Dış Ticarette İlgili İstihdam Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Dış Ticarette İlgili İstihdam Destekleri

Türkiye İş Kurumu Teşvikleri

Teşvikler

 • İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.
 • Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu'dur.
 • İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır.
   

Teşvikin Adı

Kanuni Dayanağı

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi

İlave İstihdam Ücret Desteği

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik

4447 sayılı Kanunun 50'nci maddesinin beşinci fıkrası

Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi


Teşviklere ilişkin temel bilgilere; aşağıda  yer alan  alt başlıklardan ulaşabilirsiniz.

 

 

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamında İstihdam Desteği;

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind

 •  
UR-GE Tebliği (02.12.2016)

BİRİNCİ ALT BÖLÜM

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri İle Proje Uzmanı İstihdamı

MADDE 10- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210)

 1. UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer- Sayfa 3 / 8 tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.

MADDE 11- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906)

 1. UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin Genelge'de belirtilen giderlerin, en fazla %75'i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

- İhtiyaç analizi,

- Eğitim hizmeti,

- Danışmanlık hizmeti,

- Kümenin yurt dışında tanıtımı

MADDE 12- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210)

(1) UR-GE Projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonu ve koordine edilmesine yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75'i proje süresince desteklenir.

(2) Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli istihdam gideri esas alınır.

(3) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.

 

UR-GE Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

(6) (Değişik: 06/06/2018) İşbirliği kuruluşu, projenin Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanmasını müteakip istihdam faaliyeti başvurusunda bulunabilir. Başvurusu yapılan faaliyetlerin, proje yol haritasında olan faaliyetler olması esastır. İhtiyaç analizi faaliyetinin bitiş tarihi, ihtiyaç analizi raporunun Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandığı tarihtir.

 

İSTİHDAM

 

MADDE 10 – (1) İşbirliği Kuruluşu, proje kapsamında yapacağı uzman personel istihdamı için İstihdam Faaliyeti Başvuru Formu'nu (EK II-7) doldurarak ekinde yer alan belgelerle birlikte başvurularını Bakanlığa yapar.

(2) (Değişik: 06/06/2018) İstihdam faaliyetine ilişkin destek ödeme başvuruları ihtiyaç analizi raporunun onaylanmasını müteakip yapılır.

 

(3) İşbirliği Kuruluşu ilk defa istihdam edeceği en fazla 2 (iki) uzman personel için destekten faydalanabilir.

 

(4) (Değişik: 06/06/2018) Daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel için 3 üncü fıkrada belirtilen ilk defa istihdam edilme koşulu aranmaz.

 

(5) İstihdam edilecek uzman personelin değerlendirilmesinde proje yönetimi, küme yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri ile sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimleri dikkate alınır.

 

UYGULAMA

 

MADDE 11

(1) İşbirliği Kuruluşu onaylanmış proje kapsamına proje süresince faaliyetler ekleyebilir. İşbirliği Kuruluşu, yeni faaliyet eklemek üzere, ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve istihdam faaliyetleri için faaliyet başlangıç tarihinden en az 15 (on beş) gün, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri için en az 1 (bir) ay önce ilgili ekler ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur.

 

Tasarım Desteği Kapsamında İstihdam Desteği

·  2008-2 Sayılı Tebliğ

 

İKİNCİ BÖLÜM Desteklenecek Faaliyetler

 1. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 4 – (Değişik:RG-24/11/2016-29898)

 

(1) Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

 

a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

 

 b) Yurt dışı birimlerinin;

 

1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

 

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

 

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, tutarında desteklenir.

 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

 

MADDE 6/A – (Ek:RG-21/12/2014-29212) (Değişik:RG-4/6/2015-29376)

 

(1) Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

 

a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları, olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

(2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

 

·  2008-2 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

Tasarımcı ve Modelist Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 11 –

(1) Harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcıların ve modelistlerin brüt ücretleri desteklenir.

(2) Tasarımcı ortaklara ödenen brüt ücret ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) İstihdam desteğinden yararlandırılan tasarımcı ve modelistlere ilişkin işveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez.

II.III. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

MADDE 14 –

(1) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt ücretleri desteklenir. Tasarımcı tarafından üye olunan ilgili mesleki örgütün Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir. İşveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri brüt ücret kapsamında değerlendirilmez.

(2) Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

 

d) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.

 

(4) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından satın alınan alet/ teçhizat/malzeme/yazılımın tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında kullanıldığı, destek süresi içinde satıldığı veya kiraya verildiği, istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendisin tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında istihdam edildiği tespit edilen şirkete sağlanan destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu fıkrada sayılan fiiller tekrarlandığı halde, şirkete sağlanan ilgili destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır, destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket destek kapsamından çıkarılır.

