AB ve ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS veya GPS) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

AB ve ABD Genelleştirilmiş Tercihler (GTS veya GPS) Sistemi

1968 yılında toplanan II. UNCTAD Konferansı sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatlarını arttırabilmek amacıyla, gelişmiş ülkelerin bu ülkelerden yaptıkları ithalatta belirli bir taviz marjı tanımalarını öngören bir sistem olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) yürürlüğe konulması kararı alınmıştır. Böylece, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki vergilerini “karşılıklılık” esası dışında tek taraflı olarak sıfırlayacak veya indireceklerdir.

Bu sistemin yürürlüğe konması, 1970 yılında Ticaret ve Kalkınma Konseyi tarafından kabul edilmiş, bu tarihten sonra da gelişmiş ülkeler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. GTS, 25 Temmuz 1971 tarihinde kabul edilen GATT'ın temel ilkelerinden özellikle “en çok kayrılan ülke” kuralından bir sapma (waiver) olarak uygulamaya konulmuştur. 28 Kasım 1979 tarihinde “enabling clause” kapsamında sınırsız olarak yenilenen, Uruguay Round sonrasında da teyit edilen bu uygulamanın, GATT'ın yerini alan Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde de sürdürülmesi hususu benimsenmiştir. İlk olarak 1 Temmuz 1971 tarihinde Avrupa Topluluğu tarafından uygulamaya konulan ve GATT tarafından “on yıllık” bir dönem için cevaz verilen GTS, 1 Ağustos 1971 tarihinde Japonya, 1976 yılında da ABD tarafından yürürlüğe konulmuştur.

Bugün, Avrupa Birliği (AB), ABD, Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve ülkemiz tarafından uygulanmakta olan 11 otonom GTS düzenlemesi bulunmaktadır. Bu uygulamalar, gerek tercihli rejim kapsamındaki ürünler, gerek taviz tanınan ülkeler açısından farklılıklar göstermektedir. Tokyo Round sonrasında uluslararası ticaret sisteminin bir parçası halini alan GTS, gelişme yolundaki ülkelerin dış ticaretleri açısından önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemiz tarafından 2002 yılı başından itibaren kabul edilen GTS Rejimine işlerlik kazandırılması için UNCTAD Sekretaryasına bildirimde bulunulmuştur. Türkiye eskiden birçok ülkenin GTS Rejimi kapsamında yer almakta iken, AB ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği, EFTA ve birçok ülke ile akdettiği Serbest Ticaret Anlaşmaları neticesinde bugün sadece ABD, Japonya, Rusya, Y.Zelanda, Beyaz Rusya, Avustralya ve Kanada GTS'inden yararlanmaktadır.

Zaman içerisinde, GTS kapsamında yer alan bazı ülkelerin yüksek gelişmişlik düzeyleri, yine bazı ülkelerin belirli sektörlerde ileri derecedeki uzmanlaşmaları, sistemden yararlanan ülkeler arasındaki rekabet şartlarını olumsuz olarak etkilemeye başlamıştır. Özellikle, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) olarak nitelendirilen, gelirleri ve üretim kapasiteleri son derece sınırlı olan, ihracatları genelde temel ürünler ve hammaddelere dayanan bu ülkeler için rekabet edebilme olanaklarını son derece azaltmıştır.

Diğer taraftan Uruguay Round sonrasında gelişmiş ülkelerin sanayi ürünleri taahhütlerinde yaptıkları indirimler, GTS kapsamında verilen tavizlerin getirdiği avantajları önemli ölçüde erozyona uğratmıştır. 

Bu itibarla, gelişmiş ülkeler, GTS rejimlerinin etkin kullanımının sağlanmasını ve tercihli rejimden gelişmişlik düzeyi düşük ülkelerin daha fazla yaralanabilmelerini teminen çalışmalar başlatmışlardır. Bu yönde atılan adımların en önemlisi terfi (graduation) adı verilen ve bazı ülkelerin gelişmişlik ve uzmanlaşma düzeylerine bağlı olarak sistem dışına çıkarılmasını öngören uygulamadır. 

AB'nin GTS Uygulaması

AB'nin GTS uygulamasının esas amacı, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaret sistemi ile bütünleşmesinin sağlanması ve bu ülkelerin pazara giriş koşullarının geliştirilmesi, ihracat gelirlerinin arttırılarak yaşadıkları döviz darboğazının aşılmasına yardımcı olunması, böylece bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarının hızlandırılması şeklinde özetlenebilir. Esasen, AB'nin GTS uygulamasından yararlanabilecek ülke sayısı 150'nin üzerinde olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerle Topluluk arasında akdedilen tercihli anlaşmalar nedeniyle bu sistem çerçevesinde ele alınan ülke sayısında büyük düşüşler olmuştur. Bu ülkelerin çoğunluğu, Lomé Konvansiyonu kapsamında olup, Magrep ve Maşrek ülkeleriyle imzalanan İşbirliği Anlaşmalarının GTS'den daha fazla taviz içerdiği gözlemlenmektedir.

Avrupa Birliği tarafından otonom olarak uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) belirli dönemler için geçerli olmakta, bu dönemler sonunda sistem, uygulamada görülen aksaklıklar ve gelişmeleri yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Bu bağlamda,

2009-2011 döneminde uygulanan GTS Rejimini düzenleyen 732/2008/EC sayılı Konsey Yönetmeliği ile birlikte 2008 yılı sonunda yürürlükten kalkan 980/2005 sayılı Konsey Yönetmeliğinde büyük değişiklikler öngörülmediği, bir taraftan 2005-2015 dönemi uygulanacak GTS Rejimine ilişkin genel ilkeleri belirleyen COM(2004) 461 sayılı Komisyon Bildirimi ile uyumlu hareket edildiği, diğer taraftan da GTS kullanıcılarının istikrar, öngörülebilirlik ve şeffaflık taleplerine cevap verildiği görülmektedir.

