Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgisi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgisi   

BTB hakkında:

Bağlayıcı Tarife Bilgisi,
- Yasal kesinliği temin eden bir ticareti kolaylaştırma önlemidir.
- 6 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilir.
- Türkiye sınırları içinde bağlayıcıdır.
- BTB verilme usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.
- BTB, verildiği tarihten itibaren tüm gümrük idarelerinde 6 yıl boyunca geçerlidir.
- BTB, gümrük idaresinin internet ve intranet sayfalarından ulaşılabilir niteliktedir.

 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hakkında

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Arama ve Başvuru : https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/AnaSayfa

https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/BtbWebArama

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Geçerli Kayıtlar

https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

Bağlayıcı Tarife Bilgisi   

Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince (Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit, Bursa, Mersin Bölge Müd.) verilen idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 10 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğ uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin ibrazı halinde talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır. BTB, 6 yıl süre ile geçerlidir.

BTB uygulamasının amaçları şunlardır:

 • Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması suretiyle sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak.
 • Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak.
 • Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak.
 • Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak.
 • Dış ticaret erbabına eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi sağlamak.
 • Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamak.

BTB Başvurusu Nasıl Yapılır?

 1. Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu (Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilmektedir.)
 2. BTB başvurusu ekinde yer alan tüm belgeler ve eşya numunesinin değişik açılardan çekilmiş, eşyanın teşhisini sağlayacak nitelikteki fotoğrafları ayrıca elektronik ortamda da yetkilendirilmiş Bölge Müdürlüğüne sunulur. 
 3. Başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlük, BTB konusu eşyanın gümrük işlemlerinin bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girdiğini tespit ederse, söz konusu başvuruyu ilgili gümrük idaresinin bulunduğu en yakın yetkilendirilmiş Bölge Müdürlüğüne gönderir.
 4. Yetkilendirilmiş Bölge Müdürlükler, BTB konusu eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt ettikleri hususlar hakkında, aralarında istişarede bulunabilirler.
 5. Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Bir kişi adına aynı eşya için birden fazla BTB düzenlendiği tespit edilirse söz konusu BTB'ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Bu şekilde hükümsüz hale gelen BTB'nin hak sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.

BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir;

 • Hak sahibinin adı ve adresi
 • Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi
 • Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı
 • Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi
 • Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri)
 • Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b)
 • Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi

BTB Reddedilmesi Durumları

Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmıyorsa reddedilir.

Gümrük Yönetmeliğinin (Ek-23)'de yer alan Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi'nde kayıtlı eşya için BTB başvurusu yapılamaz. Bu listede kayıtlı bir eşya için olduğunun sonradan anlaşılması halinde başvuru reddedilir.

Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş eşyaya ait belgelerle BTB talebinde bulunulamaz. Bu çeşit belgeler kullanılarak başvuruda bulunulan eşyalar için BTB verildiği sonradan tespit edilirse söz konusu BTB verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Bu şekilde hükümsüz hale gelen BTB'nin hak sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Marka, model adı, seri numarası ve ürün kodu gibi eşyanın ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri haiz olmayan veya nihai şeklini almamış eşyaya dair başvurular ile demonte hale getirilen eşyaya ilişkin birden fazla BTB talebi şeklinde yapılan başvurular reddedilir.

BTB başvurusuna konu olabilecek eşya için BTB başvurusu yapılması esastır. Ancak, başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması halinde, mevcut BTB başvurusu 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre değerlendirilir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin, başvuru alındıktan sonra 3 ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi mümkün olmadığı takdirde, gümrük idaresi bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir.

Soru: Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

Cevap: TGTC'de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'dur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.   Örnek:           540761               90                      90                                  11                   AS Nom.kodu      Cn Kodu          Milli alt açılım kodu             İstatistik Kodu  

Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

Cevap: BTB, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.  

Soru: BTB talebi ücretli midir?

Cevap: BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.  

Soru: BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

Cevap: BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.  

Soru: BTB başvurusu nereye yapılır?

Cevap: BTB başvurusu, BTB Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Halihazırda BTB düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.  

Soru: BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

Cevap: BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir: a) Hak sahibinin adı ve adresi, b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi, c) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı, ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi, d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri), e) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b), f) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.  

Soru: BTB'den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Cevap: Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.  

Soru: BTB hangi durumda iptal edilir?

Cevap: Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.  

Soru: BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

Cevap: BTB; a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.  

Soru: Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

Cevap: Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.  

Soru: AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

Cevap: Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.  

Soru: Halen yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne nasıl erişilebilinir?

Cevap: Genel Müdürlüğümüze ait ggm.gtb.gov.tr adresinde yer alan "Bilgi Bankası" başlığı altında "Tarife Cetveli" ikonu seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC'ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.  

Soru: Düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür? 

Cevap: Söz konusu BTB'lere Genel Müdürlüğümüze ait ggm.gtb.gov.tr adresi altında "E-İşlemler" başlığında yer alan "Bağlayıcı Tarife Bilgisi" ikonu seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB'nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.  

Soru: Bir eşyanın tarife pozisyonunu (GTİP) ve bu eşyaya uygulanacak vergi oranlarını nasıl öğrenebilirim?

Cevap: GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta fakat 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10) ve 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümleri gereği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Eşyanın tarifesiyle ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC), TGTC Açıklama Notları, AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notları, Sınıflandırma Avileri, muhtelif sınıflandırma kararlarına bakılabilir. (Söz konusu metinler Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Genelge olarak web sitesinde yer almaktadır.) Eşyanın tarifesi öğrenildikten sonra bu eşyaya uygulanacak vergi oranları veya dış ticaret önlemlerinin ilgili Kurum'dan öğrenilmesi gerekmektedir. Örneğin gümrük vergileri için Ekonomi Bakanlığı; ÖTV, KDV için Maliye Bakanlığı vb.) Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi oranları uygulamada kullanılmamaktadır.  

Soru: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete'de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?

Cevap: Bakanlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir: KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU 1) 12.07.2004/25520 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları-(AB Sınıflandırma Tüzükleri) (Seri No:1) 2) 11.07.2007 /26579 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları )(Seri No: 10) 3) 13.03.2008 /26815 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-BTB) (Seri No:10) 4) 07.11.2008 /27047 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Bilgisi)(Seri No:11) 5) 24.07.2009 / 27298 Gümrük Genel Tebliği (Tarife sınıflandırma Kararları) (Seri No:11) 6) 06.02.2010 / 27485 Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Seri No:2) 7) 12.09.2010 / 27697 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 12) 8) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 4) (07.11.2004 t. 25636 s. R.G.), 9) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8) (27.07.2005 t. 25888 s. R.G.), 10) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 9) (28.07.2006 t. 26242 s. R.G.), 11) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:13) (04.11.2011 t. 28105 s. R.G.), 12) Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:14) (05.11.2011 t. 28106 s. R.G.), 13) Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2011/2572) (28.12.2011 t. 28156 s. R.G.), 14)Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.), 15)Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 t. 28677 s. R.G.), 2014 yılı Tarife Cetveli ve Açıklama Notları ile İzahnameye "Bilgi Bankası"ndan ulaşılması mümkündür.

 Bağlayıcı Tarife Bilgisi  (BTB) Genel Bilgi

https://abmevzuat.com/akademi/baglayici-tarife-bilgisi-btb/

Eşyanın Gümrük tarife cetvelindeki yerinin tespiti, her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle yeni piyasaya sürülen ürünler hakkında tereddüde düşülebilmektedir. Bu gibi durumlarda beyan sahibinin yazılı talebi üzerine, beyan sahibine yardımcı olmak üzere, (Gümrük Kanununun 9. Maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 28. Maddesi) ilgili mevzuatta belirtilen “Bağlayıcı Tarife Bilgisi” (BTB) verilmektedir.

Bağlayıcı tarife bilgisi: gümrük idarelerini, hak sahiplerine karşı, sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve sadece bilginin verildiği tarihten sonraki gümrük işlemlerine konu olacak eşya için bağlar. 

