İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT

 

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

 
HUSUSİ DAMGALI  PASAPORT HAKKINDA BİLGİLENDİRME VİDEOSU (İMMİB)https://youtu.be/M3RK7vB2AV0 
 
Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları :

http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa 

 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

İSTENEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

GENEL BİLGİLER

 

Önemli Not : Başvuru dönemi, kontenjanların Ticaret Bakanlığınca belirlendiği her yılın 15 Şubat gününden sonra  başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile;


- Müracaat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalaması;


o 500 Bin-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir), (Müracaat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat toplamı en az 1,5 milyon ABD Doları olan firmalar)
o 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki), (Müracaat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat toplamı en az 30 milyon ABD Doları olan firmalar)
o 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç), (Müracaat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat toplamı en az 75 milyon ABD Doları olan firmalar)
o 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört, (Müracaat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat toplamı en az 150 milyon ABD Doları olan firmalar)
o 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) (Müracaat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat toplamı en az 300 milyon ABD Doları olan firmalar)

 

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

- Yukarıda belirtilen ortalamalarda ihracat yapan firmalar resmi Dış Ticaret İstatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

 

Pasaport kontenjanına ve ihracat değerlerinize itiraz için;

Ticaret Bakanlığı

İhracat Genel Müdürlüğü 

Osman ÖZTÜRK (O.Ozturk@ticaret.gov.tr ) Tel:0 312 204 86 85

Sinan TANRIÖĞEN (tanriogens@ticaret.gov.tr) Tel:0 312 204 87 52 

Nursun BEŞELİ (beselin@ticaret.gov.tr) Tel:0 312 204 88 76
 

 

Hususi Pasaport hakkından yararlanabilmek için belirli dönemdeki  ihracat değerinizi öğrenmek için OAİB Dijital uygulamamızı kullanabilirsiniz.

- Pasaport başvurusu ilk olarak üyesi olunan İhracatçı Birliği'ne yapılır.

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport, eş ve çocukları kapsamayacaktır.

- Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

(Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.)

- İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

(Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.)

- Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

- Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

 

Pasaport Başvurusu'nda 60 günlük sürenin kaçırılması halinde, firmanın cari yıl için pasaport kontenjanı varsa, öncelikle aşağıdaki linkten indirilecek dilekçenin doğru şekilde doldurularak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi (Elden ya da kargo ile (Faks yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.)) ardından İhracatçı Birlikleri'ne yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

 

KONTENJAN AÇILMASI DİLEKÇESİ (60 GÜNLÜK SÜRENİN KAÇIRILMASI DURUMU İÇİN)

 

Halihazırda kullanılan, süresi bitmemiş, kalan pasaport süresinden dolayı vize almakta sorun yaşayan kişiler ve 2 yıllık pasaportun 4 yıllık pasaport ile değiştirilmesi için, firmanın cari yıl için pasaport kontenjanı varsa,  öncelikle aşağıdaki linkten indirilecek dilekçenin doğru şekilde doldurularak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi (Elden ya da kargo ile (Faks yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.)), ardından İhracatçı Birlikleri'ne yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

 

KONTENJAN AÇILMASI DİLEKÇESİ ( PASAPORT KULLANIM SÜRESİNİN BİTİMİ YAKLAŞTIĞINDAN VİZE ALMADA SORUN YAŞAYAN İHRACATÇILAR İÇİN)

 

TİCARET BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

İlk aşamada bize (OAİB Genel Sekreterliğine) başvuracaksınız. (aşağıdaki 7 evrakla-firma sahibi, ortağı veya çalışanı olmasına göre 6 evrakla). Biz Talep formunu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter / Genel Sekreter Yardımcısına onaylattıktan sonra formla birlikte Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yazı göndereceğiz. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü size kargoyla bir yazı ve talep formu gönderecek, müracaat sahibi kişi bu talep formunun arkasındaki evraklarla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuracak. Süreç bu şekilde işleyecek.

