Dahilde İşleme Belgesi ve İzni Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Dahilde İşleme Belgesi ve İzni

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR)

AMAÇ: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.

KAPSAM: Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar başvura- bilir. Süre olarak kapsamı, başvuruya konu olan ürünün işlenme süreçleri çerçevesinde değişiklik göstermektedir.

BAŞVURU YERİ:

Başvuru yapacak firmaların öncelikle elektronik imza temin etmeleri gerekir. Firmanın DİR otomasyon sistemine tanımlanmasını teminen elektronik ortam- da yetki başvurusu bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Başvuru formu ve diğer ilgili belgeler (kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi) Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine teslim edilir. Dahilde  İşleme İzin Belgesi (DİİB) başvuruları ise, elektronik ortamda, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesindeki sektör dairelerine yapılmaktadır. Dahilde İşleme İzni ise, Gümrük idareleri tarafından 2006/12 sayılı Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işlem ve işçilik için verilmektedir. Dahilde işleme izni almak için 2006/12 sayılı Tebliğin Ek-1'inde belirtilen bilgi ve belgelerle Gümrük İdaresine, müracaat etmeleri gerekir.

SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI:
 1. İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti
 2. KKDF İstisnası
 3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 4. Yurt İçi Alım Avantajları
 5. Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması 
 6. Yurtiçinden Dünya  Piyasa  Fiyatlarından  Tarımsal  Hammadde Temini (Buğday, Mısır)
 1. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi  Olmama
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN UYGULAMADAKİ DETAYLARI

Öncelikle, müracaat sahibi firmalar tarafından dikkat edilmesi gereken;

 • Dahilde İşleme İzni ile
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi arasında fark bulunduğudur.
  • Eşyanın; tamir edilmesi, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalatı vb. işlemler için gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni (Dİİ) verilir. Dahilde İşleme İzni verilecek haller, mevzuatta sayılmıştır. Bu İşlemler;
 1. Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuş- gözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
 2. Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendik- ten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
 3. Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeni- den dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
 4. Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 5. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere ta- mir edilmesi veya boyanması,
 6. ) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
 1. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
 2. Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilme- si,

i) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,

 1. Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
 2. Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünle- rinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).

Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşası, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

 • Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşle- me İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Bu husus, Ticaret Bakanlığı'nın konu üzerindeki yetki ve sorumluluk alanının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminde;

 • Şartlı Muafiyet ve
 • Geri Ödeme Sistemi

olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamın- da serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminin uygulamada en çok karşılaşılan terimlerini, aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.

Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.

İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.

İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Fire, “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.”

Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

Dahilde İşleme Rejiminin, ürün bazında uygulamasına ilişkin detaylar; karar, tebliğler ve genelgeler aracılığı ile düzenlenmekte olup, bahse konu mevzuata Ticaret Bakanlığı'nın web sitesi aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Broşürü: https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5dedfe4d13b876e93804ba65/b35a2eb924c6553e3799b501dff928e7.pdf

Sorularla Dahilde İşleme Rejimi : https://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/dahilde-isleme

Dahilde İşleme

Soru: Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Cevap: Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Soru: Dahilde İşleme Rejiminin amacı nedir?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.
 
Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde,ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.
 
Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Soru: İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti ve Fire nedir?

Cevap:
İşlem görmüş ürün
, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.
 
Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.
 
İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.
 
İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Fire, "İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir."

 Soru: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında eşdeğer eşya kullanımı nedir?

Cevap: Eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşyadır. Eşdeğer eşya, şartlı muafiyet sisteminde kullanılabilmektedir. Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)'li bazda GTİP, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıması gerekmektedir.
 
Şartlı muafiyet sistemine bağlı dahilde işleme rejimi kapsamında ithal eşyasının ithalinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatı mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama, şartlı muafiyet sisteminde önceden ihracat denilmektedir. Önceden ihracat uygulaması durumunda, bu ihracata tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında, katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

Soru: Geri Ödeme Sistemi kapsamında ödenen vergilerin geri alınması için yapılması gerekli işlemler nelerdir?

Cevap: Geri ödeme sistemi kapsamında ihracı taahhüt edilen eşyanın ihracat taahhüdünün kapatılması sonrasında, belge/izin sahibi tarafından ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurunun, ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.
 
İşlem görmüş ürünün ve değişmemiş eşyanın, ihraç edildiğinin, daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulduğunun veya serbest bölgeye konulduğunun belgelendirilmesi durumunda ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.
 
Bu uygulamada, yurt içinden eşya alımı KDV Tecil/Terkin Sistemine İlişkin 83 Seri No.lu Tebliğ kapsamında ya da T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında teminata ilişkin uygulamanın esasları nelerdir?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Ancak,  yurt içi alımlar için Ekonomi Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.
 
Teminat; Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları,   unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında indirimli teminat uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin sırasıyla %1, 5 ve 10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.
 
Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan firmalar için de bu uygulama söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçı firmalar ve belli bir periyod için belirlenen ihracat rakamını geçen ihracatçı firmalar da, yine belirli limitlere bağlı olarak yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun teminat olarak yatırmak suretiyle ithalat yapabilirler.

