Elektronik Ticaret Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Elektronik Ticaret

Küreselleşme kavramının giderek sürat kazandığı ve kapsamını her geçen gün genişlettiği Dünya'da, küresel piyasalarda kalıcı ve güçlü bir pozisyon elde edebilmek için bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemenin yakından takibi firmalar için bir gereklilik haline dönüşmektedir.

Bilgi-iletişim araçlarındaki gelişmelerin ticaretle entegre olmuş yüzü olarak karşımıza çıkan elektronik ticaret; firmaların doğru tüketiciye doğru araçlarla hızlı bir şekilde erişim sağlaması için en verimli yöntemdir. E-ticaret sayesinde, özellikle küresel pazarlarda faaliyet gösteren firmalar; daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabilmekte; daha etkin dağıtım kanalları ile operasyonel maliyetlerini düşürerek ve müşteri portföyünü genişleterek risk yapısını kontrol edilir konuma getirmektedir.

Gelecek dönemlerde; elektronik ticaret kullanım sıklığının küresel bazda arış trendini sürdürmesi, hane halklarının ve firmaların daha yüksek oranlarda e-ticaret işlemi gerçekleşmesini, online satış araçlarına erişimin firmalar rekabet edebilirliğindeki en güçlü araç konumuna gelmesini öngörüyoruz.  

Bu perspektifte; Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 için belirlediğimiz ekonomik hedeflerimize ulaşmada ana dinamik gücü oluşturan ihracatçı firmalarımız, elektronik ticaret araçlarını kullanarak, bahse konu hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayabileceklerdir. Nitekim ülkemizde e-ticaret işlemlerinin giderek yaygınlaştığını, firmalarımızın ticari faaliyetlerinde bilgi-iletişim teknolojilerini daha sık ve etkin olarak kullandıklarını gözlemlemekteyiz. Ülkemizdeki internet abonesi sayısı yıllar itibariyle belirgin bir artış göstermekte, buna paralel olarak internet üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet satış hacmi büyüme eğilimini sürdürmektedir.

Bu doğrultuda; e-ticaret sektörüne ilişkin Bakanlığımızın vizyonu, ihracatçı firmalarımızın e-ticaret araçlarını kullanmada yetkin bir konuma gelmesi ve küresel pazarlara bu sayede daha etkin nüfuz edebilmesini esas almaktadır.

Ekonomi Bakanlığı olarak; elektronik ticaret sektöründe yürütülen çalışmaların, hukuki girişimlerin ortak bir platformdan duyurulması ve özel  sektörün konuya ilişkin doğru kaynaklara yönlendirilmesi misyonlarına paralel olarak, 2010 yılında yeniden yapılandırılan “www.e-ticaret.gov.tr”  sitemiz faaliyetine devam etmektedir. İçeriğinde, e-ticaretle ilgili, kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgilerin derlendiği bu sitemizin geliştirilmesine zemin teşkil edecek mevzuat girişimleri ve yeni geliştirilen destek mekanizmaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte ve gelişmeler paylaşılmaktadır.

e-Ticarete Başlarken

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Elektronik ticaretin araçlarını, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran her türlü teknolojik ürünler (telefon, faks, televizyon, bilgisayar, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), internet) olarak düşünebiliriz.

EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir aracıdır. Elektronik ticaret açısından en etkin araç olarak kabul edilen yeni internet teknolojileri ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı anda, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilettiğinden, internet üzerinden yapılan bu işlemlerin maliyeti diğer araçlara oranla hayli düşüktür.

Geçmişte bir ölçüye kadar kapalı bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaret uygulamaları, güvenli olmakla birlikte maliyeti oldukça yüksek sistemlerdir. Günümüzde, açık bilgisayar ağı olan internet, elektronik ticaret için çok daha uygun bir altyapıdır. İnternet aracılığıyla, artık kapalı yapıdan açık yapıya geçerek küreselleşen ağların getireceği avantajlardan yararlanılmaktadır. Bu da, özellikle KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin) dünya ticaretinde daha fazla yer almalarına imkan sağlamaktadır.

Elektronik ticaret, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şeklidir. Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır. Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.

Elektronik ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ'leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı olacaktır. Ancak, elektronik ticaret ülkelerin tüm ticari sorunlarını (örneğin ulusal tedarik zincirindeki halkaları) çözemez. Elektronik ticaret konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan ülkeler ilk aşamada interneti sadece reklam veya pazar araştırması amacıyla kullanabilirler.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Konuyla İlgili olarak Aşağıdaki Linke Tıklayınız

http://www.ibp.gov.tr/ibp/dis_tic_6.pdf

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/F15AF666-A938-7928-7FB5B479C7D028ED/2011-1%20E-Ticaret%20Deste%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20UUE%20(13.04.2012).pdf

Destek Mekanizmaları

Faydalı Bağlantılar

İHRACATÇILAR İÇİN

1- İHRACATÇI FİRMALAR REHBERİ

2- İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ -OAİB

ULUSLARARASI SEKTÖREL BİLGİ MERKEZLERİ

  1. http://www.e-businessguide.gov.au 2.http://www.emarketservices.com 3.http://www.emota.eu/ 4.http://www.econsumer.gov/ 5.http://www.forrester.com

e-Ticaret İle İlgili Dokümanlar

E-Ticaret İstatistikleri:

Bankalar Arası Kart Merkezi İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu "Bilişim Teknolojileri Kullanımı" İstatistikleri

E-Ticaret ile İlgili Muhtelif Dokümanlar:

Avrupa Birliği 2020 Bilgi Toplumu Stratejisi

G-20 Ekonomilerinde E-Ticaretin Mevcut Durumu ve Geleceği

Avrupa Komisyonu - Dijital Haklar Çalışması

Elektronik Ticaret Terimler Sözlüğü

Panik Yapmayın! e-Ticaret Yapın

Hukuk, Elektronik Yaşam ve Ticaretin Hizmetinde veya Siber Uzayda Hukukun Yükselişi

Türk Tarım Sektöründe E-Ticaret Fırsatları ve Potansiyel Sorunlar

E-İHRACATIN VERGİLENDİRİLMESİ

E-Ticaret ve Pazarlama (Zeynep İyiler)

Kobilerin Pazarlamada Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Zeynep İyiler)

Hukuk