Avrupa Birliği Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Avrupa Birliği Destekleri

TÜBİTAK Koordinasyonunda

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Uluslararası Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

Bilim ve Toplum

Uluslararası Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

Yolsuzluğun Önlenmesi Konulu Proje Teklif Çağrısı

Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile birlikte IPA-I Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma programı altında yolsuzluk karşıtlığı ve etik davranış konuları ile ilgili farkındalık düzeyinin arttırılması ve savunuculuk ile lobi faaliyetleri yürütülmesi amacıyla “Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme” adlı 2 aşamalı bir proje teklif çağrısı yayınlamıştır.

• İlk aşamada sadece Kavramsal Notlar (Concept Notes) sunulacaktır. Ön elemeden geçen Kavramsal Notların sahiplerinden Nihai Başvurularını (Full Application) sunmaları istenecektir. Proje Başvurularının İngilizce hazırlanması gerekmektedir. Programı tanıtıcı Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecek olup toplantı takvimi ektedir.

Son başvuru tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi; saat: 16.00

Rehber ve Başvuru Dokümanları:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.detPUB&aoref=136141

Kimler başvurabilir? Türkiye veya AB üyesi ülkelerde kurulmuş, kuruluşu, personel ve idareci atamaları ile devletten bağımsız nitelikte, mali ve idari açısıdan özerk ve demokratik yapıda olan Dernekler ve Vakıflar

• Bir Başvuru Sahibi, bu çağrı kapsamında en fazla 2 başvuru yapabilir. • Bir Başvuru Sahibi, bu çağrı kapsamında en fazla 1 projesi için destekten yararlanabilir. • Bir Başvuru Sahibi, en fazla 1 projede Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alabilir. • Bir Eş-Başvuru Sahibi, en fazla 2 projede yer alabilir. • Bir Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş birden çok proje başvurusunda Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir.  

Ortaklık • Başvurular ortaklı veya ortaksız olarak yapılabilir. Ortak sayısında bir üst limit olmamakla beraber projede net görev üstlenecek ve yönetilebilir sayıda ortak alınması tavsiye edilmektedir. Ortaklıkların sürdürülebilir olması için anlaşmalar ve protokoller gibi işbirliği çerçeve metinleri ile desteklenmesi tavsiye edilmektedir. • Eş-Başvuru Sahipleri ile Bağlı Kuruluşlar (Ortaklar) Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerine tabidir. • Bir derneğin/vakfın merkezi ile şubeleri aynı projede Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamaz. • Başvuru Sahibi ve Ortak-Başvuru Sahipleri, Bağlı Kuruluşlar (Affiliated Entities) ile birlikte hareket edebilir. Buna göre, Bağlı Kuruluşlar iki türlü olabilir.                 - Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibince doğrudan kontrol edilen kuruluşlar veya Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibince doğrudan kontrol edilen kuruluşlarca kontrol edilen kuruluşlar (ör. 1. ve 2. Derece Bağlı alt-şirketler) ya da Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibini kontrol eden kuruluşlar veya Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibini kontrol eden kuruluşları kontrol eden kuruluşlar (ör. 1. ve 2. Derece Bağlı üst-şirketler)               - Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibinin ağ, federasyon, dernek vs. bir yapıda olması halinde bu ağın üyesi olan kuruluşlar ya da Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibinin üyesi olduğu ağ, federasyon, dernek vb. yapılar • Bir Eş-Başvuru Sahibi, birden fazla projede yer alabilir. • Bir Bağlı Kuruluş, birden fazla projede yer alabilir. • Yukarıdaki kriterlere uymayan kurum ve kuruluşlar, projede İştirakçi olarak yer alabilirler. İştirakçiler, sadece seyahat giderleri ve günlük harcırahlardan yararlanabilirler.