SORU: Hangi hallerde Dahilde İşleme İzni düzenlenir ?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek, eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nisbeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için gümrük idaresinden dahilde işleme izni alınması gerekmektedir.

Soru: Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni almak için nereye müracaat edilmelidir ?

Cevap: Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik firmalar tarafından, dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru: Dahilde işleme rejimi kapsamında süre sınırlaması bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesinin veya dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında verilen süre dışında ek süre alınması mümkün bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında alınan orijinal sürenin yetersiz kalması durumunda, haklı sebep halleri ve yangın, sel, don gibi mücbir sebep ile fevkalade hallere bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkün bulunmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin ek süre talebi için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, Dahilde İşleme İznine ilişkin ek süre talebi için ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

SORU: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işleme faaliyeti yapılabilir mi?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, sadece dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, ancak hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir.

Soru: Dahilde işleme İzin Belgesi/İzni kapatma müracaatı ne şekilde yapılır ?

Cevap: Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur.

Soru: Şartlı muafiyet sistemine bağlı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkün müdür ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekli ile, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihracatının aranmayacağı durumlar nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi, gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün tabi olabileceği işlemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce ihraç edilebileceği gibi, gümrük idaresi gözetiminde imha, gümrüğe terk, çıkış hükmünde gümrüğe teslim veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejim tedbirlerine uyulmaması halleri nelerdir ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatının gerçekleştirilmemesi, belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının %80'i (İkincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100'ü) geçmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi içerisinde kapatma müracaatında bulunulmaması nedeniyle belge/iznin resen kapatılması gibi durumlar, dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması halleri arasında sayılabilir.

Soru: Dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması suretiyle rejimin ihlal edilmesi durumunda uygulanacak müeyyideler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde, belge/izin kapsamında yapılan ithalata ilişkin varsa alınmayan ithalat vergileri ile Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.

Soru: Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var Mıdır ?

Cevap: Gümrük İdaresinde dahilde işleme izni verilemeyecek eşya listesi 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Ek 7 No.lu Listede yer almaktadır:
 
Fasıl-GTİP Eşya Adı
01-04 Tüm eşyalar
05 Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)
0601 Tüm eşyalar
07-15 Tüm eşyalar
16 Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)
17-24 Tüm eşyalar
43 Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç)
42.03.10 Tüm eşyalar (Tamir amaçlı olanlar hariç)
7311.00.91.90.00 Oksijen Tüpleri
8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.72.30.00-8528.73.00.00 Televizyonlar (Tebliğin 14/1-d bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)

 

Soru: Kimler dahilde işleme izni/izin belgesi alabilir ?

 Cevap: Gümrük Kanunu'nun 110 uncu maddesi uyarınca dahilde işleme izni 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar bu rejimden faydalanabilmekte olup, ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür. 

Soru: Gümrük idaresince verilen dahilde işleme izinleri için müracaat aşamasında gerekli bilgi ve belgeler nelerdir ?


Cevap: 1 – Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2 –Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)
4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (**)
5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);
a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)
7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)
(*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için
(**): Tebliğin 14/1-bg ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için
(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.
NOT :
1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.
2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar verilir.
3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır.
4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğ'in 14/1-de bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.
 

Soru: Yurt dışından hasarlı eşyamı getirip yurt içinde tamir ettirmek istiyorum. Yapmam gereken işlemler nelerdir ?

 
Cevap: 
Dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük idaresince izin verilebilecek işlemler, gümrük idaresince izin verilemeyecek eşyaya ilişkin bilgiler ve Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmesini gerektirir durumlar 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yer almaktadır.  Bu konuda detaylı bilgi Gümrük Kanunu'nun 108-122 nci maddeleri, Gümrük Yönetmeliği'nin 349-375 inci maddeleri, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinden edinilebilir.

Konuyla İlgili Mevzuat :

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

 
Ticaret Bakanlığı E-İmza Uygulamaları :

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/sign/signLogin.htm?sessionId=216998898&sessionReference=182487ede2a5b3e7c9d3e37fe88c9152

 
Ayrıntılı Bilgi İçin:

Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin : 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ (ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

Dahilde İşleme Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Ekrem Karaeminoğulları

Müdür

karaeminek@oaib.org.tr

200

Esra Arda

Şef

ardae@ekonomi.gov.tr

258

Tural Toprak

İdari Memur

toprakt@oaib.org.tr

202

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (DİİB ve HİİB için)

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve

Konfeksiyon Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8681

8679

8675

 

tekstilihr@ticaret.gov.tr

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

213

204

204

6682

8695

8830

 

tarimihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Makina,

(0312)

204

7712

 

Otomotiv, Elektrik ve Elektronik

(0312)

204

8887

makinaihr@ticaret.gov.tr

Ürünleri Dairesi

(0312)

204

8746

 

 

İhracat Genel MüdürlüğüMaden, MetalveOrmanÜrünleriDairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8720

8727

8728

 

madenihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi

(0312)

(0312)

204

204

8771

8766

 

özelihr@ticaret.gov.tr

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (Dİİ ve Hİİ için)

İlgili Birim

Telefon

e-mail

Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesi

(0312) 449 3138

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Ithalat ve Hariçte Işleme Dairesi

(0312) 449 3161

 

 

