DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle İlgili Yükümlülükler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle İlgili Yükümlülükler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünle İlgili Yükümlülükler

Dahilde işleme rejimi kapsamında, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak olan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik firmalarca ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithaline izin verilmektedir.

İhracat taahhüdünün gerçeklemesini müteakip alınan teminat iade edilmektedir.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesi için yapılan işleme faaliyetleri sırasında fire oluşmaktadır. Ayrıca, asıl işlem görmüş ürün dışında da ürün elde edilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Kararında üretim esnasında ortaya çıkan "asıl işlem görmüş ürün" dışındaki çıktılar " Fire " ve " İkincil İşlem Görmüş Ürün" olarak sınıflandırılmış ve bunlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu nedenle, dahilde işleme rejimi uygulamasında belge/izin sahibi kişilerin hukuki sorumluluğunun tespitine esas olacak fire ve ikincil işlem görmüş ürün tanımının çok iyi bilinmesi gerekmektedir

Halen yürürlükte bulunan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde;

Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün,

İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürün,

Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar.

şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımlara göre, dahilde işleme rejimi uygulamasında üretim esnasında ortaya çıkan ve ekonomik değere haiz olan çıktıların fire olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Başka bir ifadeyle üretim faaliyetleri sırasında kuruma buharlaşma sızma ve gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar fire olarak kabul edilmektedir.

Ekonomik değeri olan çıktılar ise ikincil işlem görmüş ürün olarak değerlendirilmektedir.

Dahilde işleme rejimi kararı uyarınca belge/izin sahibi kişiler üretim esnasında ortaya çıkan ve ekonomik değere haiz olan çıktılardan sorumludurlar.

Yukarıda da belirtildiği gibi en küçük bir ekonomik değeri olan çıktı ikincil işlem görmüş ürün olarak değerlendirilecek ve Dahilde İşleme Rejimi Kararının öngördüğü sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi gerekecektir.

Dahilde İşleme Rejimi Kararına göre yerine getirilmesi gereken sorumluluklara aşağıda yer verilmiştir.

İkincil işlem görmüş ürünün Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce;

1-Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası veya

2-Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrüğe terk edilmesi veya

3-Gümrük mevzuatı çerçevesinde çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya

4-Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uyarınca serbest dolaşıma sokulması,

şarttır.

İkincil işlem görmüş ürünle ilgili olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yapılmadığının tespiti halinde; ilgili mevzuat çerçevesinde yaptırımlar uygulanacaktır.