GTİP Tespiti Neden Önemlidir?

 • Eşyaların sınıflandırılması kolaylığı,
 • Uygulanacak vergi oranlarının netleşmesi,
 • Dış Ticaret Mevzuatı hükümlerinin tespiti,
 • Ön Müsaade şartlarını tamamlamak,
 • Kota veya Gözetime tabi ise belgeleri almak,
 • Tüm Gümrüklerde aynı GTİP ile işlem yapmak,

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Nedir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB);eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuru Formu  Nasıl Temin Edilebilir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1-No'lu Ek'inde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvurusu Nereye Yapılır?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu; Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Halihazırda Bağlayıcı Tarife Bilgisi(BTB) düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuruları Hangi Bilgi ve Belgeleri İçermelidir?

1) Hak sahibinin adı ve adresi,

2) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,

3) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,

4) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,

5) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),

6) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b),

7) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgiler.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) 'den Kim, Kaç Yıl Süre İle Yararlanabilir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)'den sadece hak sahibi yararlanabilir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hangi Durumda İptal Edilir?

Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) iptal edilir. İptal, kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hangi Durumlarda Geçerliliğini Yitirir?

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

Geçerliliğini Yitiren Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Kullanılabilir mi?

Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nin; hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir.

Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  Ücretli Midir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Bilgilerine Nereden Ulaşılır? 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  bilgilerine Bakanlığa ait http://www.gumrukticaret.gov.tr adresi altında IV-BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ikonlarının seçilmesi suretiyle ulaşılması mümkündür.

Buradan; eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)'nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Örnek

BTB
Bağlayıcı Tarife Bilgisi
Örme giyim eşyası ve aksesuarı, Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) – Pamuktan
6105.10.00.00.00            

Tarife

Gümrük Tarife Rehberi ve Kılavuzu

https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5dedfe4d13b876e93804ba65/7799ebb6c81e095c86a6e8163af8ad02.pdf

https://gumrukrehberi.gov.tr/kategori/ticari-slemler/tarife-hakkinda

Tarife Hakkında

Tarife Sıkça Sorulan Sorular

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/ticari/tarife

Soru: Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

Cevap: TGTC'de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'dur (GTİP). Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8'inci rakamları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10'uncu rakamları farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Örnek:           540761               90                      90                                  11
                  AS Nom.kodu      Cn Kodu          Milli alt açılım kodu             İstatistik Kodu
 

Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

Cevap: BTB, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.  
 

Soru: BTB talebi ücretli midir?

Cevap: BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

 

Soru: BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

Cevap: BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.
 

Soru: BTB başvurusu nereye yapılır?

Cevap: BTB başvuruları; İstanbul, Orta Anadolu, Ege, Uludağ, Orta Akdeniz ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Ayrıca elektronik başvuru imkânı da bulunmaktadır.

 

Soru: BTB başvuruları nasıl yapılır?

Cevap: BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir.
Elektronik başvuru, BTB Programına veri girişi yapılması suretiyle yapılabilmektedir. BTB E-Başvuru Sistemine Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden erişim sağlanabilir.
Yazılı başvurunun ise Gümrük Yönetmeliğinin 1 numaralı ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

 

Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin ayrıntılı bilgiye nereden ulaşılabilir?

Cevap: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin hükümlere, 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı R.G.'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nden (Tarife) (Seri No:14) ulaşılması mümkündür.
BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir.
 
 

Soru: BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

Cevap: a) Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
b) Hak Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
c) Gümrük Tarife Cetveli (Zorunlu)
ç) Eşyanın Ayrıntılı Tanımı (Zorunlu)
d) Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi (Zorunlu)
e) Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuruya Eklenen Ekler (Zorunlu)
f) Öngörülen Sınıflandırma (İsteğe Bağlı)
g) Beyan (Zorunlu)
 
Başvuru bilgilerinin doldurulmasına ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili tebliğde yer almaktadır.
 

