C Şekeri Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

C ŞEKERİ DESTEĞİ

C Şekeri Desteği ; (DİİB kapsamında olsun veya olmasın) (DİİB Kapsamındaki beyannameler için DİR otomasyon sisteminden, DİR kapsamında olmayan beyannameler için ilgili Gümrük Müdürlüğünden yazı ile teyit alınmaktadır.) Amaç : 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin rekabet edilebilirlerini arttırmak amacıyla, karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam : İmalatçı-ihracatçıların fiilen gerçekleştirerek usulüne uygun biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şekeri taleplerinin, rekabet edilebilirlerini arttırmak amacıyla karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.   

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince İstenen Belgeler 

1-      Dilekçe (Firma ıslak kaşeli ve yetkili ıslak imzalı) 

2-      G.Ç.B. asılları veya diğer İBGS'lerde işlem görmüş G.Ç.B. fotokopisi 

3-      G.Ç.B. ekinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  tahsilat makbuzu 

4-      Hak ediş listesi (İlgili Tebliğ-Ek-3)-(Firma ıslak kaşeli ve yetkili ıslak imzalı) 

5-      Süresi dolmamış kapasite raporu fotokopisi (Nihai ürün üretimindeki şeker kullanımı tespit edilebilecek ve kapasite raporu geçerlilik süresi ihracat tarihi ile uyumlu olacak.) 

6-      Dosya inceleme ücreti (50. TL.) dekontu.

İlgili Mevzuat  

C Şekeri Desteği : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-3.htm

https://www.tarimorman.gov.tr/SDB/Duyuru/210/C-Sekeri-Teblig-Degisikligi

"İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", 26.02.2020 tarihli ve 31051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıntılı bilgi için; OAİB Genel Sekreterliği Dahilde İşleme Şubesi

Telefon No : 312-447 27 40

Dahilde İşleme Şubesi

ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA TEL/DAHİLİ
Ekrem Karaeminoğulları Müdür karaeminek@oaib.org.tr 200
Esra Arda Şef ardae@ekonomi.gov.tr 258
Tural Toprak İdari Memur toprakt@oaib.org.tr 202

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

Şeker Dairesi Başkanlığı 

Ayrıntılı Bilgi İçin;

  • Adres : Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:38 Yenimahalle / ANKARA

  •  Telefon : 0312 284 70 00

  •  Faks : 0312 284 70 15

 

C ŞEKERİ TAHSİSAT BELGESİ

C Şekeri Tahsisi Nedir?

C şekeri, A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekerdir.

( A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını, B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını ifade eder. )

Şeker Kanunu'na göre yurtiçinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri, imalatçı- ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilir.

İmalatçı-ihracatçı firmalara yaptıkları ihracat karşılığında, C şekeri kapsamındaki pancar şekerinin satışı yapılır. Satış işlemi ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun biçimde belgelendirilmesi sonrasında yapılır.

İhracat evrakları ve başvuru dosyası ilgili İBGS'ne teslim edilir. İBGS gerekli incelemeleri yaparak Şeker Kurumu'na onaya gönderir. Şeker Kurumu uygun bulursa firma adına “Tahsisat Belgesi” düzenler.

Tahsisat Belgelerinin kullanım süresi 6 (altı) ayla sınırlı olup, Tahsisat Belgesinde belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tarafından talep edilmesi, ya da Kurumca gerekli görülmesi halinde belge süresi, 6 aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.

Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kaydı bulunmayan Gümrük Beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, Beyannamelerin 44 nolu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur.

 Tedarikçiler

İmalatçı-ihracatçıların şeker taleplerini karşılamak üzere yetkili olan tedarikçiler;

 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
 • Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
 • Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
 • Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
 • Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ve
 • MB Şeker ve Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'dir.

Miktar

İmalatçı-ihracatçıların C şekeri hakediş miktarları, Ek-1'de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, gerek duyulması halinde imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır.

Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1 listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan şeker (sakaroz) oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır.

Ek-1 listede yer almayan ve/veya şeker kullanım oranı hususunda tereddüt hasıl olan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, tahsisat belgesi düzenleme aşamasında kapasite raporunun yanı sıra, gerek duyulması halinde analiz raporları ile diğer belge ve bilgiler Kurumca değerlendirilerek belirlenir.

Gümrük Müsteşarlığı tarafından ihracatı gerçekleşen şekerli mamulden numune alınmış ise, bu numunede analiz yaptırılacak olup analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) yüzdesi, tahsisata esas olarak kullanılır.

C Şekeri Satışında Uygulanacak Fiyat

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında İmalatçı ihracatçılara C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat “temel fiyat” ile “navlun bedelinin” toplamından oluşur.

Temel Fiyat;

a) 10 günlük fiyat: Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) 10'ar günlük aritmetik ortalamasıdır.

b) Aylık fiyat: Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın her bir gününe ait fiyatların aritmetik ortalamasıdır.

Navlun Bedeli Karşılığı;

Dünya piyasalarında geçerli olan şeker navlun bedelleri esas alınarak, hareket ve varış yeri açısından ülkemizin konumuna uygun olan bedelin, ton başına tutarı olarak Kurumca tespit edilir.

C Şekeri satışında uygulanacak temel fiyatın belirlenmesinde on günlük veya aylık fiyattan hangisinin esas alınacağı, İBGS'ler tarafından gönderilen hakediş bilgi formlarının aylık bazda olup olmaması dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir. Şeker satışı teslim ve ödemelerinde, şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru esas alınır.

 EK–1

C ŞEKERİ TAHSİS EDİLECEK ŞEKERLİ MAMULLER VE ŞEKER KULLANIM ORANLARI TABLOSU

MADDE ADI

TAHSİS EDİLECEK AZAMİ ŞEKER (SAKAROZ) ORANI %

 

Tatlı Bisküvi

22

 

Kremalı Bisküvi

30

 

Kek

25

 

Çikolata Kaplı Gofret

35

 

Çikolata Kaplamalı Bisküvi

30

 

Kokolin Kaplı Gofret

38

 

Gofret (Sade)

30

 

Sütlü Çikolata

44

 

Bitter Çikolata

44

 

Beyaz Çikolata

40

 

Kokolin

55

 

Sert Şeker

62

 

Yumuşak Şeker

41

 

Şeker Kaplı Kokolin Draje (Bonibon)

62

 

Şeker Kaplı Çikolatalı Draje

62

 

Krokan

31

 

Helva

45

 

Saray Helvası (Pişmaniye)

41

 

Reçel, Marmelat

26

 

Lokum (Sade)*

65

 

Lokum (Çeşnili)*

58

 

Cezerye (Sade)

51

 

Cezerye (Çeşnili)

41

 

Toz İçecek (Şekerli)**

80

 

Tatlandırıcılı Şeker Katkılı Toz İçecek**

20

 

Gıda Jölesi

70

 

Şekerli Puding (Toz)

70

 

Krema (Çokokrem-Şokella)

50

 

Şekerli Sakız

55

 

Şekerli Sakız (Draje)

60

 

Gazlı İçecekler

9

 

Limonata***

11,5

 

Buzlu Çay***

5,8

 

(*) Lokumda pudra şekeri kullanılması halinde, kullanılan pudra şekerinin % 95'i oranında ayrıca C şekeri tahsisatı yapılacaktır.

(**) Aromalandırılmış olsun olmasın.

(***) Türk Patent Enstitüsü tarafından Marka Tescil Belgesi olması ve söz konusu markanın Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization-WIPO) nezdinde tescil ettirilmiş olması kaydıyla.

 

 

EK–2

İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TAHSİS EDİLMEYECEK ŞEKERLİ MAMULLER LİSTESİ

Sıra No

Ürün Adı

1

Meyve özü konsantreleri

2

Meyve özü şurupları

3

Meyve aromalı içecekler*

4

Meyveli şuruplar

5

Meyveli içecekler

6

Üzüm ve pekmez şurupları

7

Meyve suyu

8

Meyve nektarı

9

Glukoz, fruktoz içeren şekerli karışımlar (arı yemi, arı şurubu, vb. dahil)

10

(Ek:RG-9/8/2015-29440) Meyve Aromalı Buz

(*) Sıvı halde

 

EK–3

TAHSİSAT BELGESİNE ESAS İHRACAT LİSTESİ HAKEDİŞ BİLGİ FORMU Hakediş Belgesi Tarih Sayı                  :

İmalatçı Vergi No / TC Kimlik No      :

İmalatçı Unvanı                                    :

Gümrük İdaresi Adı

Tescil No

Tescil Tarihi

Özel Fatura Tarih/Sayı

Yan Sanayici Unvanı

Gönderici Vergi No

Gönderici Unvanı

GB Kalem No

 

Ürün Tanımı

Miktar (Net KG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Söz konusu ihracatla ilgili Beyanname/Özel Fatura bilgilerinin teyitleri alınmıştır

  

EK–4

C ŞEKERİ TAHSİSAT BELGESİ (ÖRNEK)

Kurum Kayıt No                                     :

Tahsisat Belgesi Tarih / No :

Bildirim Yapan İBGS*                           :

İBGS Bildirim Tarihi                              :

Adına Tahsisat Belgesi Düzenlenenin,

Adı, Unvanı                                             :

Adresi                                                      :

Vergi Dairesi ve Numarası                 :

Belge Süresi                                          :

Belge Süresi Bitim Tarihi                    :

Tahsisat Miktarı (Rakamla)**             :

Tahsisat Miktarı (Yazıyla)                    :

**TAHSİSAT MİKTARLARI

**TAHSİSAT MİKTARLARI

İhracat Dönemi

Fiyat Dönemi

Miktar

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 *İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği”

  EK–5

C ŞEKERİ SATIŞ TAAHHÜTNAMESİ

 

Firmamızca ihraç edilen şekerli mamul/mamullerin ihracı karşılığında; İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimlerine istinaden Şeker Kurumu tarafından düzenlenen ………. sayılı tahsisat belgesiyle tedarikçilerden satın alacağım C şekeri ile ilgili olarak;

 

1- İhraç ettiğimiz ve şeker tahsisatına esas olan şekerli mamul/mamullerimizin, dış ticaret mevzuatı kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine geri dönmesi ve durumun ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin yazısıyla tevsik edilerek Kuruma bildirilmesi halinde; “İmalatçı-ihracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ” adındaki Şeker Kurumu Tebliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen hükümlerin aynen uygulanacağının tarafımızca bilindiğini, bu hükümlerin gerek ve sorumluluklarını yerine getirmeyi şimdiden kabul ettiğimizi,

 

2- Kurum, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri ve tedarikçiler ile denetim yetkili görevliler tarafından uygulamayla ilişkili olarak; adı geçen Tebliğ hükümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, tamlığından ve doğruluğundan sorumlu olduğumuzu,

 

3- Firmamıza yapılan tahsisat ve satışın gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığının tespiti halinde; 4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince Şeker Kurulu tarafından “C şekerini söz konusu Tebliğ hükümleri dışında iç piyasada satan veya bedelsiz devredenler hakkında uygulanacak idari para cezası”nın tatbik edilebileceğini bildiğimizi,

               

Firmamız adına beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Huzurunda Beyanname İmza Edilen

İmalatçı-ihracatçı Firma Yetkili

Tedarikçi Yetkili

İmza ve Kaşesi

İmza/İmzalar ve Kaşesi

 

İlgili Mevzuat  

C Şekeri Desteği : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-3.htm

https://www.tarimorman.gov.tr/SDB/Duyuru/210/C-Sekeri-Teblig-Degisikligi

"İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", 26.02.2020 tarihli ve 31051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için; OAİB Genel Sekreterliği Dahilde İşleme Şubesi

Telefon No : 312-447 27 40

Dahilde İşleme Şubesi

ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA TEL/DAHİLİ
Ekrem Karaeminoğulları Müdür karaeminek@oaib.org.tr 200
Esra Arda Şef ardae@ekonomi.gov.tr 258
Tural Toprak İdari Memur toprakt@oaib.org.tr 202

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

Şeker Dairesi Başkanlığı 

Ayrıntılı Bilgi İçin;

  • Adres : Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:38 Yenimahalle / ANKARA

  •  Telefon : 0312 284 70 00

  •  Faks : 0312 284 70 15