 

(4) Tebliğ'in 6/A maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen destek kalemleri için Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Başvuru Formunun ilgili yılı için şirket tarafından belirtilen tahmini bütçe üst limitini aşmamak ve rayice uygun olmak şartıyla;

a) tasarımcı/modelist/mühendis istihdamına ilişkin yapılan kişi ve sayı değişiklikleri,

b) Proje Başvuru Formunun ilgili yılı için belirtilen türdeki alet/teçhizat/malzeme/yazılım ürünlerinin adet, model, sürüm ve birim fiyatında oluşan değişiklikler,

c) kişi ve seyahat sayısı, güzergâh, internet sitesi hususlarındaki değişiklikler Proje revizyonunu gerektirmez.

Markalaşma ve Turquality Desteği Kapsamında İstihdam Desteği

II- Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi:

MADDE 10 – (Değişik:RG-1/6/2017-30083)

ğ) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

III- TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri aynı anda azami 10 kişi için,

IV- TURQUALITY® programının desteklenmesi

ç) TURQUALITY® Programının kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,

İstihdam giderlerinin desteklenmesi

MADDE 22-

(1) İstihdamı desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcılarının faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olmaları veya tasarım/tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş olmaları; mühendislerin ise mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmuş olmaları gerekir.

(2) Şirketlerin destek kapsamındaki markasına ilişkin olarak harcama yetkisi verilen şirketi bünyesinde istihdam edilen aynı anda azami 5 (beş) personelinin brüt ücreti destek kapsamında değerlendirilir.

(3) İstihdam desteğinden yararlandırılan personelin fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez.

(4) Şirket ortağı personelin istihdam giderleri desteklenmez.

(5) İstihdamı desteklenen personelin brüt ücreti, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunca sağlanan desteklerden yararlandırılmaz. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında tam veya kısmi zamanlı olarak teşviklerden yararlanan moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendislerin giderleri net ücret üzerinden desteklenir.

 

Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yönelik İstihdam Yardımı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No: 2000/1

 

İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 17/01/2000 tarihli ve 2000/ 3 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

 

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

 

Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen;

 

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM)'dır.

 

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ): DTM tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir.

 

Madde 3- SDŞ'lerin bu destekten yararlanmaya yönelik başvuruları doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.

 

Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında; SDŞ'lerin ilk defa istihdam edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli;

 

 1. Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75'i,
 2. Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75'i,

 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan azami bir yıl süreyle karşılanır.

 

Bu Tebliğ kapsamında, bir SDŞ'ye, istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır.

 

Madde 5- Bu yardım programına ilişkin talepler, değerlendirme ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde DTM tarafından sonuçlandırılır.

 

Madde 6- Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olması gerekmekte olup, döviz cinsinden düzenlenmiş belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Madde 7- Şirketler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı, şirketlere haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

 

Madde 8- Bu Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılması ile uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

 

Madde 9- 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/8 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "İstihdam "Yol Açma" Yardımı" Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda bulunmuş ve talepleri DTM'na intikal ettirilmiş bulunan şirketlerin kazanılmış hakları saklıdır.

 

Madde 10- 24/7/1997 tarih ve 97/8 sayılı Kararı'nın 4 üncü maddesi ile 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/8 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "İstihdam "Yol Açma" Yardımı" Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

 

KAPSAM

 

Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı ''İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı''nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamına yönelik faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin hususları kapsamaktadır

 

TANIMLAR

 

Madde 2- Bu Uygulama Usul ve Esaslarında adı geçen;

 

Müsteşarlık: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)'dır.

 

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): DTM tarafından SDŞ statüsü verilen firmalardır. (Bundan böyle şirket olarak anılacaktır.)

 

Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)'dır.

 

AMAÇ

 

Madde 3- Bu İstihdam Yardımı Programı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların brüt maaşlarının 1 (bir) yıl süreyle % 75 oranında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

 

İstihdam edilecek elemanların, yurt içi ya da yurt dışında işletme, ekonomi, iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslar arası ticaret, hukuk, dış ticaret v.b. konular ile mühendislik veya yabancı dil alanında yüksek öğrenimli olmaları gerekmektedir. İstihdam edileceği alanda en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan elemanların istihdamında ise mezun olunan bölümle ilgili yukarıda belirtilen esaslar aranmaz.

 

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA
 

Madde 4- İstihdam Yardımı kapsamında destek talebinde bulunacak şirketler başvurularını sözleşme tarihinden itibaren 2'şer aylık dönemler itibariyle, Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yaparlar.

