Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/ticari/gumruk-kontrolu-altinda-isleme

 1. Soru: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi nedir?Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
   
   
 2. Soru: Hangi eşyaya, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi uygulanabilir?

Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler veya serbest dolaşıma girişinde aranılan bazı teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması için işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşya için uygulanır.
 
 

 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine başvuru nasıl yapılır?

Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izni için veri işleme tekniği yoluyla (Tek Pencere Sistemi) ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.


 

 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi izni verilebilmesi için teminat verilmesi gerekir mi?

Cevap: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında getirilen eşya için, kural olarak gümrük müdürlüğüne eşyanın gümrük vergileri tutarının % 20 fazlası miktarında teminat verilir. Ancak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 115 ve 116 ıncı maddelerinde belirtilen durumlarda teminat verilmesi gerekmez veya kısmi teminat uygulanır. Gümrük müdürlüğünce,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtilen teminat çeşitleri, teminat olarak kabul edilebilir.
 
 

 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İznin geçerlilik süresi ne kadardır?

Cevap: Gümrük müdürlüğünce, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere süre belirlenebilir. Bu süre, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde veya izin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak üç aya kadar uzatılabilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen haller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir.
 
 

 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin nasıl sonlandırılır?

Cevap: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin sonlandırılması için, Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun, işleme faaliyeti için verilen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne verilmesi gerekir.
 
Söz konusu tespit raporunun ibraz edildiği Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi iznini veren veya yetkili başka bir gümrük müdürlüğünce, serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenerek işlem görmüş ürünün ithalatı gerçekleştirilir.
 

 

 1. Soru: İşleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, hangi gümrük işlemlerine tabi tutulabilir?

Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünler;
 
Tasfiyeye edilebilir,
Yeniden ihraç edilebilir,
Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir,
Mahrece iade edilebilir veya 
İmha edilebilir.

Konuyla İlgili Mevzuat :

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) (05.12.2009 t. 27423 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)'ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123 ila 127 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 308 ila 327 nci ve 370 ila 375 inci maddeleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir.

İzin başvurusu ve iznin verilmesi

MADDE 2 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin ek-55'inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır.

(2) Başvuru sırasında verilen bilgilerin yetersiz görülmesi halinde ek bilgi ve belgeler istenebilir.

(3) Gümrük müdürlüğünce izin Gümrük Yönetmeliğinin 56 no.lu ekinde yer alan form kullanılarak verilir.

(4) Yazılı talep üzerine iznin yenilenmesine veya bazı bölümlerinin değiştirilmesine izin verilebilir.

(5) Rejim kapsamında getirilen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesi uyarınca teminat alınır.

(6) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi izin veren gümrük müdürlüğünce tescil edilir.

İznin geçerlilik süresi, süre uzatımı, beklenmeyen hal ve mücbir sebep

MADDE 3 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin geçerlilik süresi, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir. İzin düzenlenirken, işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gereken süre dikkate alınarak, işlenmiş ürünlerin, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süre tespit edilir. Sürenin başlangıcı iznin verildiği tarihtir.

(2) Süre sonu ise izin belgesi süresinin bittiği ayın son günüdür. Bu süreler mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde veya izin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak üç aya kadar uzatılabilir.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir.

(4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(5) Firmaların mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden yararlanabilmeleri için en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde izni veren gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

(6) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller nedeniyle izin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle ispat edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.

İzin belgelerinde değişiklik ve başvuru sahibinin sorumluluğu

MADDE 4 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler izni veren gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır.

(2) İzin başvurusunda bulunan kişi, başvuru belgesini imzalayıp sunmakla; başvuru belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, başvuru belgesiyle birlikte verilen belgelerin güvenilirliğinden, gümrük işlemleriyle ilgili bütün yükümlülüklere uymaktan dolayı sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

(3) İzin verilebilmesi için, iznin verilebilmesine ilişkin tüm şartların başvuru sahibince yerine getirilmesi ve bunun kanıtlanması gerekir.

(4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

İşlem görmüş nihai ürünün vergilendirilmesi

MADDE 4/A – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 375 inci maddesi uyarınca, serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesinde, yükümlü tarafından Gümrük Yönetmeliğinin anılan maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı” yönteminin tercih edilmesi halinde, yine yükümlünün tercihine göre aşağıda yer alan fıkralardaki hükümler uygulanabilir.

(2) İthal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı yönteminde işleme maliyetleri; genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dâhil olmak üzere, gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetlerdir. Gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas gümrük kıymeti; işlem görmüş ürünün bünyesinde yer alan yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri, yurt dışından temin edilen girdilerin gümrük kıymetleri ve işlem görmüş ürün için yapılmış olan tüm maliyetlerden oluşur.

