Geçici Depolama Yerleri, Antrepo, Serbest Bölgeler, Gümrüksüz Satış Mağazaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Sorularla Geçici Depolama Yerleri, Antrepo, Serbest Bölgeler, Gümrüksüz Satış Mağazaları

Geçici Depolama Yerleri

Soru: Geçici depolanan eşya ne demektir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.  

Soru: Geçici depolama yeri nedir?

Cevap: Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir.  

Soru: Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları nelerdir?

Cevap: Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.   Antrepo  

Soru: Antrepo ve antrepo rejimi ne demektir?

Cevap: Antrepolar, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir. Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.  

Soru: Geçici depolama yeri veya antrepo izinleri hangi birim tarafından verilmektedir?

Cevap: Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve bu yerlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır. Gümrüksüz satış mağazası ve deposu açma talepleri Gümrükler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.  

Soru: Geçici depolama yeri veya antrepo işleticilerinin yerine getirmesi gereken şartlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere nereden ulaşabilirim?

Cevap: Geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin tüm şartlar Gümrük Yönetmeliğinde belirtilmiştir.   Serbest Bölgeler   

Soru: Türkiye'deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir?

Cevap: Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, Ekonomi Bakanlığıtarafından verilmektedir.  

Soru: Serbest Bölge Müdürlüğü ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü aynı birimler midir?

Cevap: Serbest Bölge Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığına bağlı bir birim olup adı geçen Bakanlığın mevzuat gereklerine göre, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak gümrük mevzuatı çerçevesindeki işlemleri yürütmektedir.  

Soru: Gümrük Statü Belgesi Nedir?

Cevap: Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde, Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında, Serbest Bölge İşlem Formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında, düzenlenir.   Gümrüksüz Satış Mağazaları  

Soru: Gümrüksüz satış mağazası nedir?

Cevap: Gümrüksüz satış mağazaları, Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan transit geçen gemilere, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, uluslararası sefer yapan uçaklardaki yolculara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerlerdir.  

Soru: Gümrüksüz satış mağazalarındaki satış limitleri nasıl belirlenir?

Cevap: Gümrüksüz satış mağazalarında 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki“Yolcu beraberi kişisel eşya listesi” satış limitine esas alınmaktadır.