AB tarafından 2009-2011 döneminde uygulanan olan GTS rejimi altında üç tür tercihli rejim uygulanmış olup, söz konusu uygulama 512/2011 sayılı Konsey Yönetmeliği ile birlikte 2013 yılının sonuna dek uzatılmıştır:

Standard GTS:176 gelişme yolundaki ülke ve gümrük bölgesi için uygulanmış ve 6300 tarife satırını kapsamıştır.

GTS +:Sürdürebilir kalkınma ve iyi yönetişimin sağlanmasını teşvik etmek üzere GTS Rejimi ekinde sayılan Uluslararası Konvansiyonları onaylamaları ve uygulamaları şartıyla gelişmekte olan zayıf ülkelerin desteklenmesine yönelik ilave tarife indirimleri sağlanmıştır. 2006-2008 GTS Rejimi kapsamında 14 ülke GTS+ rejiminden yararlanmıştır.

Silahlar Hariç Her Şey Düzenlemesi: 50 en az gelişmiş ülkenin vergisiz ve kotasız olarak Topluluk pazarına girmesi öngörülmüştür.

2009-2011 GTS Rejiminin genel özelliklerine bakıldığında; düzenlemenin öncekine paralel bir şekilde, rejime tabi ürünlerdeki tavizleri, hassas ve hassas olmayan olarak iki kategoride belirlediği görülmüştür. Buna göre, hassas olmayan kategorisinde yer alan ürünlerde gümrük vergileri sıfırlanmış, olup, hassas kategorisindeki ürünlerde ise 3.5 puanlık sabit bir indirim ve spesifik vergilerde %30 oranında bir indirim yapılmıştır. Ancak, 50-63. fasıllarda yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde sektörün hassasiyetine binaen, 3.5 puanlık indirim yerine %20 oranında bir indirim yapılmıştır. Yapılan indirimler neticesinde ad valorem vergilerde %1, spesifik vergilerde ise 2 Euro'luk bir orana ulaşılması durumunda vergiler sıfırlanacaktır. Böylece, halihazırda OGT oranı %4,5 ve altında olan hassas ürünler ile, hassas olmayan ürünlerdeki vergi oranı fiilen "0" seviyesine inmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu rejim kapsamında terfi mekanizması aynen korunmuştur. Bu çerçevede; GTS Rejiminden yararlanan ya da yararlanma imkanına sahip bir ülkenin AB pazarında göstermiş olduğu 3 yıllık gelişmeye bağlı olarak GTS ile sağlanan tercihli giriş imkanının askıya alınabilmesi veya daha önce askıya alınan tercihli giriş imkanının yeniden sağlanabilmesinin yolu açılmıştır.

Buna göre, 3 yıl arka arkaya Dünya Bankası kriterlerine göre kişi başına düşen milli geliri yüksek ülke grubuna giren yararlanıcılar sistemden çıkarılmaktadır. Diğer taraftan, GTS'den yararlanan bir ülkenin belli başlı 5 sektörde AB'ye yönelik ihracatı, aynı sektörde GTS kapsamında AB'ye yapılan toplam ihracatın yüzde 75'ini geçerse, terfi mekanizması uygulanmaktadır. Ayrıca, yararlanıcı ülkelerin, AB ile GTS uygulamasından daha tavizli bir anlaşma akdetmesi durumunda, anılan ülkeler sistemden çıkarılmaktadır.

Bununla birlikte terfi mekanizması yalnızca GTS ve GTS+ tercihli rejimleri için uygulama alanına sahip olup, en az gelişmiş ülkeler için uygulanan “Silahlar Hariç Herşey” inisiyatifi için terfi mekanizması uygulanmamaktadır.

2004-2006 ticaret verileri dikkate alınarak yapılan hesaplama sonrasında aşağıda sayılan yararlanıcı ülke ve ürün grubu kombinasyonlarında 6 ülke yeniden GTS rejimine dahil edilmiş, bir ülke için ise tercihli giriş imkanı askıya alınmıştır.

i)Yeniden GTS rejimine dahil edilen ülkeler ve ürünler:

Cezayir: Bölüm V (Mineral ürünler) 

Hindistan: Bölüm XIV (Mücevher, inci, değerli metal ve taşlar)

Endonezya: Bölüm IX ( Ağaç ve ağaç ürünleri)

Rusya: Bölüm VI ( Kimyasal ve Birleşik sanayi ürünleri) ve Bölüm XV ( Temel metaller)

Güney Afrika: Bölüm XVII (Ulaştırma ekipmanları)

Tayland: Bölüm XVII (Ulaştırma ekipmanları)

ii)GTS rejiminin askıya alındığı ülke ve ürünler:

Vietnam: Bölüm XII (Ayakkabılar, şapkalar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, yapay çiçekler vs.) 

AB'ye GTS kapsamında yapılan ithalata bakıldığında ise 2006 yılında GTS kapsamında yapılan ithalatın bir önceki yıla göre % 10 oranında aratarak 51 Milyar Euro seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2007 yılında ise GTS kapsamında yapılan ithalat % 12 oranında artarak 57 Milyar Euro düzeyine ulaşmıştır. 2007 rakamlarının GTS alt bölümlerine göre dağılımı ile AB'nin GTS uygulaması nedeniyle maruz kaldığı vergi kaybı ise şu şekildedir:

2007

GTS Kapsamında Yapılan İthalat  (milyon €)

AB'nin Vergi Kaybı (milyon €)

Standard GTS

47,848

1,542

GTS+

4,900

0,501

Silahlar Hariç Herşey

4,302

0,505

Toplam

57,050

2,548

 

AB'nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Yönetmeliği

Öte yandan, AB'de 1 Ocak 2014'ten itibaren uygulanmaya başlanan GTS rejimini düzenlemek üzere Komisyon tarafından hazırlanan 2011/241/COM sayılı Yönetmelik taslağı Mayıs 2011'de Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e sunulmuştur. Bahse konu Yönetmelik 13 Haziran 2012 tarihinde Parlamento tarafından 107'ye karşı 503 oyla kabul edilmiştir.  Söz konusu Yönetmelik, 4 Ekim 2012 tarihinde de Konsey tarafından onaylanmıştır. 1 Ocak 2014'ten itibaren uygulanacak ticari tavizleri içeren yeni GTS Yönetmeliği, 31 Ekim 2012 tarihli ve L 303/1 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yeni GTS rejimi ülke kapsamı bakımından esaslı kısıtlamalar öngörmekte, tekstil sanayi için korunma önlemlerini güçlendirmekte ve GTS ürün kapsamını, gelişmekte olan ülkelerden gelen kıymetli madenleri içine alacak şekilde genişletmektedir.

Yeni Yönetmelik aşağıda 3 grupta sıralanan ülkelerin AB GTS rejiminden çıkarılmasını öngörmekte, böylelikle hâlihazırda 176 olan GTS yararlanıcısı ülke sayısının 75'e düşmesi beklenmektedir:

Yukarıdaki kriterler ışığında, 3. grupta yer alan Meksika, G. Afrika ve Cezayir ile 2. grupta yer alan Rusya, Arjantin, Brezilya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler AB'nin yeni GTS rejimi kapsamı dışında kalacaktır. Böylelikle, GTS rejiminden esas olarak en çok ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelerin faydalanması hedeflenmektedir. Ülke kapsamının daralması ile AB'nin 2009 yılı rakamlarıyla 60 milyar Avro olarak gerçekleşen GTS çerçevesindeki ithalatının 2014 yılında 37,7 milyar Avro'ya inmesi beklenmektedir. Ülke kapsamının daraltılmasına ilişkin temel öngörü yukarıda özetlendiği şekilde olmakla birlikte yeni GTS Rejimi kapsamındaki nihai yararlanıcı ülke listesi taslak GTS Yönetmeliği'nin onay sürecinin tamamlanması ile birlikte ve son dört yılın verileri esas alınarak tespit edilecektir.

Ayrıca, Yönetmelik kapsamında ilave tavizler içeren GTS+ rejiminden faydalanacak ülkelere Ukrayna, Filipinler ve Pakistan eklenmiştir. Bu durumda, faydalanıcı ülkelerin ihracatının, AB'nin GTS kapsamında yaptığı toplam ithalatının %2'sini geçmemesi gerekmekte (yürürlükteki GTS'de bu oran %1'dir); ayrıca GTS+ rejiminden yararlanmak isteyen ülkelerin insan hakları ve sürdürülebilir büyüme alanlarındaki 27 uluslararası anlaşmaya taraf olmaları ve bu anlaşmaların gereklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Yeni Yönetmelik, GTS+ rejimi ile sağlanan ek tavizler kapsamında GTS+ yararlanıcısı ülkelerce yapılacak ihracattaki ani artışların AB tekstil ve giyim sanayini olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla belirli eşikler tespit etmiş ve bir GTS+ ülkesinden AB'ye yapılan ihracatın bir yıl içerisinde %13,5'ten fazla artması ya da bir GTS+ ülkesinin belirli ürünlerde AB'ye yaptığı ihracatın AB'nin o üründe yıllık toplam ithalatının %6'sını geçmesi durumunda, belirtilen ürünlerdeki tavizlerin askıya alınabilmesini öngörmüştür. Ayrıca, GTS rejiminin kapsamı, özellikle Afrika ülkeleri bakımından önem taşıyan alüminyum oksit, kurşun ve kadmiyum gibi hammaddeleri içerecek şekilde genişletilmiştir.

Yönetmelik Taslağı'nın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından uygulamaya konması süreci içerisinde, Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Konseyi ile ortaklaşa çalışmalarını sürdürecek, söz konusu çalışmalar, tercihlerden yararlanmaya uygun olan ve faydalanan ülkelere ilişkin listelerin hazırlanması üzerine yoğunlaşacaktır.

AB-GTS'nin Türkiye Tarafından Üstlenilmesi

Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 16. maddesine istinaden, AB'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)'ne uyum amacıyla, 01/01/2002 tarihinde İthalat Rejimi Kararı Eki II sayılı listede GTS ülkeleri sütunu oluşturularak indirimli gümrük vergisi oranları yayımlanmıştır. Ayrıca, GTS ekleri söz konusu Karar ekinde verilerek, AB'nin rejimi kısmen uygulamaya konulmuştur. 25/08/2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı'na ek Karar ile ise GTS kapsamındaki ürünlere, ülkelere (Ermenistan hariç), ürünlerin hassasiyet derecesine, indirim oranlarına, hariç sektörlere ve özel teşvik düzenlemelerine sonuçları itibariyle uyum sağlanmıştır.

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS/GPS)

http://www.ibp.gov.tr/pg/assets/rapor/09RPR007.pdf,

http://www.ibp.gov.tr/assets/diger/gts_gsp_kilavuzu.pdf

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/GTS, Gelişmiş Ülkeler tarafından, Gelişmekte Olan Ülkelerin ihraç mallarına gümrükten muaf ya da indirimli oranlar uygulanması sureti

ile Gelişmekte Olan Ülkelerin ürünlerine Gelişmiş Ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemiz 1976 yılından bu yana ABD GTS programından yararlanmaktadır. 2011 yılında ABD'nin GTS kapsamında gerçekleştirdiği ithalatta Hindistan, Tayland, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Filipinler'den sonra Türkiye GTS'den en çok yararlanan ülkeler arasında yedinci sırada yer almaktadır. “ABD GTS Kılavuzu” ABD resmi makamlarının GTS Programında gerçekleştirmekte olduğu yıllık değerlendirmeler, GTS kapsamındaki ticarette meydana gelen değişikliklerin incelemesi ve ülkemizin sistem içindeki duruşunun tespit edilmesi  amacıyla belirli dönemlerde güncellenerek yeniden bilginize sunulmaktadır. Elinizdeki çalışma ihracatçılarımızın ABD GTS Programından daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri ve program hakkında daha çok bilgi sahibi olmaları yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatın geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

GENEL PREFERANSLAR SİSTEMİ - GTS NEDİR?

Gelişmekte olan ülkelerin bazı ihraç mallarına gelişmiş ülkeler tarafından karşılıksız ve ayrım gözetmeksizin imtiyaz tanınmasına imkan sağlayan bir düzenlemedir.

GTS'NİN AMACI

Yararlanıcı Gelişmekte Olan Ülkelerin;

· ihracat gelirlerini artırmak,

· sanayileşmelerini teşvik etmek,

· ekonomik büyümelerini hızlandırmaktır.

Uygulayan Gelişmiş Ülkenin;

· üretici/tüketicilerinin ihtiyaç duydukları ürünleri daha düşük maliyetlerle temin etmelerini sağlamaktır.

TÜRKİYE'YE GTS KAPSAMINDA PREFERANS VEREN ÜLKELER

ABD

KANADA

JAPONYA

AVUSTRALYA

YENİ ZELANDA

RUSYA FEDERASYONU

ABD GTS PROGRAMI NEDİR?

1 Ocak 1976 yılından bu yana ABD Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere önceden belirlenmiş bir ürün listesi çerçevesinde GTSuygulamaktadır. 2012 yılında aralarında 43 en az  gelişmiş ülkenin de olduğu olan toplam 128 ülke, 3.511 kalemi aralarında ülkemizin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeler ve 1.464 kalemi ise sadece az gelişmiş ülkelerin  (LDCs) yararlanması amacıyla toplamda 4.975 ürünlük bir liste çerçevesinde GTS uygulamasından yararlanmaktadır. GTS'den faydalanan ürünler için ABD'ye ithalatta gümrük tarife oranı sıfırdır. Mevcut ABD GTS uygulaması 1 Temmuz 2013 tarihinde sona erecektir. Uygulama sona ermeden evvel ABD Senatosu'nca kabul edilen ve ABD Başkanı tarafından onaylanacak bir Yasa ile bu süre uzatılmaktadır.

  • GTS uygulamasından yararlanan ABD'li ithalatçı;

Ülkemiz menşeli malları daha ucuza ithal eder

  • GTS uygulamasından yararlanan TÜRK ihracatçısı;

Rakipleri karşısında Rekabet üstünlüğü kazanır.

BÖLÜM 1. ABD GTS PROGRAMI'NIN TEMEL ESASLARI

Tabidir?

- Ürün öncelikle GTS kapsamı ürünler listesinde bulunmalıdır.

- Söz konusu ülke o madde özelinde GTS uygulamasına tabi olmalıdır.

- ABD'ye doğrudan sevkiyatı yapılmalıdır.

- Ürün başka bir ülkeden gidecekse de kapalı (sealed) bir konteyner

içinde gönderilmelidir.

- Ürün katma değer şartına uygun olmalıdır

GTS uygulamasından yararlanmayı talep etmek ithalatçının sorumluluğudur. İthalatçı ürünün teslim evrakının (CBP Form 7501) üstündeki tanımlayıcı Harmonize Sistem, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasının önüne “A” işareti koymak sureti ile gümrükten muaf uygulama talep etmelidir. Maliyetin toplamı ya da lehdar ülkede üretilen materyalin değeri ile doğrudan işleme maliyetlerinin toplamı, ürünün ABD'ye girişi esnasındaki takdir edilen değerinin en az %35'ine eşit olmalıdır. İthal edilen girdiler, GTS'ye tabi materyalin oluştuğu yeni ve farklı bir forma dönüştükleri taktirde sadece %35 menşe kuralı geçerli olabilir. Şayet ürün aralarında bölgesel ekonomik entegrasyon olan ve gümrükten muaf geçiş uygulayan ülkelerin ortak üretimi ise buradaki üretimin %35'i esas alınır. Katma değer düzeyi tek bir ülkeden yapılan ithalat gibi değerlendirilir. GTS menşe kuralı gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespitten ABD Gümrük idaresi sorumludur. Ürün herhangi başka bir ülkenin alanına girmeksizin ABD'ye lehdar ülkeden doğrudan yüklenmelidir. Şayet başka bir ülkeden yükleniyorsa o ülkede ticari dolaşıma girmemiş olmalıdır. Diğer bir deyişle yükleme ile ilgili tüm yasal dokümanların ürünün ABD'ye varmak üzere yüklendiğini göstermesi 

Antrepo ticaretine izin verilmekte mi?

Antrepo ticaretine bazı özel koşullarda izin verilmektedir. Lehdar ülke ürünlerinin başka bir lehdar ülkedeki bir serbest ticaret bölgesinden yüklenmesi halinde: 

· Ürünlerin serbest ticaret bölgesinde bekleyip ticarete girmemesi halinde

· Ürünlerin paketlenme, ayıklama, muayene, aktarma, etiketleme dışında herhangi bir işleme maruz kalmaması halinde GTS uygulamasından yararlanılır.

Yükleme lehdar olmayan bir ülkenin serbest ticaret bölgesinden yapılabilir mi?

değişecek şekilde önemli ölçüde işleme maruz kalmamak şartı ile ürün GTS'den yararlanabilir.

GTS, Harmonize sistem esasıyla 8 rakamlı iki kategoride uygulanmaktadır.

Esas liste 3.511 ürün içerir ve bütün GTS lehdarlarını kapsar. 1996 yılında eklenen ikinci liste 1.464 ürünü kapsar ve sadece en az gelişmiş ülkelerden

(LDC) yapılan ithalatı konu almaktadır. Dolayısıyla bu ikinci listeden ülkemiz menşeli ürünler yararlanamamaktadır.

Liste mamul maddeler, yarı mamuller, seçilmiş tarım balıkçılık ve temel endüstriyel ürünleri içerir. GTS uygulamasına tabi ürünlere ABD tarifeler

cetvelinin (HTSUS) bulunduğu www.usitc.gov/tata/hts/ adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca münferit ürünlerin GTS statüsü hakkındaki bilgilere http://dataweb.usitc.gov adresinden ücretsiz üyelik karşılığı ulaşmak

mümkündür.

Özellikle çelik, cam elektronik gibi bazı maddelerin GTS uygulaması 1 Ocak 1995 tarihli bir kanunla yasaklanmıştır. Bu çerçevede:

· Tekstil anlaşmalarına konu olan tekstil ürünleri,

· Saatler,

· İthalata hassas elektronik ürünler,

· İthalata hassas çelik ürünleri,

· Ayakkabı, el çantaları, bavullar, iş eldivenleri, deri giyim,

· İthalata hassas mamul ve yarı mamul cam ürünleri,

· Tarife oranı kotasına konu olan tarım ürünleri,

· Ayrıca ABD Başkanı'nın ithalata hassas olduğuna karar verebileceği diğer ürünler, GTS uygulamasına tabi değildir.

GTS uygulamasına tabi olmayan ürünlerin listesine http://www.ustr.gov/sites/default/files/Non-GSP-products-in-2009.pdf

adresinden ulaşılabilinir.

GTS lehdarı bir ülkenin mevcut tekstil el sanatları ürünlerini sertifikalandırmak taahhüdü karşılığı ABD ile bir anlaşma yapması suretiyle bazı tekstil

ürünlerinde GTS uygulamasından faydalanılması mümkündür. Bu güne kadar; Afganistan, Arjantin, Botsvana, Doğu Timor, Kamboçya, Kolombiya, Mısır,

Ürdün, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Paraguay, Tayland, Tunus, Türkiye ve Uruguay ABD ile “Sertifikalı Tekstil Ürünleri Anlaşması” imzalamıştır.

Bu anlaşma kapsamında gümrükten muaf uygulamaya tabi tekstil ürünleri; el dokuması ve folklorik duvar halıları (HTS 6304.99.10), el dokuması ve folklorik

yastık yüzleri (HTS 6304.99.40). Anılan ürünler için özel gümrük düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu ürünlerin özgünlüğünü ifade eden bir üçgen mührün ticari fatura üzerinde bulunması

sırasında ithalatçının normal GTS prosedürün de olduğu gibi, ürünün Harmonize Sistem numarasının önüne “A” işaretini koyması gerekmektedir. 

Anlaşılır?

ABD gümrük tarife cetvelinin Özel/Special sütunundaki işaretlere bakılır;

A : GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkelerden ithal edilen GTS'ye tabi ürünler

A+: Sadece en az gelişmiş ülkelerin GTS imkanından yararlanabileceği ürünler

A*: Bir ya da birden fazla ülke için GTS uygulamasının kaldırıldığı ürünler 

anlamına gelmektedir.

ABD Başkanı;

- Yıllık incelemeler sırasındaki başvurulara cevaben,

- Bazı lehderları listeye dahil edilen yeni ürünler (newly designated) ,

- Bazı lehdarları ise listeye yeniden dahil edilen (redesignation) ürünler açısından GTS uygulaması dışında tutabilir.

Hayır. Herhangi bir ülke aşağıdaki nedenlerden dolayı herhangi bir üründe GTS uygulamasını kaybedebilir.

· Lehdar ülkeden yapılan bir ürünün ithalatında Rekabet İhtiyacı Limiti geçilebilir.

· Yıllık değerlendirme sırasındaki başvurulara cevaben bir ya da birkaç ürün özelinde belirli ülke ya da ülkeler programdan çıkartılabilir.

· Herhangi bir ülkenin belirli ürün ya da ürünlerde “yeterli ölçüde rekabetçi olduğu” değerlendirmesi yapılabilir.

· Ülke yeterli dokümana sahip değildir ya da ABD'nin diğer gümrük gereklerini yerine getirmemiştir.

Rekabet İhtiyacı Limiti bir üst limiti ifade etmektedir. Bir üründe Rekabet İhtiyacı Limiti'nin geçilmesi halinde ülke o belirli üründe bir sonraki yıl, yeniden

geri kabul edilene kadar, otomatik olarak GTS uygulamasının dışında bırakılır. Bu kapsamda, lehdar ülke belli bir üründe ABD'nin o üründe bir önceki takvim

yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatının; 

· %50'sini geçmiş ise, ve/veya

· Belirli bir dolar değerini aşmış ise,

o ürün özelinde GTS uygulamasından çıkartılır.

2011 yılında Rekabet İhtiyacı Limiti (CNL) eşik değeri 150 milyon dolar iken bu rakam 2012 yılında 155 milyon dolara çıkartılmıştır. Bu rakam her yıl otomatik olarak 5 milyon dolar arttırılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen limitlerin aşıldığı ürünlerin ihracatçıları olan ülkeler o ürünlerde “yeterli ölçüde rekabetçi” kabul edilir. Rekabet İhtiyacı Limiti'nin aşılmasından kaynaklanan değişiklikler bir sonraki yılın 1 Temmuz tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Rekabet İhtiyacı Limitleri Başkan'ın yetkisi ile kaldırılabilir. Ancak bu konuda Başkan yasa ile sınırlandırılmıştır.

CNL uygulaması 4 şekilde kaldırılır:

Başvuru ile kaldırma: Lehdar tarafın başvurusu sonucunda şayet ürün mevcut Rekabet İhtiyacı Limiti'nin altında kalmış ise ve ürünün ABD pazarı için makul sayılabilecek nedenlerden dolayı gerekliliğine karar verilir ise, Başkan'ın uygun gördüğü süre kadar bu kuraldan feragat edilebilir. Bu durumda hem “Yüzde” limiti hem de “Değer” limitinin kaldırılması söz konusu

“504(d)”maddesi: 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle “504(d)”maddesi” olarak bilinen şu anda 19 USC 2463(c)(2)(E) olarak anılan Kanun maddesine göre ABD'de üretilmeyen listelenmiş ürünler için yıllık gözden geçirme sırasında ilgili tarafların her yıl ayrıca başvurusu ile söz konusu listede yer alan ürünlere Rekabet İhtiyacı Limiti'nden muafiyet otomatik olarak uygulanır.

“De minimis waiver”: Başkan, tüm lehdar ülkelerden yapılan “küçük değerde” sayılabilecek ithalata Rekabet İhtiyacı Limiti'nin yüzde şartının uygulanmasından feragat etmeye karar verebilir. Bu durum Rekabet İhtiyacı Limiti'nin uygulanmasında olduğu gibi otomatik olarak devreye giren bir üst limitle sınırlandırılmıştır ve her yıl yeniden belirlenir.

2011 yılı “de minimis waiver” limiti 20,5 milyon dolar ve 2012 yılı için 21 milyon dolardır (Anılan dolar değeri her yıl 500 bin dolar arttırılmaktadır.) “De minimis waiver” uygulaması başvuruya bağlı olmaksızın uygulanmasına rağmen her yıl Mart ayında bu kategoride değerlendirilen ürünler ABD Resmi Gazetesi'nde (Federal Register) yayınlanarak görüşler kamu dinleme toplantılarında kabul edilmektedir. Bu uygulama Başkanın “isteğe bağlı” bir uygulaması olarak değerlendirilmektedir 

En Az Gelişmiş Ülke: GTS Kanunu 503( c)(D) gereğince en az gelişmiş ülkelere Rekabet İhtiyacı Limiti uygulanmaz. Rekabet İhtiyacı Limiti yıl içinde aşılırsa, GTS uygulaması devam  der. Uygulama aksi belirtilmedikçe 1 Temmuz tarihinden itibaren bir sonraki yıl için geçerli olur. GTS alt komitesi bir önceki yılın ilk on aylık istatistiklerini baz alarak Rekabet İhtiyacı Limiti'ni geçenleri bir uyarı listesi yapmak sureti ile Federal Register -Resmi Gazete'de yayımlar. Bu durum Rekabet İhtiyacı Limiti uygulaması nedeniyle GTS uygulaması dışında kalması kesinleşen ürünler için gerekli başvuruların mevcut takvim yılının son çeyreğinde yapılabilmesine imkan vermektedir. Dolayısı ile ilgili tarafların ticaret verilerini takip etmeleri ve Rekabet İhtiyacı Limiti'ni geçmesi muhtemel ürünleri için söz konusu yıla ait yıllık gözden geçirme tarihi sona ermeden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bir ülkenin GTS uygulamasından çıkarılması milli gelir ya da rekabet üstünlüğü faktörlerine göre değerlendirilmektedir. Başkan bir ülkeyi GTS uygulamasından yeterli ölçüde gelişmiş ya da rekabet gücüne ulaşmış olması durumunda tümüyle ya da, bir ya da birkaç ürün özelinde kısmen çıkarabilir. Ülkenin sistemden çıkarılması: karar verir. ( Dünya Bankası istatistiklerine göre)  “zorunlu çıkarılma”) ya da rekabet gücündeki iyileşme değerlendirilir. Zorunlu çıkartılmadaki kişi başına düşen Milli Geliri'nin Dünya Bankası tarafından belirlenmiş yüksek gelirli ülkeler grubuna ilişkin eşiği 2011 yılında tarihi itibariyle yürürlüğe girer ve Resmi Gazete'de duyurulur. ABD GTS Programı her yıl gözden geçirilir. Gözden geçirme çalışmaları sırasında GTS'den yararlanan ülke ve ürünlerin ABD piyasasındaki rekabet durumları değerlendirilir. Yeni ürün başvuruları ele alınır. Ancak, GTS ürün listesinde yer almak üzere yapılmış, fakat reddedilmiş yeni bir ürün için takip eden 3 takvim yılı boyunca yeni bir başvuru yapılamaz. ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) bağlı GTS Alt Komitesi, GTS ile ilgili değişiklikleri yapar, değişiklikler daha sonra Başkan'a sunulur, Başkan'ın onayını takiben, resmi gazetede yayınlanır. GTS Alt Komitesi incelemeler sırasında rutin olarak: 

· Ülkenin genel gelişme düzeyini,

· Belirli bir üründeki rekabet gücünü, 

· Ülkenin ticaret, yatırımlar, işçi hakları gibi ticarete ilişkin uygulamalarını, 

· ABD'nin tüm ekonomik çıkarları ile birlikte, GTS uygulanması halinde mevcut ABD ürünlerine, işçilerine, tüketicilerine olası etkilerini, 

· Ve benzeri diğer bilgileri inceler. 

Süre Zarfında İthalatçı Vergisini Öder mi?

GTS programı sone erdiğinde ithalatçı normal gümrük tarifesi (MFN) üzerinden vergisini öder. Daha sonra Program geriye yönelik olarak yenilenirse ithalatçı süre bitimi ve yeni otorizasyon süresi arasındaki dönemde ödediği vergileri geri isteme hakkına sahiptir. Bu durum sistemin gözden geçirilmesi ile ilgili olağan bir uygulamadır. Nitekim, 2011 yılı başında, GTS'yi uzatan Yasa tasarısı Senato tarafından onaylanmadığı için GTS bir süreliğine askıya alınmıştır. Daha sonra Yasa'nın 21 Ekim 2011 tarihinde ABD Başkanı tarafından onaylanmasını müteakip Sistem yeniden devreye girmiştir. 1 Ocak'tan GTS'nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithalatı yapılan ürünlerden gerekli kriterlere sahip olanlara

ise tahsil edilen gümrük vergileri iade edilmiştir. Halihazırda GTS 31 Temmuz 2013 tarihine kadar uzaltılmış bulunmaktadır. Bir ülkenin GTS'den yararlanabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması · Ülke Komünist bir rejime sahip olmamalı (Bu sisteme sahipse bile DTÖ, IMF üyesi ise ve uluslar arası komünizm tarafından kontrol edilmiyorsa sistemden yararlanabilir.)

· Ülke hayati kaynakları kontrol eden ve dünya ekonomisine zarar veren bir ülke grubunun/ örgütün parçası olmamalı 

· Ülke başka bir gelişmiş ülkenin ürünlerine ABD ile ticareti olumsuz etkileyecek şekilde tercihli tarife uygulamamalı

· Ülke ABD şirket ve yurttaşlarının mallarını millileştirmemeli, el koymamalı (Millileştirme yapılmış olsa dahi bu mallarının makul bedellerinin ödenmiş olması koşulu aranmaktadır.)

· Ülke ABD şirket ve yurttaşlarının o ülkedeki ticari haklarına zarar verecek uygulamalardan kaçınmalı ( ABD şirketleri lehindeki ödeme /ceza uygulamalarını geciktirme erteleme yapmamalı) (Arjantin bu kriteri yerine getirmediği için GTS'den yararlanma statüsü Askıya alınmıştır.)

· Ülke uluslar arası terörizme hizmet etmiş/ediyor olmamalı

· Ülke uluslar arası kabul görmüş şartlarda işçi çalıştırmalı (sendikal örgütlenme, toplu sözleşme hakkı vb.)

· Ülke fikri mülkiyet hakları konusunda yeterli ve efektif bir korumaya sahip olmalı,

· Ülke çocuk işçi çalıştırmama konusundaki taahhütlerini yerine getirmeli

GTS'DEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI SAĞLAYABİLİYOR MUSUNUZ?

· Ürününüzün 8 Rakamlı Harmonize Sistem esaslı İstatistik Tarife Pozisyon Numarası GTS listesinde yer alıyor mu? (bkz. http://www.ustr.gov/sites/default/files/GSP%20eligible%20all%20BDCs%20(2012).pdf )

· ABD'li ithalatçı ilgili ürünü sizden ithal ettiği taktirde gümrük vergisi ödemeyeceğini biliyor mu?

· Ürününüzün değerinin en az %35'i Türkiye kaynaklarınca üretilmiş durumda mı?

· GTS listesinde olan ürününüzün Rekabet İhtiyacı Limitine maruz kalıp kalmadığını biliyor musunuz?

· İhraç işlemleri sırasında GTS listesinde yer alan ürününüzün İstatistik Tarife Pozisyon numarasının önüne “A” işaretini koydunuz mu?

· Ürününüzü ABD'ye doğrudan mı sevk ediyorsunuz?

· Belgelerinizde nihai varış noktası olarak ABD gösteriliyor mu?

Tüm sorulara “EVET” cevabı verebildiyseniz

ÜRÜNÜNÜZ GTS'DEN YARARLANABİLİR.

Cevabınız HAYIR ise

Açıklamaları yeniden okuyabilir, çalışma sırasında verilmiş internet adreslerini inceleyebilir, üyesi olduğunuz ilgili İhracatçı Birliği'ne başvurabilir, ya da Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne danışabilirsiniz.

BÖLÜM 2. ABD/ GTS TİCARETİ

2011 yılı itibariyle değerlendirildiğinde, ABD'nin GTS kapsamında gerçekleştirdiği toplam ithalatın, bir önceki yıla göre % 2,5 oranında azalarak 18 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2011 yılında GTS kapsamında yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı %0,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, ülkemizin anılan sistem kapsamında ABD'ye sekizli GTİP bazında yaptığı toplam ihracat ise 2011 yılında bir önceki yıla göre %12,3 oranında artmış ve 889,6 milyon dolar olmuştur. Bir başka deyişle, ABD istatistiklerine göre, anılan ülkeye 2011 yılında gerçekleştirilen toplam 5,2 milyar ABD doları tutarındaki ihracatımızın %17'lik kısmı GTS kapsamında gümrük vergisiz olarak yapılabilmiştir. Türkiye'den GTS kapsamında gerçekleştirilen ithalatın 701 değişik üründe yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, Türkiye, 2011 yılı sonu itibariyle ABD GTS'yi en fazla kullanan ülkeler arasında % 4,9'luk payla 7. sırada yer almaktadır. 2011 yılı itibariyle, ABD'ye GTS kapsamında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızda ön plana çıkan ürünler ve bunların GTS kapsamında yaptığımız ihracat içindeki payları ise; bakır teller (%8,9), Mücevherat (%6,8), gıda müstahzarları  (%6,2), mermer ve travertenler (%5,0), plastik levhalar (%3,8), Kara taşıtları için difransiyelli aksları ve aksamı (%3,2), meyve suları (%3,2), ateşli silahlar (%2,7), gümüş mücevherat (%2,6), disodyum tetraborat (%2,6) şeklinde sıralanmaktadır. 2012 yılı ilk 5 ayı itibariyle ise anılan sistem kapsamında ABD'ye toplam ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,7 oranında artmış ve 481,5 milyon dolar olmuştur. Bu rakam, yine ABD istatistiklerine göre, anılan ülkeye söz konusu dönemde gerçekleştirilen toplam yaklaşık 2,7 milyar ABD doları tutarındaki ihracatımızın % 21,5 'lik kısmına tekabül etmektedir. Bahse konu dönemde Türkiye, GTS'yi en fazla kullanan ülkeler arasında ise % 5,8'lik payla 6. sırada yer almıştır. 2012 yılı 5 ayı itibariyle, ABD'ye GTS kapsamında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızda ön plana çıkan ürünler ve bunların GTS kapsamında yaptığımız ihracat içindeki payları ise; bakır teller (%9,3), ferro krom (% 5,4), altın mücevherat (%5,6), mermer ve travertenler (% 4,2), vulkanize kauçuktan hortum (%3,95), gıda müstahzarları (%3,9), meyve suları (%2,9), silahlar (%2,9) şeklinde sıralanmaktadır. GTS sayesinde ülkemizden ABD'ye yapılan ihracatta 2011 yılında toplam 36,5 milyon dolarlık bir verginin ödenmediği, bunun ise firmalarımıza önemli bir rekabet avantajı yarattığı görülmektedir. GTS programından Türkiye ile birlikte içinde Uzakdoğu ve Güney Amerika ülkelerinden önemli rakiplerimizin de olduğu birçok gelişmekte olan ülke yararlanmaktadır. Ayrıca bilindiği üzere NAFTA nedeniyle Meksika ve Kanada pazara gümrüksüz olarak girmekte olup ABD pazarında önemli bir paya Diğer taraftan aralarında İsrail, Ürdün gibi ülkelerinde bulunduğu ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler GTS'den daha geniş ürün grubunda ABD pazarına tercihli giriş hakkında sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla Sistem Türkiye'ye diğer gelişmiş ülkeler ve Çin karşısında avantaj sağlamakta Ancak bu ülkeler karşısında bir avantaj sağlamamaktadır.

Tablo: ABD'nin Toplam GTS İthalatında Önem Arz Eden Ülkeler ($)

Kaynak: Dataweb

BÖLÜM 3. ABD GTS PROGRAMI 2011 YILI YILLIK DEĞERLENDİRME

SONUÇLARI

GTS uygulaması her yılın sonunda ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'su tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı'nca imzalanan bir Kanun'la uzatılmaktadır. Anılan Program'ın 31 Temmuz 2013 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin kanun ABD Kongresi tarafından kabul edildikten sonra 21 Ekim 2011 tarihinde ABD Başkanı B. Obama tarafından da onaylanmış olup bu sayede GTS yeniden yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 1 Ocak - 4 Kasım 2011 tarihleri arasında ABD'ye ihracatı yapılan ürünler için tahsil edilen gümrük vergilerinin geri ödenmesi de yapılmış ve Programın gözden geçirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede 2011 yılı GTS Yıllık Gözden Geçirme (Review)  ürecinin sonuçları 1 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilmiştir. Bu çerçevede İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından. Rekabet İhtiyacı Limitini (CNL) aşan tek ihraç ürünümüz olan 2840.19.00 GTİP'li “disodyum teraborat”'ın CNL İstisnasından yararlanabilmesi için yapılan başvuru ile ekleme (redesignation) başvuruları reddedilmiştir. 2011 yılı Gözden geçirme çalışmaları sırasında yeni ürün ekleme (redesignation) kategorisinde başvuruda bulunan tüm ülke taleplerinin reddedildiği görülmektedir. Buna karşılık 2833.29.40 GTİP'de yer alan krom sülfat ve 2840.11.00 GTİP'de yer alan rafine boraks'ın asgari ithalat oranı istisnası (“de minimis waiver”) kapsamına alınabilmesi için yapılan başvurular kabul edilmiştir. Diğer taraftan GTS Yıllık Gözden Geçirme (Review) sonuçlarının incelenmesinden de görüleceği üzere başvuruları reddedilen diğer ülke ürünlerinin Türkiye açısından rekabet avantajı oluşturabileceği hususunun değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Bahse konu GTS yılık inceleme sonuçlarının tam metnine www.ustr.gov/webfm_send/3487 adresinden de ulaşılabilmektedir.

BÖLÜM 4. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI'NIN ABD GTS PROGRAMINA

YÖNELİK FAALİYETLERİ

Bilindiği üzere. Amerika Birleşik Devletleri önemli bir siyasi ve ekonomik olduğu gibi bugün de karşılıklı ticaretin artırılması ve özellikle ülkemiz açısından ihracatta ürün çeşitlendirmesi önem arz eden konular arasında yer almaktadır. Bu çerçevede ABD GTS programının Türk ihracatçılarına tanıtılması ve bu sistemden en iyi şekilde yararlanılmasının sağlanması. Ekonomi Bakanlığı olarak bugüne kadar ABD'ye yönelik gerçekleştirmekte olduğumuz pazar geliştirme çalışmaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatın artırılması ve çeşitlendirilmesi çalışmaları çerçevesinde. Türk ürünlerinin idari eksiklikler nedeniyle GTS kapsamına alınamaması ihtimalinin en aza indirilmesi amacıyla sistemin etkin bir şekilde tanıtılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede ABD GTS Programı Bakanlığımızca sürekli olarak takip ihracatçılarımıza ve ilgili çevrelere duyurulması hususunda maksimum özen gösterilmektedir. Ayrıca Bakanlığımız ABD GTS Programı'nın gözden geçirilmesi sırasında ihracatçılarımızın müracaatlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla koordinasyon görevini yürütmekte ve teknik destek sağlamaktadır. ABD GTS Programı'ndan yararlanmaya başladığımız 1976 yılından bu yana Türk ihracatçıları sistemden daha az yanlış yaparak yararlanmayı öğrenmiştir. Bakanlığımız ihracatçılarımıza anılan sistemi tanıtmayı ve konu ile ilgili spesifik sorularına yanıt vermeyi sürdürmektedir. ABD'ye ihracata yeni başlayanlar ürünlerinin ABD GTS Programı'ndan yararlanıp yararlanmadığını Bakanlığımızdan ve bağlı bulundukları  İhracatçı Birlikleri'nden öğrenebilmektedir.

Türkiye - A.B.D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Nedir?

Ürünüm GTS kapsamında mı?(Linkin kullanımı için lütfen tıklayınız)

Faydalı Linkler 

Amerika'da bulunan Ticaret Müşavirlikleri / Ataşelikler

Amerikan Resmi Gazetesi 

Seminerler

Sunum -  7 Mart 2014 tarihli A.B.D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Semineri