Dahilde İşleme Belgesi ve İzni Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Dahilde İşleme Belgesi ve İzni

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR)

AMAÇ: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.

KAPSAM: Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar başvura- bilir. Süre olarak kapsamı, başvuruya konu olan ürünün işlenme süreçleri çerçevesinde değişiklik göstermektedir.

BAŞVURU YERİ:

Başvuru yapacak firmaların öncelikle elektronik imza temin etmeleri gerekir. Firmanın DİR otomasyon sistemine tanımlanmasını teminen elektronik ortam- da yetki başvurusu bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Başvuru formu ve diğer ilgili belgeler (kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi) Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine teslim edilir. Dahilde  İşleme İzin Belgesi (DİİB) başvuruları ise, elektronik ortamda, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesindeki sektör dairelerine yapılmaktadır. Dahilde İşleme İzni ise, Gümrük idareleri tarafından 2006/12 sayılı Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işlem ve işçilik için verilmektedir. Dahilde işleme izni almak için 2006/12 sayılı Tebliğin Ek-1'inde belirtilen bilgi ve belgelerle Gümrük İdaresine, müracaat etmeleri gerekir.

SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI:
 1. İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti
 2. KKDF İstisnası
 3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 4. Yurt İçi Alım Avantajları
 5. Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması 
 6. Yurtiçinden Dünya  Piyasa  Fiyatlarından  Tarımsal  Hammadde Temini (Buğday, Mısır)
 1. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi  Olmama
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN UYGULAMADAKİ DETAYLARI

Öncelikle, müracaat sahibi firmalar tarafından dikkat edilmesi gereken;

 • Dahilde İşleme İzni ile
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi arasında fark bulunduğudur.
  • Eşyanın; tamir edilmesi, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalatı vb. işlemler için gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni (Dİİ) verilir. Dahilde İşleme İzni verilecek haller, mevzuatta sayılmıştır. Bu İşlemler;
 1. Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuş- gözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
 2. Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendik- ten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
 3. Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeni- den dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
 4. Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 5. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere ta- mir edilmesi veya boyanması,
 6. ) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
 1. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
 2. Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilme- si,

i) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,

 1. Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
 2. Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünle- rinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).

Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşası, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

 • Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşle- me İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Bu husus, Ticaret Bakanlığı'nın konu üzerindeki yetki ve sorumluluk alanının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminde;

 • Şartlı Muafiyet ve
 • Geri Ödeme Sistemi

olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamın- da serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminin uygulamada en çok karşılaşılan terimlerini, aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.

Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.

İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.

İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Fire, “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.”

Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

Dahilde İşleme Rejiminin, ürün bazında uygulamasına ilişkin detaylar; karar, tebliğler ve genelgeler aracılığı ile düzenlenmekte olup, bahse konu mevzuata Ticaret Bakanlığı'nın web sitesi aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Broşürü: https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5dedfe4d13b876e93804ba65/b35a2eb924c6553e3799b501dff928e7.pdf

Sorularla Dahilde İşleme Rejimi : https://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/dahilde-isleme

Dahilde İşleme

Soru: Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Cevap: Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Soru: Dahilde İşleme Rejiminin amacı nedir?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.
 
Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde,ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.
 
Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Soru: İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti ve Fire nedir?

Cevap:
İşlem görmüş ürün
, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.
 
Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.
 
İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.
 
İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Fire, "İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir."

 Soru: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında eşdeğer eşya kullanımı nedir?

Cevap: Eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşyadır. Eşdeğer eşya, şartlı muafiyet sisteminde kullanılabilmektedir. Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)'li bazda GTİP, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıması gerekmektedir.
 
Şartlı muafiyet sistemine bağlı dahilde işleme rejimi kapsamında ithal eşyasının ithalinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatı mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama, şartlı muafiyet sisteminde önceden ihracat denilmektedir. Önceden ihracat uygulaması durumunda, bu ihracata tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında, katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

Soru: Geri Ödeme Sistemi kapsamında ödenen vergilerin geri alınması için yapılması gerekli işlemler nelerdir?

