdürlüğünce sorunun çözülememesi halinde Bakanlığımız Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.  

Soru: Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilir mi?

Cevap: Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilmektedir. Ancak, şirketin en az bir ortağının gümrük müşaviri olması zorunludur.  

Soru: Kimler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)  olabilir?

Cevap: YGM olmak için öncelikle gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak gerekir. Anılan izin belgesine; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ya da anılan Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup en az yedi yıl süre ile sahip olan gümrük müşavirleri şayet son 5 yıl içinde Kanunun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamışlarsa Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilendirilmek üzere talepte bulunabilirler.  

Soru: YGM başvuru dosyasında hangi belgeler olmalı?

Cevap: YGM olarak Bakanlığımıza yetkilendirilmek üzere başvuran gümrük müşavirlerinin hazırlayacağı dosyada; dilekçeleri ile birlikte Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri) ekinde yer alan Başvuru Formu, Taahhütname, Vekalet Bildirgesi ile Adli Sicil Belgesi, 2 adet fotoğraf, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren firmadan ayrıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ve son olarak YGM'lik faaliyetini tüzel kişilik bünyesinde yürütecek ise firmaya ortak olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örneği bulunmalıdır.  

Soru: Başvuru nereye yapılır ve işlem ne kadar sürede sonlandırılır?

Cevap: Gümrük Müşavirileri YGM olarak yetkilendirilmek üzere Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) başvururlar. Dilekçe ve ekleri Bakanlığımızca gümrük müşavirinin işlem dosyası ile birlikte incelenmekte uygun görüldüğü takdirde anılan gümrük müşaviri YGM olarak yetkilendirilmekte ve gerekli sistemsel tanıtımlar yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin tebliğimize göre 15 gün içinde sonlandırılması gerekmektedir.  

Soru: Gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı izin belgesini hak edenlerin nereye ve ne kadar harç yatırması gerekmektedir?

Cevap: 2013 yılı için geçerli olmak üzere gümrük müşavirleri için 2.069.30 TL, gümrük müşavir yardımcıları için 1.033,75 TL harcın vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO:2)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120901-5.htm

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO:2)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 3)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120901-5.htm

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Rehberi

 Dosya indir

 

2014 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

https://www.igmd.org/tumhaber/duyuru/46040-2014-yili-gumruk-musavirligi-ve-yetkilendirilmis-gumruk-musavirligi-asgari-ucret-tarifesi.html

Ek dosyalar

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ İRTİBAT BİLGİLERİ

https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/ygmsfirma/