(3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ithalatta matrahı düzenleyen 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler ithalatta katma değer vergisi matrahına dâhil olduğundan gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmiş olanlar, ithal eşyasının katma değer vergisi matrahına girmez.

(4) Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünün katma değer vergisine esas matrahı, söz konusu ürün bünyesine dâhil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamından oluşur.

(5) Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünlerin Katma Değer Vergisinin belirlenmesinde aşağıda belirtilen süreç takip edilir:

a) Gümrük kontrolü altında işleme faaliyetleri neticesinde elde edilmiş ürün için öncelikle, söz konusu ürün bünyesinde bulunan eşyanın miktarı yönünden Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) marifetiyle serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanacak raporda; rejim kapsamında ithal edilmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmuş nihai ürün içerisindeki miktarı ve işleme faaliyetinin rejim çerçevesinde mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı tespit edilir.

b) Katma Değer Vergisi yönü ile de Yeminli Mali Müşavir (YMM) marifetiyle serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanacak raporda; işlenmiş ürün bünyesinde yer alan daha önce ithal edilmiş ve/veya yurt içinden temin edilmiş eşya için ödenen Katma Değer Vergisi, her bir beyanname esas alınarak ve ayrıntılı olarak tespit edilir.

c) Bu Tebliğdeki hükümler saklı kalmak ve söz konusu raporlar aylık dönemler halinde ilgili Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmek kaydıyla, nihai ürünün gümrük kıymeti bu maddenin ikinci fıkrasına göre tam beyan edilir. Katma Değer Vergisi ise, nihai ürün bünyesinde yer alan daha önce katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ve/veya yurt içinden temin edilen eşyanın bedelleri indirilerek beyan edilir ve ilgili eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi beyanında bulunulur. Ayrıca, serbest dolaşıma sokulacak söz konusu nihai ürünün içinde bulunan rejim kapsamında kullanılan eşya miktarı ile bünyesinde bulunan eşya için daha önce ödenmiş olan toplam KDV, KDV'leri ödenmiş ürünlerin miktarları ve bedelleri ilgili beyannamelerin 44 nolu hanesine yazılarak ihtiyaç duyulabilecek gerekli ilave meşruhat düşülür.

ç) Gümrük idaresince ilgili hat kriterlerine göre yapılacak muayene ve kontroller normal usullere göre gerçekleştirilir ve beyannameler kapatılabilir statüde kalır. Aylık dönemler halinde gümrüğüne intikal eden YGM ve YMM raporlarına göre ilgili beyannamelerin kontrolleri yapıldıktan sonra tüm işlemlerin usulüne uygun yapıldığı anlaşıldığında işlemler sonuçlandırılıp ilgili beyannameler kapatılır. Aykırı durumların tespiti halinde ilgili kanunlara göre icap eden cezai müeyyideler tatbik edilir.

d) Bu maddenin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre tanzim edilmesi gereken raporlar, nihai ürüne ilişkin serbest dolaşımın gerçekleşmesinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10'una kadar söz konusu nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir.

Rejimin sonlandırılması

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydıyla, rejimin ibrasında Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi gereğince izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

İkincil işlem görmüş ürünlere uygulanacak işlemler

MADDE 6 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep halinde;

a) Tasfiyeye tabi tutulabilir.

b) Yeniden ihraç edilebilir.

c) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.

d) Mahrece iade edilebilir.

e) İmha edilebilir.

Teminat iadesi

MADDE 7 – (1) İzni veren gümrük müdürlüğünce,

a) Rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girdiğinin,

b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemin yapıldığının,

c) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca izin verilen eşyanın telef veya kaybının, tespiti halinde teminat iade edilir.

Cezai müeyyide

MADDE 8 – (1) Ceza koyan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3/h bendi uyarınca işlem yapılır.

(2) Rejim kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 4/h bendi uyarınca işlem yapılır.

(3) Yukarıda belirtilen süreler dahilinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlali halinde Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yetki

MADDE 9 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 10/2/2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


EK........yürürlükten kaldırılmıştır. (Mevzuat Net)

Konuyla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlükleri

Eskişehir Yolu Yerleşkesi

Aşağıdaki iletişim yollarından biri ile bize ulaşabilirsiniz:

Adres : Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 449 10 00

Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf

Gümrük Bölge Müdürlükleri : https://www.ticaret.gov.tr/data/51dd2410487c8e23a00c4ea7/b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri.pdf