Bedelsiz İhracat Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz

Bedelsiz İhracat Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Bedelsiz İhracat

22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istinaden, karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasıdır.

Bedelsiz ihracata ilişkin uygulama usul ve esasları 12/07/2008 tarih ve 26934 sayılı RG'de yayımlanan İhracat: 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracat Tebliği ile belirlenmiştir.

Bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına çıkarılacak eşya için 2008/12 sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan “Bedelsiz İhracat Formu” kullanılır.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.(Tebliğin 2. Maddesi)

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım  malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,

c) Yabancı misyon  mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu  kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım  malzemeleri.

İkinci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat  izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.

Top of Form

İkinci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, ekte yer alan Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır.

Bottom of Form

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri verilen bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler.

Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

İkinci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi, taşıt götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.

İkinci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-b maddesinde düzenlenen  istisnadan yararlanarak yurt dışına götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı  tarafından  verilen satış faturası nüshası veya satıcı onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük idaresince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.

Yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar

Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.

İhracında fon kesintisi aranan  mallar

İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan  malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun  ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri 1.000 (bin) ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabi değildir.

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7) eki listedeki mallardan, değeri FOB 1.000 (bin) ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

İhracat destekleri

Bedelsiz ihracata konu  mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.

Standart ve teknik uygulamalar

Bedelsiz İhracat  Tebliği kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.

İhracatçı Birliğine üyelik

İkinci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

Bedelsiz İhracatta KDV Uygulaması

Bedelsiz ihracatta, ihracatın Gümrük Beyannamesi ile gerçekleşmesi durumunda malın teslimi KDVK 11 ve 12'nci maddelerine göre tam istisna olup KDV'den istisnadır. KDVK 50 no'lu Genel Tebliği çerçevesinde bir teslim olması halinde (Eşantiyon, numune ve promosyon) GVK 40/1 e göre bedellerinin gider yazılması mümkün olacaktır. Bu mallara ilişkin yüklenilen KDV de, KDVK 11 ve 12'nci maddeleri kapsamında istisna hükümleri doğrultusunda iadeye tabi olacaktır. Ancak Yabancı Yardım Kuruluşlarına yapılan bedelsiz teslimler, KDVK 17. madde hükümlerine göre kısmi istisna kapsamında değerlendirilecek olup, bu mallar için yüklenilen KDV'nin KDVK 30/a maddesi gereği indirim yapılmayıp gider yazılması gerekecektir. Her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

Bedelsiz İhracatla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İhracat Dairesi ; Tel : (312) 449 30 21

Ve

OAİB Genel Sekreterliği Uygulama Şubesi;

Tel : (312) 447 2740—145,148,151

EK: 

BEDELSİZ İHRACAT FORMU 

1- Talep Sahibinin;                                               

a) Adı veya Unvanı                                             

b) Adresi                                                             

c) Telefon No                                                      

d) Telefaks No                                                     

e) T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No                       

f) Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği                              

g) Vergi Türü                                                        

2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun;           

a) Adı veya Unvanı                                               

b) Adresi                                                              

c) Telefon No                                                       

d) Telefaks No                                                     

e) Ülkesi                                                               

3- Malın;                                                               

a) Cinsi                                                                 

b) G.T.İ.P.                                                            

c) Tipi                                                                   

d) Üretim Yılı ve Menşei                                        

e) Ambalaj Şekli                                                   

f) Miktarı                                                              

g) Değeri                                                              

h) Bedelsiz İhraç Nedeni                                      

4- Malın İhraç Gümrüğü                                      

                                                                                                                   Talep Sahibi                                                                                                                                                                                   (Kaşe ve İmza)

 

Gümrük Rehberi Bedelsiz İhracat : https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/bedelsiz-ihracat

Konuyla İlgili Mevzuat

        İhracat Tebliğleri

        https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi/ihracat-tebligleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracat Uygulamaları ve Üyelik Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

Özlem Yıldız Karaca

Müdür

yildizo@oaib.org.tr

151

Ayşegül Urgancıoğlu

Şef

urgancia@oaib.org.tr

133

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

YAKUP SEFER Tel : 312- 4493080 

İHRACAT VE DAH. İŞL. DAİRESİ Hakan ATAY Tel : 312- 4493021

ve İlgili Gümrük Müdürlükleri