Proje Süresi: Azami 15 ay (asgari 10 ay)

Proje uygulama yeri: Türkiye ve/veya AB üyesi ülkelerden biri veya birden fazlası

Desteklenen proje öncelikleri

• Etik ve Yolsuzluk hakkında kamu hizmetlerinden yararlananların farkındalık düzeyinin artırılması              - Halkın genelini bilgilendirme faaliyetleri               - Özel Sektörde kamu hizmetlerinden yararlananların farkındalığını artırıcı faaliyetler               - Kamu sektörünün farkındalık düzeyini artırıcı faaliyetler              - Kamu hizmetlerinden yararlanan belirli grupların etik ve etik konularla ilgili yasal düzenlemeler hakkında eğitilmesi • Etik Konular ve Yolsuzluk hakkında savunuculuk ve lobi faaliyetleri               - STKların etik ve yolsuzluk konuları ile ilgili izleme kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler               - Ulusal ve yerel düzeyde lobi faaliyetleri               - Yolsuzluk veya etik olmayan davranış sonucu zarar görmüş kişilere hukuki destek ve/veya danışmanlık faaliyetleri               - Etik konusu alanında STKlar, kamu kurumları ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Örnek proje faaliyetleri: Proje faaliyetleri aşağıdakiler ile sınırlı olmayıp fikir vermesi amacıyla paylaşılmaktadır. Projelerin tek bir faaliyete odaklanmaması ve çok sayıda faaliyeti uyumlu olarak içermesi gerekmektedir.

• Etik ve yolsuzluk konularının algılanması ile ilgili araştırma, değerlendirme ve izleme çalışmaları • Yolsuzluk karşıtı ve etik konularıyla ilgili savunuculuk faaliyetleri • Etik ve yolsuzluk konusu ile ilgili farkındalığı artırıcı eğitim faaliyetleri • AB Ülkelerinden bilgi ve deneyim aktarımı • Etik konusu ile ilgili farkındalık düzeyini artırıcı Seminer, Panel, Çalıştay vb. etkinlikler • Toplumun farkındalık düzeyini artırıcı Basılı, Görüntülü ve/veya Sesli Yayınlar • Ulusal veya yerel farkındalık artırıcı kampanyalar

Destek

• Gösterge bütçe:  € 500 bin

• Proje başına destek tutarı: Azami € 80 bin (asgari € 40 bin)

• Destekleme oranı: Azami %100 (Asgari %50)

Desteklenen harcama kalemleri • Personel maliyetleri • Ekipman ve ikmal malzemeleri (Uygun maliyetlerin azami %15'i) • Seyahat ve harcırah • Sarf malzemesi • Projenin amaçları için Faydalanıcının alt-yüklenici ile yaptığı sözleşmelerden doğan maliyetler • Yaygınlaştırma faaliyetleri, tercüme, basılı ürünlerin çoğaltılması, harcamalar için dış denetim, finansal işlemler, sigorta vb. • Dolaylı maliyetler (Doğrudan maliyetlerin azami %7'si) • Yedek akçe (Doğrudan maliyetlerin azami %5'i)

Dikkat edilmesi gereken hususlar: • Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önceBaşvuru Rehberi ve Hibe Sözleşmesi Genel Koşullarının okunması tavsiye edilmektedir. • Proje Başvurularının İngilizce hazırlanması gerekmektedir. • Hazırlanacak tüm projelerin tüm faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. • Küçük ölçekli farklılaştırma yapmak suretiyle yapılan kopya başvurular doğrudan elenebilecektir. • Bu proje teklif çağrısı kapsamında proje başvurusu yapmak için PADOR kaydı gerekmemektedir. • Kavramsal Notta belirtilen bütçe tutarı, Nihai Başvurudaki tutardan en fazla %20 oranında farklı olabilir. • İştirakçiler ve Bağlı Kuruluşlar, proje kapsamında mal veya hizmet tedarikçisi (Alt Yüklenici) olamazlar. • Bütçeler hazırlanırken vergilerin (KDV, ÖTV vs.) destek kapsamında yer almadığına dikkat edilmelidir. Hibe ödemesi vergiler düşüldükten sonra geri kalan uygun maliyetlerin %100'ü için yapılacaktır. Vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutar, vergiler dahil tutarın azami %90'ı olabilir. • KDVnin hiçbir şekilde geri alınamaması, Verginin nihai faydalanıcı tarafından oluşmuş olması ve Proje teklifinde açıkça belirtilmiş olması halinde destek kapsamında talep edilebilir. • Devlet memurları proje kapsamında istihdam edilemez ve proje bütçesinden maaş ödenemez. Ancak proje kapsamında görevlendirilen devlet memurlarının hibe faydalanıcısı veya ortaklarının bordrolu çalışanı olması ve söz konusu kurumlardan gerekli izinlerin alınmış olması durumunda ve diğer kamu görevlileri kendi kurumlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde proje kapsamında istihdam edilebilirler. • Proje kapsamında üçüncü taraflara alt-hibe sağlanamaz. • Proje bütçelerinde gerçek değeri kesin olarak belirlenemeyen maliyet kalemleri için basitleştirilmiş maliyet seçenekleri (simplified cost options) kullanılacaktır. Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri, birim maliyet (unit cost), götürü bedel (lump sum) veya bütçeye göre belirlenecek oran (flat rate) şeklindedir. Ör. Projede çalışacak kuruluş personelinin maaşları net olarak bilindiği için bu değer gerçek maliyet (actual cost) olarak bütçeye yansıtılacaktır. Ancak dış uzman veya uluslararası seyahat gibi net olarak önceden belirlenemeyen maliyet kalemleri için basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinden istenilenler kullanılabilir. Dış uzman için referans bir değer birim maliyet olarak alınabilir. Öte yandan araç kiralama, ofis kiralama ve sarf malzemesi harcamaları vb. giderler için bütçe toplamının %x kadarı gibi sabit bir oran kullanılabilir. Proje bütçesinde Başvuru Sahibi ve varsa her bir Ortak-Başvuru Sahibinin Doğrudan Maliyetleri için bütçede gösterebilecekleri basitleştirilmiş maliyet toplamı yararlanıcı başına azami €60 bin'dir. Konu ile ilgili olarak Başvuru Dokümanı Eklerinin (Annexes) arasında yer alan “Annex H - Guidelines and Checklist for Assessing Budget and Simplified Cost Options for Union financed Grant Contracts” adlı dokümanın okunması tavsiye edilmektedir. • Yedek Akçe, Sözleşme Makamının yazılı ön onayına istinaden kullanılabilir.

Başvuru ve Değerlendirme süreci: • Bilgi talepleri için son tarih: 22 Eylül 2014 • Bilgi taleplerine yanıt vermek için son tarih: 2 Ekim 2014 • Kavramsal Notların sunulması için son başvuru tarihi: 13 Ekim 2014, saat: 16.00 • İdari kontroller ve Ön Teklif değerlendirmeleri hakkında Başvuru Sahiplerinin bilgilendirilmesi: 15 Aralık 2014 • Nihai Başvurular için son tarih: 9 Şubat 2015 • Nihai Başvuru Formu değerlendirmeleri hakkında Başvuru Sahiplerinin bilgilendirilmesi: 10 Nisan 2015 • Başarılı bulunan projelerin ilanı: 29 Mayıs 2015 • Sözleşmelerin imzalanması: 15 Haziran 2015

Not: Kavramsal notların sunulması için son başvuru tarihinden sonraki tarihler referans olarak verilmekte olup kesin değildir.

Başvuru adresi: Bkz. Başvuru Rehberi s.19 - 20.

Bilgi Talepleri için: pcp@cfcu.gov.tr (Bilgi taleplerinde proje teklif çağrısı kodunun “CFCU/TR2012/0123.01-02- Prevention of Corruption and Promotion of Ethics (PCP)” yer alması gerekmektedir. Bilgi talepleri için son tarih: 22 Eylül 2014)

Avrupa Birliği İlanları

Avrupa Birliği İlanları için Tıklayınız

AB Hibe Destekleri için Başvuru Nasıl Yapılır?

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45171

Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi

Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler "Hibe Programı" adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe Programı, halihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş projelerin içerinde yer alan ve söz konusu proje alanındaki AB uyum çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir uygulama yöntemidir. Hibe Programlarının şeffaf ve objektif uygulanmasını temin etmek üzere duyuru, başvuru ve değerlendirmenin koordinasyonu görevi Hazine Müsteşarlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB) verilmiştir. Dolayısıyla, projelerin Avrupa Birliği'nin merkezinin bulunduğu Brüksel'e iletilmesi veya herhangi bir AB ülkesinde bir Avrupa Birliği kuruluşuna iletilmesi gerekmemektedir.

Hibe Programının proje başvuru süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin teklif çağrısı duyurusu ile başlamakta ve yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Sivil toplum kuruluşları Hibe Programının konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri başvuru süresi içerisinde MFİB'ye sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde Hibe Programından faydalanma şansını kaybetmektedirler. Hibe Programları için proje başvuruları genel olarak Türkçe hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ancak, bazı şartlarda projelerin İngilizce olarak hazırlanması istenmektedir.

Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı Hibe Programının bütçesine ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe Programları için düzenli bir duyuru zamanı bulunmamaktadır, hibe programları program sahibi kurum/kuruluşlarca olgunlaştırıldıktan sonra MFİB tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir. Dolayısıyla, proje geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarımızın belirli sıklıklarda (örneğin haftada bir kere) MFİB tarafından yapılan çağrıları web sayfası aracılığı ile takip etmesi gerekmektedir. Hibe Programlarına ilişkin duyurular aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı'nın web sayfasında da yer almaktadır. Ancak, Avrupa Birliği Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirme amacıyla söz konusu duyuruları yapmakta olup proje başvuruları kabul etmemektedir.

2002-2012 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilmiş (odalar, il özel idareleri, dernekler, vakıflar, belediyeler, kooperatifler, üniversiteler, sendikalar, köye hizmet götürme birlikleri vb.) 3176 projeye finansman sağlanmıştır. Değerlendirmeler Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılmakta ve değerlendirmelerin sonunda başarılı olan projelere finansman desteği sağlanmaktadır.

Hibe Programlarına ilişkin yayınlara Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesindeki "Yayınlar" bölümünden ulaşabilirsiniz.

"AB Hibe Programları ve STKlara Sağlanan Destekler"isimli elektronik kitap için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Avrupa Birliği Hibe Programları ve Sivil Toplum kuruluşlarına Sağlanan Destekler

 • AB Bakanlığı Projeleri 
 • Avrupa Birliği Bakanlığı, AB süreci doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok proje geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. AB üyelik sürecinde Türkiye'de kamu ve sivil toplumun etkinliğinin artırılması, AB konusunda diyaloğun geliştirilmesi, AB'nin Türkiye'de daha geniş kitlelere anlatılması ve Türkiye'nin Arupa'da daha etkin tanıtılması için geliştirilmiş projeler bu sayfada gösterilmiştir.
 • Türk Yerel Medyası AB Yolunda
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile İngiltere Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle geliştirilmekte olan "Türk Yerel Medyası AB Yolunda" Projesi kapsamında "AB Süreci Yerelde Başlar" anlayışıyla özellikle kamuoyunun gündemini oluşturmada önemli role sahip olan yerel medya kuruluşlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda bölgesel bilgilendirme seminerleri düzenlenecek, yerel medyaya yönelik AB rehberi hazırlanacak, yerel medya mensupları ile ABGS arasındaki iletişim ağının kurulması, Türkiye ve İngiltere yerel medya mensupları arasında iletişim ağının kurulması gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceği proje, 25 Mayıs 2011'de Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın ABGS Ortaköy ofisinde ABGS-İngiltere Dışişleri Bakanlığı Proje Mutabakat Zaptı İmza Töreni vesilesiyle vereceği yemekle başlayacak.
 • Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi II
 • Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi projesinin devamı niteliğindeki Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi-II (CSD II) başlıklı proje IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.
 • Proje 5.3 Milyon Avro tutarında olan ve işbirliğini, ortaklıkların desteklenmesini ve Kültür ve Sanat, Balıkçılık ve Tarım konularında Türk sivil toplumları ile AB'deki benzer örgütler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan Hibe Programlarının uygulamasını kapsamaktadır. Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı da amaçlamaktadır.
 • “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro)
 • “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. VABpro, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illere yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan projeleri tamamlayıcı niteliktedir. Bakanlık tarafından 20 pilot ilde 2 yıl süreyle uygulanacak projenin toplam bütçesi 1.950.000 Avro'dur.
 • Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi
 • Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesi, AB'ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" 2010 yılının başı itibarıyla uygulamaya geçirilmiştir.
 • İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi ile çalışmalara başlanmıştır. Genelge çerçevesinde her ilde bir vali yardımcısı "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak belirlenmiş; vali veya "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında üç ayda bir toplanacak olan "Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları" oluşturulmuştur. Valilikler bünyesine "AB birimleri" görevlendirilmiştir. Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi'neivme kazandırmak, valiliklerde kurulmuş olan AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" geliştirilmiştir.
 • İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi
 • Yerel yönetimlerin, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini destekler nitelikte hareket edebilmelerinin ve Avrupa Birliği'nin bu süreçte sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerinin en az teknik müzakere sürecinin başarılı sürdürülmesi kadar önemli olduğundan hareketle, İl Özel İdareleri'nin Avrupa Birliği ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vilayetler Hizmet Birliği tarafından işbirliği içinde yürütülecek olan İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi 28 Kasım 2011 tarihinde imzalanarak hayata geçirilmiştir.
 • İstanbul AB'ye Hazırlanıyor
 • “İstanbul AB'ye Hazırlanıyor Projesi” Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 26 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen protokol imza töreniyle hayata geçmiştir. Proje ile İstanbul ilindeki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği sürecinde farkındalıklarının artırılmasının yanında ilgili birimlerin alt yapısını güçlendirmeye, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmaya katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Şehir Eşleştirme Programı, İstanbul İli En Başarılı Proje Yarışması, AB Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler Sempozyumu, Müktesebat Eğitimleri ve Proje Sergileri düzenlenecek olup çeşitli yayınlar basılacaktır.
 • Ankara AB'ye Hazırlanıyor
 • Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) üyesi kuruluşların AB müktesebatı ve uyum süreci ile AB mali yardımları hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Ankara AB'ye Hazırlanıyor Projesi 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir.
 • Jean Monnet Burs Programı
 • Yaklaşık 20 yıldır yürütülen ve AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve en prestijli burs programlarından biridir.
 • 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile oluşturulan Jean Monnet Burs Programı Türkiye-AB ilişkilerinin en dinamik ve en renkli boyutlarındandır. Türkiye'deki kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu mensupları, üniversitelerin öğrencileri ile akademik ve idari personeline AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayan Jean Monnet bursları, Türkiye'de toplumun her kesiminden AB ile ilgili konularda uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlayan çok özel bir programdır.
 • Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor
 • AB müktesebatının önemli bir bölümü belediyelerin yetki alanına girmektedir. Bu sebeple, belediyelerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip olması müktesebatın doğru uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, belediyelerimizin AB ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülecek bir projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. "Belediyelerimiz AB'ye Hazırlanıyor" adıyla uygulanacak projenin hedef kitlesi nüfusu 50.000 üzerinde olan il ve ilçe belediyelerimizdir. 2011 yılı ile uygulaması başlayan proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 • SEI - Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri Projesi
 • Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli finansman projesi 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlarına dahil edilmektedir. SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülüğü olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları için kullanılmakta olan bir uygulamadır.
 • SEI ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ SORULARINIZ VE BİLGİ EDİNME İÇİN sei@ab.gov.tr
 • Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı
 • "Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" katılım öncesi süreçte Türkiye'de sivil toplumu güçlendirerek, siyasal reformların ve AB'ye uyum çabalarının genişlemesine ve kalıcı hale getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yer almakta plan program kapsamındaki sekiz farklı hibe programı için ayılan toplam bütçe 10,5 Milyon Avro'dur. Söz konusu hibe programlarının beşi merkezi olmayan uygulama sistemi kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmüştür. Diğer üç hibe programı ise merkezi uygulama sistemi kapsamında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. Bu projenin uygulaması sona ermiştir.
 • Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi I
 • 2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı ve böylece Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu diyalog sürecini desteklemek üzere Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun Geliştirilmesi-I (CSD I) projesi tasarlanmıştır. Proje, Avrupa Komisyonu finansmanıyla Türk sivil toplumu ve Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek, potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle, diğer kuruluşlarla işbirliği yapması için fırsatlar geliştirmek amacıyla Türkiye için 2006 Katılım Öncesi Yardım Programı kapsamında geliştirilmiş projenin uygulaması sona ermiştir.
 • Genç Çevirmenler Yarışması
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından, Türkiye'deki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin olarak farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, AB konulu bir çeviri yarışması düzenlenmiştir.
 • AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması
 • AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin kamuoylarındaki karşılıklı önyargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan sorunları aşmak için genç iletişimcilerin yaratıcılığından faydalanmak açısından bir ilk teşkil etmektedir. Bu çalışma ile hem iletişim öğrencilerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine dahil edilmesi hem de "Neden Avrupa Birliği üyesi Türkiye?" sorusuna yaratıcı cevapların sunulması hedeflenmektedir.
 • İletişim Gönüllüleri Projesi
 • Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı etkinlikleri kapsamında AB İletişim Gönüllüleri Programı hayata geçirilmiştir. Türkiye çapında gerçekleştirilecek bilgilendirme çalışmalarında AB üyelik sürecine destek verecek, bu süreçte aktör olmak isteyen gönüllüler belirlenecektir. Belirlenen aday AB iletişim gönüllülerine öncelikle Ankara ve İstanbul'da eğitim verilecektir. Programı tamamlayanlara AB İletişim Gönüllüsü sertifikası ve kimliği verilerek iletişim çalışmalarına katılmaları sağlanacaktır.
 • Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi
 • “Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi” fikri, Bakanlığımız tarafından“İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı” kapsamında yürütülmüş olan “AB Yolunda Kırıkkale” projesine dayanmaktadır. Kırıkkale Valiliği ile işbirliği içerisinde yürütülmüş olan projede Kırıkkale Barosu'na kayıtlı 30 avukata Avrupa Birliği sürecinde Yargı ve Temel Haklar konusunda eğitimler verilmiş ve proje başarılı çıktılarla sonuçlandırılmıştır. Projenin başarılı çıktılarının yaygınlaştırılmasını amacı ile yeni bir proje fikri Siyasi İşler ve AB Hukuku Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde geliştirilerek İngiltere Büyükelçiliği'nin “Avrupa'yı Birleştirme Programı”na sunulmuş ve destek almaya hak kazanmıştır.  
 • Paylaştığımız Avrupa Proje Yarışması
 • Avrupa Birliği Bakanlığı ve British Council işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik olarak bir proje yarışması başlatılmıştır. Proje yarışması kapsamında, üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek projeler ile ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin Avrupa Birliği konusunda bilinçlendirilmesi hadeflenmektedir.
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No: 4 Bilkent-Cankaya / ANKARA Tel: +90 312 218 1300
·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·        

 

İstanbul Ofisi Muallim Naci Cad. Posta K.34347 No:18 Ortaköy / İSTANBUL Telefon: +90 212 312 6898

 

Yurtdışı Teşkilatı - Brüksel Permanent Delegation of Turkey to the EU 36-38, Avenue des Arts B-1040, Brussels, Belgium Tel:+32 2 274 55 20