Cevap: Geri ödeme sistemi kapsamında ihracı taahhüt edilen eşyanın ihracat taahhüdünün kapatılması sonrasında, belge/izin sahibi tarafından ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurunun, ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.
 
İşlem görmüş ürünün ve değişmemiş eşyanın, ihraç edildiğinin, daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulduğunun veya serbest bölgeye konulduğunun belgelendirilmesi durumunda ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.
 
Bu uygulamada, yurt içinden eşya alımı KDV Tecil/Terkin Sistemine İlişkin 83 Seri No.lu Tebliğ kapsamında ya da T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında teminata ilişkin uygulamanın esasları nelerdir?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Ancak,  yurt içi alımlar için Ekonomi Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.
 
Teminat; Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları,   unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında indirimli teminat uygulaması mümkün müdür ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin sırasıyla %1, 5 ve 10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.
 
Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan firmalar için de bu uygulama söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçı firmalar ve belli bir periyod için belirlenen ihracat rakamını geçen ihracatçı firmalar da, yine belirli limitlere bağlı olarak yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun teminat olarak yatırmak suretiyle ithalat yapabilirler.

SORU: Hangi hallerde Dahilde İşleme İzni düzenlenir ?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek, eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nisbeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için gümrük idaresinden dahilde işleme izni alınması gerekmektedir.

Soru: Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni almak için nereye müracaat edilmelidir ?

Cevap: Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik firmalar tarafından, dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru: Dahilde işleme rejimi kapsamında süre sınırlaması bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesinin veya dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında verilen süre dışında ek süre alınması mümkün bulunmakta mıdır ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında alınan orijinal sürenin yetersiz kalması durumunda, haklı sebep halleri ve yangın, sel, don gibi mücbir sebep ile fevkalade hallere bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkün bulunmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin ek süre talebi için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, Dahilde İşleme İznine ilişkin ek süre talebi için ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

SORU: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işleme faaliyeti yapılabilir mi?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, sadece dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, ancak hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir.

Soru: Dahilde işleme İzin Belgesi/İzni kapatma müracaatı ne şekilde yapılır ?

Cevap: Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur.

Soru: Şartlı muafiyet sistemine bağlı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkün müdür ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekli ile, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihracatının aranmayacağı durumlar nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi, gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün tabi olabileceği işlemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce ihraç edilebileceği gibi, gümrük idaresi gözetiminde imha, gümrüğe terk, çıkış hükmünde gümrüğe teslim veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejim tedbirlerine uyulmaması halleri nelerdir ?

Cevap: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatının gerçekleştirilmemesi, belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının %80'i (İkincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100'ü) geçmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi içerisinde kapatma müracaatında bulunulmaması nedeniyle belge/iznin resen kapatılması gibi durumlar, dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması halleri arasında sayılabilir.

Soru: Dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması suretiyle rejimin ihlal edilmesi durumunda uygulanacak müeyyideler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde, belge/izin kapsamında yapılan ithalata ilişkin varsa alınmayan ithalat vergileri ile Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.

Soru: Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var Mıdır ?

Cevap: Gümrük İdaresinde dahilde işleme izni verilemeyecek eşya listesi 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Ek 7 No.lu Listede yer almaktadır:
 
Fasıl-GTİP Eşya Adı
01-04 Tüm eşyalar
05 Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)
0601 Tüm eşyalar
07-15 Tüm eşyalar
16 Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)
17-24 Tüm eşyalar
43 Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç)
42.03.10 Tüm eşyalar (Tamir amaçlı olanlar hariç)
7311.00.91.90.00 Oksijen Tüpleri
8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.72.30.00-8528.73.00.00 Televizyonlar (Tebliğin 14/1-d bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)

 

Soru: Kimler dahilde işleme izni/izin belgesi alabilir ?

 Cevap: Gümrük Kanunu'nun 110 uncu maddesi uyarınca dahilde işleme izni 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar bu rejimden faydalanabilmekte olup, ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür. 

Soru: Gümrük idaresince verilen dahilde işleme izinleri için müracaat aşamasında gerekli bilgi ve belgeler nelerdir ?


Cevap: 1 – Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2 –Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)
4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (**)
5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);
a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)
b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)
7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)
(*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için
(**): Tebliğin 14/1-bg ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için
(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.
NOT :
1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.
2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar verilir.
3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır.
4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğ'in 14/1-de bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.
 

Soru: Yurt dışından hasarlı eşyamı getirip yurt içinde tamir ettirmek istiyorum. Yapmam gereken işlemler nelerdir ?

 
Cevap: 
Dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük idaresince izin verilebilecek işlemler, gümrük idaresince izin verilemeyecek eşyaya ilişkin bilgiler ve Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmesini gerektirir durumlar 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yer almaktadır.  Bu konuda detaylı bilgi Gümrük Kanunu'nun 108-122 nci maddeleri, Gümrük Yönetmeliği'nin 349-375 inci maddeleri, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinden edinilebilir.

Konuyla İlgili Mevzuat :

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

 
Ticaret Bakanlığı E-İmza Uygulamaları :

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/sign/signLogin.htm?sessionId=216998898&sessionReference=182487ede2a5b3e7c9d3e37fe88c9152

 
Ayrıntılı Bilgi İçin:

Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin : 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ (ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

Dahilde İşleme Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Ekrem Karaeminoğulları

Müdür

karaeminek@oaib.org.tr

200

Esra Arda

Şef

ardae@ekonomi.gov.tr

258

Tural Toprak

İdari Memur

toprakt@oaib.org.tr

202

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (DİİB ve HİİB için)

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve

Konfeksiyon Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8681

8679

8675

 

tekstilihr@ticaret.gov.tr

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi

(0312)

(0312)

(0312)

213

204

204

6682

8695

8830

 

tarimihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Makina,

(0312)

204

7712

 

Otomotiv, Elektrik ve Elektronik

(0312)

204

8887

makinaihr@ticaret.gov.tr

Ürünleri Dairesi

(0312)

204

8746

 

 

İhracat Genel MüdürlüğüMaden, MetalveOrmanÜrünleriDairesi

(0312)

(0312)

(0312)

204

204

204

8720

8727

8728

 

madenihr@ticaret.gov.tr

İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi

(0312)

(0312)

204

204

8771

8766

 

özelihr@ticaret.gov.tr

 

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri (Dİİ ve Hİİ için)

İlgili Birim

Telefon

e-mail

Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesi

(0312) 449 3138

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Ithalat ve Hariçte Işleme Dairesi

(0312) 449 3161

 

 

Dahilde İşleme İzni İçin :

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müdürlükleri

Elektronik İmza ve Teknik Konular Yardım Telefonları

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=EimzaBilgiHatti.htm


(312) 449 12 64        (312) 449 12 79

E-mail :    eimza.teknik@ticaret.gov.tr

Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması Yardım Telefonları

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=DIRBilgiHatti.htm


    

(312) 204 77 51     

E-mail :    dirotomasyon@ticaret.gov.tr

 

Sektör Telefonları :

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi:

(312) 204 86 78, (312) 204 86 80, (312) 204 86 79,
(312) 204 87 93, (312) 204 86 81, (312) 204 86 82, (312) 204 86 77, (312) 204 86 94, (312) 204 86 83

Kimya (Plastik) ve Toprak Ürünleri Dairesi:

(312) 204 87 70, (312) 204 87 71, (312) 204 87 66,
(312) 204 86 71, (312) 204 88 77, (312) 204 87 67

Tarım Ürünleri Dairesi:

(312) 204 76 77, (312) 204 88 30, (312) 204 87 77

Maden Metal Kimya Toprak Orman ürünleri Dairesi :

(312) 204 87 20, (312) 204 88 33, (312) 204 86 87, (312) 204 87 27, (312) 204 87 28, (312) 204 88 11, (312) 204 87 98

Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi:

(312) 204 87 46, (312) 204 77 12

Mevzuat Dairesi :

(312) 204 88 68, (312) 204 88 74, (312) 204 88 62