Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alım Duyurusu

Başvuru tarihi 31 Ağustos 2015'e kadar uzatılmıştır. 
1-      Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı ve İdari Memur(Engelli) kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 11 (onbir) personel alınacaktır.

 2-      Sınava Katılma Şartları

 a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)     Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c)      18 yaşını bitirmiş olmak,

d)     Uzman yardımcıları için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1'de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; idari memur için üniversitelerin iki yıllık eğitim veren yüksekokullarının Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

e)      01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1981 ve sonrası doğanlar)

f)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h)     Uzman Yardımcıları için görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak; engelli (idari memur) kontenjanına başvuran adaylar için görme, işitme ve konuşma kaybı ile zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak,

i)        TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j)        Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1'de belirtilen yabancı dillerden birinden,  2014-2015 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

k)      Uzman yardımcıları için 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden, idari memur için 27 Nisan 2014 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.1

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ

SİYASAL BİLGİLER, HUKUK, İKTİSAT, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI TİCARET, ULUSLARARASI İLİŞKİLER,İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

4 YIL

KPSS P3

5 Uzman Yardımcısı

İNGİLİZCE

1 Uzman Yardımcısı

ARAPÇA

1 Uzman Yardımcısı

FRANSIZCA

1 Uzman Yardımcısı

ÇİNCE

İŞLETME

4 YIL

KPSS P23

2 Uzman Yardımcısı

İNGİLİZCE

BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK,

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI,

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI,

SEKRETERLİK BÖLÜMLERİ

2 YIL

EKPSSP2

1 İdari Memur (Engelli)

-

 

1-      Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

2-      Başvuruda İstenilen Belgeler*

1.      İş talep formu,

2.      T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3.      İki adet vesikalık fotoğraf,

4.      Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5.      KPSS Sonuç Belgesi

6.      Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7.      En az %40 (yüzde kırk) engel durumunu gösterir resmî sağlık raporunun fotokopisi(sadece engelli kontenjanına başvuran adaylar için)

8.      Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

3-      Başvuru Adresi

Başvurular 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 31 Ağustos 2015 saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

4-      Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri  Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Ayrıca, adaylar kişilik envanter testine tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5-      Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM)

0(212) 454 04 90

www.tim.org.tr

 

Dış Ticaret Kompleksi B Blok

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL

 


TİM İş Talep Formu İndir