Soru: BTB'den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Cevap: Gümrük idarelerince, geçerli bir BTB'ye konu eşya ile aynı olduğu tartışmasız olan eşya için BTB'deki tespit doğrultusunda sınıflandırma yapılması gerekmektedir. BTB, gümrük idarelerini sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için, beyan sahibinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
 

Soru: BTB hangi durumda iptal edilir?

Cevap: Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
 
 

Soru: BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

Cevap: BTB;
a) Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

 

Soru: Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

Cevap: Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.
 

Soru: AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

Cevap: Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.
 

Soru: Yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne nasıl erişilebilinir?

Cevap: Genel Müdürlüğümüze ait ggm.ticaret.gov.tr adresinde yer alan "Mevzuat" başlığı altında "Türk Gümrük Tarife Cetveli" ikonu seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC'ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.
 

Soru: Düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür? 

Cevap: Söz konusu BTB'lere Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden "Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) E-Başvuru Sistemi" ikonu seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB'nin referans numarası, sınıflandırma gerekçesi ve geçerliliğin başlama tarihine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
 

Soru: Bir eşyanın tarife pozisyonunu (GTİP) ve bu eşyaya uygulanacak vergi oranlarını nasıl öğrenebilirim?

Cevap: GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta; fakat 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) ve 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümleri gereği yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Eşyanın tarifesiyle ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'ne, Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına, AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarına, Sınıflandırma Avilerine, muhtelif sınıflandırma kararlarına bakılabilir. (Söz konusu metinler Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Genelge olarak web sitesinde yer almaktadır.)
Eşyanın tarifesi öğrenildikten sonra bu eşyaya uygulanacak vergi oranları veya dış ticaret önlemlerinin ilgili Kurum'dan öğrenilmesi gerekmektedir. Örneğin gümrük vergileri için İthalat Genel Müdürlüğü; ÖTV, KDV için Maliye Bakanlığı vb. Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi oranları uygulamada kullanılmamaktadır.
 

Soru: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete'de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?

Cevap: Bakanlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir:
 
KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU
 

 1. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) (15.02.2017 t. 29980 Mükerrer sayılı R.G.),
 2. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) 22.03.2017 tarih ve 29661 Mükerrer sayılı R.G.
 3. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı R.G.
 4. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşleri

(11.01.2018 tarih ve 30298 Mükerrer Sayılı R.G. ile yayımlanan 2017/11114 Sayılı BKK)
 

 1. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları-(AB Sınıflandırma Tüzükleri) (Seri No:1) (12.07.2004 tarihli ve 25520 sayılı R.G.)
 2. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları )(Seri No: 10) (11.07.2007 tarihli ve 26579 sayılı R. G.)
 3. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Bilgisi) (Seri No:11) (07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı R. G.)
 4. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No:11) (24.07.2009 tarihli ve 27298 sayılı R.G.)
 5. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 12) (12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı R. G.)
 6. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 4) (07.11.2004 tarihli ve 25636 sayılı R.G.)
 7. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8) (27.07.2005 tarihli ve 25888 sayılı R.G.)
 8. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 9) (28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı R.G.)
 9. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:13) (04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı R.G.)
 10. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:14) (05.11.2011 tarihli ve 28106 sayılı R.G.)
 11. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 tarihli ve 28677 sayılı R.G.)
 12.  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) (14.12.2013 tarihli ve 28851 sayılı R.G.)
 13. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17 (12.10.2014 tarihli ve 29143 sayılı R.G.)
 14. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18 (24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı R.G.)
 15. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20 (06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı R.G)
 16. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22 (19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı R.G.)
 17. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23 (26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı R.G.)
 18. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24 (26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı R.G.)
 19. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25 (21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G.)
 20. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26 (02.11.2017 tarihli ve 30228 sayılı R.G.)
 21. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27 (05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı R.G.)

Gümrük Tarife Arama Motoru : https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara

BTB hakkında:

Bağlayıcı Tarife Bilgisi,
- Yasal kesinliği temin eden bir ticareti kolaylaştırma önlemidir.
- 6 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilir.
- Türkiye sınırları içinde bağlayıcıdır.
- BTB verilme usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.
- BTB, verildiği tarihten itibaren tüm gümrük idarelerinde 6 yıl boyunca geçerlidir.
- BTB, gümrük idaresinin internet ve intranet sayfalarından ulaşılabilir niteliktedir.

 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hakkında

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Arama ve Başvuru : https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/AnaSayfa

https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/BtbWebArama

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Geçerli Kayıtlar

https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

Tarife Mevzuatı :

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/tebligler/tarife

 

Tebliğ No Tebliğ Adı
Seri No: 27 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 26 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 25 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 3 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)
Seri No: 4 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları)
Seri No: 24 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 3 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları)
Seri No: 14 Gümrük Genel Tebliği (Tarife)
Seri No: 23 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 22 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 20 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Mülga)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Mülga)
Seri No: 4 Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 8 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 9 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 10 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 10 Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Mülga)
Seri No:11 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınırlandırma Kararları)
Seri No:11 Gümrük Genel Tebliği (Tarife)
Seri No:12 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No:13 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No:14 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 15 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 16 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 17 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
Seri No: 18 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)


 

Bağlayıcı Menşe Bilgisi

 

1) Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır.BMB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı yalnızca eşyanın menşeinin belirlenmesi konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin beyan edilecek eşya ve menşe kazanımı gerektiren durumu ile verilen bilgide tanımlanan eşya ve menşe kazanımı gerektiren durumun her bakımdan uyumlu olduğunu kanıtlaması zorunludur. BMB başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.

 (2) Bağlayıcı Menşe Bilgisi, ek-3'te yer alan örneğe uygun bir formla başvuru sahibine bildirilir. Bu bildirimde gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve Bağlayıcı Menşe Bilgisine karşı Kanunun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir.

(3) Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.

(4) Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur:

a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

b ) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı, soyadı ve adresi,

c) Menşein belirlenmesine esas olan mevzuat,

ç) Eşyanın tarife pozisyonu,

d) Eşyanın ayrıntılı tanımı,

e) Eşyanın bileşimi, bu bileşimin belirlenmesi için kullanılacak olan yöntem ve gerek görülmesi halinde fabrika çıkış fiyatları,

f) Eşyanın menşe kazanması için gereken koşulların sağlandığını gösteren ve eşyanın menşeinin tespit edilmesini sağlayacak ayrıntılı bilgi; eşyanın üretiminde kullanılan malzemeler ve bunların menşei, tarife pozisyonları, kıymetleri ve diğer unsurlar (eşyanın tarife pozisyonunun değişmesi için gereken koşullar, yaratılan katma değer, üretim sürecinin ayrıntılı tarifi), uygulanan menşe kuralı,

g) Eşyanın hangi ülkede ne tür işlem ve işçilik gördüğü,

ğ) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.

h) İmalat sürecinin tanımlanmasını sağlamaya yönelik olarak, eşyanın ve üretim sırasında eşyanın bileşimine giren diğer malzemelerin örnekleri, fotoğrafları, katalogları, planları ve diğer belgeler.

(5) Başvurunun Bağlayıcı Menşe Bilgisi verilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamını içermesi zorunludur. Aksi takdirde, başvuru sahibinden eksik bilgi ve belgeleri tamamlaması istenir.

(6) Bağlayıcı Menşe Bilgisinin, idarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi gerekir.

(7) Bağlayıcı Menşe Bilgisinin verilmesinde Kanunun 17 ila 22 nci ve bu Yönetmeliğin 33 ila 45 inci maddelerinde yer alan, eşyanın menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümler esas alınır.

(8) Bağlayıcı Menşe Bilgisi Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre iptal edildiğinde, iptal kararın verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Konuyla İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlükleri

Eskişehir Yolu Yerleşkesi

Aşağıdaki iletişim yollarından biri ile bize ulaşabilirsiniz:

 

Adres : Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 449 10 00

Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf

Gümrük Bölge Müdürlükleri : https://www.ticaret.gov.tr/data/51dd2410487c8e23a00c4ea7/b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri.pdf