 

Müracaat usulü

 

MADDE 8- 

(1) Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.

(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri genelsekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından imzalanır.

(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur (gönderilir.). Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından onaylanır. ( Pasaport Talep Formunda belirtilen kargo adresine onaylanan belgeler gönderilir.) 

(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle (Pasaport Talep Formunun arkasında belirtilen belgeler) birlikte, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine şahsen yapılır.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

* Pasaport Talep Formu birden fazla kişi için başvuru yapılmasına uygundur. Bu durumda evrak bütün müracaat sahipleri tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır.

İhracatçılara hususi pasaport verilmesi hakkındaki karar için tıklayınız.

 

GEREKLİ OLAN BELGELER

 
İhracatçılara hususi pasaport firma çalışanına (son üç ay SGK internet çıktısıyla tevsik edilir) veye firma ortağı veya sahibine (tek ortaklı şirketler) verilebilmektedir. Firma ortağının, sahibinin eşine ve çocuklarına damgalı hususi pasaport verilmemektedir.

İhracatçı Birliği'ne sunulacaklar


1- Pasaport Başvuru Dilekçesi (Pdf dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir!)

Dilekçede, Firmanın bulunduğu ile göre Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü (TİCARET BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ) yazınız.

 

2- İhracatçı Firma Yetkilileri için hususi damgalı Pasaport Talep Formu (Form elektronik ortamda eksiksiz doldurulmalıdır. Formun çıktısı ön ve arka yüzü tek sayfa (arkalı önlü olarak) alınmalıdır. Pasaport Talep Formu birden fazla kişi için başvuru yapılmasına uygundur. Bu durumda evrak bütün müracaat sahipleri tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır. Müracaat eden kişilerin talep formunun arkasındaki bölümlere de Ad Soyadlarını yazmaları ve imzalarını atmaları gerekmektedir. Evrak, ıslak imzalı olmalıdır, Düzenlenme tarihi kısmı Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır, boş bırakılmalıdır) 


3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi


4- Güncel Ticaret Sicil Gazetesi örneği.


5- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri.


6- Müracaat sahibi firma çalışanı ise başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük 3 aylık SGK bildirgesinin aslı. (E-Bildirge kabul edilir). (SGK hizmet dökümlerinde Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan çalışanların eksik gün nedeni 18 koduyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne çıkarılan personelin eksik gün nedeni ise 28 koduyla gösterilmektedir. 18 ve 28 kodlarıyla gösterilen eksik çalışma günleri kabul edilmektedir.). SGK sistemi üzerinden alınan “Sigortalı Hizmet Listesi” evrakıdır. Müracaat sahibine ait e-devlet üzerinden alınan 4A hizmet dökümleri geçersizdir. (Bu belge müracaat sahibi firma ortağı veya sahibi ise gerekli değildir.)

 

7- Müracaat sahibi, firma sahibi (tek ortaklı şirketler) veya ortağı ise firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler. (Bu belge müracaat sahibi firma çalışanı ise gerekli değildir.)

 

ÖRNEK TALEP FORMU (FORMU DOLDURMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ!)

PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ TASLAĞI ***
PASAPORT TALEP FORMU ***

*** WORD dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir! (Talep Formunun çıktısında Türkçe karakterler girildiği halde yabancı dil karakter olarak görülmektedir.)

- Form üzerinde herhangi bir sayı veya harfin elle düzeltilmemesi gerekmektedir. Elle düzeltilen formlar reddedilir!

- Form doldurulurken yazılan yazıların kutuları aşmaması gerekmektedir!

- Formda müracaat sahibi ve yetkili temsilci imzalarının belirtilen imza alanlarının üst tarafına veya birden fazla kişi için başvuruda sayfanın en altına atılması ve kesinlikle şirket kaşesi basılmaması ve imzaların Bölge müdürü alanına kesinlikle taşırılmaması gerekmektedir.

- Eksik belge ile müracaat halinde başvuru işleme alınmaz!

- Pasaport Talep Formu üzerinde silinti, kalıntı ya da karalama bulunmamalıdır!

- 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine ve Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamakta olup, anılan belgelerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılacak başvuru esnasında ibrazı zorunludur!

- Pasaport Talep Formunda yer alan ''Düzenlenme Tarihi'', ''Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı'' ve ''Mühür'' kısımları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince doldurulmaz/mühürlenmez. Bu kısımlar, Bölge Müdürlüğünce doldurmak ve mühürlenmek üzere boş bırakılır.

- Pasaport Talep Formu tüm ilgililerce ıslak imza ile imzalanır.

- Pasaport Talep Formuna atılacak imzalar "Müracaat Sahibi Ad-Soyad-İmza" ve "Firmanın Temsil ve İlzama Yetkili Temsilcisi Ad-Soyad-İmza" yazılarının üstündeki boşluğa atılmalıdır. Yazıların altındaki boşluk boş bırakılmalıdır.

- Pasaport Talep Formunun arkasındaki Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Yetkilisinin Telefon Numarası ve Dahili Numarası bölümü boş bırakılmalıdır. Bu bölüm Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce doldurulacaktır.

Ayrıntılı ve Net Bilgi İçin :

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Bilgi Sistemleri ve Destek Hizmetleri Şubesi

Özlem Bahar KOÇAK

Tel : 312- 447 27 40  Dahili : 130

E-Posta : kocako@oaib.org.tr

Kargo Adresi :

Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

Tel : +90 (312) 447 27 40

Faks : +90 (312) 446 96 05

    

Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Sunulacak Evraklar (Firma temsilcisi elden evrak teslim etmek isterse)


1- İhracatçı Birlikleri tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili Bölge Müdürlüğü'nü muhatap İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği yazısı.

 

TİCARET BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne sunulacaklar (Pasaport Talep Formunun Arkasında Belirtilmektedir. Dikkatli Bir Şekilde Okuyunuz.)


1- Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne muhatap Bölge Müdürlüğü yazısı.
3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı.
4- Pasaport alacak kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf
(Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun).
5- Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont. Bu konu için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile görüşünüz.
6- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa götürülmesi.

 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Son Başvuru Tarihi Pasaport Talep Formunun Düzenlendiği Tarihten İtibaret 60 gündür.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri iletişim bilgilerine https://nvi.gov.tr/il-mudurlukleri linkinden ulaşabilirsiniz.


NOT:

Pasaportların iadesi, iptali ve bildirim

MADDE 10- 

(1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu en geç 3 iş günü içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

Diğer Hususlar :

- Ticaret Bakanlığının İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde yaptığı çalışmalar neticesinde, geçerlilik süresi devam eden hususi damgalı pasaportların yenilenmesine yönelik başvurularda talep formu aranmaksızın mevcut pasaportun süresi kadar yeni bir pasaport düzenlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda, pasaportun hasar görmesi, sayfalarının dolması, kaybolması, isim-soyisim değişikliği gibi durumlarda, hususi damgalı pasaportun yenilenmesi için doğrudan il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvuru yapılacak ve pasaportun kalan süresi kadar yeni pasaport alınacaktır. Örneğin, 2020 yılının Kasım ayında alınmış olan 4 yıllık bir hususi damgalı pasaport 2022 yılında kaybolduğunda veya zayi olduğunda, pasaport sahibi bölge müdürlüğü nezdinde herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan doğruya il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvuru yapacak ve kendisine söz konusu Müdürlük tarafından 2024 yılının Kasım ayına kadar süresi olan yeni bir hususi damgalı pasaport verilecektir.

Öte yandan, hususi damgalı pasaportun 6 aydan az süresi kalması sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi veya firmanın farklı bir yetkilisine hususi damgalı pasaport alınmak istenmesi durumlarında bölge müdürlüklerimiz tarafından süregelen uygulama geçerli olacaktır.

 

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

 

  1. Yeşil Pasaport için kontenjan hakkım var mı?

 

        Cari yıldan önceki son üç yılda yapılan ihracat rakamları toplanır. Söz konusu rakamların ortalaması en az 500 Bin $ (3 yıl toplam ihracatınızın en az 1,5 Milyon ABD Doları üzerinde olması gerekmektedir.) ise bir              adet yeşil pasaport hakkınız olabilir.

   

  1. İçinde bulunduğumuz yıl Hususi Damgalı Pasaport ile ilgili ihracat rakamını geçtik, Pasaport Başvurusu yapabilir miyiz?

İçinde bulunduğumuz yıl ihracat rakamları hesaplamaya dahil edilmemektedir.

 

  1. Sisteminizde kontenjan gözükmüyor ama ihracatımız ortalama 500 Bin ABD dolarını geçiyor.

Hususi Pasaport sistemi T.C. Ticaret Bakanlığı yönetimindedir. Veri giriş/çıkışları Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğinden OAİB Genel Sekreterliği

müdahalede bulunamamaktadır.

 

Konunun incelenmesi için aşağıdaki iletişim bilgilerinden arayıp görüşebilirsiniz.

 

        Pasaport kontenjanına ve ihracat değerlerinize itiraz için;

        Ticaret Bakanlığı

        İhracat Genel Müdürlüğü 

       Osman ÖZTÜRK (O.Ozturk@ticaret.gov.tr ) Tel:0 312 204 86 85

       Sinan TANRIÖĞEN (tanriogens@ticaret.gov.tr) Tel:0 312 204 87 52 

       Nursun BEŞELİ (beselin@ticaret.gov.tr) Tel:0 312 204 88 76

 

  1. İhracat rakamlarımızda hangi yılları dikkate almalıyız?

İçinde bulunduğumuzun yılın ihracat rakamları henüz belirlenmediğinden, bulunduğunuz yıldan önceki 3 yılın rakamları dikkate alınır.

 

  1. İhracatçılara Verilen Yeşil Pasaport ne kadar süre geçerli?

        İhracatçılara verilen yeşil pasaport 4 yıl süre ile geçerlidir.

 

  1. Yeşil Pasaportu alırken bordo pasaportumu teslim ediyor muyum?

 Bordo pasaportunuz sizde kalacaktır. Yeşil pasaportunuzu il nüfus müdürlüğünden teslim alırken bordo pasaport aslını yanınızda götürmeniz gerekmektedir.

 

  1. Pasaport süresinin bitmesine 6 aydan az kaldığı için vize alamıyoruz. Ne yapabiliriz?

Pasaportunuzu il nüfus müdürlüğünden iptal ettirebilirsiniz. İptalden sonra Ticaret Bakanlığı yeni bir hak tanımlarsa OAİB Genel Sekreterliğine yeniden başvurmanız gerekmektedir.

Pasaportun tanımlanıp tanımlanmayacağı hususu Ticaret Bakanlığı yetkisindedir.

 

         8. Hususi Pasaport Başvuru Dilekçesinde Bölge Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü kısımlarını

             nasıl dolduracağım?

Bölge Müdürlüğü  bulunduğunuz bölgeye göre değişmektedir. TİCARET BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ linkinden söz konusu Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, pasaportu almak istediğiniz ilin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüdür. Örneğin; Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü. İlçe İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde işlem yapılmamaktadır.

 

İlgili Mevzuat :

İhracatçılara hususi pasaport verilmesi hakkındaki karar için tıklayınız.


İlgili Diğer Konular :

 

Hizmet İhracatçılarına Yeşil Pasaport
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Aracılığı İle İhracat Yapan Firmalara Hususi Damgalı Pasaport