Dahilde İşleme İzni İçin :

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müdürlükleri

Elektronik İmza ve Teknik Konular Yardım Telefonları

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=EimzaBilgiHatti.htm


(312) 449 12 64        (312) 449 12 79

E-mail :    eimza.teknik@ticaret.gov.tr

Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması Yardım Telefonları

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=DIRBilgiHatti.htm


    

(312) 204 77 51     

E-mail :    dirotomasyon@ticaret.gov.tr

 

Sektör Telefonları :

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi:

(312) 204 86 78, (312) 204 86 80, (312) 204 86 79,
(312) 204 87 93, (312) 204 86 81, (312) 204 86 82, (312) 204 86 77, (312) 204 86 94, (312) 204 86 83

Kimya (Plastik) ve Toprak Ürünleri Dairesi:

(312) 204 87 70, (312) 204 87 71, (312) 204 87 66,
(312) 204 86 71, (312) 204 88 77, (312) 204 87 67

Tarım Ürünleri Dairesi:

(312) 204 76 77, (312) 204 88 30, (312) 204 87 77

Maden Metal Kimya Toprak Orman ürünleri Dairesi :

(312) 204 87 20, (312) 204 88 33, (312) 204 86 87, (312) 204 87 27, (312) 204 87 28, (312) 204 88 11, (312) 204 87 98

Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi:

(312) 204 87 46, (312) 204 77 12

Mevzuat Dairesi :

(312) 204 88 68, (312) 204 88 74, (312) 204 88 62

 

Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamı

https://abmevzuat.com/akademi/dahilde-isleme-rejimi/

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı – ihracatçılar ve sermayesinin en az %51'i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamında Uygulama

** İthalat →  İhracat

** Yurt İçi Alım → İhracat

** İthalat → Yurt İçi Satış ve Teslimler

Dahilde İşleme Rejiminde Teminat

** Nakit Para

** Banka Teminat Mektubu

** Devlet Hazine tahvil ve bonoları

** A-B-C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara,

** Firmaların geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine (DİİB) ait gerçekleşen ihracat performanslarına göre azami %10'a kadar indirimli teminat uygulanmaktadır.

Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi

2016/12 Sayılı Tebliğ İle “(Dİİ) Dahilde İşleme İzni” ve “(DİİB) Dahilde İşleme İzin Belgesi” Aynı Tebliğ Altında Birleştirilmiştir.

Dahilde İşleme İzni, 50.000.-USD' ye kadar tekstil ve konfeksiyon yardımcı malzemeleri ithalatı, bedelsiz ithalat ve eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması gibi  işlemler için  Gümrük Müsteşarlığınca düzenlenir.

Bunlar dışındaki faaliyetler için Dış Ticaret Müsteşarlığınca, Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir.

Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler

1- Şartlı Muafiyet Sistemi

A- Önce İthalat (Askıya  Alma)

B- Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)

2- Geri Ödeme Sistemleri

1) Şartlı Muafiyet Sistemi
A-) Önce İthalat (Askıya Alma)

İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

1) Şartlı Muafiyet Sistemi
B-) Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası

önlemleri uygulanmaz.

2) Geri Ödeme Sistemi

İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen nakit veya teminat meblağın geri alınması.

Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ve varsa Toplu Konut Fonu'nun ithalat esnasında  peşin ödenmesi, diğer vergi ve KDV'nin (İşletme malzemesi hariç) teminata bağlanması.

Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

(A) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. Dahilde işleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2'sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.  Bu oranların aşılmaması gerekmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

(B) İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir.

(C) İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir.

(D) Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek süreler)

(E) Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır.

Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi (DİR)

01 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Projeyle birlikte,

Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta, Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte, Haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.

(DİR) Otomasyon Projesinde İşleme Süreçleri 

1- Gümrük Müsteşarlığı

Belgelere ilişkin bilgilere online olarak ulaşabilecek olan Gümrük Müsteşarlığı elektronik ortamdaki belge bilgilerini asıl olarak kabul edecek bu da kağıt belge taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.

Gümrük Müsteşarlığı satır kodları(belge üzerindeki ihracat\ithalat listesinde her bir kalemi temsil eden 11 haneli kod) kapsamında Müsteşarlığımızca düzenlenen belgelerin miktar, değer kontrolünü yapabilecek ve gerçekleşme değerlerini de Müsteşarlığımıza gönderecektir.

2- İhracatçı Birlikleri

Proje kapsamında, firmaların Sisteme tanıtılması için gereken evrağın sisteme aktarılması,

Elektronik ve manuel ortamda kapatma başvurusunda bulunulan belgelerin değerlendirilerek taahhüt hesaplarının kapatılması.

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Firmalarımızdan projeye dahil olurken bir defaya mahsus istenilen Ticaret Sicil Gazeteleri ve Kapasite Raporlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sağlanacak entegrasyondan sonra elektronik ortamda temin edilmesi planlanmaktadır.

4- Türkiye Bankalar Birliği

Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamında Bankalarca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler sağlanacak entegrasyon ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)'ye iletilecektir.

(DİR) Otomasyon Projesine Katılmak İçin Yapılacaklar

1.Adım

Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı için gerekli olan elektronik sertifika edinilmeli.