 

Başvuru: İstihdam yardımı talep eden Şirket ilk başvurusunda,

 • Ek-1 ve Ek-2'de yer alan “Şirket Başvuru Formu” ile “Eleman Başvuru Formu”nu,
 • Şirket yetkililerine ait noter onaylı imza sirkülerini,
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış Maliye Bakanlığı'na muhatap taahhütnameyi (Ek-3)

 

 • İstihdam edilen kişilerin yüksek öğrenimlerini gösterir, diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı ya da DTM tarafından aslı görülerek onaylanmış örneğini,
 • şirket ile eleman arasında imzalanan iş sözleşmesini, (sözleşmenin süresinin en az 18 ay olması şartı aranır.)
 • sözleşme tarihinden önce söz konusu elemanın istihdam edilmediğinin tevsik edilmesini teminen, sözleşme tarihinden önceki 2 aylık döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,
 • sözleşme tarihinden sonra söz konusu elemanın istihdam edildiğinin tevsik edilmesini teminen, sözleşme tarihinden itibaren destek talebinde bulunulan döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,
 • istihdam edilen elemanın sözleşme tarihinden itibaren 2 aya ilişkin ücretini gösterir ücret tahakkuk bordrolarını,
 • istihdam edilen elemanların varsa, yabancı dil seviyelerini gösteren belgeyi, (KPDS, Toefl v.b.) Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz eder.

İnceleme: Müsteşarlık şirket başvurusu kapsamında ibraz edilen belgeleri, sözleşme hükümleri, ücretlerin piyasa rayicine uygunluğu, istihdam edilen elemanın yabancı dil bilgisi ve istihdam edileceği alandaki tecrübelerini de dikkate alarak, ilgili Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları kapsamında inceler.

İncelemede, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında e-bildirge şeklinde olması durumunda SSK tarafından onaylı sureti, belgenin kağıt ortamında olması halinde, SSK'ya verildiğine dair belgenin asıl veya noterden onaylı sureti dikkate alınacaktır.

 

Onay ve Ödeme: Müsteşarlık, ibraz edilen belgelerin incelenmesini müteakip başvurunun uygun görülmesi durumunda, sözleşme tarihinden itibaren destek talebinde bulunulan dönem için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ödeme talimatı vermeden önce, başvuru sahibi firmadan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan borçları bulunmadığına dair belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmesini ister. Söz konusu belgelerin ibrazından sonra Müsteşarlık ödenmesi uygun görülen meblağ için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ödeme talimatı, başvuru sahibi şirkete bilgi verir.

Şirketler ilk başvurularının uygun görülmesi durumunda, 2'şer aylık dönemler itibariyle,

 • eleman ücret tahakkuk bordrosu ve
 • destek talebinde bulunulan döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini, Müsteşarlığa ibraz ederler.

 

Destekleme Esasları: İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır. Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları, her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez. Destek tutarlarının Dolar karşılığının belirlenmesinde, sözleşme tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar alış kuru esas alınır. Sözleşmelerde istihdam edilen kişilerin ücretlerinin Türk Lirası olarak belirtilmesi zorunludur.

 

Takip: Şirketlerin destek süresi içinde anılan destekten etkin bir şekilde yararlanmadığının tespit edilmesi halinde, verilen destek durdurulur. Bir yıllık destek süresinin bitiminden itibaren şirketler, istihdam desteği verilen kişilerin istihdamına devam edildiğini gösterir şekilde iki ay üst üste Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Müsteşarlığa bildirirler.

 

GENEL ESASLAR

 

Madde 5- Bu Uygulama Usul ve Esaslarında gerekli görülmesi halinde, DTM tarafından değişiklik yapılabilir.

 

Madde 6- İstihdam Yardımı Uygulama Programının başlamasından sonra Şirket ile istihdam edilen yönetici/eleman/elemanlar arasında meydana gelebilecek tek taraflı ya da karşılıklı ihtilaflar sonucunda Sözleşmenin hukuki geçerliliğini kaybettiği veya Şirket tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti durumlarında ''6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'' hükümleri uygulanacaktır. Böyle durumlarda Sözleşme - B otomatik olarak feshedilmiş sayılacaktır.

 

Madde 7- İstihdam Yardımı çerçevesinde istihdam edilen yönetici/eleman/ elemanların, işe başlamasından itibaren 1 (bir) yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın Şirketten ayrılması veya Sözleşmenin tek taraflı feshetmesi durumunda, başka bir uygulama programında yer alabilecek başvurusu değerlendirmeye alınmayacakt

 

Şirket, böyle bir durumda, destek hakkı saklı tutularak yeni bir yönetici/eleman/elemanlar istihdam etme ve kalan süre için destekten yararlanma talebinde bulunabilir.

 

İstihdam Yardımından daha önce yararlanmış bir elemanın iş değişikliği nedeniyle başka bir şirkette istihdam edilmesi halinde, bu destek ödenmez.

İlgili Mevzuat :

 

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

KOSGEB DESTEKLERİ :

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler