Bir İşadamı Neden İhracat Yapmalıdır İhracat Yapmanın Firma İçin Faydaları Nelerdir

Bir İşadamı Neden İhracat Yapmalıdır? İhracat Yapmanın Firma İçin Faydaları yada Riskleri Nelerdir? 

Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, doğu blokunun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının açılması,ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü'nün(DTÖ) kuruluşu, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır. Daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir. Daha önceleri az gelişmiş ülkeler grubunda olan ülkeler,dünyada haberleşme sistemleri ağının genişlemesi,televizyon,basılı yayın ve elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmişlerdir.Bu ülkeler ve firmaları açısından düşünüldüğünde,dünya pazarlarında oluşan olanakları kendi yararlarına kullanmak için böylesine uygun bir dönem hiç olmamıştır.Dolayısıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, ihracat yapmak,bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önem arz etmektedir.

Satış ve karları artırmak:Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa,yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığı artıracaktır.

Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firma,rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak,pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.

Fazla üretim kapasitesini satmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi artırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetlerde azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunur.

Rekabet gücünü artırmak:İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Firma yeni teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

İstihdam yaratmak:Mal ve hizmet ihracatı,yeni iş olanaklar ıyaratacak,işsizliği azaltacaktır.

Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak:İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek: Pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin yarattığı korkuya dayanmaktadır.Ülkedeki ticareti geliştirme kuruluşları,dış pazarlara  henüz girmemiş olan şirketlere yardım etmek için kurulmuştur.Bu kuruluşlar,ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

İhracatın firmalara doğrudan faydaları şunlardır.

-Pazar payını genişletme fırsatı verir.

-Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise,üretimi artırma imkanı sağlar.

-İç pazara olan bağımlılığı azaltır,yada iç pazardaki durgunluğu telafi etme imkanı verir.

-Dış pazarlara girerek,iç pazardaki rekabeti yayma imkanı verir.

-İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi,pazar araştırması maliyetini azaltır.

-Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet,ihracatçıları,ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder,böylece teknolojik know-how düzeyinde gelişme sağlanır.

İç pazara veya dış pazarlara açılmanın riskleri şunlardır.

İhracatta karşılaşılan risklerin pekçoğunun iç pazarda karşılaşılanlar ile olan benzerliğine dikkat etmek önemlidir.

-Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.

-Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.

-Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.

Sadece ihracata özgü riskler ise şöyle özetlenebilir.

-Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir.

-Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir,ortadan kaldırabilir,hatta kayıplara neden olabilir.

-Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte sorunlar çıkabilir.

-Savaş,iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlıklar kayıplara yol açabilir.

-Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.