**E – Güven

**Türk Trust

**E – Tuğra

**TÜBİTAK (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

2. Adım

http:\\dir.dtm.gov.tr adresinden, elektronik sertifika kullanıcısının elektronik ortamda yetkilendirme başvurusu.

3. Adım

2007/2 sayılı Tebliğ ekinde yer alan, firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmelidir.

(DİR) Otomasyon Projesinde Firmanın Sisteme Tanıtılması

Firmaların, elektronik ortamda belge alabilmeleri için öncelikle İhracatçı Birlikleri tarafından Sisteme tanıtılmaları gerekmektedir.

Bu işlemle, firmalar 1 Ocak 2006 öncesi dönemde her bir belge başvurusunda istenilen, kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. evrakları, süresi geçerli olduğu sürece bir daha istenmeksizin İhracatçı Birlikleri'ne ibraz etmekte ve bu evrak kontrol edilerek Sisteme aktarılmaktadır.

Bu evrak, Sisteme imaj olarak aktarılmakta olup; firmalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı Birliklerin personeli tarafından gerektiğinde görüntülenebilmektedir.

Firmanın elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında aracı ihracatçı ya da temsilci ithalatçı olarak başka bir firmayı kullanmak istemesi durumunda bu firmalara ilişkin bilgiler sisteme İhracatçı Birliklerince aktarılmaktadır.

Firma Sicil Dosyası İçin Gerekli Olan Belgeler

1-Firma antetli kağıdına yazılacak olan dilekçe

2-İhraç edilecek mamülün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)

3-Şirket İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

4-Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

5- Vergi dairesi faal mükellefiyet yazısı

6- Vergi levhası fotokopisi

7-Firma Tanımlama Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

8-İhracatçı Firma tarafından Elektronik Sertifika sahibi kişiye noter tastikli olarak verilen  yetki belgesi

9-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı- ihracatçı veya ihracatçılar için)

10-Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

11-Geriye dönük son bir yıla ait SSK tahakkuk bildirim formları,

12-Geriye dönük son aya ait elektrik faturası

Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Hesapları Kapatılması Süreci

Elektronik Ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılması işlemi, şu an için hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

Gümrük Müsteşarlığı ile Otomasyonun tam anlamıyla sağlanması durumunda (Gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin Sistemde eksiksiz olarak görüntülenebilmesi), firmaların fiziki ortamda, gerekmedikçe, herhangi bir evrak ibraz etmelerine gerek olmaksızın, kapatma müracaatı elektronik ortamda sonuçlandırılacaktır.

(DİR) Otomasyon Sistemi İle Getirilen Yenilikler 

**Tek GTİP uygulamasına geçiliyor.

**Belge numarasının yanında her bir ürün satırına ''Satır Kodu'' ekleniyor.

DİR) Otomasyon Sistemi (Satır Kodunun Faydaları)

** Gümrük Müsteşarlığı ile iletişim sağlayarak ,kontroller sistem tarafından yapılacak,

**İthalat ve İhracatı madde bazında  miktar ve değer olarak  takibine olanak sağlayarak, gerekirse öngörülen miktarın üzerinde işlem yapılmasını engelleyecek,

**Kapatma esnasında gerçekleşen değerler üzerinden  otomatik olarak hammadde sarfiyat tablosunun hazırlanmasına olanak verecek.

**Belgenin otomatik olarak kapatılmasına olanak sağlayacak.

Önemli Not : İthalat ve ihracat beyannamesi doldurulması esnasında 11 karakterli satır kodunun yazılması gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-1

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet Sistemi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından  düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-2

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet Sistemi altında yer alan Eşdeğer Eşya Kullanımı çerçevesinde 1/11996-5/2/2000 tarihleri arasında Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-3

Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyeti çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-4

Dahilde işleme rejimi kapsamında, mülga İhracat 96/1 sayılı Tebliğ'e istinaden 1996 yılında Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-5

Dahilde işleme rejimi kapsamındaki Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

     Firmaların Elde Ettiği Avantajlar     

( A ) Her belge müracaatı için istenilen belgeler  sadece bir defa firma tanımlanması için istenilecek, bu belgeler süresi bitimine kadar yeniden istenilmeyecek.

( B ) Ortalama 20 günde sonuçlanan belge müracaatları maksimum iki gün içinde sonuçlandırılacaktır. Revizyon müracaatları ise aynı gün sonuçlandırılması öngörülmektedir.

( C ) E-imza alan firmalar bütün işlemleri kendi ofislerinden yapabileceği gibi, belge ile ilgili yapılan ithalat ve ihracat işlemlerini yine anında izleyebileceklerdir.

( D ) İthalat esnasında belgenin arkasına yapılan düşümler yapılmayacaktır.(yurt içi alımlar hariç)

( E ) Daha önce Gümrük Memurları tarafından yapılan GTİP miktar/değer hesapları sistem tarafından birkaç saniye içerisinde yapılacağından  Gümrük kapılarındaki iş yükü hafifleyecektir.  En önemlisi zaman kazanılacaktır.

( F ) Belge ile yapılan bütün işlemler takip edileceğinden kapatmada yaşanan zaman kaybı önlenecek, kapatmalar daha da kolaylaşacaktır.

( G ) Kapatma esnasında istenilen hammadde sarfiyat tablosu istenilmeyecek sistem tarafından gerçekleştirilecek değerler  üzerinden otomatik olarak hazırlanacaktır.

( H ) Yine kapatmalarda beyanname teyitlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

( I ) Yine teminat iadesinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

Dahilde İşleme Rejimi, Şartlı Muafiyet ve Nihai Kullanım Hükümlerine Dair Daha Kapsamlı Yazı İçin Link'e Tıklayınız

 
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NİHAİ KULLANIM HÜKÜMLERİ

ÖZET

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde; Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekir.

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu'nun 194.maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulması gerekir.

Nihai kullanımın sonlandırılması için tespit raporu düzenlenir. Tespit raporunun her bir dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni başına en geç dahilde işleme izin belgesinin/izninin kapatma başvurusu yapılıncaya kadar düzenlenmesi gerekir. Tespit raporunda ithal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai kullanım izni sonlandırılır.

Anahtar Kelimeler: Nihai kullanım, Nihai kullanım izni, Nihai kullanım izninin sonlandırılması. …

GİRİŞ

Kısaca nihai kullanım: Bazı eşyaların ithalinde, Gümrük mevzuatında (Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, vb.) belirlenmiş şartlara bağlı olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır.

Telafi Edici Vergi (TEV): Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ve/veya menşe ispat belgeleri eşliğinde AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili ihracat sırasında beyan usulüne tabi olarak ödenen vergidir.

Tek Pencere Sistemi (TPS): İthalat, ihracat ve transit işlemlerine konu ilgili mevzuat hükümlerinin, ticaret ve taşımacılık yapan tarafların standart hale getirilmiş bilgi ve belgeleri tek bir veri giriş noktasından girilerek yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir.

Nihai kullanıma ilişkin başlıca mevzuat hükümleri; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 10/A, 13, 16, 77, 136, 141, 184, 186, 191/A maddeleri, Gümrük Yönetmeliği'nin 126, 207, 208, 209, 210, 211, 363, 486, 574 maddeleri, 95/7606 sayılı İthalat Rejim Kararının 9.maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Kararın 4 ilâ 12.maddeleri, Nihai Kullanıma İlişkin 1 sayılı Gümrük Genel Tebliği ile çeşitli Genelge ve Tasarruflu yazılarla düzenlenmiştir.

İthalat Rejim Kararı eki I sayılı Liste kapsamı maddelerden (Ek:1)'de yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve isimleri belirtilenlerin, aynı tablonun “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda ilgili maddenin karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi karşısında gösterilen oranda uygulanır ve gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir (İthalat Rejim Kararı'nın 9.maddesi).

I- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE NİHAİ KULLANIM

1- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım: Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (IRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde; 

1) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekir, 

2) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu'nun 194.maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulur, 

3) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/iznin incelenmesinin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “… .sayılı … .günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu nihai kullanım izin belgesi düzenlenir. 

2- Nihai Kullanım Başvurusunun Sonradan Yapılması veya Farklı GTİP Beyanı Halinde Sonradan Başvuru: Nihai kullanım izninin eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında girişine ilişkin beyannamenin tescili aşamasından önce alınmamış olması ve dahilde işleme rejimine giriş beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP'ler kullanılarak yapılması halinde, dahilde işleme rejiminde gümrük gözetiminin ihracata kadar devam etmesi nedeniyle ihracat beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izninin alınması mümkün bulunmaktadır. Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithali yapılan eşyanın rejime girişine ilişkin beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP'ler kullanılarak yapılmaması ancak söz konusu eşyanın beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP'ler kullanılarak da yapılmasının mümkün olması halinde; 

1) İhracat beyannamesinin tescili sırasında doğacak olan TEV'in indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden hesaplanabilmesi için ihracat beyannamesinin tescilinden önce dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ile ilgili olarak Bakanlık ya da ilgili gümrük idaresine nihai kullanıma tahsisli GTİP'e ilişkin belge/izin revizesinin yapılması için başvuruda bulunulması gerekir, 

2) Yükümlü tarafından, dahilde işleme izin belgesi/izninde revize yapılmasını müteakip Dahilde İşleme Rejimine girişin sağlandığı gümrük beyannameleri üzerinde GTİP değişikliği yapılması için ilgili gümrük müdürlüklerine başvurulur, gümrük müdürlüklerince yapılacak incelemenin ardından uygun bulunması halinde beyannamelerde gerekli GTİP düzeltmesi yapılır. 

3) Belge/İzinde değişiklik işleminin yapılmasını müteakip, beyannamenin tescil edildiği ilgili gümrük müdürlüğüne nihai kullanım izni için başvurulur, anılan gümrük müdürlüğünce öncelikle belgede/izinde kayıtlı bilgilerle beyanname üzerindeki bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilir, 

4) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/izin üzerinde yapılan incelemenin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “… .sayılı … .günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu bir nihai kullanım izin belgesi düzenlenir.

3- YGM Tespit Raporu ve Nihai Kullanım İzninin Sonlandırılması: Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilecek eşyanın yukarıda belirtildiği şekillerde nihai kullanıma tabi tutulması halinde de 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ve 2012/33 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde nihai kullanımın sonlandırılması için tespit raporu düzenlenir. Tespit raporunun her bir dahilde işleme izin belgesi/izni başına en geç dahilde işleme izin belgesinin/izninin kapatma başvurusu yapılıncaya kadar düzenlenmesi gerekir. Tespit raporunda ithal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai kullanım izni sonlandırılır. İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak kısmen telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin tespiti halinde gerçekleşen miktar üzerinden nihai kullanım izin belgesi revize edilerek bu değerler üzerinden sonlandırılır. İhracatın telafi edici vergi doğurmaksızın gerçekleştiğinin tespiti halinde ise nihai kullanım izni müeyyide uygulanmaksızın sonlandırılır.

4- DİR Kapsamında Nihai Kullanım Halinde Teminat ve Nihai Kullanım Süresi: Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın aynı zamanda nihai kullanım hükümlerine de tabi tutulacağı durumlarda, ithalat sırasında teminat olarak alınacak vergilerin, İthalat Rejimi Kararında bu eşyanın nihai kullanım hükümlerine tabi tutulması halinde uygulanması gereken indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, İthalat Rejimi Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden teminata bağlanması gerekir. Teminat işlemlerinde gerek dahilde işleme rejimi mevzuatı gerekse gümrük mevzuatı uyarınca sağlanan kolaylaştırma hükümleri saklıdır. Nihai kullanım izin belgesinin süresi, dahilde işleme izin belgesi/izninin geçerlilik süresi kadardır.

5- Müeyyide Uygulaması: Telafi edici verginin indirimli veya sıfır oran üzerinden tahakkuk ettirildiği, ancak gümrük idarelerince indirimli veya sıfır oran üzerinden tahakkuk yapılması için gerekli şartların yerine getirilmediğinin ortaya konulması halinde Gümrük Kanununun 234/5.maddesi uyarınca işlem yapılır (Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2014/4 Sayılı Genelgesi).  

Not: {Nihai Kullanım İle İlgili Çok Daha Ayrıntılı Bilgiye Ulaşmak İsteyenler, İleride “Muhasebetr” Sitesinde Yayınlanan “Gümrük Mevzuatında Nihai Kullanım” Başlıklı Makalemize Müracaat Edebilirler.}

II- İHRACAT: 2015/2 SAYILI TEKSTİL,

KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ

İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı ifade eder.

Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı ifade eder. 

İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı ifade eder.

Grup Firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari % 50 oranında hisseye veya asgari % 50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari % 50'sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari % 50'sine sahip olduğu işletmeyi ifade eder.

Genel Esaslar: İthali vergiye tabi tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalinde uygulanacak genel hükümler aşağıda belirtilmiştir;

a) Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde (deri ve deri mamulleri hariç;) imalatçı olmayan ihracatçı firmalara (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç) ait ihracat projeleri için DİİB düzenlenmeyecektir, Ancak,2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin maddesinde belirtilen “grup firması” tanımı çerçevesinde, aynı grup içerisinde yer alan imalatçı olmayan firmalara, aynı grup içerisindeki imalatçı firmanın/firmaların yan sanayici olarak atanması kaydıyla dahilde işleme izin belgesi düzenlenebilecektir,

b) İlk kez DİİB talebinde bulunan firmalara, kapasitelerinin azami 1/4'ü oranında DİİB düzenlenecektir.Ancak, yapılan ihracat oranında bu belgelere artış revizesi yapılabilecektir.

c) DİİB kapsamında ihraca konu ev tekstili ürünlerinin (GTİP No: 5804, 5805, 6301, 6302, 6303, 6304, 9404.30 ve 9404.90) bünyesinde kullanılacak 5402.31.00, 5402.33.00, (Bu GTİP altında yer alan ipliklerden 10 ila 20 denye (20 denye dahil) arasında olanlar hariç), 5402.47.00, 5402.51.00, 5402.52.00, 5402.61.00, 5402.62.00,” GTİP numaraları altında yer alan malların her bir GTİP bazında en fazla % 50'sinin ithalat yoluyla, kalan kısmının ise iç piyasadan karşılanması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir GTİP bazında ithalatın % 50”yi aşan kısmına müeyyide uygulanacaktır. Söz konusu GTİP numaraları ile birlikte ev tekstili diğer ürünlerinin aynı anda ihracat taahhüdünü içeren belge düzenlenmeyecektir.

d) Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için ayrı belge düzenlenmesi esasla.

e) Firmaların DİİB başvurularında, ithalata ve ihracata konu ürünlerin miktarlarının, söz konusu ürüne/ürünlere ilişkin olarak “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde yer alan GTİP numarası karşısındaki ölçü birimi birinci birim olarak esas alınacak ve ikinci birim olarak “kg” esas alınacaktır, GTİP numarası karşılığında herhangi bir ölçü biriminin mevcut olmaması halinde ise sadece “kg” değeri esas alınacaktır. Ayrıca, GTİP numarasında yer alan madde tanımının da belirtilmesi gerekmektedir.

f) Firmaların DİİB başvuruları esnasında ithalat ve ihracata konu ürünlerin madde adı ile GTİP numaralarının (8'li ve/veya 12'li bazda) uyumunun kontrol edilmesi ve DİİR başvurularında, belge kapsamında ithali ve ihracı öngörülen iplik ve kumaş cinsinin (halı, çuval ve deri hariç) karışım yüzdeleri ile ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir,

g) İlk defa DİİB müracaatında bulunan firmaların, bağlı bulundukları bölge müdürlüğünden temin edilecek, en az 2 imzalı “Yerinde Tespit Yazısı” ibraz etmeleri zorunludur. Bölge Müdürlüklerinin veya grup başkanlıklarının bulunmadığı illerde ise ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, sanayi odaları veya ticaret, ve sanayi odaları görevlendirilir, 

h) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı gerekmektedir.

i) İplik üretimine yönelik DİİB başvurularında, üretimin open-end veya ring olduğu açıkça belirtilecektir.

k) DİİB kapsamında ithali ve ihracı öngörülen ürün miktarlarının, kapasite raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığının kontrol edilmesi, aşması durumunda kapasite raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı, vardiyalı çalışması (İl Çalışma Müdürlüklerinden veya Sanayi Odalarından alınacak yazı ile tevsik edilmesi) hususları dikkate alınarak ithal ve ihraç edilecek ürün miktarları hesaplanarak, aşağıda belirtilen belge süreleri çerçevesinde DİİB düzenlenecektir(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 5.maddesi).

Belge Süreleri: Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için düzenlenecek DİİB'lere, aşağıdaki tabloda belirtilen süreler verilir.

HAMMADDE

ÜRÜN

SÜRE(Ay)

Akrilonitril

Elyaf

9

Akrilonitril

İplik

12

Elyaf

İplik

6

Ham İplik

İplik

6

Cips

Endüstriyel İplik

9

Polipropilen

İplik

6

Polipropilen

Kumaş

9

Elyaf

Kumaş

9

Elyaf

Konfeksiyon

12

İplik

Kumaş

6

İplik

Konfeksiyon

9

Ham kumaş

Kumaş

6

Kumaş

Konfeksiyon

6

İplik

Havlu-Kase-Bornoz

9

Elyaf

Halı

12

İplik

Halı

9

Polipropilen

Halı

12

Polipropilen

PP Çuval

9

Ham Deri

Konfeksiyon

12

Ham Deri

Mamul Deri

12

İplik

Çorap

9

 (2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 6.maddesi).

 Birim Kullanım Miktarları: Ev tekstili, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için aşağıda belirtilen birim kullanım miktarları esas alınır. Ancak, firmalar tarafından daha büyük ebatlarda ürün üretimine yönelik DİİB başvurularında, belge süresi içerisinde alınmış ekspertiz raporu istenir.

A- Ev Tekstili (*)

ÜRÜN

Birim Kullanım (fire dahil)

(m2// Dokuma Kumaş) (**)

Nevresim Takımı (Nevresim/Çarşaf/2 Yastık Kılıfı)

15,50

Nevresim

8

Yorgan

10

Yastık Kılıfı

1,20

Uyku Seti

12,50

Çarşaf

5,50

Divan Örtüsü

4,50

Masa Örtüsü

5,50

Lastikli Çarşaf

5,20

Perde

5,50

 (*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5'i geçmez.

(**) Dokuma kumaş eni 220 cm olarak kabul edilmiştir.

B- Konfeksiyon (*)

ÜRÜN

Birim Kullanım (fire dahil)

(m2 /Dokuma Kumaş) (*)

Ceket

3,00

Mont

3,00

Yelek

1,50

Şort

1,20

Pantolon

2,10

Etek

1,80

Kaban

3,80

Mayo

0,75

Atlet/Fanila

1,20

Jupon

1,20

Kombinezon

0,80

PardesüManto/Palto

4,50

Takım Elbise

5,20

Eşofman

4,80

Gecelik

3,75

Pijama

4,80

Tulum

4,50

Tunik

3,75

Külot/Boxer Şort

0,75

Gömlek/Bluz

2,70

Bayan Elbise

3,80

Salopet

4,50

Bermuda

1,80

Kapri

1,80

 (*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5'i geçemez.

(**) Dokuma kumaş eni 150 cm olarak kabul edilmiştir.

C- Deri ye Deri Mamulleri

ÜRÜN

Birim Kullanım (Ayak)

(fire dahil) (*)

Manto, Palto, Pardesü

80

Kaban, Turkavar

60

Ceket, Mont, Bluzan

50

Pantolon

40

Etek

40

Şort

16

Gömlek

40

Elbise

50

Yelek

30

Mont (Çocuk)

25

Yelek (Çocuk)

10

Kaban (Çocuk)

35

Şapka

6

Kapşon

7

(*) 1 Aylık = 0,0929m2

10 Ayak = l m2

1 kg tabaklanmış ham deri: 13 dm2

1 adet yerli koyun derisi (yaş olarak) 3.700 gram

1 adet yerli kuzu derisi (yaş olarak) 1.850 gram

1 adet merinos koyun derisi (yaş olarak) 6.000 gram

1 adet merinos kuzu derisi (yaş olarak) 4.500 gram

(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 7.maddesi).

