İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Üyelerine 2013 Yılı Genel Kurul Çağrısı

Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2013 Seçimli Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündem,

toplantı yeri ve toplantı tarihi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantısı için tespit edilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

G Ü N D E M

1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,

2) Başkanlık divanının seçilmesi,

3) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

4) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

5) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6) Yönetim kurulu ibrası,

7) Denetim kurulunun ibrası,

8) 2014 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

9) Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda

temsil edecek olan delegelerin ve yedeklerinin seçilmesi,

10) Dilekler ve kapanış.

Toplantı yeri:Genel Sekreterlik hizmet binası

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.gov.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi

0312 4472740/143, 0312 447 83 54 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

BİRLİKLERİMİZ 2013 YILI SEÇİMLİ GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM

ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı

olarak 3 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “TİM ile İhracatçı

Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” ile 4 Mart 2010 tarih ve 27511

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde

yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri

vasıtasıyla temsil edilir. Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edilemez. Temsilci

Bildirim Yazısını, genel kurul toplantı tarihleri itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya

ticaret sicil gazetesi ile birlikte ilk toplantı tarihinden itibaren en geç 17 iş günü öncesine

kadar Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettiren üyeler iştirak edebileceklerdir.

Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul

edilir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.17 gün hesabında

birlik kayıtları esas alınacaktır.Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İHRACATIN TEVSİKİ

Son iki takvim yılı içinde (2012-2013) üyesi bulunduğu birliğin iştigal alanına giren

maddelerdenüyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya

birlik onayına tabitutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu

durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler

genel kurullara katılabilecektir. Gümrük beyannamesi tevsiki gerekmesi halinde gümrük

onaylı beyanname aslının ibrazı gerekmektedir.

2. ÜYE AİDAT BORCU:

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, biten takvim yılı itibariyle ilgili birliğe ait yıllık

aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 17(on yedi) gün öncesine kadar

ödemiş olmaları gerekmektedir.Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterlik merkezine veya irtibat

bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap

 numarasına birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

• Birliklerimizin genel kurul toplantılarının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz

üyesayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda

çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır.

• İkinci genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve

yedek üye sayısı, divan heyeti sayısı ve seçim sandık kurulunda yer alacak asil ve yedek

üyeler toplamından az üye ile yapılamayacaktır.

• Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de

geçerli olacaktır.

• Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Ek:Temsilci Bildirim Yazısı Örneği