Fire Oranları: İşbu Genelge'de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge'deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir. Bahse konu fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, Genelge'de belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınır. Ancak, belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranları belge düzenlenme aşamasındaki fire oranlarından düşük ise gerçekleşen fire oranları dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

Ancak, işbu Genelge'de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 44.maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

hükümlerine tabidir.

A- Mamul Ürünler

a) İplik Üretimi (ağırlık bazında)

HAMMADDE

MAMUL ÜRÜN

FİRE ORANI (%)

Pamuk elyafı

İplik (Ring)

İplik (Open-End)

14

7

Pamuk elyafı

Penye İplik

33

Sentetik elyaf

Tow

1

Tow

Tops

3

Tops

İplik

6

Suni ve Sentetik elyaf

İplik

10

Ham iplik (sentetiklerden üretilmiş)

Tekstüre iplik

1

Poy

Düz İplik

1

Ham ipek

İplik

8

İplik

Şönil (Chenille) iplik

5

b) Kumaş Üretimi (ağırlık bazında)

HAMMADDE (Ham Kumaş)

FİRE ORANI (%) (Ağırlık)

Hazırlık+ Dokuma+ Örme

5

Ham Kontrol Kasar Haşıl Sökme

7

Boya

3

Baskı

3

Gaze İşlemi

1

Sanfor, Şardonlama veya İnceltme

10

Kadife

12

(*) Dokuma elastanlı kumaş için müzerinden ilave %10 fire verilir.

c) Ev Tekstili/Konfeksiyon Üretimi

HAMMADDE

MAMUL ÜRÜN

FİRE ORANI (%)

Kumaş

Ev Tekstili

8

Örme Kumaş

Konfeksiyon

20

Dokuma Kumaş

Konfeksiyon

15

Denim Kumaş

Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış, eskitilmiş, zımparalanmış)

23

Denim Kumaş

Konfeksiyon (Yıkanmış taşlanmış)

18

İplik

Triko Konfeksiyon

25

İplik

Çorap

12

İplik

Seccade

15

İplik

Battaniye

15

Kumaş

Bornoz

15

Kumaş

Havlu

5

PP- PE Granül

İplik

5

PP- PE İplik

Kumaş

5

Polipropilen

Polipropilen kumaş

10

PP-PK Granül  

Çuval

13

İplik

Bornoz

25

İplik

Havlu

20

İplik

Kadife Bornoz

35

İplik

Kadife havlu

28

İplik

Eşarp/Fular/Mendil

18

Kumaş

Eşarp/Fular/Mendil

8

Polipropilen (Granülden)

Makine Halısı

12

İplik

Makine Halısı

8

B- Yardımcı Malzemeler

Mamul ürün üretiminde kullanılan düğme, çıtçıt, rivet, fermuar, sticker kağıt, kağıt ve karton etiketler ile dokuma etiket ve armalar vb. yardımcı malzemeler için ise aşağıdaki tabloda belirtilen azami fire oranları uygulanır.

Yardımcı Malzeme

GTİP No

Azami Fire Oranı (%)

Deri Etiketler

4205.00.90

7

Sticker kağıtlar; kağıt ve karton etiketler

4821

8

Dokuma etiket ve armalar

5807

10

Metal fermuar, kopça, toka, perçin ve rivetler

8308

5

Düğme ve çıtçıtlar

9606

10

Fermuarlar (metal fermuar hariç)

9607

9

Diğer Yardımcı Malzemeler

 

8

(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 8.maddesi).

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları: Bazı tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için asgari ikincil İşlem görmüş ürün oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Listede yer almayan diğer ikincil işlem görmüş ürünler için firma beyanı esas alınır.

Ancak, bu Tablo'da belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ'in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Hammadde/Asıl İşlem Görmüş Ürün

İkincil İşlem Görmüş Ürün

Oranı (%)

Sentetik Filament İplikler

Sentetik filament döküntüleri

1

Suni ve Sentetik Kesik Elyaftan İplikler

Suni ve Sentetik Lif Döküntüleri

4

Pamuk İpliği

Pamuk Döküntüleri

5

Penye Pamuk İpliği

Penye Pamuk Döküntüleri

20

Kumaş

Kumaş kırpıntıları

1

Polipropilen Granül

Polipropilen Granül Telefi

2

Örme ve Triko Konfeksiyon (İplikten)

İplik Döküntüleri

3

Dokuma Konfeksiyon (kumaştan)

Kumaş kırpıntıları

7

Örme Konfeksiyon (kumaştan)

Kumaş kırpıntıları

10

(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 9.maddesi).

SONUÇ

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde; Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekir.

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu'nun 194.maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulması gerekir.

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın aynı zamanda nihai kullanım hükümlerine de tabi tutulacağı durumlarda, ithalat sırasında teminat olarak alınacak vergilerin, İthalat Rejimi Kararında bu eşyanın nihai kullanım hükümlerine tabi tutulması halinde uygulanması gereken indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, İthalat Rejimi Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden teminata bağlanması gerekir. Nihai kullanım izin belgesinin süresi, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin geçerlilik süresi kadardır.

Bu Yazı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Sayın Kerim ÇOBAN Tarafından Kaleme Alınmıştır.

KAYNAKÇA: